| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Działalność gospodarcza > Zmiany w zamówieniach publicznych

Zmiany w zamówieniach publicznych

Po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących zamówień publicznych przedsiębiorcy stracą możliwość wnoszenia protestu. Przedsiębiorca będzie od razu wnosił odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Takie zmiany wprowadzają dwie ustawy nowelizujące ustawę – Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP). Zasadnicza część zmian wprowadzonych przez te ustawy weszła w życie 22 grudnia 2009 r. Kolejne zaczną obowiązywać od 29 stycznia 2010 r.


Dotychczas zamawiający był zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień co do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - SIWZ (art. 38 PZP). Wyjątek stanowiła sytuacja, w której prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż sześć dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż cztery dni przed terminem składania ofert (art. 38 ust. 1 PZP). Od 7 grudnia 2009 r. przedsiębiorcy mają ograniczony czas na zapytanie zamawiającego o sporne sformułowanie w specyfikacji. Termin na składanie przez przedsiębiorców wniosków o wyjaśnienia mija do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (znowelizowany art. 38 PZP).

W przypadku złożenia przez wykonawcę wniosku po nowo określonym ustawowo terminie zamawiający będzie mógł odpowiedzieć na wniosek albo zostawić go bez rozpoznania (art. 38 ust. 1 PZP). Sam termin udzielenia odpowiedzi nie uległ zmianie. Nadal zamawiający odpowiada niezwłocznie. Obecnie jest to nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

Zamawiający będą mieli możliwość zastrzeżenia w ogłoszeniu, że o udzielane zamówienie będą się mogli ubiegać wyłącznie wykonawcy, których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne (art. 22 ust. 2 PZP). Wprowadzenie tego przepisu ma wyrównać szanse wykonawców zatrudniających osoby niepełnosprawne w ubieganiu się o zamówienia publiczne w celu integracji lub reintegracji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Zmiana obowiązuje od 22 grudnia 2009 r.

Od 22 grudnia 2009 r. podniesiono opłatę sądową od skarg na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Wynosi ona 5% wartości zamówienia, z górną granicą 5 mln zł (znowelizowany art. 34 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Zamawiający będzie musiał zwrócić niezwłocznie wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zwrotu wadium powinien dokonać po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano (art. 46 ust. 1a PZP). Dodatkowo wykonawca nie ma obowiązku zabezpieczania należytego wykonania umowy w okresie gwarancji (art. 147 PZP). Ponadto wykonawcy będą mieli prawo uzyskania zaliczki na realizację zamówienia publicznego (nowy art. 151a PZP). Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie płynności finansowej wykonawców. Zmiana obowiązuje od 22 grudnia 2009 r.

Nowością jest wprowadzenie kategorii tzw. usług priorytetowych i niepriorytetowych (art. 2a PZP). Wykaz tych usług określi rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów (do dnia oddania tego numeru Mk do druku nie zostało jeszcze ogłoszone w Dz.U.). Jeżeli zamówienie dotyczy usług o charakterze niepriorytetowym, zamawiający może nie stosować przepisów ustawy dotyczących:

• terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert,

• obowiązku żądania wadium,

• obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

• zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem,

• dialogu konkurencyjnego oraz

• licytacji elektronicznej (art. 5 PZP).

Zmiana wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy nowelizującej z 2 grudnia 2009 r. Ustawa nowelizująca została opublikowana 29 grudnia 2009 r. Zmiany wprowadzone tą ustawą zaczną więc obowiązywać 29 stycznia 2010 r.

Zmieniony został minimalny termin, w trakcie którego niedopuszczalne jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego (tzw. standstill). Zamawiający będzie mógł taką umowę zawrzeć w terminie:

• 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej - jeżeli zawiadomienie zostało przesłane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, albo

• 15 dni od przesłania tego zawiadomienia w inny sposób (np. pocztą) - w przypadku zamówień powyżej wartości progów unijnych, oraz

• odpowiednio 7 albo 10 dni - w przypadku zamówień poniżej tych progów (art. 94 ust. 1 PZP). Zmiana wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy nowelizującej z 2 grudnia 2009 r., czyli 29 stycznia 2010 r.

Nowelizacja z 2 grudnia 2009 r. likwiduje instytucję protestu wnoszonego przez wykonawcę do zamawiającego. Pierwszym środkiem ochrony prawnej stosowanym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego będzie odwołanie wnoszone bezpośrednio do Krajowej Izby Odwoławczej. Skraca to czas rozstrzygania tych spraw z 45 dni do około 20-25 dni (10 dni na wniesienie odwołania powyżej progów unijnych oraz do 15 dni na jego rozstrzygnięcie przez KIO). Od wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie przed Izbą przysługiwać będzie skarga do sądu okręgowego (art. 198a PZP). Skarga ta nie wstrzymuje jednak uprawnienia zamawiającego i wybranego wykonawcy do zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Zmiany wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy nowelizującej z 2 grudnia 2009 r., czyli 29 stycznia 2010 r.

• ustawa z 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U. Nr 206, poz. 1591

• ustawa z 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. Nr 223, poz. 1778

Sławomir Biliński

konsultant podatkowy

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Monitor Księgowego

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK