Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Pomoc nie tylko w razie awarii

Agnieszka Sulik
inforCMS
Posiadanie odpowiednio dobranej polisy assistance może zapewnić kierowcy i pasażerom pojazdu wszechstronną pomoc w trudnych sytuacjach. Polisa oferowana jest przez ubezpieczycieli bezpłatnie do ubezpieczenia OC i AC, ale często tylko w wariancie podstawowym.

Ubezpieczenie assistance to pomoc techniczna, medyczna, organizacyjna udzielana kierowcy i pasażerowi ubezpieczonego pojazdu w związku z wypadkiem drogowym, awarią, kradzieżą lub utratą pojazdu z innych przyczyn, a także z jego unieruchomieniem. Przedmiotem tego ubezpieczenia są także trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Wykupione ubezpieczenie assistance może zagwarantować ochronę zarówno w kraju, jak i za granicą (z pewnymi wyjątkami), przez 24 godziny na dobę. Od oferowanego przez ubezpieczycieli wariantu ubezpieczenia assistance uzależniony jest zakres ochrony i suma ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia zawierana jest zwykle na okres 1 roku. Czasami okres ten jest znacznie krótszy. Z myślą o klientach udających się samochodem w krótkie podróże (wyjazdy wakacyjne, podróże służbowe) ubezpieczyciele stworzyli możliwość zawarcia ubezpieczenia krótkoterminowego na 3, 7, 15, 30 oraz wielokrotność 30 dni.

Pomoc techniczna

Ubezpieczony korzystający z wariantu podstawowego ubezpieczenia assistance może liczyć na to, że w sytuacji unieruchomienia pojazdu w następstwie zdarzenia objętego ochroną, zostanie dokonana naprawa pojazdu na trasie, o ile jest ona możliwa w ciągu np. 60 minut. Jeżeli naprawa pojazdu nie jest możliwa w tym czasie, wówczas pojazd zostanie odholowany do najbliższego zakładu naprawczego posiadającego autoryzację producenta na dokonywanie napraw pojazdów danej marki lub inny warsztat uzgodniony z ubezpieczonym przez jednostkę organizacyjną ubezpieczyciela. Za pojazd unieruchomiony ubezpieczyciele uznają taki pojazd ubezpieczony, który został dopuszczony do ruchu na drogach publicznych i posiadający ważne badania techniczne i który - na skutek wypadku, awarii, kradzieży części pojazdu lub wyposażenia - nie może być użytkowany na drogach publicznych.

Z kolei ubezpieczony, który wykupił ubezpieczenie w wariancie rozszerzonym, może dodatkowo liczyć na to, że jeżeli pojazd na skutek unieruchomienia nie nadaje się do użytku, ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje do pewnego limitu koszty naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia. Jeśli pojazd nie będzie się nadawał do naprawy na miejscu zdarzenia - zostaną pokryte przez ubezpieczyciela koszty transportu (holowania) pojazdu do najbliższego zakładu naprawczego, garażu, parkingu lub do miejsca zamieszkania. W razie unieruchomienia pojazdu ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty parkingu na pewien okres. Ubezpieczyciel pokryje też koszty przesyłki niezbędnych części zamiennych, jeżeli są one niedostępne na miejscu naprawy w Polsce lub poza granicami Polski. Ciekawym rozwiązaniem w ofercie ubezpieczyciela jest możliwość skorzystania z pożyczki w celu opłacenia naprawy ubezpieczonego pojazdu, pod warunkiem uprzedniego złożenia depozytu (warunki złożenia depozytu ustalane są indywidualnie).

W wariancie rozszerzonym ubezpieczenia assistance ubezpieczyciel oferuje dostarczenie paliwa w ilości pozwalającej na dojechanie do najbliższej czynnej stacji paliw, jeżeli brak paliwa uniemożliwia ubezpieczonemu kontynuację podróży pojazdem. Koszty paliwa poniesie jednak ubezpieczony.

Z kolei ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za brak możliwości sprowadzenia części zamiennych, za termin realizacji przesyłki oraz nie pokryje kosztów części zamiennych. Nie pokryje również kosztów pomocy, jeżeli unieruchomienie pojazdu nastąpiło na autostradzie, a ubezpieczony skorzystał z pomocy specjalnych służb drogowych niedziałających na zlecenie ubezpieczyciela.

Pomoc medyczna

W myśl ogólnych warunków ubezpieczenia assistance, za nieszczęśliwy wypadek uznaje się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu, wsiadaniem i wysiadaniem z niego, naprawą na trasie ubezpieczonego pojazdu - w którego następstwie ubezpieczony niezależnie od swojej woli doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

W razie wystąpienia w okresie podróży poza granicami Polski nieszczęśliwego wypadku bądź nagłego zachorowania ubezpieczonego - ubezpieczyciel zapewni w zakresie i do wysokości określonej sumami ubezpieczenia dla poszczególnych wariantów ubezpieczenia informację i natychmiastową pomoc medyczną, hospitalizację, powrót pasażerów do miejsca zamieszkania w następstwie śmierci lub długotrwałej hospitalizacji kierowcy ubezpieczonego pojazdu, przewóz medyczny, dostarczenie niezbędnych lekarstw. Ubezpieczyciel w ramach wykupionego odpowiedniego wariantu ubezpieczenia może zorganizować i pokryć koszty wynagrodzenia kierowcy zawodowego w celu umożliwienia powrotu ubezpieczonego do miejsca zamieszkania, gdy w wyniku śmierci lub trwającej powyżej określonych dni hospitalizacji bądź niezdolności kierowcy do prowadzenia ubezpieczonego pojazdu, będącej wynikiem nieszczęśliwego wypadku - nie jest możliwe dalsze samodzielne kontynuowanie podróży ubezpieczonym pojazdem. Pomoc medyczna to również zorganizowanie i pokrycie kosztów powrotu do Polski dzieci poniżej 15 lat, które podróżowały z ubezpieczonym, kiedy nastąpił nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie powodujące hospitalizację ubezpieczonego. Ponadto pomoc medyczna może także polegać na załatwieniu wszelkich formalności i pokrycie kosztów związanych z przewiezieniem zwłok lub prochów ubezpieczonego do miejsca jego pochówku w Polsce, z wyłączeniem wydatków związanych z kremacją, pogrzebem i pochówkiem.

Pomoc informacyjna

Pomoc informacyjna oferowana ubezpieczonemu w zależności od wariantu ubezpieczenia może polegać na podaniu informacji potrzebnych w razie wyjazdu za granicę, takich jak np. pogoda, ceny autostrad, podstawowe przepisy celne, adresy polskich placówek dyplomatycznych czy informacji o świętach państwowych i kościelnych. Ubezpieczyciel może też udzielić ubezpieczonemu informacji dotyczących rekomendowanych przez niego wypożyczalni pojazdów oraz możliwości zarezerwowania pojazdu zastępczego na koszt ubezpieczonego, niezależnie od tego, czy zaszło zdarzenie objęte ubezpieczeniem. Mogą również zostać przekazane niezbędne informacje osobie bliskiej, zakładowi pracy lub innej wskazanej osobie, jeżeli z powodu zdarzenia objętego ubezpieczeniem nastąpi opóźnienie lub zmiana przebiegu podróży ubezpieczonego.

Oprócz tego ubezpieczyciel udzieli ubezpieczonemu telefonicznej pomocy podczas wypełniania deklaracji wypadkowej oraz poinformuje go o formalnościach związanych ze zgłaszaniem wypadku w danym kraju, o ile miał miejsce wypadek. Jeżeli wypadek miał miejsce za granicą, może zostać zapewniony telefoniczny serwis tłumacza, który pomoże ubezpieczonemu podczas dopełniania tych formalności.

Inne ciekawe rozwiązania

Centrum pomocy ubezpieczyciela może zapewnić zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu przewożonego przez ubezpieczonego bagażu do miejsca zamieszkania ubezpieczonego w Polsce lub do celu podróży, jeżeli pojazd nie mógł zostać naprawiony w punkcie obsługi klienta w ciągu kilku dni lub odnalezienie pojazdu po kradzieży nie jest możliwe tego samego dnia. Ubezpieczony może liczyć ze strony ubezpieczyciela na pomoc w znalezieniu i nawiązaniu kontaktu z prawnikiem, który będzie reprezentował go w postępowaniu sądowym, jeżeli przeciwko ubezpieczonemu wszczęto za granicą postępowanie w związku z mającym miejsce za granicą wypadkiem drogowym lub wykroczeniem przeciwko obowiązującym miejscowo przepisom ruchu drogowego. Ubezpieczyciel udzieli ponadto ubezpieczonemu nieoprocentowanej pożyczki, polegającej na opłaceniu honorarium reprezentującego go prawnika. Jeden z bardziej znanych ubezpieczycieli zobowiązuje się do zorganizowania i pokrycia kosztów powrotu do miejsca zamieszkania ubezpieczonego w Polsce zwierząt domowych znajdujących się pod wyłączną opieką ubezpieczonego oraz - w pewnych sytuacjach - pokrycia kosztów wyżywienia i opieki nad zwierzętami podczas powrotu. Jeżeli nastąpił zgon ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania lub gdy ubezpieczony jest hospitalizowany dłużej niż 3 dni wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, świadczenie w postaci odwiezienia zwierząt przysługuje jedynie wtedy, gdy osoba wskazana przez ubezpieczonego lub osobę bliską zagwarantuje opiekę nad zwierzętami w miejscu zamieszkania ubezpieczonego.

Zgłoszenie szkody - obowiązki ubezpieczonego

Obowiązkiem osoby poszkodowanej (ubezpieczonej) jest niezwłoczne poinformowanie ubezpieczyciela o zaistniałym zdarzeniu będącym przedmiotem ubezpieczenia. Najlepiej powinna to zrobić kontaktując się z jednostką organizacyjną wskazaną przez ubezpieczyciela działającą całą dobę, której właściwy numer telefonu zamieszczony jest w dokumencie ubezpieczenia. Zbiera ona wszelkie dostępne informacje potrzebne do wykonania świadczenia assistance, jak wariant ubezpieczenia, numer i okres ważności polisy, numer nadwozia pojazdu, nazwisko ubezpieczonego, adres zamieszkania, nazwisko i adres właściciela pojazdu, marka i numer rejestracyjny ubezpieczonego pojazdu, dokładne miejsce zdarzenia i numer telefonu, pod którym będzie można skontaktować się z ubezpieczonym lub jego przedstawicielem, krótki opis zdarzenia oraz rodzaj wymaganej pomocy. Ponadto ubezpieczony powinien zapobiec w miarę możliwości zwiększeniu się szkody, ograniczyć konsekwencję zdarzenia oraz udzielić wyjaśnień, dostarczyć dostępne dowody potrzebne do ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody oraz umożliwić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

Składka ubezpieczeniowa

Składka ubezpieczeniowa obliczana jest na podstawie taryfy obowiązującej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia. Kalkulowana jest na podstawie wyboru wariantu ubezpieczenia, określającego zakres ubezpieczenia, sumę i okres ubezpieczenia, zasięg terytorialny świadczonych usług, rodzaj pojazdu, sposób wykorzystania pojazdu, wiek właściciela pojazdu i okres posiadania przez niego prawa jazdy oraz wyłączenia obszarowe. Niekiedy ubezpieczenie assistance dodawane jest bezpłatnie do polis OC i AC. Na przykład T.U. Allianz S.A. dołącza ofertę „Mini Car Assistance” bezpłatnie do ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W sytuacji gdy pojazd na skutek unieruchomienia nie nadaje się do użytku, niezależnie od odległości od miejsca wystąpienia wypadku, od miejsca zamieszkania ubezpieczonego, ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty:

- naprawy samochodu na miejscu wypadku, organizowanej do wysokości równowartości 125 euro (w sytuacji uszkodzenia uniemożliwiającego dalszą jazdę samochodu w zakresie, w jakim naprawa może być dokonana na drodze w miejscu wypadku),

- holowania unieruchomionego samochodu z miejsca wypadku do najbliższego warsztatu naprawczego, organizowanego do wysokości równowartości 125 euro (gdy nie ma możliwości naprawy uszkodzonego samochodu na drodze na miejscu wypadku).

Ograniczenia w odpowiedzialności ubezpieczyciela

Najczęściej ubezpieczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za szkody w postaci utraconych korzyści, opóźnienia w transporcie osób i ładunków oraz za inne szkody związane z działalnością zawodową lub gospodarczą ubezpieczonego, powstałe wskutek czynności związanych z realizacją świadczeń assistance. Nie będą ponosili odpowiedzialności za koszty leczenia, transportu medycznego i transportu zwłok (jeżeli nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek były następstwem chorób, o których ubezpieczony wiedział przed wyruszeniem w podróż, oraz ich powikłań). Wyłączeniami z odpowiedzialności ubezpieczycieli będą koszty świadczeń assistance związane z wypadkiem, nieszczęśliwym wypadkiem i nagłym zachorowaniem w odniesieniu do ubezpieczonego, co do którego istniały przeciwwskazania lekarskie do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Ubezpieczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia objęte ochroną assistance, lecz spowodowane np.:

l działaniami wojennymi, zamieszkami, rozruchami, aktami terroryzmu lub sabotażu,

l winą umyślną, rażącym niedbalstwem lub niedbalstwem ubezpieczonego,

l podczas prowadzenia ubezpieczonego pojazdu przez kierowcę po użyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków ograniczających zdolność do kierowania pojazdami mechanicznymi,

l przez kierowcę nieposiadającego wymaganego prawa jazdy oraz gdy kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia,

l z winy umyślnej ubezpieczonego,

l samobójstwa lub usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego.


Agnieszka Sulik

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Coraz gorsza sytuacja w budownictwie
  W III kw. 2022 r. sytuacja w budownictwie pogorszyła się. Wśród głównych przyczyn spadku koniunktury firmy wymieniają problemy z dostawami surowców i materiałów budowlanych oraz ich wysokie ceny, a także odpływ pracowników z Ukrainy.
  Dlaczego firmy nie płacą swoim kontrahentom? [BADANIE]
  Aż 42% przedsiębiorców wskazuje, że kontrahenci nie płacą im faktur na czas, bo sami mają problem z uzyskaniem płatności od odbiorców swoich usług czy towarów – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie ERIF Biuro Informacji Gospodarczej.
  Czy polisa OC, AC obejmuje bagaż w samochodzie?
  Czy polisa OC, AC obejmuje bagaż w samochodzie? Niestety nie dla każdego kierowcy będziemy mieli dobre informacje...
  Oszczędności i inwestycje w czasach inflacji
  W pierwszym półroczu 2022 roku prawie połowie Polaków nie udało się zaoszczędzić (47%). Wśród tych, którzy to zrobili (53%), jedynie 27% postanowiło zainwestować odłożone środki finansowe. Najczęściej na ten ruch decydowały się osoby z najmłodszych grup wiekowych czyli 18-24 lata. Byli oni również najliczniejszą grupą oszczędzających (71%).
  Taryfikator punktów karnych 2022. Aktualna tabela!
  Taryfikator punktów karnych 2022? Tak, mamy najnowszą tabelę z punktami karnymi. A wszystko za sprawą projektu rozporządzenia. Został opublikowany.
  Energia: przygotowania na trudną zimę również w Szwajcarii
  Szwajcaria jest niezależna od rosyjskich paliw w porównaniu z resztą Europy. Jednak alpejska federacja planuje wziąć przykład z innych krajów UE i ograniczać zużycie energii.
  Narzędzia do warsztatu na... Oscara. Oscara designu!
  Narzędzia do warsztatu samochodowego nie muszą być nudne czy brzydkie. Ten zestaw otrzymał właśnie nagrodę Red Dot za wzornictwo.
  Elektrownie atomowe korzystne dla polskiej gospodarki według ekspertów
  Polski program jądrowy będzie miał korzystny wpływ na gospodarkę, do 2043 r. może podnieść polskie PKB o ponad 1 proc. - ocenił Polski Instytut Ekonomiczny. Według PIE w 2043 r. atom może zaspokajać prawie 40 proc. polskiego popytu na energię elektryczną.
  Czy mieszkaniówka hamuje z produkcją – opinie ekspertów
  Czy nowe uwarunkowania rynkowe zmuszają deweloperów do zmiany planów? Czy kolejne projekty będą realizować zgodnie z wcześniejszymi założeniami? Czy firmy poszukują atrakcyjniejszych sposobów na finansowanie inwestycji niż kredyty? O ile wzrósł koszt budowy mieszkań w ciągu ostatniego roku?
  Opony z butelki. Butelki wyłowionej z Bałtyku. Pomysł Continentala
  Opony z butelki? Continental już takie produkuje. Teraz będzie jednak używać butelek wyłowionych z Bałtyku. Musisz jednak pomóc. Wystarczy aplikacja.
  Jaki scenariusz polskiej gospodarki w obliczu wojny na Ukrainie? Znamy zdanie Polaków
  Około 57% Polaków przewiduje wzrost cen paliw, a niemal 51% uważa, że sankcje nałożone na Rosję przełożą się na energetykę w Polsce. Jaki scenariusz dla polskiej gospodarki w obliczu wojny na Ukrainie widzą Polacy?
  Blackout i ładowanie samochodu elektrycznego. Realny problem?
  Blackout i ładowanie samochodu elektrycznego, czyli dziś porozmawiamy o realnych obawach potencjalnych nabywców aut zasilanych prądem.
  Wspólne przejazdy samochodem. Carpooling w modzie w Polsce
  Wspólne przejazdy samochodem? Od lat już trwa nowa moda na podróżowanie w Polsce. A modą tą jest właśnie carpooling.
  Mercedes EQS SUV. Cena w Polsce od 590 800 zł
  Mercedes EQS SUV i cena? To zdecydowanie drażliwy temat. Cennik elektrycznego SUV-a na polskim rynku steruje bowiem od prawie 600 tys. zł.
  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna – nowe inwestycje
  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna udzieliła wsparcia kolejnym przedsiębiorcom. Od początku roku Zarząd PSSE wydał 35 decyzji o wsparciu o łącznej wartości ponad 1,14 mld zł, z równoczesną deklaracją utworzenia 168 nowych miejsc pracy.
  Nieruchomości luksusowe wciąż w cenie
  Nieruchomości luksusowe to segment nieruchomości, który ma się dobrze w trudnych czasach. Piętna nie odznaczyła na nim ani pandemia, ani bieżące zawirowania gospodarcze, które tak bardzo dotknęły nieruchomości z tzw. segmentu popularnego. W momentach kryzysowych rynek luksusowy zyskuje, ponieważ, zamożni nabywcy szukają nieprzeciętnych aktywów, które dają perspektywę na wzrost wartości w czasie.
  Jak urządzić 50-metrowe mieszkanie? Pomysły na aranżacje
  Popularne mieszkania o średniej wielkości można łatwo zaaranżować na wiele ciekawych sposobów. Jak dobrze urządzić swoje 50-metrowe mieszkanie?
  Trudna sytuacja nadodrzańskich przedsiębiorców
  Północna Izba Gospodarcza informuje o dramatycznej sytuacji przedsiębiorców prowadzących biznes nad Odrą. Ilość klientów wypożyczalni sprzętu sportowego czy agroturystyki z dnia na dzień spadła niemal do zera.
  Negatywne nastroje konsumenckie - 60% oszczędza na bieżących zakupach
  Według badania pt. „Bieżące nastroje konsumenckie. Na czym Polacy oszczędzają?”, 6 na 10 rodaków obniża wydatki na codzienne zakupy. W III kw. ub.r. postępowało tak prawie 41% respondentów. Ankietowani szukają oszczędności przede wszystkim ze względu na wciąż rosnące ceny. W co czwartym przypadku szacunkowe obniżenie miesięcznych wydatków wynosi 10-15%. Z deklaracji rodaków wynika również, że najbardziej oszczędzają na art. odzieżowych, słodyczach i przekąskach oraz napojach alkoholowych.
  Zielony Ład w Europie. Pożegnanie z ulubionymi kosmetykami?
  – Zielony Ład dotknie branżę kosmetyczną w szerokim aspekcie, mówimy tu o zmianach od molekuły aż po opakowanie – mówi Blanka Chmurzyńska-Brown z Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Przejawem tej zmiany jest planowana przez Komisję Europejską rewizja rozporządzenia kosmetycznego, która spowoduje radykalne zaostrzenie zasad oceniania substancji stosowanych w kosmetykach. W efekcie – jak prognozuje branża – z rynku będzie musiało zniknąć ok. 49 proc. stosowanych obecnie filtrów UV i 70 proc. substancji konserwujących, które są w kosmetykach niezbędne. – Jeśli te regulacje wejdą w życie takim kształcie, stracimy naszą konkurencyjność. Naszą rolę przejmie Azja i Korea, bo jestem pewna, że oni za tego typu regulacją nie pójdą – ocenia ekspertka.
  Problemy firm widoczne na długo przed niewypłacalnością
  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż 1/3 bankrutów i 1/4 restrukturyzowanych przedsiębiorstw nie płaciła swoim kontrahentom już na 2 lata przed ogłoszeniem niewypłacalności.
  Ceny mieszkań w Polsce osiągnęły maksimum w połowie 2022 roku? Niewykluczone
  Czekaliście ze sprzedażą mieszkania, aż ceny osiągną apogeum? No więc, chyba pora udać się do pośrednika obrotu nieruchomościami. Ceny sprzedaży mieszkań, w niektórych miastach zaczęły spadać, a ponadto serwisy nieruchomościowe puchną od ofert z rynku wtórnego.
  Nowoczesna komunikacja PR elementem inwestycji biznesu
  Cyfryzacja, zmiana pokoleniowa i coraz bardziej wymagający rynek. Nawet w niedalekiej przyszłości prowadzenie biznesu będzie całkowicie innym wyzwaniem, aniżeli kilka lat temu. Dynamiczna transformacja społeczno-gospodarcza wymaga od przedsiębiorców jeszcze szerszego spojrzenia zarówno na swoich klientów, jak i inwestorów, kontrahentów, czy sam zespół.
  Elektrownie atomowe. Czy powstaną w Polsce?
  Pięć ośrodków będzie uczestniczyć w procesie licencjonowania i kontroli elektrowni jądrowej. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki zdecydował o przyznaniu autoryzacji dla ośrodków naukowo-badawczych.
  Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce
  Mimo zawirowań geopolitycznych i gospodarczych ostatnich miesięcy, polski rynek nieruchomości komercyjnych zakończył pierwsze półrocze niezłym wynikiem. Należy jednak pamiętać, że echa tych zawirowań nie widać jeszcze w wynikach drugiego kwartału 2022 roku.