Kategorie

Jak pozbawić wspólnika prawa reprezentacji

Adam Malinowski
inforCMS
Spółka jawna należy do jednej z najchętniej wybieranych form działalności gospodarczych. Niekiedy jednak z rozmaitych przyczyn współpraca między wspólnikami nie układa się najlepiej. Konieczne może okazać się wtedy pozbawienie wspólnika prawa reprezentacji spółki w celu zabezpieczenia interesów pozostałych wspólników.

Najlepiej określić wszystko w umowie

Reklama

Na wstępie należy dokonać istotnego rozróżnienia. Reprezentowanie spółki dotyczy zewnętrznej sfery jej działania. Odróżnić od reprezentacji należy prowadzenie spraw spółki, czyli działanie wewnątrz - w stosunkach i rozliczeniach między wspólnikami. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki, choć może to być zmienione na mocy uchwały wspólników bądź na mocy późniejszej umowy spółki (art. 40 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych; Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)1.

Wracając do reprezentacji, to prawo zezwala na umowne wyłączenie prawa reprezentacji. Może dotyczyć to nawet wszystkich wspólników, gdyż spółka mogłaby być reprezentowana wówczas przez prokurenta lub pełnomocnika. Z podobną sytuacją mielibyśmy do czynienia w razie braku zdolności prawnej po stronie wszystkich wspólników - wtedy spółkę reprezentują przedstawiciele ustawowi tych osób. Pozbawienie wspólnika prawa reprezentowania spółki nie może być, ujawnione w rejestrze, mimo że zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego przewiduje obowiązek ujawnienia nazwisk i osób uprawnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji. O pozbawieniu wspólnika prawa reprezentacji można jednak dowiedzieć się analizując treść zgłoszenia lub umowę spółki. Każdy ma bowiem prawo przeglądania akt rejestrowych spółki jawnej, jeśli usprawiedliwi potrzebę zapoznania się z danymi w aktach rejestrowych.

Klauzula umowna, z której wynika, że wspólnik nie ma prawa reprezentacji, może być skonstruowana w ten sposób, że zawierać będzie wyraźne postanowienie, iż dany wspólnik nie ma prawa reprezentacji spółki. Może również być zbudowana tak, że prawo reprezentacji zostanie przyznane jednemu lub kilku wspólnikom. Jeżeli ogólna liczba wspólników jest większa niż liczba tych, którym przyznaje umowa prawo reprezentacji, wówczas oznacza to, że pozostali, którym prawa tego nie przyznano, są od reprezentacji wyłączeni.

ZAPAMIĘTAJ

Prawa reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem dla osób trzecich.

Kto ma prawo reprezentować spółkę

Zasadą w spółce jawnej jest reprezentacja spółki przez każdego ze wspólników. Jednakże prawo przewiduje możliwość ustanowienia reprezentacji łącznej, jeśli wspólnicy dokonali stosownego porozumienia w tej materii w umowie spółki. Umową spółki można upoważnić jednego wspólnika do reprezentacji samodzielnej, innych zaś wspólników ograniczyć do reprezentacji łącznej. Reprezentacja łączna może polegać na konieczności współdziałania dwóch, większej liczby lub wszystkich wspólników. Umowa spółki może także przewidywać, że dokonanie czynności prawnych w imieniu spółki wymaga współdziałania wspólnika lub wspólnika działającego łącznie z prokurentem. Na etapie tworzenia spółki lub przy zgodzie wspólników w sprawie modyfikacji reprezentacji wszystko zależy zatem od ich woli. Problemy pojawiają się w sytuacji, gdy dojdzie do rozbieżności co do strategicznych decyzji spółki.

PRZYKŁAD

Reklama

Trzech wspólników podpisało 20 lipca 2009 r. umowę spółki jawnej. W § 6 umowy znalazł się następujący zapis: „Każdy wspólnik ma prawo jednoosobowo reprezentować spółkę. Składanie oświadczeń woli i podpisów w imieniu spółki, jak również podpisywanie umów wymaga jednak zgodnego oświadczenia dwóch wspólników albo jednego wspólnika działającego łącznie z prokurentem. Jest możliwe ustanowienie prokury samoistnej.” Taki zapis w umowie jest mocno nieczytelny i może stanowić zarzewie konfliktów i przyszłych sporów między wspólnikami. Tak naprawdę nie wiadomo bowiem, w jakich sytuacjach wspólnik może jednoosobowo reprezentować spółkę, skoro to, co stanowi istotę reprezentacji, czyli podpisywanie umów i składanie oświadczeń woli, zostało przekazane do kompetencji wspólnego działania. Należy wystrzegać się tego typu niejasnych sformułowań.

Powstaje pytanie jak należy potraktować czynność dokonaną bez umocowania lub z przekroczeniem granic umocowania. Otóż w razie dokonania jednostronnej czynności prawnej jest ona nieważna. W przypadku umów skutkiem będzie nieważność względna. Do czynności prawnych dokonanych przez wspólników z przekroczeniem granic umocowania ograniczonego przez wymóg współdziałania (reprezentacji łącznej) należy stosować w drodze analogii art. 104 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Czynność dwustronna dokonana przez jednego z dwóch współumocowanych wspólników może być następnie zatwierdzona przez drugiego współuprawnionego. Prawo nie reguluje konsekwencji śmierci i innych zdarzeń, które uniemożliwiają współdziałanie jednego ze współumocowanych wspólników. Nie można przyjąć jako reguły, że wówczas staje się w pełni umocowany pozostały wspólnik (wspólnicy), chyba że przyrost kompetencji wynika, choćby w drodze wykładni, z treści umowy spółki. W przeciwnym wypadku wspólnicy powinni na nowo określić sposób wykonywania reprezentacji łącznej. W sprawach niecierpiących zwłoki może działać pozostały wspólnik uprawniony do działania w imieniu spółki, a jego czynności mogą być następnie zatwierdzone przez nowo mianowanego reprezentanta spółki.

Warto podkreślić, że zła wiara lub wiedza o pewnym stanie rzeczy po stronie jednego ze współumocowanych przedstawicieli spółki jawnej wystarczy dla przypisania złej wiary lub wiedzy spółce. I tak np., jeżeli jeden z umocowanych wspólników wiedział o wadzie rzeczy kupionej dla spółki, to powoduje to utratę roszczeń z tytułu rękojmi po stronie spółki. Współuprawnieni przedstawiciele spółki mają obowiązek współdziałania i wzajemnej informacji. Jedynie np. w razie groźby zastosowanej wobec jednego ze współuprawnionych wspólników spółka może powołać się na wadę oświadczenia woli, gdyż zagrożony wspólnik może obawiać się ujawnienia tego faktu nawet wobec drugiego wspólnika dopóty, dopóki nie ustanie stan obawy.

PRZYKŁAD

Jeden ze wspólników spółki jawnej „Modus” popadł w kłopoty finansowe. Jego wierzyciel uciekł się do nielegalnych metod i usiłował groźbami wymusić na wspólniku zawarcie niekorzystnej dla spółki umowy. W spółce obowiązywała reprezentacja łączna - uprawnionych do podpisywania umów było dwóch wspólników. W takiej sytuacji spółka może się powołać na wadę oświadczenia woli swego przedstawiciela, czyli złożenie oświadczenia pod wpływem groźby i tą drogą uchylić się od skutków umowy.

 

Sprawa w sądzie

Pozbawienie wspólnika prawa reprezentacji wbrew jego woli może nastąpić tylko na mocy wyroku sądowego i z powodu zaistnienia ważnych powodów (art. 30 § 2 k.s.h.). Wyrok taki ma moc konstytutywną i podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego. Pojęcie ważnych powodów odjęcia prawa reprezentacji obejmuje takie okoliczności, jak niezdolność umysłowa wspólnika, nieuczciwość kupiecka lub rażące niedbalstwo przy wykonywaniu tych kompetencji2. Strony nie mogą wykluczyć lub ograniczyć zastosowania omawianego przepisu w drodze umownego zrzeczenia się przede wszystkim prawa do wniesienia powództwa o odjęcie wspólnikowi prawa reprezentacji. Ważne powody dotyczyć mogą jedynie kompetencji, uczciwości lub innych przymiotów wspólnika (zarówno zawinionych, jak i niezawinionych). Nawet w przypadku zmiany profilu działalności przez spółkę lub rozpoczęcia działalności na rynkach zagranicznych, pozbawienie wspólnika prawa reprezentacji może nastąpić tylko z ważnych przyczyn dotyczących wspólnika (np. braku kwalifikacji niezbędnych dla reprezentacji spółki). Dopuszczalność uzależnienia w umowie spółki wytoczenia powództwa z art. 30 § 2 k.s.h. od uchwały większości wspólników uzasadnia okoliczność, że instytucja pozbawienia wspólnika prawa reprezentacji jest zależna od woli wspólników.

Ważne powody

Ważne powody to typowa klauzula generalna, która pozostawia spore pole do interpretacji i pozwala na dostosowanie przyczyn wyłącznie do konkretnych życiowych okoliczności. Ważne powody nie muszą wiązać się zawsze z winą wspólnika. Do przykładowych można zaliczyć: działanie ma szkodę spółki, niewykonywanie przez wspólnika uchwał, podejmowanie działań konkurencyjnych, nadużywanie prawa indywidualnej kontroli, naruszenie zasad lojalności wobec spółki, brak współdziałania przy podejmowaniu uchwał, choroba, itp. Na równi z naruszeniem zasady lojalności i prowadzeniem działalności konkurencyjnej należy traktować sytuację, gdy podmiot prowadzący działalność konkurencyjną uzyskał i sprawuje realną kontrolę nad wspólnikiem w spółce, z którą konkuruje. Ważna przyczyna musi jednak dotyczyć poszczególnych wspólników, a nie wszystkich czy też spółki. Z wyłączeniem wspólnika nie będziemy mieć więc do czynienia, gdy przyczyny zachodzą po stronie wszystkich wspólników.

ZAPAMIĘTAJ

Przyczyny żądania pozbawienia reprezentacji mogą być wskazane w umowie spółki. Nie ma przeszkód, aby wspólnicy ustalili taki katalog, jednakże sąd nie jest związany ustaleniami wspólników.

Ważne przyczyny pozbawienia reprezentacji

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Z żądaniem pozbawienia wspólnika prawa reprezentacji może wystąpić każdy wspólnik. Powództwo wytoczyć mogą również wspólnicy pozbawieni prawa reprezentacji w drodze umowy albo na mocy wyroku sądowego. Wspólnik pozbawiony prawa reprezentacji na mocy wyroku sądowego nie może być prokurentem. Fakt, że spółka jawna posiada ułomną osobowość prawną nie odbiera wspólnikom prawa do wystąpienia z powództwem o pozbawienie jednego z nich prawa reprezentacji. Podmiotowość prawna spółki związana jest ze sferą nabywania praw i obowiązków oraz występowaniem w obrocie gospodarczym. W odniesieniu do prawa reprezentacji należy wziąć pod uwagę, że jego wykonywanie oddziałuje na sytuację prawną każdego ze wspólników, ponieważ ponoszą oni osobistą i solidarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Dlatego też prawo do wystąpienia z powództwem o pozbawienie wspólnika prawa reprezentacji powinno przysługiwać każdemu wspólnikowi, w tym także wyłączonemu umownie od reprezentacji. U podstaw powództwa leży z reguły negatywna ocena działań danego wspólnika z punktu widzenia interesów spółki i wspólników.

CO NA TO SĄD?

Skuteczność pełnomocnictwa procesowego udzielonego przez spółkę jawną jest uzależniona od zachowania sposobu reprezentacji ujawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała SN z 30 maja 2008 r. sygn. akt III CZP 43/08, Biul. SN z 2008 r. nr 5, poz. 5

Jak złożyć pozew

Bardzo ważne jest prawidłowe przygotowanie pozwu. Z tej racji, że sprawa o pozbawienie reprezentacji będzie sprawą gospodarczą warto jest skorzystać z pomocy profesjonalisty - adwokata lub radcy prawnego. Co prawda początkowo zwiększy to nakłady finansowe, ale koszt powinien się opłacić. Wynika to też z tego faktu, że w sądach gospodarczych po ostatnich nowelizacjach (zwłaszcza z 2007 r.) przedsiębiorcy są traktowani na równi z profesjonalnymi pełnomocnikami. Oznacza to w praktyce tyle, że najmniejszy błąd może skutkować zwrotem pozwu bez wezwania do uzupełnienia braków i w efekcie przedłużeniem całej procedury. Z drugiej strony sporządzenie pozwu nie należy do najtrudniejszych procesowych czynności. Trzeba pamiętać o kilku podstawowych zasadach4. Po pierwsze wpisujemy datę, sąd i oznaczamy dokładnie strony (z adresami i kodami pocztowymi, co ułatwi sądowi prawidłowe kierowanie korespondencji). Następnie oznaczamy wartość przedmiotu sporu - zazwyczaj będzie to wartość udziału powoda w spółce. Od tej wartości uiszczamy opłatę sądową - 5% od wskazanej kwoty. Następnie pismo tytułujemy, określamy żądanie i powołujemy stan faktyczny wraz z podstawami prawnymi i dowodami. Całość zamyka podpis i spis załączników.

 

Wzór pozwu

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

W okresie wypowiedzenia

Pewnym problemem jest możliwość wytoczenia powództwa o pozbawienie wspólnika prawa reprezentowania spółki w okresie dokonanego wypowiedzenia umowy. Nie są to wcale rzadkie wypadki z uwagi na dość długi (sześciomiesięczny) okres wypowiedzenia spółki, jak i fakt, że podczas wypowiedzenia często zachodzą ważne przyczyny pozbawienia reprezentacji. Zdarza się bowiem, że osoba w okresie wypowiedzenia nie jest zainteresowana dalszym uczestnictwem w spółce i jej losem. Nie oznacza to oczywiście automatycznego rozwiązania spółki (choć jest możliwy i taki proces), ale na porządku dziennym stawia konieczność zabezpieczenia interesów pozostałych w spółce wspólników. Pojęcie wypowiedzenia obejmuje trzy sytuacje. Pierwsza, to wypowiedzenie spółki przez wspólnika na podstawie odpowiedniego postanowienia umowy spółki upoważniającego każdego ze wspólników, niektórych spośród nich lub tylko jednego wspólnika do wypowiedzenia spółki, w szczególności w razie nastąpienia oznaczonych zdarzeń. Następne dwie to sytuacje, w których rozwiązanie spółki następuje niezależnie, a w praktyce nieraz wbrew woli pozostałych wspólników:

• wypowiedzenie spółki przez jej wspólnika,

• wypowiedzenie spółki przez wierzyciela jednego (lub kilku) ze wspólników.

Wypowiedzenie spółki zarówno przez wspólnika, jak i przez wierzyciela wspólnika następuje poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia woli osoby uprawnionej do dokonania wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu spółki jawnej kierowane jest do wspólników jako stron umowy. Przyjmuje się, że oświadczenia woli, w tym także jednostronne oświadczenia woli (np. wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy) powinny być składane podmiotom, których dotyczą. Oświadczenie o rozwiązaniu spółki powinno być złożone wszystkim wspólnikom, chyba że przepis szczególny zawiera odmienną regulację. Czyni tak art. 61 § 3 k.s.h., stanowiąc, że wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, które należy złożyć pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki. W pozostałych dwu sytuacjach, zgodnie ze wspomnianą regułą, oświadczenie powinno być złożone wszystkim wspólnikom, a więc zarówno tym, którzy reprezentują spółkę, jak i tym, którzy są od tego wyłączeni. Jeśli zaś oświadczenie o rozwiązaniu spółki składa wierzyciel dłużnika będącego wspólnikiem, powinien je skierować także i do tego ostatniego.

ZAPAMIĘTAJ

Pozbawienie prawa reprezentacji spółki może być dokonane także wobec wspólnika, który dokonał wypowiedzenia umowy spółki.

PRZYKŁAD

Spółka jawna „Retor” działała jako spółka dwuosobowa. W styczniu 2009 r. doszło do narastającego konfliktu między wspólnikami, którego przyczyną był nieodpowiedni zdaniem jednego ze wspólników podział środków uzyskanych przez spółkę z funduszy unijnych. W maju niezadowolony wspólnik dokonał wypowiedzenia umowy, oznaczając koniec okresu wypowiedzenia na 31 grudnia 2009 r. Jednocześnie rozpoczął wyprowadzanie pieniędzy z firmowego konta. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem dla drugiego wspólnika będzie wytoczenie powództwa o pozbawienie niegospodarnego wspólnika reprezentacji z jednoczesnym wnioskiem o jego zabezpieczenie przez zawieszenie prawa reprezentacji i zablokowanie dostępu do kont firmowych.

ADAM MALINOWSKI - radca prawny

 

 

1 Na temat spółki jawnej w ogólności i prowadzenia działalności w tej formie pisaliśmy szeroko w „Poradniku Gazety Prawnej” nr 16/2009.

2 Zob. M. Allerhand, Komentarz do Kodeksu handlowego, s. 169.

3 Por. Stanisław Sołtysiński [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 1-150 k.s.h., Warszawa 2006.

4 Art. 187 k.p.c.

§ 1. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać:

1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna,

2) przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu.

§ 2. Pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:

1) wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych,

2) dokonanie oględzin,

3) polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin,

4) zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.

Może Cię także zainteresować
Samochód w firmie
Samochód w firmie
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  24 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Tomasz Sętowski: W Polsce jest boom na sztukę [PODCAST]

  Czy pandemia zachwiała rynkiem dóbr luksusowych? Jak wygląda sytuacja na rynku dzieł sztuki? Czy Polacy chętnie w nią inwestują? W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), malarz Tomasz Sętowski wyjaśnia te kwestie i tłumaczy dlaczego udział w aukcjach młodej sztuki to dobry pomysł na inwestycje. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

  Branża turystyczna - długi i obawa przed lockdownem

  Branża turystyczna wciąż z długami obawia się kolejnego lockdownu. Przed wyjazdem na wakacje sprawdź organizatora wycieczki. Czy grozi mu opadłość?

  Nowa polityka klimatyczna UE (Fit for 55) to wyższe ceny energii

  Komisja Europejska przyjęła pakiet Fit for 55, aby dostosować politykę unijną do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Efektem zmian w polityce klimatycznej UE będzie dalszy wzrost cen energii. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego dla najuboższych gospodarstw unijnych koszty emisji w transporcie i budynkach wzrosną średnio o 4,3 proc., w Polsce – aż o 14,3 proc. – Ceny wzrosną tym bardziej, im wolniej i bardziej ospale będziemy prowadzić transformację energetyczną – ocenia Izabela Zygmunt, starsza analityczka ds. energii i klimatu z WiseEuropa.

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu?

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu? Ten budowlany dylemat dyskutowany był już wielokrotnie. Przede wszystkim od strony technicznej. Zagadnieniu warto jednak przyjrzeć się bliżej, także pod kątem finansowym i skalkulować rzeczywiste koszty jednego i drugiego rozwiązania. Zwłaszcza, że obecna sytuacja rynkowa zmusza do tego, by na nowo przeliczyć wydatki związane z konstrukcją dachu. Kluczowe są tu zwłaszcza dwie kwestie: rosnące ceny drewna oraz usług dekarskich.

  Ceny rosną, Polacy chcą ograniczać wydatki

  Ceny rosną. Jednocześnie ponad 40 procent Polaków chce ograniczać wydatki. Tak wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

  Jak sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w okolicy? Ruszył system SI2PEM

  Poziom natężenia pola elektromagnetycznego - system SI2PEM. Każdy zainteresowany może już sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w swojej okolicy – szybko, wygodnie i za darmo, przez internet, z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Ruszył SI2PEM, czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (www.si2pem.gov.pl) - poinformowała 20 lipca 2021 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. System będzie aktualizowany wraz z kolejnymi danymi przekazywanymi przez podmioty obowiązane.

  Dlaczego mieszkania drożeją? Kiedy zaczną tanieć?

  Dlaczego mieszkania drożeją? Główną przyczyną wzrostu cen mieszkań jest malejąca ich podaż i wyższe koszty budowy - powiedział PAP wiceprezes JLL Kazimierz Kirejczyk. Dodał, że jest mało prawdopodobne, aby ceny mogły w niedalekiej przyszłości zacząć spadać. Nie widać ryzyka bańki spekulacyjnej na rynku mieszkaniowym, nawet w obliczu niskich stóp procentowych - ocenia ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wyjaśnia, że koszt zakupu nieruchomości rośnie nieco szybciej niż inne ceny konsumenckie, ale jest on niższy niż wzrost wynagrodzeń.

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM) podobne do TBS-ów

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM). Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w wielu kwestiach są podobne do TBS-ów, które działają w Polsce już od 25 lat. Sporą nowością ma być możliwość rozliczenia partycypacji albo dojścia do własności mieszkania. Będzie to możliwe jednak dopiero po spłacie kredytu na budowę. Rząd chce mocno wspierać społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Świadczy o tym m.in. kwota dofinansowania dla gmin uruchamiających takie instytucje (aż 1,5 mld zł).

  Prosta spółka akcyjna - nowy podmiot od 1 lipca 2021 r.

  W ramach pakietu Ministerstwa Rozwoju „100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” w Kodeksie spółek handlowych wprowadzono przepisy regulujące nowy typ spółki kapitałowej. Jest to prosta spółka akcyjna. Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2021 r.

  Polskie firmy muszą być obecne w Google, jeśli chcą przetrwać

  Wg danych zebranych przez firmę Senuto, w polskim Internecie jest obecnych blisko 90 tysięcy sklepów online i tylko w 2020 roku w czasie pandemii, powstało ponad 6 tysięcy nowych. Generują one miesięcznie prawie 400 milionów odwiedzin tylko z samych wyszukiwarek. Oznacza to, że statystycznie, każdy dorosły Polak, każdego miesiąca, odwiedza sklepy internetowe z użyciem Google 13 razy. Czyli niemal co drugi dzień.