Kategorie

Pomoc nie tylko w razie awarii

Agnieszka Sulik
inforCMS
Posiadanie odpowiednio dobranej polisy assistance może zapewnić kierowcy i pasażerom pojazdu wszechstronną pomoc w trudnych sytuacjach. Polisa oferowana jest przez ubezpieczycieli bezpłatnie do ubezpieczenia OC i AC, ale często tylko w wariancie podstawowym.

Ubezpieczenie assistance to pomoc techniczna, medyczna, organizacyjna udzielana kierowcy i pasażerowi ubezpieczonego pojazdu w związku z wypadkiem drogowym, awarią, kradzieżą lub utratą pojazdu z innych przyczyn, a także z jego unieruchomieniem. Przedmiotem tego ubezpieczenia są także trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Wykupione ubezpieczenie assistance może zagwarantować ochronę zarówno w kraju, jak i za granicą (z pewnymi wyjątkami), przez 24 godziny na dobę. Od oferowanego przez ubezpieczycieli wariantu ubezpieczenia assistance uzależniony jest zakres ochrony i suma ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia zawierana jest zwykle na okres 1 roku. Czasami okres ten jest znacznie krótszy. Z myślą o klientach udających się samochodem w krótkie podróże (wyjazdy wakacyjne, podróże służbowe) ubezpieczyciele stworzyli możliwość zawarcia ubezpieczenia krótkoterminowego na 3, 7, 15, 30 oraz wielokrotność 30 dni.

Pomoc techniczna

Reklama

Ubezpieczony korzystający z wariantu podstawowego ubezpieczenia assistance może liczyć na to, że w sytuacji unieruchomienia pojazdu w następstwie zdarzenia objętego ochroną, zostanie dokonana naprawa pojazdu na trasie, o ile jest ona możliwa w ciągu np. 60 minut. Jeżeli naprawa pojazdu nie jest możliwa w tym czasie, wówczas pojazd zostanie odholowany do najbliższego zakładu naprawczego posiadającego autoryzację producenta na dokonywanie napraw pojazdów danej marki lub inny warsztat uzgodniony z ubezpieczonym przez jednostkę organizacyjną ubezpieczyciela. Za pojazd unieruchomiony ubezpieczyciele uznają taki pojazd ubezpieczony, który został dopuszczony do ruchu na drogach publicznych i posiadający ważne badania techniczne i który - na skutek wypadku, awarii, kradzieży części pojazdu lub wyposażenia - nie może być użytkowany na drogach publicznych.

Z kolei ubezpieczony, który wykupił ubezpieczenie w wariancie rozszerzonym, może dodatkowo liczyć na to, że jeżeli pojazd na skutek unieruchomienia nie nadaje się do użytku, ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje do pewnego limitu koszty naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia. Jeśli pojazd nie będzie się nadawał do naprawy na miejscu zdarzenia - zostaną pokryte przez ubezpieczyciela koszty transportu (holowania) pojazdu do najbliższego zakładu naprawczego, garażu, parkingu lub do miejsca zamieszkania. W razie unieruchomienia pojazdu ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty parkingu na pewien okres. Ubezpieczyciel pokryje też koszty przesyłki niezbędnych części zamiennych, jeżeli są one niedostępne na miejscu naprawy w Polsce lub poza granicami Polski. Ciekawym rozwiązaniem w ofercie ubezpieczyciela jest możliwość skorzystania z pożyczki w celu opłacenia naprawy ubezpieczonego pojazdu, pod warunkiem uprzedniego złożenia depozytu (warunki złożenia depozytu ustalane są indywidualnie).

W wariancie rozszerzonym ubezpieczenia assistance ubezpieczyciel oferuje dostarczenie paliwa w ilości pozwalającej na dojechanie do najbliższej czynnej stacji paliw, jeżeli brak paliwa uniemożliwia ubezpieczonemu kontynuację podróży pojazdem. Koszty paliwa poniesie jednak ubezpieczony.

Z kolei ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za brak możliwości sprowadzenia części zamiennych, za termin realizacji przesyłki oraz nie pokryje kosztów części zamiennych. Nie pokryje również kosztów pomocy, jeżeli unieruchomienie pojazdu nastąpiło na autostradzie, a ubezpieczony skorzystał z pomocy specjalnych służb drogowych niedziałających na zlecenie ubezpieczyciela.

Pomoc medyczna

Reklama

W myśl ogólnych warunków ubezpieczenia assistance, za nieszczęśliwy wypadek uznaje się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu, wsiadaniem i wysiadaniem z niego, naprawą na trasie ubezpieczonego pojazdu - w którego następstwie ubezpieczony niezależnie od swojej woli doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

W razie wystąpienia w okresie podróży poza granicami Polski nieszczęśliwego wypadku bądź nagłego zachorowania ubezpieczonego - ubezpieczyciel zapewni w zakresie i do wysokości określonej sumami ubezpieczenia dla poszczególnych wariantów ubezpieczenia informację i natychmiastową pomoc medyczną, hospitalizację, powrót pasażerów do miejsca zamieszkania w następstwie śmierci lub długotrwałej hospitalizacji kierowcy ubezpieczonego pojazdu, przewóz medyczny, dostarczenie niezbędnych lekarstw. Ubezpieczyciel w ramach wykupionego odpowiedniego wariantu ubezpieczenia może zorganizować i pokryć koszty wynagrodzenia kierowcy zawodowego w celu umożliwienia powrotu ubezpieczonego do miejsca zamieszkania, gdy w wyniku śmierci lub trwającej powyżej określonych dni hospitalizacji bądź niezdolności kierowcy do prowadzenia ubezpieczonego pojazdu, będącej wynikiem nieszczęśliwego wypadku - nie jest możliwe dalsze samodzielne kontynuowanie podróży ubezpieczonym pojazdem. Pomoc medyczna to również zorganizowanie i pokrycie kosztów powrotu do Polski dzieci poniżej 15 lat, które podróżowały z ubezpieczonym, kiedy nastąpił nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie powodujące hospitalizację ubezpieczonego. Ponadto pomoc medyczna może także polegać na załatwieniu wszelkich formalności i pokrycie kosztów związanych z przewiezieniem zwłok lub prochów ubezpieczonego do miejsca jego pochówku w Polsce, z wyłączeniem wydatków związanych z kremacją, pogrzebem i pochówkiem.

Pomoc informacyjna

Pomoc informacyjna oferowana ubezpieczonemu w zależności od wariantu ubezpieczenia może polegać na podaniu informacji potrzebnych w razie wyjazdu za granicę, takich jak np. pogoda, ceny autostrad, podstawowe przepisy celne, adresy polskich placówek dyplomatycznych czy informacji o świętach państwowych i kościelnych. Ubezpieczyciel może też udzielić ubezpieczonemu informacji dotyczących rekomendowanych przez niego wypożyczalni pojazdów oraz możliwości zarezerwowania pojazdu zastępczego na koszt ubezpieczonego, niezależnie od tego, czy zaszło zdarzenie objęte ubezpieczeniem. Mogą również zostać przekazane niezbędne informacje osobie bliskiej, zakładowi pracy lub innej wskazanej osobie, jeżeli z powodu zdarzenia objętego ubezpieczeniem nastąpi opóźnienie lub zmiana przebiegu podróży ubezpieczonego.

Oprócz tego ubezpieczyciel udzieli ubezpieczonemu telefonicznej pomocy podczas wypełniania deklaracji wypadkowej oraz poinformuje go o formalnościach związanych ze zgłaszaniem wypadku w danym kraju, o ile miał miejsce wypadek. Jeżeli wypadek miał miejsce za granicą, może zostać zapewniony telefoniczny serwis tłumacza, który pomoże ubezpieczonemu podczas dopełniania tych formalności.

Inne ciekawe rozwiązania

Centrum pomocy ubezpieczyciela może zapewnić zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu przewożonego przez ubezpieczonego bagażu do miejsca zamieszkania ubezpieczonego w Polsce lub do celu podróży, jeżeli pojazd nie mógł zostać naprawiony w punkcie obsługi klienta w ciągu kilku dni lub odnalezienie pojazdu po kradzieży nie jest możliwe tego samego dnia. Ubezpieczony może liczyć ze strony ubezpieczyciela na pomoc w znalezieniu i nawiązaniu kontaktu z prawnikiem, który będzie reprezentował go w postępowaniu sądowym, jeżeli przeciwko ubezpieczonemu wszczęto za granicą postępowanie w związku z mającym miejsce za granicą wypadkiem drogowym lub wykroczeniem przeciwko obowiązującym miejscowo przepisom ruchu drogowego. Ubezpieczyciel udzieli ponadto ubezpieczonemu nieoprocentowanej pożyczki, polegającej na opłaceniu honorarium reprezentującego go prawnika. Jeden z bardziej znanych ubezpieczycieli zobowiązuje się do zorganizowania i pokrycia kosztów powrotu do miejsca zamieszkania ubezpieczonego w Polsce zwierząt domowych znajdujących się pod wyłączną opieką ubezpieczonego oraz - w pewnych sytuacjach - pokrycia kosztów wyżywienia i opieki nad zwierzętami podczas powrotu. Jeżeli nastąpił zgon ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania lub gdy ubezpieczony jest hospitalizowany dłużej niż 3 dni wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, świadczenie w postaci odwiezienia zwierząt przysługuje jedynie wtedy, gdy osoba wskazana przez ubezpieczonego lub osobę bliską zagwarantuje opiekę nad zwierzętami w miejscu zamieszkania ubezpieczonego.

Zgłoszenie szkody - obowiązki ubezpieczonego

Obowiązkiem osoby poszkodowanej (ubezpieczonej) jest niezwłoczne poinformowanie ubezpieczyciela o zaistniałym zdarzeniu będącym przedmiotem ubezpieczenia. Najlepiej powinna to zrobić kontaktując się z jednostką organizacyjną wskazaną przez ubezpieczyciela działającą całą dobę, której właściwy numer telefonu zamieszczony jest w dokumencie ubezpieczenia. Zbiera ona wszelkie dostępne informacje potrzebne do wykonania świadczenia assistance, jak wariant ubezpieczenia, numer i okres ważności polisy, numer nadwozia pojazdu, nazwisko ubezpieczonego, adres zamieszkania, nazwisko i adres właściciela pojazdu, marka i numer rejestracyjny ubezpieczonego pojazdu, dokładne miejsce zdarzenia i numer telefonu, pod którym będzie można skontaktować się z ubezpieczonym lub jego przedstawicielem, krótki opis zdarzenia oraz rodzaj wymaganej pomocy. Ponadto ubezpieczony powinien zapobiec w miarę możliwości zwiększeniu się szkody, ograniczyć konsekwencję zdarzenia oraz udzielić wyjaśnień, dostarczyć dostępne dowody potrzebne do ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody oraz umożliwić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

Składka ubezpieczeniowa

Składka ubezpieczeniowa obliczana jest na podstawie taryfy obowiązującej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia. Kalkulowana jest na podstawie wyboru wariantu ubezpieczenia, określającego zakres ubezpieczenia, sumę i okres ubezpieczenia, zasięg terytorialny świadczonych usług, rodzaj pojazdu, sposób wykorzystania pojazdu, wiek właściciela pojazdu i okres posiadania przez niego prawa jazdy oraz wyłączenia obszarowe. Niekiedy ubezpieczenie assistance dodawane jest bezpłatnie do polis OC i AC. Na przykład T.U. Allianz S.A. dołącza ofertę „Mini Car Assistance” bezpłatnie do ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W sytuacji gdy pojazd na skutek unieruchomienia nie nadaje się do użytku, niezależnie od odległości od miejsca wystąpienia wypadku, od miejsca zamieszkania ubezpieczonego, ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty:

- naprawy samochodu na miejscu wypadku, organizowanej do wysokości równowartości 125 euro (w sytuacji uszkodzenia uniemożliwiającego dalszą jazdę samochodu w zakresie, w jakim naprawa może być dokonana na drodze w miejscu wypadku),

- holowania unieruchomionego samochodu z miejsca wypadku do najbliższego warsztatu naprawczego, organizowanego do wysokości równowartości 125 euro (gdy nie ma możliwości naprawy uszkodzonego samochodu na drodze na miejscu wypadku).

Ograniczenia w odpowiedzialności ubezpieczyciela

Najczęściej ubezpieczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za szkody w postaci utraconych korzyści, opóźnienia w transporcie osób i ładunków oraz za inne szkody związane z działalnością zawodową lub gospodarczą ubezpieczonego, powstałe wskutek czynności związanych z realizacją świadczeń assistance. Nie będą ponosili odpowiedzialności za koszty leczenia, transportu medycznego i transportu zwłok (jeżeli nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek były następstwem chorób, o których ubezpieczony wiedział przed wyruszeniem w podróż, oraz ich powikłań). Wyłączeniami z odpowiedzialności ubezpieczycieli będą koszty świadczeń assistance związane z wypadkiem, nieszczęśliwym wypadkiem i nagłym zachorowaniem w odniesieniu do ubezpieczonego, co do którego istniały przeciwwskazania lekarskie do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Ubezpieczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia objęte ochroną assistance, lecz spowodowane np.:

l działaniami wojennymi, zamieszkami, rozruchami, aktami terroryzmu lub sabotażu,

l winą umyślną, rażącym niedbalstwem lub niedbalstwem ubezpieczonego,

l podczas prowadzenia ubezpieczonego pojazdu przez kierowcę po użyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków ograniczających zdolność do kierowania pojazdami mechanicznymi,

l przez kierowcę nieposiadającego wymaganego prawa jazdy oraz gdy kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia,

l z winy umyślnej ubezpieczonego,

l samobójstwa lub usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego.


Agnieszka Sulik

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  30 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Firma w mediach. Na czym polegają skuteczne media relations?

  Firma w mediach. Ogromna konkurencja rynkowa oraz wysokie wymagania ze strony samych konsumentów niejako wymuszają na biznesach cykliczną obecność w mediach. Aby regularnie pojawiać się na łamach prasy, tytułów online czy platformach influencerów należy wyjątkowo poważnie potraktować kwestię kontaktu z poszczególnymi redakcjami. W jaki sposób? Odpowiedzią są skuteczne działania media relations.

  Prawo, a zakłady bukmacherskie!

  2017 rok to przełomowa data w historii polskiej branży zakładów bukmacherskich. Właśnie wtedy weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych, którą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Co zmieniło się po tej dacie pod kątem prawnym i jak było wcześniej?

  Test: Peugeot 508 SW PSE, czyli francuskie AMG w akcji

  Test: Peugeot 508 PSE, czyli napęd na cztery koła, 360 koni mechanicznych i hybryda plug-in. W skrócie francuskie AMG spisało się na medal.

  Ile lat wstecz sprawdza UFG?

  Ile lat wstecz sprawdza UFG? Czyli za ile lat kierowca może otrzymać karę za brak ubezpieczenia OC? Postanowiliśmy to sprawdzić.

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego?

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego? Jest kilka zasad, o których kierowca powinien pamiętać podczas zdarzenia drogowego. Dziś je przypomnimy.

  30% Club Poland: „Różnorodność we władzach to wymierne korzyści spółki” [PODCAST]

  Dane dowodzą, że zróżnicowane zespoły są bardziej efektywne. Ale czy faktycznie tak jest? Czy firma, która w swojej strategii stawia na różnorodność może liczyć na wymierne korzyści?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego: co oznacza?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego nie zawsze jest łatwy. Szczególnie że sprzedający ukrywają informacje, a kupujący mają ograniczone zaufanie.

  Wyższe grzywny za wykroczenia drogowe

  Podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł zakłada projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, przyjęty przez rząd.

  Ceny mieszkań w Europie rosną szybciej niż w Polsce

  Ceny mieszkań w Europie. Ceny mieszkań oderwały się od fundamentów? Szybciej w Europie niż w Polsce – sugerują dane Eurostatu. W Polsce przez ostatnie lata ceny rosły tylko trochę szybciej niż dochody ludności. W państwach Europy Zachodniej dynamika była nawet kilkukrotnie wyższa.

  Wynajem domów w Polsce

  Wynajem domów. Wynajem domów w Polsce stanowi około 3% - 5% rynku najmu, ale jest ciekawym rozwiązaniem. Osoby zastanawiające się nad wynajmem większego mieszkania, powinny wziąć pod uwagę również dom, bo stawki czynszów za 1 mkw. są konkurencyjne. Na popularność wynajmu domów w innych krajach wpływa m.in. udział budynków jednorodzinnych w zasobie mieszkaniowym i wskaźnik urbanizacji.

  Studencie - nie daj się oszukać. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, gdy sezon w pełni

  Wynajem mieszkania - studenci. Okres wakacji aż do września to typowy sezon najmu. Wiele osób stara się zaplanować na ten czas zmianę miejsca zamieszkania. Jest zazwyczaj trochę więcej wolnego, łatwiej o urlop w pracy, jest też korzystniej ze względu na zmianę szkoły dla dzieci. Równocześnie w tym samym czasie na rynku pojawiają się osoby studiujące. Młodzież rozpoczynająca studia w nowym mieście, studenci wyższych lat zmieniają lokum. Kwestie towarzyskie, uczuciowe czy chęć uzyskania większego komfortu - to najczęstsze przyczyny zmiany kwatery przez studentów.

  Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). W opracowaniu przedstawiamy, dla jakich przedsiębiorców taka forma prowadzenia działalności może być korzystna.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?

  Ekspres kapsułkowy czy ciśnieniowy – który i dla kogo sprawdzi się lepiej?

  Ostatnimi czasy picie kawy przeniosło się z kawiarni pod strzechy. Nic dziwnego więc, że wiele osób stoi przed niezwykle trudnym wyborem – jaki ekspres do domu wybrać? Wśród wielu firm i modeli łatwo się zagubić. Jednak nie obawiajcie się! Odpowiadając na kilka prostych pytań, możemy łatwo stwierdzić, jaki ekspres będzie dla nas odpowiedni.

  Firmy szukają nowych pracowników

  Firmy szukają coraz więcej nowych pracowników. Liczba ofert pracy w urzędach pracy rośnie. Jakie są przyczyny?

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Nie tylko negatywne skutki pandemii? [BADANIE]

  Według co czwartego Polaka pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych. Tak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?