Kategorie

Głosowanie korespondencyjne na walnym zgromadzeniu

Mikołaj Barczak
inforCMS
W jakich przypadkach akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną? Które głosy oddane korespondencyjnie należy uwzględniać przy ustalaniu wyników głosowania? Czy akcjonariusz głosujący korespondencyjnie może odwołać swoje oświadczenie?

Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych wdrożyła do polskiego porządku prawnego rozwiązania Dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym (dalej: „dyrektywa”). Podstawowym celem wprowadzenia w życie nowych przepisów było doprowadzenie do ułatwienia akcjonariuszom spółek publicznych wykonywania ich praw korporacyjnych. Przepisy te weszły w życie 3 sierpnia br.

Głosowanie korespondencyjne

Jedną z istotnych nowości legislacyjnych wiążących się z opisywaną nowelizacją jest wprowadzenie możliwości głosowania korespondencyjnego przez akcjonariuszy spółek publicznych.

Reklama

Zgodnie z art. 12 dyrektywy, państwa członkowskie zezwalają spółkom na oferowanie swoim akcjonariuszom możliwości głosowania korespondencyjnego przed walnym zgromadzeniem. Głosowanie to może podlegać tylko takim wymogom i ograniczeniom, które są konieczne do identyfikacji akcjonariusza i tylko w takim zakresie, w jakim są one proporcjonalne do osiągnięcia tego celu.

W celu realizacji powyższych wymagań polski ustawodawca wprowadził zasadę, w myśl której akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną (art. 4111 § 1 k.s.h.). Jednocześnie ustawodawca zdawał sobie sprawę, że w formie spółek publicznych działają w Polsce nie tylko podmioty prowadzące przedsięwzięcia gospodarcze na dużą skalę, ale także spółki średniej wielkości, zainteresowane pozyskiwaniem funduszy na inwestycje za pośrednictwem publicznego rynku akcji. Nałożenie na te ostatnie spółki obowiązku zapewnienia akcjonariuszom głosowania korespondencyjnego byłoby dla tego rodzaju podmiotów nadmiernym obciążeniem. Ustawodawca ograniczył się zatem do umożliwienia akcjonariuszom wykonywania prawa głosu korespondencyjnie, natomiast decyzja dotycząca faktycznego wprowadzenia stosownych procedur pozostawiona została zainteresowanym spółkom. W związku z tym, w warunkach polskich o dopuszczalności oddania głosu drogą korespondencyjną rozstrzyga regulamin walnego zgromadzenia (art. 4111 § 1 k.s.h.). Co godne odnotowania, takie rozwiązanie legislacyjne oznacza, że statut spółki nie musi zawierać szczegółowych rozwiązań w tym zakresie. Polski ustawodawca wyszedł bowiem z założenia, że problematyka sposobu wykonywania kompetencji wewnątrz organu powinna stanowić materię zarezerwowaną dla regulaminów. W rezultacie, umożliwienie akcjonariuszom głosowania drogą korespondencyjną nie wymaga zmiany statutu, gdyż wystarczające jest podjęcie „zwykłej” uchwały walnego zgromadzenia (chyba że statut wprowadza surowsze wymagania dla zmiany regulaminu walnego zgromadzenia). Należy jednak podkreślić, że nowelizacja nie wprowadza domniemania dopuszczalności głosowania korespondencyjnego.

PRZYKŁAD

Regulamin walnego zgromadzenia spółki publicznej nie zawiera postanowień dopuszczających ani zabraniających głosowania korespondencyjnego. Należy przyjąć, że w takim przypadku głosowanie korespondencyjne jest niedopuszczalne. Dzieje się tak, ponieważ regulamin walnego zgromadzenia musi wyraźnie przewidywać możliwość głosowania korespondencyjnego.

Formularze

Reklama

Nowelizacja przesądziła, że głosowanie korespondencyjne może odbywać się wyłącznie na formularzach. Zgodnie z art. 4023 § 1, spółka publiczna ma obowiązek prowadzić stronę internetową i udostępnić na niej najpóźniej w dniu zwołania walnego zgromadzenia formularze pozwalające na wykonywanie głosu korespondencyjnie. Jeżeli z przyczyn technicznych spółka nie jest w stanie tego uczynić, wówczas ma obowiązek wysłać formularze pocztą każdemu akcjonariuszowi na jego żądanie.

Dyrektywa nie określa formy ani treści formularzy. Polskie przepisy nakładają natomiast na spółki publiczne obowiązek podejmowania działań służących identyfikacji akcjonariuszy głosujących drogą korespondencyjną (art. 4111 § 4 k.s.h.). Przepis ten zastrzega, że działania spółki w tym zakresie powinny być proporcjonalne do celu. Zgodnie zaś z art. 4023 § 3 k.s.h., formularze powinny zawierać proponowaną treść uchwały walnego zgromadzenia i umożliwiać:

1) identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika,

2) oddanie głosu (tj. oddanie głosu „za”, „przeciw” lub „wstrzymującego się”),

3) złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,

4) zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

Statut lub regulamin walnego zgromadzenia może przewidywać również dodatkowe elementy, które powinny znaleźć się w treści formularza.

Należy jednocześnie podkreślić konieczność ścisłego przestrzegania wymogów formalnych związanych ze stosowaniem formularzy przeznaczonych do głosowania korespondencyjnego.

PRZYKŁAD

Akcjonariusz spółki publicznej oddał głos w formie korespondencyjnej, ale nie skorzystał z wzoru formularza udostępnionego przez spółkę na stronie internetowej. Głos oddany w taki sposób jest bezwzględnie nieważny, gdyż art. 4111 § 3 k.s.h. wskazuje, że głos oddany w innej formie niż na formularzu, a także głos oddany na formularzu niespełniającym minimalnych wymagań ustawowych lub dodatkowych wymagań przewidzianych statutem lub regulaminem walnego zgromadzenia jest nieważny.

Tak surowa sankcja ma ograniczać spory co do ważności głosowania korespondencyjnego, a tym samym zwiększyć stabilność uchwał podejmowanych przy udziale głosów oddanych korespondencyjnie. W ocenie ustawodawcy, opisywane rozwiązanie powinno skłaniać spółki do starannego przygotowywania formularzy.

 

Zagadnienia proceduralne

Wprowadzenie możliwości głosowania korespondencyjnego wymusiło równoczesne wprowadzenie kilku nowych rozwiązań dotyczących procedury głosowania oraz ustalania wyników głosowania. Podstawowe znaczenie w tym zakresie ma art. 4112 § 1 k.s.h., w myśl którego przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się głosy oddane korespondencyjnie, które spółka otrzymała nie później niż chwili zarządzenia głosowania na walnym zgromadzeniu. Przepis ten pełni dwojaką funkcję. Po pierwsze, zakreśla końcowy termin na skorzystanie z możliwości głosowania korespondencyjnego. Termin ten wyznacza chwila zarządzenia głosowania na walnym zgromadzeniu co do określonego punktu porządku obrad. Spółka ma obowiązek uwzględnić wszystkie głosy, które otrzymała do tej chwili. Spóźnione głosy należy pominąć. Niedopuszczalna byłaby bowiem sytuacja, w której po przeprowadzeniu głosowania nad określonym projektem uchwały, przewodniczący walnego zgromadzenia nie byłby w stanie stwierdzić jednoznacznie i ostatecznie, czy podjęto uchwałę, ponieważ byłby zmuszony następczo uwzględnić głosy oddane korespondencyjnie, które nie dotarły jeszcze do spółki. W związku z tym, przewodniczący ma obowiązek pominąć wszystkie głosy spóźnione. Po drugie, art. 4112 § 1 k.s.h. przyjmuje fikcję prawną obecności na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, którzy oddali głosy drogą korespondencyjną. Głosy oddane korespondencyjnie są zatem uwzględniane na potrzeby ustalenia kworum na walnym zgromadzeniu. Innymi słowy, głosowanie korespondencyjne jest zrównywane z głosowaniem przez akcjonariusza osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika.

Zrównanie sytuacji prawnej akcjonariuszy głosujących osobiście i głosujących korespondencyjnie jest wyraźne również w zakresie możliwości złożenia sprzeciwu. Zgodnie z art. 4112 § 3 k.s.h., złożenie sprzeciwu drogą korespondencyjną jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania zaprotokołowania sprzeciwu przez akcjonariusza obecnego na walnym zgromadzeniu. Tym samym, zarówno akcjonariusze głosujący osobiście, jak i głosujący korespondencyjnie mają prawa zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia, z którą się nie zgadzają (złożenie sprzeciwu jest warunkiem dopuszczalności powództwa o uchylenie uchwały albo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia).

Kolejna ważna nowość polega na wprowadzeniu zasady, zgodnie z którą głosy oddane korespondencyjnie są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania (art. 4112 § 2 k.s.h.). Przepis ten pełni funkcję porządkową i jest adresowany do zarządu spółki, przewodniczącego walnego zgromadzenia oraz podległego tym osobom personelu. Głosy oddane korespondencyjne nie powinny być ujawniane przed głosowaniem na walnym zgromadzeniu. Informacje o sposobie głosowania korespondencyjnego mogłyby bowiem być wykorzystywane do wpływania na zachowania innych akcjonariuszy. Głosowanie korespondencyjne nie powinno umożliwiać uzyskania przewagi informacyjnej przez niektórych akcjonariuszy, członków zarządu czy przewodniczącego walnego zgromadzenia. Natomiast już po ogłoszeniu wyników głosowania, akcjonariusze obecni na walnym zgromadzeniu powinni mieć możliwość zapoznania się ze sposobem głosowania akcjonariuszy, którzy skorzystali z trybu korespondencyjnego. Głosowanie na walnym zgromadzeniu, niezależnie od przyjętej metody oddawania głosów, jest bowiem zasadniczo jawne (art. 420 § 1 k.s.h.).

Odwołanie głosu

Cechą charakterystyczną głosowania korespondencyjnego jest to, że pomiędzy chwilą oddania głosu a chwilą głosowania upływa zawsze określony czas. W tym czasie mogą wystąpić nowe okoliczności, które mogą skłonić akcjonariusza do zmiany pierwotnie oddanego głosu. Z tego powodu w pkt 9 motywów dyrektywy wskazuje się, iż wprowadzenie głosowania korespondencyjnego nie powinno uniemożliwiać państwom członkowskim przyjęcia przepisów mających zapewnić, że wyniki głosowania we wszystkich przypadkach będą odzwierciedlać intencje akcjonariuszy, w tym przepisów dotyczących sytuacji, w których po oddaniu głosu przez akcjonariusza drogą korespondencyjną zaistniały lub zostały ujawnione nowe okoliczności. Mając te wytyczne na uwadze, polski ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie do k.s.h. zasady, zgodnie z którą akcjonariusz może, aż do chwili zarządzenia głosowania na walnym zgromadzeniu, odwołać swoje oświadczenie (tj. pierwotnie oddany głos) i oddać nowy głos korespondencyjnie, względnie głosować osobiście lub przez pełnomocnika podczas walnego zgromadzenia (art. 4112 § 4 k.s.h.).

PRZYKŁAD

Akcjonariusz spółki publicznej głosował korespondencyjnie. Już po wysłaniu swojego oświadczenia do spółki, akcjonariusz uzyskał dodatkowe informacje dotyczące proponowanej uchwały, co skłoniło go do zmiany sposobu głosowania. Dzień przed walnym zgromadzeniem akcjonariusz wysłał oświadczenie o odwołaniu swojego pierwotnie oddanego głosu. Oświadczenie to dotarło do spółki następnego dnia po walnym zgromadzeniu. Przy ustalaniu wyników głosowania na walnym zgromadzeniu został uwzględniony wyłącznie pierwszy z nadesłanych głosów. Ostatnim momentem, w którym możliwe jest odwołanie pierwotnie oddanego głosu, jest bowiem chwila zarządzenia głosowania na walnym zgromadzeniu. Oświadczenie akcjonariusza, które dotrze do spółki po tej chwili, będzie bezskuteczne.

Mikołaj Barczak

adwokat, ORA w Bydgoszczy

 

Podstawa prawna:

• ustawa z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn.zm.),

• ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2009 r. Nr 13, poz. 69).

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  Cupra Ateca [TEST]: w 4,9 sek. do setki w... rodzinnym SUV-ie

  Cupra Ateca choć ma typowo rodzinne ubranie, oferuje kierowcy aż 300 koni. Czy takie połączenie sprawdza się na drodze?

  Jak sprawdzić numer PKK? Kierowcę czeka wizyta w urzędzie...

  Jak sprawdzić numer PKK? Niestety, ale ustawodawca nie przewidział możliwości sprawdzenia online. To oznacza, że kierowca musi zawitać w urzędzie.

  Co zawiera pakiet dla zagranicznych inwestorów?

  Proponowany pakiet dla zagranicznych inwestorów to m.in.: "jedno okienko", w którym firma będzie mogła ustalić wszystkie podatkowe aspekty inwestycji, czy możliwość odliczania VAT od usług finansowych.

  Rynek nieruchomości biurowych w Europie

  Rynek nieruchomości biurowych. Z powodu pandemii Covid-19 spadło zapotrzebowanie na biura w Europie i inwestycje w nowe nieruchomości. W Londynie ten trend zaczyna się odwracać. We Francji wzrasta zapotrzebowanie na zielone dachy i tarasy. W Szwecji myśli się o "biurach przyszłości". Nadal puste pozostają biura we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.

  Kasa fiskalna 2021 - rejestracja i zwolnienie

  Bez względu na rodzaj kasy przedsiębiorca ma obowiązek dokonania jej fiskalizacji i uzyskać numer ewidencyjny. Jak zarejestrować kasę fiskalną? Kto może to zrobić? Ile to kosztuje?

  Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

  Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: jak wygląda, jakie dokumenty do niego dołączyć i ile kosztuje załatwienie sprawy?

  Dlaczego pracownicy wolą model hybrydowy?

  Aż 61 proc. pracowników chce pracować w modelu hybrydowym, pracę wyłącznie z domu chciałoby świadczyć zaledwie 15 proc. Jak ten trend wpływa na rynek nieruchomości biurowych?

  Dlaczego ciągłość IT jest numerem 1 dla firm?

  Zdolność firm do szybkiego odtworzenia środowiska pracy w wyniku awarii lub cyberataku jest dziś wystawiana na bardzo trudną próbę. Bardzo wiele biznes „zawdzięcza” tutaj pandemii i powszechnemu przejściu na pracę zdalną.

  Ile czasu jest ważny numer PKK?

  Ile czasu jest ważny numer PKK? To pytanie, które mogą zadać kandydaci na kierowców. A więc? Postaramy się odpowiedzieć na nie w naszym materiale.

  Backup w firmie - dlaczego jest taki ważny?

  Backup w firmie powinien być obowiązkowy. Przypadkowo usunięty dokument, złośliwe oprogramowanie lub uszkodzenie sprzętu – przyczyn utraty danych może być co najmniej kilka. W każdym przypadku konsekwencje są jednak takie same. Jak można ich uniknąć?

  Wakacje 2021 - jakie są trendy turystyczne?

  Gdzie wyjedziemy na tegoroczne wakacje? Wybierzemy urlop w kraju czy za granicą? Jakie kierunki są popularne? Czy biura podróży mają szansę w tym sezonie na odrobienie strat?

  Dotacja na założenie firmy - zabezpieczenie środków [VIDEO]

  Jedną z najpopularniejszych form wsparcia z urzędu pracy, dostępną dla zarejestrowanych osób bezrobotnych, jest dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Jak zabezpieczyć zwrot dofinansowania?

  Bitcon i kryptomilionerzy - gdzie zapłacą swoje podatki?

  Na świecie ujawniają się pierwsi miliarderzy, którzy dorobili się tylko na bitconie, a w Polsce jest coraz więcej krypto-milionerów. Czy odprowadzają podatki do polskiej kasy?

  Fabryczny gaz nie wbity w dowód. Co to oznacza?

  Fabryczny gaz nie wbity w dowód tworzy poważny problem dla kierowcy. Powód? Samochód nie przejdzie przeglądu technicznego!

  Koniec systemu opustów od przyszłego roku - co to oznacza dla przedsiębiorców?

  Zapowiedź końca systemu opustów od początku przyszłego roku ogłoszona w projekcie nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii zatrzęsła branżą PV i wywołała burzę wśród osób planujących w najbliższym czasie inwestycję w fotowoltaikę.

  Ponad 6,5 tys. spraw w wydziale dla frankowiczów

  W ostatnich dwóch miesiącach do nowo utworzonego wydziału dla frankowiczów wpłynęło ponad 6,4 tys. pozwów. Z tego prawie 3 tys. przesunięto z innych wydziałów. Z czego wynika wzrost liczby pozwów?

  Wynajem mieszkania - wysokość czynszu w 2021 roku

  Wynajem mieszkania - wysokość czynszu w 2021 roku. Wynajem 50-metrowego mieszkania bez liczników i opłat dodatkowych to wydatek od 800 zł miesięcznie. W drogich zazwyczaj Wrocławiu czy Krakowie można znaleźć oferty oscylujące wokół 1000 zł. Aż 5890 zł to najwyższa stawka w Warszawie. Za tak duże różnice odpowiada m.in. lokalizacja i standard wykończenia.

  Nowy Lexus NX. Wygląda jak stary, ale jest nowy i ma plug-ina

  Nowy Lexus NX został oficjalnie zaprezentowany. Druga odsłona SUV-a segmentu D zdaniem producenta otrzymała aż 95 proc. nowych komponentów.

  Dynamiczny wzrost aktywności deweloperów

  Rynek nowych nieruchomości mieszkaniowych. Obserwujemy dynamiczny wzrost aktywności deweloperów. Znacznie więcej wydanych pozwoleń na budowę i rozpoczętych inwestycji.

  Rzecznik MŚP wnioskuje o rekompensatę za ostatnie miesiące lockdownu

  Jest wniosek rzecznika MŚP o przedłużenie o miesiąc wypłaty rekompensat z tarczy branżowej dla branż, które nie mogły osiągać przychodów w maju, m.in. klubów nocnych i dyskotek.

  Program „Ciepła woda bez piecyka” - do 200 tys. zł dofinansowania

  Program „Ciepła woda bez piecyka”. Do 200 tys. zł dofinansowania mogą otrzymać zarządcy budynków wielorodzinnych, w tym wspólnot mieszkaniowych w Krakowie, którzy przystąpią do programu „Ciepła woda bez piecyka”. Zakłada on zastępowanie piecyków łazienkowych centralną instalacją ciepłej wody.

  Czy pracownik na home office naraża firmę na cyberataki?

  Blisko 80% organizacji doświadczyło cyberataków z powodu zwiększonej liczby pracowników pracujących z domu podczas pandemii. Niestety specjaliści ds. bezpieczeństwa bagatelizują prawdopodobieństwo wystąpienia istotnych incydentów.

  Od czego zależy bezpieczeństwo IT w firmie?

  Bezpieczeństwo IT to podstawa w firmie. Bez odpowiednich regulacji i polityk w tym zakresie, organizacje same narażają się na szereg zagrożeń związanych z bezpieczeństwem wrażliwych danych, ciągłością działania, utratą reputacji a co za tym idzie stratami finansowymi.

  Bieżąca prognoza ekonomiczna - bezrobocie, inflacja, PKB

  Spowolnienie gospodarcze w 2020 roku w Polsce okazało się łagodniejsze niż to na poziomie średniej unijnej. PKB Polski w 2020 roku spadło o zaledwie o 2,8%, podczas gdy PKB strefy euro skurczyło się o 6.6%. Jak wyglądają pozostałe wskaźniki ekonomiczne?

  Co piąta firma zamierza zatrudnić nowych pracowników

  Przedsiębiorcy myślą intensywnie o tym, jak najlepiej wykorzystać sytuację rosnącej konsumpcji. Blisko 18 proc. firm planuje inwestycje, głównie w sprzęt i maszyny. Równocześnie rośnie poziom zatrudnienia.