| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > ABC małej firmy > Poradnik: Jak wypełnić deklarację INTRASTAT?

Poradnik: Jak wypełnić deklarację INTRASTAT?

Składanie zgłoszeń INTRASTAT od 1 lutego 2011 r. następuje w formie elektronicznej, a wyjątkowo przedsiębiorcy mogą je złożyć pisemnie. Jak wypełnić deklarację? Przeczytaj, co należy zrobić krok po kroku.

POLE 15 – Kod rodzaju transportu

Pole należy wypełnić w przypadku dokonywania zgłoszenia przez podmiot, którego suma wartości dokonanych przywozów lub wywozów towarów przekroczyła wartość ustaloną dla
statystycznego progu szczegółowego w przywozie lub wywozie. Należy wpisać jednocyfrowy kod rodzaju transportu, zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku nr 7 do Instrukcji. Rodzaj transportu jest to aktywny rodzaj transportu przy użyciu, którego towar został wprowadzony na terytorium statystyczne kraju.

W przypadku transportu kombinowanego aktywnym środkiem transportu jest ten, który porusza cały zestaw (np.: „ciężarówka na statku morskim” – aktywnym środkiem transportu jest statek, w przypadku „ciągnika z naczepą” aktywnym środkiem jest ciągnik).

POLE 16 - Kod kraju pochodzenia (wyłącznie dla PRZYWOZU)

Należy wpisać dwuliterowy kod kraju, zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku nr 8 do Instrukcji, w którym towar został całkowicie uzyskany lub wyprodukowany. Towar, w produkcję którego zaangażowany jest więcej niż jeden kraj, jest uznawany za pochodzący z kraju, w którym został poddany ostatniej istotnej, ekonomicznie uzasadnionej, obróbce lub przetworzeniu, które spowodowało wytworzenie nowego produktu lub stanowiło istotny etap wytwarzania w przedsiębiorstwie przystosowanym do tego celu. Jeżeli kraj pochodzenia nie jest znany, należy podać kod kraju członkowskiego Unii Europejskiej będącego krajem wysyłki towarów.

POLE 17 – Masa netto (w kg)

Należy podać masę netto towaru opisanego w polu 10 (opis towaru), wyrażoną w pełnych kilogramach. Przez masę netto rozumie się masę towaru bez opakowania.
Wartości po przecinku należy zaokrąglać zgodnie z zasadami matematycznymi, np. w przypadku, gdy masa towaru wynosi mniej niż 0,5 kg, należy wpisać „0”. Jeżeli masa towaru wynosi 0,5 kg lub więcej, należy wpisać „1”.

POLE 18 – Ilość w uzupełniającej jednostce miary

Należy podać ilość towaru w liczbach całkowitych, wyrażoną w jednostce miary wskazanej dla danej pozycji towarowej w obowiązującej wersji Nomenklatury Scalonej (CN), jeżeli dla danego kodu towarowego przewiduje ona dodatkową jednostkę miary (w przeciwnym razie pola tego nie należy wypełniać). Wartości po przecinku należy zaokrąglać zgodnie z zasadami matematycznymi, np. w przypadku, gdy ilość towaru podanego w litrach wynosi mniej niż 0,5 litra, należy wpisać „0”. Jeżeli ilość towaru wynosi 0,5 litra lub więcej, należy wpisać „1”.

Polecamy: W jaki sposób ustalić obowiązek sprawozdawczy INTRASTAT?

POLE 19 – Wartość fakturowa w PLN

Należy wpisać wartość fakturową netto wszystkich transakcji objętych jedną pozycją (tj. bez uwzględnienia podatku VAT i podatku akcyzowego). Wartość fakturowa jest to kwota, która stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Jeżeli na fakturze, oprócz wartości towaru, wyszczególnione są pozostałe koszty (opłaty transportowe, koszty opakowania, opłaty za dokowanie, inne) i suma tych wartości stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług, to w polu „Wartość fakturowa w PLN” należy podać wartość łączną, tj. wartość towaru łącznie z wartością pozostałych kosztów.

W odniesieniu do towarów otrzymywanych bezpłatnie lub towarów, które nie zostały zafakturowane fakturą handlową, należy podać wartość, która byłaby zafakturowana, gdyby
towary podlegały dowolnej transakcji kupna-sprzedaży. W przypadku towarów stanowiących nośniki informacji (np. dyskietki, taśmy komputerowe, filmy, kasety audio i wideo, CD-ROM) przywożonych/wywożonych w celu dostarczenia informacji, wartość fakturowa powinna uwzględniać nie tylko wartość nośnika, ale i wartość przekazywanej na nośniku informacji.

Jeżeli wartość na fakturze podana jest w innej walucie niż PLN, kwotę faktury należy przeliczyć na złote polskie. Przeliczenie powinno nastąpić na podstawie kursu waluty ustalonego według zasad określonych dla celów podatku od towarów i usług albo zasad określonych dla celów związanych z cłem.Zasady przeliczania kwot w walutach obcych wykazywanych na fakturach dla celów podatku od towarów i usług określone zostały w art. 31 a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm).
Zasady przeliczania kwot w walutach obcych wykazywanych na fakturach dla celów związanych z cłem określone są w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie kursu wymiany stosowanego w celu ustalania wartości celnej (Dz. U. Nr 87, poz. 827).

Wartość fakturową podaje się w pełnych złotych polskich. Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten sposób, że końcówki poniżej 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 groszy i więcej podnosi się do pełnych złotych.

W przypadku PRZYWOZU (pole 19 – wartość fakturowa w PLN) W przypadku towarów przywożonych w celu uszlachetniania należy podać wartość powierzonego surowca. Natomiast w przypadku towarów przywożonych po uszlachetnianiu należy podać wartość wszystkich zużytych surowców i materiałów (także tych, które nie były powierzone) oraz koszt usługi.

W przypadku towarów, które po ich przywozie są instalowane lub montowane przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz, należy zadeklarować
wyłącznie wartość przywożonych towarów, bez uwzględnienia kosztu montażu lub instalacji. W przypadku zwrotu towarów uprzednio zgłoszonych do systemu INTRASTAT przy ich
wywozie należy zadeklarować wartość, która została zadeklarowana przy wywozie tych towarów.

W przypadku WYWOZU (pole 19 – wartość fakturowa w PLN)

W przypadku towarów wywożonych w celu uszlachetniania należy podać wartość powierzonego surowca. Natomiast w przypadku towarów wywożonych po uszlachetnianiu należy podać wartość wszystkich zużytych surowców i materiałów (także tych, które nie były powierzone) oraz koszt usługi. W przypadku towarów, które po ich wywozie są instalowane lub montowane przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz, należy zadeklarować wyłącznie wartość wywożonych towarów, bez uwzględnienia kosztu montażu lub instalacji.

W przypadku zwrotu towarów uprzednio zgłoszonych do systemu INTRASTAT przy ich przywozie należy zadeklarować wartość, która została zadeklarowana przy przywozie tych
towarów.

POLE 20 – Wartość statystyczna w PLN

Pole należy wypełnić w przypadku:
– dokonywania zgłoszenia przez podmiot, którego suma wartości dokonanych przywozów
towarów przekroczyła wartość ustaloną dla statystycznego progu szczegółowego w
przywozie lub w wywozie,
– pozycji towarowej, dotyczącej towaru przywiezionego lub wywiezionego w celu
uszlachetniania lub po uszlachetnianiu.

Wartość statystyczną oblicza się:
– w przypadku rodzaju transakcji o kodzie 11 (kupno/sprzedaż) oraz 61-63 (nabycie wewnątrzwspólnotowe biokomponentów, biomas i biopaliw) - na podstawie wartości
towarów z faktury,
– w pozostałych przypadkach - na podstawie kwoty/wartości, która byłaby zafakturowana w przypadku rodzaju transakcji o kodzie 11 (kupno/sprzedaż).

W przypadku towarów będących przedmiotem uszlachetniania wartość statystyczna jest ustalana tak, jakby towary były w całości wytworzone w kraju przetworzenia, tj. należy podać wartość wszystkich zużytych surowców i materiałów (także tych, które nie były powierzone) oraz koszt usługi.

Wartość statystyczna nie obejmuje podatków i opłat należnych w przywozie/wywozie, takich jak: VAT, akcyza i inne opłaty o podobnym charakterze. W przypadku towarów stanowiących nośniki informacji (np. dyskietki, taśmy komputerowe, filmy, kasety audio i wideo, CD-ROM) przywożonych/wywożonych w celu dostarczenia informacji, wartość statystyczna powinna uwzględniać nie tylko wartość nośnika, ale i wartość przekazywanej na nośniku informacji. W przypadku zwrotów towarów wartość statystyczna jest równa wartości, która została podana przy przywozie/wywozie towaru.

Wartość statystyczną pozycji towarowej należy podać w pełnych złotych polskich (PLN), bez miejsc po przecinku. Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten sposób, że końcówki
poniżej 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej groszy podnosi się do pełnych złotych.

W przypadku PRZYWOZU (pole 20 – wartość statystyczna w PLN)

Wartością statystyczną w przywozie (wartość CIF) jest wartość towarów w miejscu i czasie wprowadzenia na polski obszar statystyczny. Wartość statystyczna uwzględnia dodatkowe koszty dotyczące tej części przewozu, która odbywa się poza polskim obszarem statystycznym. Należy więc włączyć poniesione poza polskim obszarem statystycznym:
– koszty opakowania,
– opłaty transportowe,
– opłaty za dokowanie,
– opłaty za załadunek i magazynowanie,
– wszelkie koszty, zyski i wydatki, łącznie z ubezpieczeniem i prowizją, powstałe do miejsca przekroczenia granicy polskiego obszaru statystycznego (dostawy towarów na
pokład statku lub samolotu).

Jeżeli wartość fakturowa zawiera wyodrębnione koszty frachtu i ubezpieczenia poniesione na polskim obszarze statystycznym, to kosztów tych nie należy ujmować w wartości statystycznej. Jeżeli wartość fakturową ustalono na bazie dostawy CPT, CIP, DDU lub DDP, a miejsce przeznaczenia zlokalizowane jest na polskim obszarze statystycznym, wartość tę uważa się za wartość ustaloną na bazie CIF, o ile koszty frachtu i ubezpieczenia ponoszone na polskim obszarze statystycznym przez dostawcę zagranicznego nie zostały wyodrębnione na fakturze.

W przypadku WYWOZU (pole 20 – wartość statystyczna w PLN)

Wartością statystyczną w wywozie (wartość FOB) jest wartość towarów w miejscu i czasie, w którym towary opuszczają polski obszar statystyczny. Wartość statystyczna uwzględnia dodatkowe koszty dotyczące tej części przewozu, która odbywa się na polskim obszarze statystycznym. Należy, więc włączyć poniesione na polskim obszarze statystycznym:
– koszty opakowania,
– opłaty transportowe,
– opłaty za dokowanie,
– opłaty za załadunek i magazynowanie,
– wszelkie koszty, zyski i wydatki, łącznie z ubezpieczeniem i prowizją, powstałe do miejsca przekroczenia granicy polskiego obszaru statystycznego (dostawy towarów na
pokład statku lub samolotu).

Jeżeli wartość fakturowa zawiera wyodrębnione koszty frachtu i ubezpieczenia poniesione poza polskim obszarem statystycznym, to kosztów tych nie należy ujmować w wartości statystycznej. Przypadki ustalenia wartości fakturowej na bazie warunków dostaw: EXW, FCA i FAS z podaną miejscowością polską uważa się za równoważne z zastosowaniem warunków FOB.

POLE 21 – Wypełniający

Należy wpisać imię, nazwisko, numer telefonu i faksu oraz e-mail osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia oraz miejscowość i datę sporządzenia dokumentu. Jeżeli wypełniającym jest agent celny, obok informacji o imieniu i nazwisku osoba ta podaje dodatkowo numer wpisu na listę agentów celnych. W przypadku zgłoszenia elektronicznego osoba upoważniona do dokonania zgłoszenia potwierdza zadeklarowane dane przy użyciu kodu identyfikacyjnego nadawanego przez organ celny.

Natomiast w przypadku zgłoszenia pisemnego osoba upoważniona do dokonania zgłoszenia potwierdza zadeklarowane dane swoim podpisem.

Polecamy: Jakie są dopuszczalne formy zgłoszeń INTRASTAT?

Źródło: MF

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK