Kategorie

Głosowanie na walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika

Mikołaj Barczak
inforCMS
Czy w statucie spółki można wprowadzić ograniczenia co do ustanawiania pełnomocników na walnym zgromadzeniu? Kiedy możliwe jest udzielenie przez pełnomocnika dalszego pełnomocnictwa? W jakiej formie należy udzielać pełnomocnictwa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu?

Ustawą z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wdrożono do polskiego porządku prawnego zapisy Dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym (dalej: dyrektywa). Głównym celem implementacji dyrektywy było ułatwienie akcjonariuszom spółek publicznych wykonywania ich praw korporacyjnych. Większość zmian wprowadzonych ww. nowelizacją weszła w życie 3 sierpnia br.

Zakres pełnomocnictwa

Nowelizacja utrzymała dotychczasową zasadę, zgodnie z którą akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Jednocześnie nowelizacja - w celu usunięcia dotychczasowych wątpliwości - wprowadziła wyraźny zakaz ograniczania prawa akcjonariuszy do ustanawiania pełnomocników na walnym zgromadzeniu oraz zakaz ograniczania liczby tych pełnomocników (art. 412 § 2 k.s.h.). W dotychczasowej praktyce stosowania przepisów kodeksu spółek handlowych dotyczących głosowania przez pełnomocnika istniały bowiem wątpliwości dotyczące dopuszczalności wprowadzenia statutowych ograniczeń ustanawiania pełnomocników na walnym zgromadzeniu. Opisywany przepis rozstrzygnął tę kontrowersję. Warto przy tym zauważyć, że opisywana norma prawna znajduje zastosowanie do wszystkich spółek akcyjnych (nie tylko do spółek publicznych). Dzieje się tak, ponieważ w ocenie polskiego ustawodawcy posługiwanie się pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu stanowi zrozumiałą praktykę i odpowiada oczekiwaniom akcjonariuszy. Statut nie powinien zatem utrudniać akcjonariuszom korzystania z tego prawa.

Nowelizacja zawiera również regulacje dotyczące zakresu umocowania pełnomocnika. W myśl nowych przepisów pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa (art. 412 § 3 k.s.h.). Takie rozwiązanie oznacza przyznanie pełnomocnikowi szerokich możliwości działania, gdyż pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania na walnym zgromadzeniu wszystkich uprawnień przysługujących akcjonariuszowi, z wyjątkiem tych, które zostały wyraźnie wyłączone. Jedyny wyjątek od powyższej reguły dotyczy możliwości udzielenia przez pełnomocnika dalszego pełnomocnictwa (substytucji).

Nowe zasady ograniczania prawa głosu akcjonariuszy

PRZYKŁAD

Akcjonariusz A udzielił B pełnomocnictwa do wykonywania uprawnień akcjonariusza na walnym zgromadzeniu. W treści pełnomocnictwa nie wyłączono możliwości udzielenia przez B dalszego pełnomocnictwa. W opisywanym przypadku B nie może jednak udzielić nikomu dalszego pełnomocnictwa. Dzieje się tak, ponieważ zgodnie z art. 412 § 4 k.s.h. pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa wyłącznie wtedy, gdy wynika to z treści pełnomocnictwa.

Ponadto nowelizacja wprowadziła zasadę, zgodnie z którą akcjonariusz spółki publicznej, który posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z tych rachunków. W związku z tym zapisem należy przyjąć, że każdy z ustanowionych przez akcjonariusza pełnomocników może głosować odmiennie (tzw. split voting). Jest to bezpośrednia konsekwencja obowiązywania zasady, zgodnie z którą sam akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji (art. 4113 k.s.h.).

Forma pełnomocnictwa

Nowelizacja wprowadziła szczegółowe przepisy dotyczące formy, w której pełnomocnictwo jest udzielane. Zasadą jest, iż pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 4121 § 1 k.s.h.). Reguła ta nie dotyczy jednak spółek publicznych. W odniesieniu do spółek publicznych nowela wprowadza rozwiązanie, zgodnie z którym pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Warto przy tym podkreślić, że udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Jednocześnie nowelizacja wprowadziła zakaz wprowadzania w statucie dalej idących ograniczeń dotyczących formy udzielenia pełnomocnictwa. Rozwiązania powyższe mają na celu maksymalne odformalizowanie czynności udzielenia pełnomocnictwa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania głosu w spółce publicznej.

Jakie zmiany w Kodeksie spółek handlowych obowiązują od 3 sierpnia

Opisywana nowelizacja nakłada ponadto na spółki publiczne obowiązek wskazania akcjonariuszom co najmniej jednego sposobu zawiadamiana spółki - przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O wybranym przez spółkę publiczną sposobie zawiadamiania rozstrzyga regulamin walnego zgromadzenia, a w przypadku braku takiego regulamin - zarząd spółki.

 

PRZYKŁAD

Regulamin walnego zgromadzenia spółki publicznej przewiduje, że akcjonariusze zawiadamiają o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej przez wysłanie spółce informacji pocztą elektroniczną na wskazany adres. Takie rozwiązanie jest prawidłowe, gdyż spełnia wymogi określone w art. 412 1 k.s.h. Wystarczające jest bowiem wskazanie akcjonariuszom jednego sposobu zawiadamiania spółki drogą elektroniczną o fakcie udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwa (art. 4121 § 6 k.s.h.). Rozwiązanie to oznacza, że oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w spółce publicznej wymaga złożenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka publiczna ma ponadto obowiązek wskazania akcjonariuszom co najmniej jednego sposobu zawiadamiana spółki - przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - o fakcie odwołania pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Konflikt interesów

Kodeks spółek handlowych w swoim poprzednim brzmieniu wykluczał członków zarządu i pracowników spółki z kręgu pełnomocników akcjonariuszy (art. 412 § 3 k.s.h.). Dyrektywa nie zezwala jednak na utrzymanie takiego zakazu w spółkach publicznych. Zakaz ustanawiania członków organów czy pracowników spółki pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu jest bowiem uznawany za niepożądane ograniczenie praw akcjonariuszy. Tym samym ustawodawca europejski przyznaje pierwszeństwo postulatowi zapewnienia akcjonariuszom nieskrępowanego dostępu do instytucji pełnomocnictwa. W związku z powyższym nowelizacja utrzymuje co prawda zakaz ustanawiania członków zarządu i pracowników spółek pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu, ale wyłącza spod jego zakresu obowiązywania spółki publiczne. Tym samym w spółkach publicznych członkowie zarządu i pracownicy spółki mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu. Jednocześnie nowelizacja wprowadza w odniesieniu do spółek publicznych pewne ograniczenia dotyczące możliwości działania pełnomocników znajdujących się w konflikcie interesów. W myśl nowych przepisów, jeśli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest:

1) członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator lub pracownik spółki publicznej lub

2) członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki,

- to aktualizują się cztery rodzaje ograniczeń dotyczących możliwości działania takiego pełnomocnika (art. 4122 § 3 i 4 k.s.h.). Po pierwsze, pełnomocnictwo udzielone takiemu pełnomocnikowi może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Po drugie, pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Po trzecie, udzielenie dalszego pełnomocnictwa (substytucji) przez tę kategorię pełnomocników jest wyłączone. Po czwarte, pełnomocnik należący do omawianej kategorii ma obowiązek głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Dyrektywa wymusiła także zmiany w art. 413 k.s.h. Przepis ten zakazywał bowiem akcjonariuszowi głosować w charakterze pełnomocnika przy podejmowaniu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki, w tym dotyczących udzielenia mu absolutorium, zwolnienia go ze zobowiązania wobec spółki oraz sporu między nim a spółką. Zakaz ten był jednak niedopuszczalny w świetle dyrektywy, ponieważ prowadził do ograniczenia kręgu osób, które mogły być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu spółki publicznej. W związku z tym nowelizacja zwolniła akcjonariuszy spółek publicznych spod zakazu występowania w charakterze pełnomocników (art. 413 § 2 k.s.h.). Akcjonariusze ci podlegają jednak analogicznym restrykcjom co członkowie organów i pracownicy spółki (art. 4122 § 3 i 4 k.s.h.).

Mikołaj Barczak

adwokat, ORA w Bydgoszczy

 

Podstawa prawna:

• ustawa z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn.zm.),

• ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2009 r. Nr 13, poz. 69).

Poszerzaj swoją wiedzę z naszej publikacji
Zmiany w zasiłkach i ubezpieczeniach ZUS – rewolucja w rozliczeniach
Zmiany w zasiłkach i ubezpieczeniach ZUS – rewolucja w rozliczeniach
Tylko teraz
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  20 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Jak Zafira z Zafirą, czyli porównanie generacji A i B

  Zafira A i B przypominają ojca i syna. Swoje odpracowali, następców się dorobili, więc czas posiedzieć i pogadać. Jak ojcu i synowi na emeryturze?

  Proekologiczne rozwiązania w nowych osiedlach

  Ekologiczne rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym. Jakie rozwiązania służące ekologii wdrażają deweloperzy w realizowanych osiedlach mieszkaniowych?

  Wartość nieruchomości mieszkaniowych w 2020 r. wyniosła 4,9 bln zł

  Szacowana wartość majątku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce na koniec 2020 r. wyniosła ok. 4,9 bln zł w stosunku do 4,3 bln zł w 2019 r. – poinformował NBP w raporcie. Nieruchomości mieszkaniowe odpowiadały ok. 211 proc., a komercyjne ok. 13 proc. PKB.

  Kredyty mieszkaniowe (wrzesień 2021 r.) - mniej wniosków kredytowych

  Kredyty mieszkaniowe (hipoteczne). Po kilku miesiącach ponadprzeciętnie wysokiego popytu na kredyty mieszkaniowe (hipoteczne) sytuacja wraca do normy – sugerują napływające we wrześniu 2021 r. dane. Fala nowych wniosków normalizuje się, a banki utrzymują relatywnie stałą ofertę hipoteczną. Do banków trafia wciąż spora liczba wniosków kredytowych. W przeliczeniu na dzień roboczy są to w ostatnim czasie około 2 tysiące nowych aplikacji. Dla porównaniu w maju, kiedy mieliśmy apogeum popytu na hipoteki, do banków trafiało co dzień po 2,5 tys. wniosków kredytowych.

  Rozwój sztucznej inteligencji w Polsce - nabór wniosków

  Celem konkursu ARTIQ jest wzmocnienie potencjału Polski w obszarze badań nad sztuczną inteligencją i wykorzystaniem ich wyników w praktyce poprzez utworzenie trzech Centrów Doskonałości AI (CD AI), w których zespoły naukowców będą realizować projekty obejmujące badania podstawowe, przemysłowe, prace rozwojowe lub przedwdrożeniowe w dziedzinie sztucznej inteligencji, prowadzące do wprowadzenia nowego rozwiązania na rynek.

  Pracownicy nie chcą wracać do biur

  Ponad 70% pracowników zdalnych i 60% pracowników hybrydowych zadeklarowało, że nie czuje się gotowych na powrót do pracy w biurze. Jednak aż 70% zapytanych firm planuje powrót do pracy stacjonarnej jeszcze w 2021 roku. Czym pracodawcy chcą zachęcić do powrotów? Na jakie benefity mogą liczyć pracownicy?

  Czy paragon w formie faktury uproszczonej tylko z NIP nabywcy jest dowodem księgowym

  Jesteśmy jednostką budżetową (szkoła podstawowa). Czy mogę przyjąć paragon w formie faktury uproszczonej w kwocie 409 zł, gdzie nie ma nabywcy ani odbiorcy, jest tylko NIP nabywcy? Czy pracownik może zapłacić za fakturę vat swoją osobistą kartą płatniczą?

  Czy można dyscyplinarnie zwolnić pracownika palącego papierosy w niedozwolonym miejscu

  Czy pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który nie przestrzega regulaminu pracy poprzez palenie papierosów w niedozwolonym miejscu, pomimo iż zostało wyznaczone specjalne miejsce w firmie przeznaczone do tego celu?

  Mieszkania kupowane za gotówkę (bez kredytu)

  Mieszkania kupowane za gotówkę (bez kredytu). W I kwartale 2021 r. Narodowy Bank Polski spytał około 300 pośredników nieruchomości o sytuację panującą na rynku wtórnym. Wyniki tego badania sugerują m.in., że dwie trzecie mieszkań kupowanych w celu odsprzedaży jest finansowanych bez kredytu. W przypadku lokali kupowanych na własne potrzeby, analogiczny wynik spada do zaledwie 25%.

  Czy przedsiębiorca może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych?

  Spory z kontrahentami mogą nie zakończyć się na wezwaniu do zapłaty i konieczne będzie wystąpienie do sądu z pozwem o zapłatę. Jeżeli zaległość z otrzymaniem pieniędzy z przeterminowanej faktury jest dla firmy dotkliwa, zwłaszcza w przypadku młodych przedsiębiorstw, samo poniesienie kosztów sądowych może okazać się blokadą w dochodzeniu należności. Można usłyszeć, że osoby w trudnej sytuacji majątkowej mogą ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych. Czy firmy także mogą liczyć na takie udogodnienie? Pytanie to jest o tyle aktualne, że wobec pandemii, wcześniejszych lockdownów oraz ograniczeń sytuacja majątkowa wielu firm znacznie się pogorszyła.

  Opel Vectra B: gdzie się podziały tamte pryw… auta?

  Opel Vactra B: w zeszłym roku minęło 25 lat od premiery tego modelu, w przyszłym minie 20 lat od zakończenia jego produkcji. Co warto wiedzieć o nim?

  Pozytywne tendencje w eksporcie artykułów rolno-spożywczych

  Eksport artykułów rolno-spożywczych. Od stycznia do lipca 2021 r. wartość eksportu ogółem polskich towarów rolno-spożywczych wzrosła o 5,2%, do 20,5 mld EUR, w porównaniu z tym samym okresem roku 2020 - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Dotacje na wymianę pieców w budynkach wielorodzinnych i Mój Prąd 4.0. - w 2022 roku

  Dotacje na wymianę pieców i Mój Prąd 4.0. Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

  Duży popyt na mieszkania. Problemem deficyt gruntów

  Popyt na rynku mieszkaniowym nie słabnie, gdyż Polacy chcą kupować nowe mieszkania, a rynek jest chłonny. Powodem jest wysoki deficyt mieszkań, jeden z najniższych, na tle krajów UE, wskaźników liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców, a także sprzyjająca sytuacja makro – ocenia członek zarządu Grupy Murapol Iwona Sroka.

  Gaz dla gospodarstw domowych droższy o 7,4% od 1 października

  Cena gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 października 2021 r. gospodarstwa domowe korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zapłacą za gaz więcej o 7,4 proc. PGNiG poinformowało w czwartek 16 września 2021 r., że Prezes URE zaakceptował wniosek o podwyżkę cen w taryfie. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku. Stawki opłat abonamentowych oraz stawki za dystrybucję paliw gazowych pozostały bez zmian.

  Continental SportContact 7: sportowa nowość na rynku

  Continental SportContact 7 to opona przeznaczona do sportowych kompaktów, aut sportowych, supersportowych i tuningowanych.

  Branża transportowa... przeżywa renesans

  Branża transportowa jak i mechanicy przeżywają renesans. Usługi w tych dwóch sektorach są obecnie trudniej dostępne i przede wszystkim poszukiwane.

  Roczny koszt utrzymania samochodu? Policz go z... Yanosikiem

  Roczny koszt utrzymania samochodu – ile może wynosić? Yanosik postanowił odpowiedzieć na to pytanie i udostępnił właśnie nową funkcję w aplikacji.

  Ford Mondeo Mk4: Budżetowe auto Bonda

  Ford Mondeo MK4: jeździł nim James Bond, a Top Gear okrzyknął go samochodem roku 2007. W skrócie jest lepszy niż... Ferrari.

  Nieważność decyzji administracyjnych - co się zmienia od 16 września 2021 r.

  Nieważność decyzji administracyjnych. Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania - stanowią przepisy, które weszły w życie w czwartek 16 września 2021 r. Niezakończone postępowania ws. nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

  Katowice. Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

  Program „Mieszkanie za remont”. 50 lokali w różnych częściach Katowic znalazło się w tegorocznej edycji miejskiego programu "Mieszkanie za remont", umożliwiającego wynajęcie od miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach w zamian za jego odnowienie.

  Zakup uszkodzonego samochodu: 1/3 używek po szkodzie

  Zakup uszkodzonego samochodu? W 2019 roku 1/3 aut na rynku wtórnym miała odnotowaną szkodę. Obecnie odsetek ten zbliża się do połowy.

  Ford Kuga I 2.0 TDCI: Super Użytkowy Vóz

  Dobry SUV musi ładnie wyglądać, być przestronny i oferować poprawne osiągi połączone z niskim spalaniem. To wszystko oferuje Ford Kuga I.

  Toyota RAV4 Adventure: czarne akcenty i napęd 4x4 w standardzie

  Toyota RAV4 Adventure - japoński SUV doczekał się nowej wersji specjalnej. Auto wyróżniają czarne akcenty, srebrny dach i napęd AWD-i w standardzie.

  Większość studentów mieszka u rodziny lub znajomych

  Studenci na rynku nieruchomości. Rynek wynajmu nieruchomości zmienił się istotnie w czasie pandemii. Wzrosła liczba studentów mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem – z poziomu 27% w 2020 r. do 52% w 2021 r. Jednocześnie, spadł odsetek wynajmujących nieruchomości (z 51% do 33%). Centrum AMRON, we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i koordynatorami Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, opublikowało raport „Studenci na rynku nieruchomości 2021”. Jednocześnie zapowiedziano, że już w drugiej połowie września 2021 r. zostanie opublikowana kolejna edycja raportu „Portfel studenta” nt. sytuacji finansowej polskich studentów.