REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Krótsza droga od pozwu do ogłoszenia wyroku

REKLAMA

Sądy gospodarcze będą rozstrzygały spory między przedsiębiorcami szybciej i sprawniej. Przyczynią się do tego przygotowywane w resorcie sprawiedliwości zmiany w procedurze cywilnej, które dotyczą wyłącznie spraw gospodarczych.
Rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami przez sądy gospodarcze trwa zbyt długo, co utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej. Konieczne jest więc wprowadzenie zmian w procedurze cywilnej, które usprawniłyby przebieg procesu.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy nowelizującej kodeks postępowania cywilnego w części dotyczącej rozstrzygania sporów gospodarczych oraz uprawnień referendarzy sądowych.

REKLAMA

REKLAMA

Sądy gospodarcze rozstrzygałyby spory między przedsiębiorcami nawet wówczas, gdy pozwany zakończy już prowadzenie działalności gospodarczej. Autorzy projektu podnoszą, że do tej pory taka sprawa nie została nigdzie w przepisach uregulowana. Natomiast w orzecznictwie wykształcił się pogląd, że jeśli któraś ze stron zaprzestanie prowadzenia działalności jeszcze przed wniesieniem pozwu to wówczas sprawa traci charakter gospodarczej.

Usprawnieniu rozpoznawania sporów gospodarczych między przedsiębiorcami miałaby też służyć zaproponowana w projekcie kontrola formalna pism procesowych oraz karanie grzywną pełnomocników podających nieprawdziwe okoliczności tylko po to, aby przewlec postępowanie.

Ile czasu sprawy gospodarcze czekają na rozstrzygnięcie

• pół roku – rok: 11 002
• 1–2 lata: 10 047
• 2–5 lat: 4651

Dane za 2004 rok

Dyscyplinowanie stron

Sąd mógłby wymierzać grzywnę również stronie, która powoływałaby się na nieprawdziwe okoliczności i przez to doprowadziła do odroczenia rozprawy. Miałby prawo również zwrócić się do strony domagającej się odroczenia rozprawy, aby udowodniła – we wskazanym przez niego terminie – że okoliczności, na które się powołuje, są prawdziwe. Za niedotrzymanie tego terminu groziłaby jej grzywna.

REKLAMA

W toku postępowania nie będzie już można występować z nowymi okolicznościami. Dopuszczalne byłoby jedynie rozszerzenie żądania pozwu o świadczenia należne za dalsze okresy. Zdyscyplinowaniu stron miałaby służyć też zmieniona procedura dotycząca postępowania z wniesionym pozwem, który ma braki.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W projekcie zaproponowano, aby pismo wszczynające postępowanie, które nie zachowuje warunków formalnych, przewodniczący zwracał bez wzywania do poprawienia lub do uzupełnienia. Musiałby jednak wskazać braki i pouczyć o skutkach ponownego jego wniesienia. Zdaniem Małgorzaty Gajewskiej z Kancelarii Prawnej White&Case takie uregulowania mogą doprowadzić u strony występującej bez pełnomocnika do przedawnienia roszczeń. Szczególnie będzie to możliwe wówczas, gdy wniosła pismo już pod koniec upływającego terminu do wniesienia, a potem sąd je zwróci.

Wprawdzie w proponowanej nowelizacji przewidziano możliwość wniesienia poprawionego pisma w ciągu 7 dni, co wywoła skutek od dnia pierwszego wniesienia. Ale strona, która o tym nie wie i ponownie wniesie je później, może doprowadzić do przedawnienia. Może się zdarzyć, że sąd ponownie zwróci pismo z tych samych powodów, gdy strona nie poprawiła go w terminie. Wówczas po kolejnym wniesieniu już nie będzie traktowane jak wywołujące skutki prawne od dnia wniesienia po raz pierwszy. Obostrzenie to nie będzie skutkowało jednak wówczas gdy kolejny zwrot pisma nastąpił na skutek braków, które nie były poprzednio wskazane.

Gdyby jednak pismo było mylnie oznaczone lub zawierało jakieś oczywiste niedokładności, to wówczas można byłoby mu nadać dalszy bieg.

Natomiast pisma opatrzone błędami, a wniesione przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowych i Prokuratorię Generalną sąd zwracałby bez wzywania do poprawienia lub uzupełnienia. Gdyby zaś osoby te złożyły sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazy zapłaty oraz sprzeciw od nakazu zapłaty, w takiej formie, że nie mógłby otrzymać prawidłowego biegu na skutek niezachowania wymogów formalnych, wówczas sąd je odrzuci.

Znowelizowane przepisy utrzymałyby zobowiązanie powoda w sprawie gospodarczej do podania w pozwie wszystkich twierdzeń oraz dowodów na ich poparcie, pod rygorem utraty prawa do powoływania ich później w toku procesu. Wyjątkowo tylko później mógłby je podać wówczas gdy wykaże, że powoływanie w pozwie nie będzie możliwe albo potrzeba powoływania w innym terminie wynikła później.

Do pozwu musiałby też dołączyć odpis reklamacji lub wezwania do dobrowolnego spełniania żądań wraz z dowodem doręczenia albo wysłania go pozwanemu listem poleconym oraz odpisy pism świadczących o próbie wyjaśnienia spornych kwestii w drodze rokowań.

Natomiast odpowiedź na pozew w sprawach gospodarczych musiałby wnieść w ciągu 2 tygodni od otrzymania pozwu, wniesiona po tym terminie nie zostanie uwzględniona. Za niedopuszczalne uznano też wnoszenie powództwa wzajemnego. Natomiast do potrącenia w toku postępowania zaproponowano w projekcie jedynie wierzytelności udowodnione dokumentami.

Mniej formalności

Aby osiągnąć takie przyspieszenie zaproponowano w projekcie możliwość zastępczego doręczania pism przedsiębiorcom, wówczas gdy zmienili siedzibę, a nowego adresu nie ujawnili w rejestrze albo w ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli z takiego powodu nie można doręczyć pisma procesowego osobie prawnej, organizacji lub osobie fizycznej wpisanej do rejestru lub ewidencji, to wówczas będzie pozostawiać się go w aktach sprawy przyjmując, że wywoła ono takie same skutki doręczenia jak wówczas gdyby było doręczone.

Postępowanie niejawne

W projekcie zostało też uregulowane wydawanie wyroków na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany uzna powództwo. Możliwe byłoby to także wówczas gdy po złożeniu przez strony pism procesowych i dokumentów lub po wniesieniu zarzutów, lub sprzeciwu od nakazu zapłat, albo sprzeciwu od wyroku zaocznego, sąd uzna, że nie jest konieczne przeprowadzenie rozprawy.

Ważna proponowana regulacja dotyczy sprawy zadawania klauzul wykonalności tytułom egzekucyjnym, które pochodzą od sądu gospodarczego, np. prawomocnych orzeczeń lub orzeczeń podlegających natychmiastowemu wykonaniu wydanych przez sąd gospodarczy, a także ugód zawartych przed tym sądem.

Autorzy projektu zaproponowali wykluczenie z katalogu spraw gospodarczych spraw o podział majątku wspólnego pomiędzy byłymi wspólnikami spółki cywilnej.

Do tej pory takie spory rozstrzygały sądy gospodarcze, Natomiast w orzecznictwie Sądu Najwyższego wykształcił się pogląd, że takie sprawy o podział majątku wspólnego podlegają rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym według przepisów o zniesieniu współwłasności. Są to więc sprawy działowe i dlatego należy je przekazać – po nowelizacji – do sądów cywilnych.

Projekt wprowadził też istotną modyfikację w badaniu przez sąd swojej właściwości miejscowej, aby w ten sposób usunąć jeden z istotnych czynników wpływających na przewlekłość postępowania cywilnego, ponieważ postanowienia po przekazaniu sprawy do sądu niższego lub równorzędnego są zaskarżalne i przez to odwleka się rozpoznanie sprawy.

Będzie taniej i łatwiej

Od 2 marca br. zmieniają się koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dla przedsiębiorców będą to w większości zmiany na lepsze.

Sporo opłat zmaleje i szersze zastosowanie będą miały opłaty stałe, czyli takie, które są pobierane w jednakowej wysokości bez względu na wartość przedmiotu sporu. Opłatę stałą w wysokości 600 zł trzeba będzie zapłacić np. od pozwu o ochronę praw niemajątkowych – w tym wynikających z opatentowania wynalazków czy rejestracji znaków towarowych. Obecnie ostateczny wpis w takich sprawach może być wyższy.

Bez zmian pozostają m.in. opłaty w sprawach odwołań od decyzji prezesa UOKiK (1000 zł), a także od decyzji prezesów URE i URTiP (100 zł), a także opłata od skargi na orzeczenie zespołu arbitrów w sprawach zamówień publicznych (3000 zł).

Opłata stosunkowa będzie pobierana w sprawach o prawa majątkowe (np. zniesienie współwłasności) w wysokości 5 proc. wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł. Obecnie wpis stosunkowy wynosi np. aż 8 proc. w sprawach cywilnych i gospodarczych, jeśli wartość przedmiotu sporu wynosi do 10 000 zł.

W niektórych sprawach nie trzeba będzie wnosić pełnej opłaty – np. 1/4 opłaty zapłacimy w postępowaniu nakazowym lub upominawczym (z wyjątkiem spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym) i co do zasady – 1/5 opłaty od zażalenia.

Sąd z urzędu zwróci stronie 3/4 uiszczonej opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w I instancji, jeśli w toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem.

Co zmieni się w postępowaniu przed sądami gospodarczymi

1. Skrócenie drogi między wniesieniem pozwu a wydaniem orzeczenia.
2. Gdy jedna ze stron sporu zaprzestaje w trakcie postępowania prowadzenia działalności, sprawę nadal prowadzi sąd gospodarczy (czyli nie przekazuje jej do sądu cywilnego).
3. Karanie grzywną pełnomocników i stron za odraczanie sprawy na podstawie niewłaściwych danych.
4. Zastępcze doręczanie pism przedsiębiorcom, którzy nie ujawnili nowego adresu w rejestrze lub ewidencji (pismo zostawiano by w aktach sprawy, co rodziłoby takie skutki jak przy doręczeniu).
5. W toku postępowania nie można występować z nowymi okolicznościami. Można tylko rozszerzyć żądanie pozwu o świadczenia za dalsze okresy.
6. Gdy pismo wszczynające postępowanie nie zachowuje warunków formalnych, przewodniczący może je zwrócić bez wzywania do poprawienia lub do uzupełnienia. Wskazuje jednak braki i poucza o skutkach ponownego wniesienia.
7. Pisma z brakami formalnymi wniesione przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego i Prokuratorię Generalną sąd zwróci bez wzywania do poprawienia lub uzupełnienia.
8. W pozwie powód podaje wszystkie twierdzenia oraz dowody, pod rygorem utraty prawa do powoływania ich później w toku procesu.
9. Odpowiedź na pozew powinna być wniesiona w ciągu 2 tygodni od otrzymania pozwu, wniesiona później – zostanie zwrócona.

Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości mówi, że główną bolączką polskich sądów jest przewlekłość toczących się postępowań. Chcemy zrobić wszystko, co jest możliwe, aby udało się tę sytuację zmienić.


Ewa Usowicz, Małgorzata Piasecka-Sobkiewcz
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: gazeta.pl

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Handel w dwie niedziele w każdym miesiącu - jest wniosek o odrzucenia projektu nowelizacji

Polska Izba Handlu wnioskuje o odrzucenie w całości poselskiego projektu przywracającego handel w 2 niedziele w miesiącu - wynika z opinii PIH złożonego w trakcie procesu legislacyjnego.

Dzień Matki. Jak wygląda rynek pracy kobiet?

W ciągu ostatnich kilku lat sytuacja kobiet na rynku pracy mocno ewoluowała. Pomimo podejmowania przez firmy działań na rzecz równouprawnienia płci panie bywają niejednokrotnie w nieco gorszej sytuacji zawodowej niż panowie. Jak wygląda rynek pracy kobiet? Czy pracodawcy oferują dodatkowe benefity dla rodziców? Co jest dla nich ważne u pracodawcy?

Pablo Escobar jako znak towarowy? Sąd odmawia

Sąd UE odmówił rejestracji oznaczenia słownego „Pablo Escobar” pod unijnym znakiem towarowym. Sąd uznał je za sprzeczne z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami. Za bardzo kojarzy się z handlem narkotykami i zbrodnią.

Ogromne grzywny za niewdrożenie dyrektywy NIS2. Do kiedy trzeba to zrobić?

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii (NIS2) ma duże znaczenie dla poprawy cyberbezpieczeństwa UE. Jej wejście w życie nastąpiło w styczniu 2023 r. - z terminem na dostosowanie niezbędnych do wykonania niniejszej dyrektywy przepisów krajowych do 18 października 2024 r. Kto powinien przygotować się do działania w zgodzie z NIS2-  analizuje Michał Borowiecki, dyrektor Netskope na Polskę i Europę Wschodnią.

REKLAMA

Nowa usługa dla indywidualnych przedsiębiorców w aplikacji mObywatel 2.0

W aplikacji mObywatel 2.0 pojawiła się usługa "Firma" skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Jak z niej skorzystać?

Onboarding w hybrydowym modelu pracy

Czym jest onboarding? Jak wygląda w pracy hybrydowej? 

Efekt Marywilskiej i fali pożarów: przedsiębiorcy pytają o ubezpieczenia i podatki pod względem strat

Tragedia tysięcy kupców, którzy prowadzili swoje biznesy często poniżej poziomu ryzyka skłania wielu przedsiębiorców do refleksji nad warunkami w jakich oni sami prowadzą swoją działalność. Efekt Marywilskiej i fali pożarów w ogóle: dwie ważne kwestie, w których doradzają eksperci to rozliczanie strat i inne aspekty podatkowe nieszczęścia oraz skuteczność polis jako zabezpieczenia przed skutkami nieszczęść.

Jak zbudować dobre „candidate experience”

Czym jest candidate experience? Na co wpływa? Jak zmierzyć candidate experience i jak zbudować dobre?

REKLAMA

31 maja 2024 r. upływa ważny termin dla rolników-przedsiębiorców

Do 31 maja 2024 r. należy złożyć zaświadczenie/oświadczenie o nieprzekroczeniu rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za 2023 rok od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Twórcy i wykonawcy utworów audiowizualnych dostaną tantiemy za udostępnianie ich dzieł w Internecie. Czy coś się zmieni dla osób korzystających z internetu?

Rada Ministrów 14 maja 2024 r. przyjęła projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Na mocy tych przepisów twórcy i wykonawcy utworów audiowizualnych oraz wykonawcy utworów muzycznych (i słowno-muzycznych) będą mieli prawo do tantiem z tytułu eksploatacji ich dzieł w internecie.

REKLAMA