REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowe przepisy unijne o spółkach akcyjnych

Aleksandra Pióro
LL.M
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Co ma się od przyszłego roku zmienić w przepisach kodeksu spółek handlowych regulujących uczestnictwo akcjonariuszy w walnych zgromadzeniach, zasady udzielania pełnomocnictw do głosowania oraz prawa drobnych akcjonariuszy i rady nadzorczej?

Latem 2007 roku weszła w życie Dyrektywa 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego z 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt zmian kodeksu spółek handlowych implementujący ww. dyrektywę do prawa polskiego. Nowe przepisy zaczną obowiązywać najprawdopodobniej od początku 2009 roku i będą dotyczyć wyłącznie spółek akcyjnych, przede wszystkim publicznych (giełdowych).

REKLAMA

Najważniejsze zmiany dotyczą:

1) wprowadzenia dwóch rodzajów zdalnego głosowania na walnym zgromadzeniu,

2) liberalizacji przepisów dotyczących pełnomocnictwa do głosowania,

3) zwiększenia uprawnień rady nadzorczej,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

4) zwiększenia uprawnień akcjonariuszy mniejszościowych, w tym prawa do informacji,

5) zwoływania walnych zgromadzeń i ustalania listy akcjonariuszy uprawnionych do głosowania.

Zdalny udział w walnym zgromadzeniu

REKLAMA

Największą nowością w spółce akcyjnej ma być wprowadzenie możliwości głosowania na walnym zgromadzeniu za pośrednictwem środków elektronicznych. Statut spółki akcyjnej będzie musiał wyraźnie przewidywać taką możliwość. Nowe przepisy przewidują dwa sposoby zdalnego głosowania.

REKLAMA

Jednym z nich będzie transmisja obrad walnego zgromadzenia umożliwiająca dwustronną komunikację. Akcjonariusz (osobiście lub przez pełnomocnika) będzie mógł wykonywać prawo głosu i wypowiadać się w trakcie walnego zgromadzenia z innego miejsca niż to, w którym będzie obradować walne zgromadzenie. Taki sposób głosowania będzie dopuszczalny zarówno w spółce akcyjnej publicznej, jak i prywatnej.

Drugi sposób głosowania zdalnego - tzw. głosowanie korespondencyjne, będzie miał zastosowanie jedynie w spółkach giełdowych. Taka forma głosowania musi zostać przewidziana w regulaminie walnego zgromadzenia. W celu przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego, najpóźniej w dniu zwołania walnego zgromadzenia spółka będzie musiała przygotować specjalne formularze, które umieści na stronie internetowej (projekt wprowadza obowiązek posiadania strony internetowej dla spółek akcyjnych publicznych). Przepisy wyraźnie wskazują na niezbędne elementy formularza. W przypadku gdy formularz będzie zawierał jakiekolwiek braki, głos oddany przez akcjonariusza drogą korespondencyjną będzie nieważny. Głosy będą mogły być oddawane korespondencyjnie tylko do momentu zarządzenia głosowania na walnym zgromadzeniu. Głosy, które dotrą do spółki po tym momencie, zostaną pominięte. Również tylko do momentu zarządzenia głosowania akcjonariusz będzie miał prawo odwołać/zmienić oświadczenie. Głosy oddane korespondencyjnie będą ujawnione i liczone dopiero po głosowaniu przez pozostałych akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu. Co ciekawe, akcjonariusze, którzy oddali głosy korespondencyjnie, będą traktowani tak, jakby byli obecni osobiście na walnym zgromadzeniu, ich głosy będą uwzględniane w szczególności do obliczenia kworum.

Akcjonariusz, który korespondencyjnie oddał głos oraz zgłosił sprzeciw, będzie miał prawo zaskarżenia uchwały. Dlatego w ciągu tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia spółka publiczna będzie musiała ujawnić na swojej stronie internetowej wyniki głosowania, które będą musiały być dostępne aż do upływu terminu do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia.

Wprowadzenie możliwości zdalnego głosowania w spółkach akcyjnych zapewni większą frekwencję na walnych zgromadzeniach. Nowe sposoby głosowania pozwolą zaoszczędzić koszty związane z osobistym stawieniem się na walnym zgromadzeniu, co będzie miało najistotniejsze znaczenie w spółkach transgranicznych.

Należy jednak pamiętać, iż umożliwienie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu za pośrednictwem środków elektronicznych nie będzie oznaczać, iż spółka będzie zwolniona z zorganizowania zgromadzenia, w którym faktycznie będzie przebywał co najmniej notariusz oraz przewodniczący walnego zgromadzenia. Nowe przepisy nie wprowadzają zatem możliwości organizowania „wirtualnych zgromadzeń”.

Na etapie liczenia głosów głosy oddane korespondencyjnie zostaną ostatecznie ujawnione, przy wyborze zatem zdalnego sposobu głosowania nie będzie możliwości oddania tajnego głosu. Jednak nowe przepisy nie wprowadzają zakazu głosowania korespondencyjnego w sprawach, w których kodeks wymaga tajnego głosowania. Jeżeli statut spółki będzie dopuszczał głosowanie korespondencyjne w sprawach, w których zgodnie z ustawą powinno odbyć się głosowanie tajne (np. wybory), uchylenie tajności nie będzie wpływać na ważność uchwał. Ustawodawca wyszedł z założenia, że akcjonariusz, który zagłosował korespondencyjnie, wyraził zgodę na rezygnację z tajnego trybu głosowania. Oznacza to, że akcjonariusz ten nie będzie miał później możliwości skarżenia uchwały z powodu odstąpienia od głosowania tajnego.

Przykład

Obrady nadzwyczajnego walnego zgromadzenia sp. Aras S.A. (spółka giełdowa) odbywają się w siedzibie spółki w Katowicach. Na walnym zgromadzeniu fizycznie obecni są notariusz, członkowie zarządu oraz część akcjonariuszy (reprezentująca 24 proc. kapitału zakładowego). Głosowanie zarządzono o godz. 12.30. Zgodnie ze statutem spółki oraz regulaminem walnego zgromadzenia obrady są transmitowane w formie telekonferencji z użyciem kamer internetowych. Akcjonariusze reprezentujący 10 proc. kapitału zakładowego oddali swoje głosy korespondencyjnie, wypełniając formularz znajdujący się na stronie internetowej spółki i przesyłając go na adres elektroniczny spółki. Jedynie część głosów korespondencyjnych (reprezentujących 7 proc. kapitału) dotarło do spółki przed 12.30. Pozostałe głosy korespondencyjne dotarły po 12.30. W ostatnim dniu przed dniem walnego zgromadzenia jeden z akcjonariuszy (reprezentujący 2 proc. kapitału zakładowego) wypełnił formularz do głosowania znajdujący się na stronie internetowej i wysłał go na podany adres elektroniczny spółki. W tym dniu przez okres 2 godzin wystąpiła na stronie usterka techniczna, wskutek której niektóre elementy formularzy, na których miały być oddane korespondencyjne głosy, nie były dostępne. Akcjonariusze reprezentujący łącznie 35 proc. kapitału zakładowego biorą udział w walnym zgromadzeniu w formie telekonferencji. Akcjonariusze ci wypowiadają się, zadają pytania i głosują za pośrednictwem komunikatora internetowego, uczestnicząc bezpośrednio w walnym zgromadzeniu. Jeden z akcjonariuszy, reprezentujący 1 proc. kapitału zakładowego, który oddał głos korespondencyjnie przed 12.30, śledził za pomocą kamer internetowych obrady walnego zgromadzenia. Podczas obrad zgłosił zmianę oddanego wcześniej korespondencyjnie głosu.

Struktura głosowania na walnym zgromadzeniu spółki Aras S.A będzie się kształtować następująco:

Akcjonariusze reprezentujący 24 proc. kapitału obecni byli osobiście na walnym zgromadzeniu w siedzibie spółki, akcjonariusze reprezentujący łącznie 35 proc. kapitału zakładowego biorą udział w walnym zgromadzeniu w formie telekonferencji - są obecni na walnym zgromadzeniu,

Głosy korespondencyjne akcjonariuszy reprezentujących 7 proc. kapitału, zostaną uznane jako głosy oddane podczas walnego zgromadzenia (głosy korespondencyjne, które dotarły do spółki przed 12.30).

Głosy korespondencyjne akcjonariuszy reprezentujących 3 proc. kapitału zakładowego, których głosy korespondencyjne dotarły po 12.30, nie zostaną uwzględnione ani do obliczenia kworum, ani do wyniku głosowania.

Z uwagi na braki formalne formularza do głosowania głos akcjonariusza, który wysłał formularz w trakcie awarii na stronie internetowej spółki, będzie nieważny. Spółka będzie mieć obowiązek naprawienia szkody wobec tego akcjonariusza.

Akcjonariusz, który głosował korespondencyjnie i którego głos dotarł do spółki przed 12.30, a następnie w trakcie telekonferencji zmienił zdanie co do oddanego głosu, nie będzie miał możliwości zmiany głosu. Zmiana byłaby możliwa, jeżeli dotarłaby korespondencyjnie do spółki przed 12.30. Do ostatecznego wyniku głosowania zostanie uwzględniony pierwotnie oddany (korespondencyjnie) głos tego akcjonariusza.

Głosowanie przez pełnomocnika

Projekt znosi prawie wszystkie dotychczasowe regulacje ograniczające możliwości udzielenia pełnomocnictwa do głosowania na walnym zgromadzeniu. Ograniczanie prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu oraz liczby pełnomocników ma być wyraźnie zakazane. Nowe przepisy zastrzegają w szczególności, że statut spółki nie może wprowadzać żadnych dodatkowych ograniczeń dotyczących formy udzielania pełnomocnictwa.

Przede wszystkim w spółkach publicznych zostanie zniesiony zakaz, zgodnie z którym pełnomocnikami akcjonariusza na walnym zgromadzeniu nie mogą być członkowie organów spółki oraz jej pracownicy. W przyszłości, jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza będzie członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik, członek organów spółki lub spółdzielni zależnej lub jej pracownik, pełnomocnictwo będzie mogło upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Taki pełnomocnik w odróżnieniu od każdego innego pełnomocnika nie będzie miał możliwości udzielenia dalszego pełnomocnictwa. Ponadto pełnomocnik ten będzie miał obowiązek ujawnić swojemu mocodawcy okoliczności wskazujące na istnienie lub możliwość istnienia konfliktu interesów. W celu wykluczenia wystąpienia konfliktu interesów akcjonariusz będzie udzielał pełnomocnikowi szczegółowych instrukcji odnośnie do każdej uchwały będącej przedmiotem obrad walnego zgromadzenia. W przypadku oddania przez pełnomocnika głosu wbrew instrukcjom akcjonariusza lub bez instrukcji, głos będzie nieważny.

Akcjonariusz będzie musiał udostępnić spółce publicznej instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika. Jeżeli tego nie uczyni, oddany przez pełnomocnika głos będzie nieważny.

Spółka będzie obowiązana przechowywać instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika co najmniej do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały, a gdy uchwała zostanie zaskarżona - do dnia wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie.

Obecnie nie jest jasne, czy dopuszczalne jest głosowanie niejednolite przez akcjonariusza - chodzi o sytuacje, kiedy akcjonariusz głosuje z części posiadanych akcji za uchwałą, a z części przeciw. Projekt wyraźnie dopuszcza taką możliwość. Tym bardziej pełnomocnik umocowany przez kilku akcjonariuszy będzie mógł głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Jak już wspomniano powyżej, jeżeli będzie to wynikać z treści pełnomocnictwa, pełnomocnik będzie mógł udzielić dalszego pełnomocnictwa.

Istotne zmiany obejmą także samą formę udzielania pełnomocnictwa. Obecnie pełnomocnictwo do głosowania musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Wymóg ten zostanie utrzymany jedynie w spółkach prywatnych. Akcjonariusz spółki publicznej będzie miał natomiast możliwość udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej, np. pocztą elektroniczną lub przez wypełnienie znajdującego się na stronie internetowej spółki publicznej formularza. O konkretnym sposobie udzielania pełnomocnictwa w formie elektronicznej ma rozstrzygać regulamin walnego zgromadzenia, a w jego braku zarząd spółki. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie będzie wymagało opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym (gdyż wtedy spełniałoby wymóg formy pisemnej).

Na stronie spółki publicznej będą musiały zostać udostępnione formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie będą one wysłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy. Jeżeli z przyczyn technicznych formularze nie będą mogły być zamieszczone na stronie internetowej, spółka publiczna zobowiązana będzie wskazać na stronie internetowej sposób i miejsce uzyskania formularzy.

Dodatkowe uprawnienia dla rady nadzorczej

Obecnie rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie jedynie w przypadkach, gdy nie zostanie ono zwołane przez zarząd. I tak, jeżeli zarząd nie zwoła zwyczajnego walnego zgromadzenia we wskazanym w ustawie lub statucie terminie, rada nadzorcza może zwołać walne zgromadzenie akcjonariuszy. Ponadto rada nadzorcza może żądać od zarządu zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli uzna, iż istnieją do tego powody, a zarząd w terminie 2 tygodni od złożenia żądania przez radę nadzorczą nie zwoła zgromadzenia. Prawo zwoływania zgromadzeń przez radę nadzorczą ma obecnie wyraźnie charakter posiłkowy.

Po zmianach rada nadzorcza będzie miała autonomiczne prawo zwoływania nadzwyczajnego zgromadzenia w każdym przypadku, kiedy uzna to za wskazane. Taką samą możliwość będą mieli akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce (obecnie akcjonariusze w ogóle nie mają takiej możliwości, mogą jedynie żądać zwołania walnego zgromadzenia przez zarząd, a nie je zwołać). Statut spółki będzie mógł upoważnić także inne osoby do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Uprawnienia akcjonariuszy mniejszościowych

W obecnym stanie prawnym akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego właśnie zgromadzenia (którego zwołania żądają), jeżeli statut nie przyznaje tego prawa akcjonariuszom reprezentującym mniej niż 1/10 kapitału zakładowego. W projekcie wprowadzającym zmiany do kodeksu spółek handlowych próg ten obniżony został do akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. W statucie będzie można przyznać prawo zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia akcjonariuszom reprezentującym mniej niż 1/20 kapitału zakładowego. Podobnie akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego (a nie 1/10 jak obecnie) będą mogli żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia, a więc zgromadzenia niekoniecznie zwołanego na żądanie tych właśnie akcjonariuszy.

Zarówno żądanie zwołania walnego zgromadzenia, jak i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad akcjonariusze będą mogli zgłaszać spółce również w formie elektronicznej.

Akcjonariusze, na żądanie których zostanie zwołane walne zgromadzenie, będą mieli możliwość zwrócenia się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów walnego zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do informacji

Projekt gwarantuje znacznie szersze niż obecnie prawo akcjonariusza do informacji, przez ograniczenie możliwości odmowy zarządu udzielania informacji. Obowiązujący obecnie art. 428 § 2 k.s.h. pkt 1 pozostanie w zasadzie bez zmian (zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa). Istotnej zmianie ulegnie natomiast pkt 2 tego artykułu (nowy art. 428 § 3 k.s.h.). Przepis ten obecnie zobowiązuje zarząd do odmowy udzielenia akcjonariuszowi informacji, jeżeli mogłoby to narazić członka zarządu na odpowiedzialność karną, cywilnoprawną lub administracyjną. Po zmianach odmowa udzielenia informacji akcjonariuszowi będzie nie obowiązkiem, ale prawem zarządu.

Ponadto możliwość odmowy udzielenia akcjonariuszowi informacji będzie istnieć tylko w wypadku, gdyby sam fakt udzielenia informacji (a nie jego konsekwencja) stanowił podstawę prawną odpowiedzialności członka zarządu. Obecnie obowiązujące przepisy mogą prowadzić do nadużyć, gdyż członek zarządu ma obowiązek odmówić udzielenia informacji, gdy wskutek ich ujawnienia (a nie przez sam fakt ich ujawnienia) mógłby zostać narażony na odpowiedzialność prawną.

Zarząd będzie miał możliwość udzielenia informacji przez umieszczenie ich w odpowiednim miejscu na stronie internetowej.

Przykład

Marian Z., członek zarządu spółki Tartfriut S.A z siedzibą w Krakowie, odmówił akcjonariuszowi udzielenia informacji dotyczących niekorzystnej sprzedaży przez spółkę magazynu, obawiając się, iż za nieprofesjonalne przeprowadzenie transakcji, która spowodowała dla spółki straty, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej. Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają Marianowi Z. odmowę udzielenia akcjonariuszowi informacji na temat tej transakcji.

Po wejściu w życie planowanych zmian członek zarządu nie będzie miał takiej możliwości. Członek zarządu będzie mógł (a nie musiał) natomiast odmówić udzielenia informacji, gdyby czynność ujawnienia informacji naruszała przepisy prawa, np. ujawnienie danych osobowych pracowników firmy czy tajemnicy służbowej. Sam fakt udzielenia takich informacji stanowi podstawę odpowiedzialności prawnej.

Zwoływanie walnych zgromadzeń

Projekt wprowadza istotne zmiany dotyczące zwoływania walnych zgromadzeń w spółkach publicznych. W obecnym stanie prawnym walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne, walne zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską. Zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę oraz podał adres, na który zawiadomienie ma być wysłane.

Wyżej wymienione przepisy pozostaną w mocy odnośnie do spółek prywatnych. Walne zgromadzenia spółki publicznej zwoływane będą natomiast przez ogłoszenie na stronie internetowej spółki. Ogłoszenie będzie musiało być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Nowe przepisy szczegółowo określają wymogi ogłoszenia o walnym zgromadzeniu, pod rygorem bezskuteczności zwołania zgromadzenia. Oprócz danych dotyczących samego walnego zgromadzenia ogłoszenie będzie musiało zawierać co najmniej informacje o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia, prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał, a także w związku ze zmianami przepisów dotyczących pełnomocnictwa oraz wprowadzenia możliwości głosowania w formie elektronicznej - o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania oraz sposobie zawiadamiania spółki w postaci elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków elektronicznych, sposobie wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków elektronicznych, sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub elektroniczną.

Obecnie obowiązują wspólne dla spółek prywatnych i publicznych zasady ustalania prawa akcjonariusza do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, zgodnie z którymi uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przez odbyciem walnego zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej. Złożone akcje są zablokowane - nie mogą być zbywane aż do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

Zasady te nadal mają obowiązywać jedynie w stosunku do spółki prywatnej. Odmiennie uregulowane zostanie prawo akcjonariusza do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej. W spółce publicznej wprowadzony zostanie „dzień rejestracji (record date) uczestnictwa na walnym zgromadzeniu” (będzie to szesnasty dzień przed datą walnego zgromadzenia). Na ten właśnie dzień będzie ustalana lista akcjonariuszy mających prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu. Uprawnieni z akcji imiennych, świadectw tymczasowych, posiadający prawo głosu zastawnicy i użytkownicy będą mieli prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli w dniu rejestracji będą wpisani do księgi akcyjnej. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela będą musieli je złożyć nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu w spółce lub złożyć imienne zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej. Nowością będzie wydawanie przez firmę inwestycyjną na wniosek akcjonariusza zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (a nie zaświadczenia o złożeniu akcji jak obecnie). Firma ta będzie sporządzać listę akcjonariuszy, którym wydała zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, a następnie będzie ją przekazywać do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, który sporządzi zbiorczą listę osób uprawnionych do wzięcia udziału w walnym zgromadzeniu będących akcjonariuszami w dniu rejestracji (16. dniu przed datą walnego zgromadzenia). Lista ta będzie przekazywana spółce i będzie ostatecznym wykazem osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Zupełną nowością będzie również odblokowanie akcji - możliwość przenoszenia akcji w okresie między „dniem rejestracji” a dniem zakończenia walnego zgromadzenia. Oznacza to, że jeszcze przed walnym zgromadzeniem akcjonariusz będzie mógł zbyć akcje, a mimo to będzie mógł wziąć udział w walnym zgromadzeniu.

Aleksandra Pióro LL.M

Kancelaria Prawna DMP Attorneys At Law R. Lewandowski w Warszawie

Podstawa prawna:

• ustawa z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn.zm.),

• Dyrektywa 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego z 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym (Dz.U.L 184).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wakacje składkowe. Dla kogo i jak z nich skorzystać?

Sejmowe komisje gospodarki i polityki społecznej wprowadziły poprawki redakcyjne i doprecyzowujące do projektu ustawy. Projekt ten ma na celu umożliwić przedsiębiorcom tzw. "wakacje składkowe", czyli przerwę od płacenia składek ZUS.

Czego najbardziej boją się przedsiębiorcy prowadzący małe biznesy? [BADANIE]

Czego najbardziej boją się małe firmy? Rosnących kosztów prowadzenia działalności i nierzetelnych kontrahentów. A czego najmniej? Najnowsze badanie UCE RESEARCH przynosi odpowiedzi. 

AI nie zabierze ci pracy, zrobi to człowiek, który potrafi z niej korzystać

Jak to jest z tą sztuczną inteligencją? Zabierze pracę czy nie? Analitycy z firmy doradczej IDC twierdzą, że jednym z głównych powodów sięgania po AI przez firmy jest potrzeba zasypania deficytu na rynku pracy.

Niewypłacalność przedsiębiorstw. Od początku roku codziennie upada średnio 18 firm

W pierwszym kwartale 2023 r. niewypłacalność ogłosiło 1635 firm. To o 31% więcej niż w tym okresie w ubiegłym roku i 35% wszystkich niewypłacalności ogłoszonych w 2023 r. Tak wynika z raportu przygotowanego przez ekonomistów z firmy Coface.  

REKLAMA

Rosnące płace i spadająca inflacja nic nie zmieniają: klienci patrzą na ceny i kupują więcej gdy widzą okazję

Trudne ostatnie miesiące i zmiany w nawykach konsumentów pozostają trudne do odwrócenia. W okresie wysokiej inflacji Polacy nauczyli się kupować wyszukując promocje i okazje cenowe. Teraz gdy inflacja spadła, a na dodatek rosną wynagrodzenia i klienci mogą sobie pozwolić na więcej, nawyk szukania niskich cen pozostał.

Ustawa o kryptoaktywach już w 2024 roku. KNF nadzorcą rynku kryptowalut. 4,5 tys. EUR za zezwolenie na obrót walutami wirtualnymi

Od końca 2024 roku Polska wprowadzi w życie przepisy dotyczące rynku kryptowalut, które dadzą Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) szereg nowych praw w zakresie kontroli rynku cyfrowych aktywów. Za sprawą konieczności dostosowania polskiego prawa do przegłosowanych w 2023 europejskich przepisów, firmy kryptowalutowe będą musiały raportować teraz bezpośrednio do regulatora, a ten zyskał możliwość nakładanie na nie kar grzywny. Co więcej, KNF będzie mógł zamrozić Twoje kryptowaluty albo nawet nakazać ich sprzedaż.

KAS: Nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym

Spółki, fundacje i stowarzyszenia nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną, aby rozliczać się elektronicznie. Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-US.

Sztuczna inteligencja będzie dyktować ceny?

Sztuczna inteligencja wykorzystywana jest coraz chętniej, sięgają po nią także handlowcy. Jak detaliści mogą zwiększyć zyski dzięki sztucznej inteligencji? Coraz więcej z nich wykorzystuje AI do kalkulacji cen. 

REKLAMA

Coraz więcej firm zatrudnia freelancerów. Przedsiębiorcy opowiadają dlaczego

Czy firmy wolą teraz zatrudniać freelancerów niż pracowników na etat? Jakie są zalety takiego modelu współpracy? 

Lavard - kara UOKiK na ponad 3,8 mln zł, Lord - ponad 213 tys. zł. Firmy wprowadzały w błąd konsumentów kupujących odzież

UOKiK wymierzył kary finansowe na przedsiębiorstwa odzieżowe: Polskie Sklepy Odzieżowe (Lavard) - ponad 3,8 mln zł, Lord - ponad 213 tys. zł. Konsumenci byli wprowadzani w błąd przez nieprawdziwe informacje o składzie ubrań. Zafałszowanie składu ubrań potwierdziły kontrole Inspekcji Handlowej i badania w laboratorium UOKiK.

REKLAMA