Kategorie

Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.

Maciej Bielecki
inforCMS
Kiedy można odbyć zgromadzenie wspólników bez jego formalnego zwołania? W jakich przypadkach dopuszczalne jest podjęcie uchwał nieobjętych porządkiem obrad? Na czym polega pozazgromadzeniowy tryb podejmowania uchwał przez wspólników?


Przepisy k.s.h. (a często także postanowienia umowy spółki) przewidują dla „organu właścicielskiego” w spółce z o.o., jakim jest zgromadzenie wspólników, kompetencję do podejmowania uchwał w szczególnie istotnych sprawach spółki. Co do zasady, zgromadzenie wspólników zwoływane jest przez zarząd. Jednak w określonych przypadkach może być ono zwołane także przez radę nadzorczą, komisję rewizyjną, wspólnika (ów), a nawet osobę trzecią. Dopuszczalne jest także odbycie zgromadzenia w trybie nieformalnym, to jest bez uprzedniego zwołania.


Odbycie zgromadzenia wspólników bez jego uprzedniego zwołania


Zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane (art. 238 § 1 k.s.h.). Pomiędzy terminem nadania zaproszenia a datą zgromadzenia powinny upłynąć co najmniej dwa tygodnie. Może się jednak zdarzyć, że zajdą okoliczności wymagające natychmiastowego działania organu założycielskiego, bądź sytuacje, w których skonfliktowany z niektórymi wspólnikami zarząd będzie celowo zwlekał ze zwołaniem zgromadzenia. Z tych względów ustawodawca przewidział również możliwość odbycia nieformalnego zgromadzenia wspólników.


W myśl art. 240 k.s.h. uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania zgromadzenia wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.


Dla ważnego odbycia zgromadzenia w trybie art. 240 k.s.h. niezbędne jest zatem kumulatywne spełnienie następujących warunków:

1) w posiedzeniu muszą uczestniczyć wspólnicy (lub ich pełnomocnicy) reprezentujący cały kapitał zakładowy spółki,

2) nikt z uczestników zgromadzenia nie sprzeciwił się jego odbyciu,

3) nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.


W odniesieniu do wskazanego wyżej warunku trzeciego należy jednak zwrócić uwagę, że sprzeciw któregoś ze wspólników w zakresie wniesienia określonej sprawy na porządek obrad nie powoduje automatycznego zniesienia możliwości podejmowania jakichkolwiek uchwał w trybie nieformalnym, a jedynie wyklucza dopuszczalność podejmowania uchwały w sprawie, którą na skutek sprzeciwu wspólnika pozostawiono poza porządkiem obrad.


Dowodem spełnienia przesłanek ważności nieformalnego zgromadzenia wspólników będzie protokół, zawierający powołanie się na przepis art. 240 k.s.h. oraz stwierdzający zachowanie warunków odbycia takiego zgromadzenia - wraz z dołączoną listą obecności, podpisaną przez wszystkich uczestników zgromadzenia. Protokół powinien odpowiadać wymogom określonym w art. 248 § 1 i 2 k.s.h., gdyż uchwały podjęte w trybie nieformalnym są jednak uważane za wyrażone w ramach zgromadzenia wspólników (art. 227 § 1 k.s.h.).


Tryb nieformalny nie wyklucza, iż wspólnicy głosując nad określoną sprawą wyrażą odmienne stanowiska (np. część wspólników będzie przeciwna jej podjęciu). Artykuł 240 k.s.h. nie ustanawia bowiem wymogu jednomyślnego głosowania, lecz jedynie jednomyślność wszystkich wspólników w kwestii odbycia takiego zgromadzenia.


W przypadku, gdy pomimo obecności w danym miejscu wszystkich wspólników niektórzy z nich (chociażby jeden) opowiedzą się przeciwko odbyciu zgromadzenia (sprzeciw powinien zostać wniesiony do protokołu jeszcze przed głosowaniem nad poszczególnymi punktami porządku obrad), zastosowanie trybu nieformalnego nie będzie dopuszczalne. Jeżeli - pomimo zgłoszonego sprzeciwu - pozostali wspólnicy podejmą uchwałę, to wspólnikowi sprzeciwiającemu się przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności tej uchwały - jako sprzecznej z ustawą (art. 252 § 1 k.s.h. w zw. z art. 250 pkt 4 k.s.h.). Nie wpływa natomiast na skuteczność uchwał podjętych na nieformalnym zgromadzeniu ewentualny sprzeciw członka zarządu bądź rady nadzorczej co do odbycia takiego zgromadzenia (chyba że członek zarządu/rady nadzorczej jest jednocześnie wspólnikiem spółki).


W trybie określonym w art. 240 k.s.h. może się odbyć zarówno zwyczajne, jak i nadzwyczajne zgromadzenie wspólników


Zgromadzenie nieformalne (odbywające się np. na wspólnie spędzanych przez wspólników wakacjach) nie jest objęte wymogiem art. 234 § 1 k.s.h., to jest obowiązkiem przeprowadzenia zgromadzenia w siedzibie spółki (lub innym miejscu określonym w umowie spółki). Należy bowiem uznać, że w przypadku zastosowania trybu nieformalnego zachodzą jednocześnie okoliczności z art. 234 § 2 k.s.h., gdyż zgoda wszystkich wspólników na odbycie zgromadzenia może być uznana za zgodę na przeprowadzenie zgromadzenia poza siedzibą spółki. Natomiast wątpliwe jest, aby w świetle art. 234 § 2 k.s.h. zgromadzenie nieformalne mogło odbyć się poza granicami Polski.


Zastrzeżenie w umowie spółki prawa wspólnika do zwołania zgromadzenia


Jak zaznaczono powyżej, może zaistnieć sytuacja, gdy nie dojdzie do zwołania zgromadzenia przez zarząd, a jednocześnie - z uwagi na sprzeciw niektórych wspólników - nie będzie możliwe zastosowanie trybu nieformalnego. Trzeba mieć przy tym na uwadze, że zdaniem wielu komentatorów (choć nie jest to stanowisko jednolite), decyzja o zwołaniu zgromadzenia wymaga uchwały zarządu. Zgodnie z tym poglądem, nie może zwołać zgromadzenia samodzielnie prezes zarządu, a w przypadku konfliktu w zarządzie, zwołanie zgromadzenia może okazać się utrudnione. Jeżeli w spółce nie ustanowiono dodatkowo rady nadzorczej bądź komisji rewizyjnej, wówczas zajdzie potrzeba zwołania zgromadzenia na zasadzie art. 236 § 1 k.s.h. w zw. z art. 237 § 1 k.s.h. (to jest przez wspólników upoważnionych przez sąd rejestrowy). Jednak zwołanie zgromadzenia przez wspólników za upoważnieniem sądu rejestrowego jest czasochłonne i w przypadku pilnych spraw będzie nieefektywne.


Przewidując takie sytuacje, wspólnicy mogą zatem wprowadzić do umowy spółki postanowienie przyznające przywilej zwołania zgromadzenia jednemu bądź kilku z nich (a także osobie trzeciej) - zgodnie z art. 235 § 2 i 3 k.s.h.


Uprawnienie do zwołania zgromadzenia może być przyznane także kilku wspólnikom łącznie (w takim przypadku zwołanie zgromadzenia wymagałoby łącznego działania upoważnionych wspólników, przy czym uprawnienie wspólników do zwołania zgromadzenia będzie im przysługiwać dopiero wówczas, jeżeli zarząd zignoruje przedłożone przez nich żądanie jego zwołania).


Sposób zwołania zgromadzenia powinien odpowiadać wymogom art. 238 § 1 k.s.h. Zgodnie zaś z § 2 tego artykułu w zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy spółki, w zaproszeniu należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.


Podjęcie uchwał w sprawach nieobjętych porządkiem obrad


Rozwiązaniem zbliżonym do nieformalnego trybu zwołania zgromadzenia wspólników, o którym była mowa powyżej, jest podejmowanie przez formalnie zwołane zgromadzenie uchwał w sprawach nieobjętych porządkiem obrad.


Zgodnie z art. 239 § 1 k.s.h. w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.


Zasadą jest zatem, że przedmiotem zgromadzenia wspólników mogą być tylko te sprawy, które zostały objęte porządkiem obrad (to jest, co do zasady, tylko sprawy wymienione w zaproszeniu na zgromadzenie).


Jednak w sytuacji gdy na zgromadzeniu obecni są wszyscy wspólnicy (lub ich reprezentanci), a zatem podobnie jak w przypadku opisanym w art. 240 k.s.h. reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, wówczas - jeśli żaden ze wspólników się temu nie sprzeciwi - dopuszczalne jest podjęcie uchwał w sprawach nieobjętych porządkiem obrad.


Podobnie jak w przypadku opisanym w art. 240 k.s.h., sprzeciw wobec podejmowania uchwały nieobjętej porządkiem obrad powinien zostać wniesiony do protokołu jeszcze przed głosowaniem nad tą sprawą. Nie będzie natomiast uznane za taki sprzeciw dopiero głosowanie przeciwko określonej uchwale, albowiem przepis art. 239 § 1 k.s.h. nie uzależnia powzięcia takiej „nieformalnej” uchwały od jednomyślnego głosowania, lecz zawiera wymóg jednomyślności w zakresie postawienia jej na porządku obrad.


Analogicznie jak w przypadku, o którym mowa art. 240 k.s.h., jeżeli - pomimo zgłoszonego sprzeciwu - pozostali wspólnicy podejmą uchwałę tym sprzeciwem objętą, to wspólnikowi sprzeciwiającemu się przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności tej uchwały - jako sprzecznej z ustawą (art. 252 § 1 k.s.h. w zw. z art. 250 pkt 4 lub 2 k.s.h.). Nie wpływa natomiast na skuteczność takich „nieformalnych” uchwał sprzeciw członka zarządu bądź rady nadzorczej co do ich rozpatrzenia (chyba że członek zarządu/rady nadzorczej jest jednocześnie wspólnikiem spółki).


Niezależnie od powyższego, z uwagi na przepis art. 239 § 2 k.s.h., pomimo nieumieszczenia w porządku obrad uchwalony może być wniosek o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym.


W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że wnioskami o charakterze porządkowym są wnioski dotyczące techniki obradowania, takie jak wybór przewodniczącego zgromadzenia, zmiana kolejności podejmowania uchwał itp. Natomiast trudno uznać za wniosek o charakterze porządkowym wniosek o odwołanie/powołanie członka zarządu. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 17 grudnia 1997 r., sygn. akt I ACa 869/97, jeżeli wniosek o zmianę składu organu spółki nie został ujęty w porządku obrad, to z uwagi na fakt, że nie ma on charakteru porządkowego, nie może być przedmiotem uchwały wspólników.


Nieformalne zgromadzenie wspólników a tryb pozazgromadzeniowy


Nieformalne zgromadzenie odbyte w trybie art. 240 k.s.h., czy też nieformalne uchwały podejmowane na zasadzie art. 239 § 1 k.s.h. należy odróżnić od uchwał podejmowanych przez wspólników w trybie pozazgromadzeniowym, o którym mowa w art. 227 § 2 k.s.h. Zgodnie z treścią tego artykułu bez odbycia zgromadzenia wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.


Uchwały podejmowane na zasadzie art. 240 k.s.h. i art. 239 § 1 k.s.h. są uchwałami podejmowanymi na zgromadzeniu wspólników i mogą dotyczyć wszelkich spraw zastrzeżonych dla kompetencji organu właścicielskiego, podczas gdy uchwały podejmowane w trybie art. 227 § 2 k.s.h. nie są uchwałami zgromadzenia wspólników, lecz uchwałami wspólników i z uwagi na niektóre przepisy k.s.h. nie mogą dotyczyć wszystkich spraw przewidzianych dla organu właścicielskiego. Moim zdaniem (choć w literaturze przedmiotu można także znaleźć odmienne poglądy), w przypadkach gdy k.s.h. wyraźnie stanowi, iż dana kwestia powinna być rozpatrzona na zgromadzeniu wspólników, zastosowanie trybu pozazgromadzeniowego nie będzie dopuszczalne. Dotyczy to np. wyrażania zgody na zawarcie umowy kredytu/pożyczki/poręczenia z członkiem zarządu (art. 15 § 1 k.s.h.), uchwał zwyczajnego zgromadzenia określonych w § 2 i 3 art. 231 k.s.h. (zob. § 4 art. 231 k.s.h.), ustanowienia pełnomocnika do zawarcia umowy z członkiem zarządu (art. 210 § 1 k.s.h.), a także - ze względów praktycznych - uchwał o zmianie umowy spółki (z uwagi na wymóg notarialnego zaprotokołowania), uchwały o połączeniu (art. 506 § 1 k.s.h.) oraz uchwały o podziale spółki (art. 541 § 1 k.s.h.).


Podobieństwo pomiędzy trybem nieformalnym a trybem pozazgromadzeniowym polega na istniejącej w obydwu tych przypadkach możliwości podejmowania uchwał bez formalnego zwołania oraz na wymogu jednomyślności co do zastosowania danego trybu. Tryb pozazgromadzeniowy może być jednak realizowany na dwa sposoby: poprzez jednomyślną zgodę wszystkich wspólników na głosowanie pisemne (wówczas, podobnie jak przy trybie nieformalnym, uchwały nie muszą być już podejmowane jednomyślnie), bądź poprzez jednomyślną, pisemną zgodę wszystkich wspólników na postanowienie, które ma być powzięte (w tym przypadku wszyscy wspólnicy muszą opowiedzieć się za uchwałą). Ponadto w przypadku trybu pozazgromadzeniowego (w przeciwieństwie do trybu nieformalnego) nie zachodzi konieczność zachowania wymogów protokolarnych, określonych w art. 248 § 1 i 2 k.s.h.


Podstawa prawna: ustawa z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Maciej Bielecki,

radca prawny,

Prawo Przedsiębiorcy

Źródło: Sekretariat
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  17 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Jacek Czauderna: Panie Premierze, przedsiębiorcy czekają na konkrety [PODCAST]

  Polski Ład to kolejna piękna, marketingowa, ale polityczna akcja – mówi Jacek Czauderna. Na co mogą liczyć przedsiębiorcy? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Opłacalność fotowoltaiki - co się zmieni od 2022 roku?

  Opłacalność fotowoltaiki. Szykują się duże zmiany na rynku fotowoltaiki. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy, który m.in. reguluje nowe zasady dla prosumentów. Co to oznacza? Jak mówi Jakub Jadziewicz, Członek Zarządu Alians OZE - „Magazyny energii staną się niezbędnym elementem instalacji fotowoltaicznej”. Dla rynku PV niebawem rozpocznie się nowy rozdział.

  Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne to już 84% wszystkich spraw

  UPR okazało się niewątpliwie czarnym koniem restrukturyzacji ostatnich kilkunastu miesięcy. Na koniec czwartego kwartału ubiegłego roku UPR stanowiło 52% wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. Na czym polega UPR?

  Zastaw rejestrowy na pojeździe. Czym jest i kiedy jest wpisywany?

  Zastaw rejestrowy na pojeździe. Czyli dziś opowiemy o tym, czemu pojawia się taka adnotacja w dokumentach pojazdu i jak się jej pozbyć.

  Małgorzata Ławnik: oszczędność na pracownikach to pierwszy krok do strat w biznesie

  Zignorowanie potencjału, jaki niosą ze sobą pracownicy, jest jednym z największych błędów przedsiębiorstw, ponieważ to właśnie od zatrudnionych osób zależy przyszłość firmy – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

  Nadanie nowego numeru VIN. Na czym polega?

  Nadanie nowego numeru VIN może być konieczne po poważnej modyfikacji pojazdu. jak przeprowadzić procedurę zgodnie z przepisami?

  Polski Ład napędzi ceny mieszkań. Będzie drożej

  Polski Ład. Mieszkania to wciąż atrakcyjna lokata kapitału, dlatego ich ceny pomimo pandemii idą cały czas w górę. Eksperci prognozują, że wprowadzenie Polskiego Ładu przyczyni się do zwiększenia inflacji, a tym samym do jeszcze wyższych wzrostów cen mieszkań. W praktyce może być trudniej uzyskać kredyt hipoteczny, a tym samym kupić nowe lokum.

  Jaką rolę w transformacji cyfrowej firm odgrywa chmura obliczeniowa?

  Chmura obliczeniowa w trakcie pandemii zyskała na znaczeniu. Korzyści płynące z jej wdrożenia to m.in. optymalizacja kosztów, zwiększenie efektywności operacyjnej, ale przed wszystkim wzrost biznesu. Co jeszcze zyskują firmy w chmurze?

  Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje

  Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policje. Czyli jak odzyskać dokumenty pojazdu po kontroli funkcjonariuszy?

  Jaki jest cel nowelizacji ustawy odległościowej?

  Ustawa odległościowa to jedno z założeń transformacji energetycznej. Lądowa energetyka wiatrowa ma być korzyścią dla branży, dostawców energii wiatrowej, ale też mieszkańców i samorządów. Na czym mają polegać zmiany?

  Będą zmiany w ustawie o cudzoziemcach

  Ustawa o cudzoziemcach - będą zmiany dotyczące cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i będących uczestnikami programów wsparcia.

  Jak branża gastronomiczna może na nowo zdobyć klientów?

  Przed branżą gastronomiczną pojawiło się nowe wyzwanie. W jaki sposób ponownie pozyskać kandydatów do pracy? Czy pomoże im w tym pozytywny wizerunek pracodawcy?

  Praca w IT - home office, ale projekty nierozwojowe

  Warunki zatrudnienia na rynku pracy IT są lepsze niż przed pandemią – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez firmę HRK S.A. Zdaniem 39% specjalistów pracujących w IT COVID-19 miał pozytywny wpływ na ich branżę.

  Ponad 231 mln zł zalegają firmy za polisy ubezpieczeniowe

  Konsumenci i przedsiębiorcy są winni firmom ubezpieczeniowym 387 mln zł za polisy ubezpieczeniowe. Dłużnicy, do których dzwoni firma windykacyjna, najczęściej tłumaczą, że mają inne ważniejsze wydatki, lub skoro polisa trwa cały rok, mają dużo czasu na wpłatę.

  Status PKK: nieprawidłowe dane. Co to oznacza?

  Status PKK: nieprawidłowe dane. Co oznacza taki komunikat pojawiający się w systemie info-car.pl? Kandydat na kierowcę nie ma się co martwić.

  Czy zabraknie ziemi pod inwestycje deweloperskie?

  Inwestycje mieszkaniowe. Dwa lata temu aż 11% inwestorów wskazywało trudniej dostępne grunty jako czynnik, który może mieć negatywny wpływ na liczbę planowanych inwestycji. Ostatni rok zweryfikował te obawy i jedno trzeba przyznać - niska podaż gruntów, w połączeniu z ich rosnącymi cenami sprawiają, że inwestycje deweloperskie coraz częściej powstają w nowych lokalizacjach. Czy w związku z tym, że pozyskiwanie atrakcyjnych działek pod nowe inwestycje mieszkaniowe staje się coraz bardziej skomplikowane a deweloperzy budują mniej? Wręcz przeciwnie.

  Przewody wentylacyjne w budynkach mieszkalnych - nowe przepisy

  Przewody wentylacyjne w budynkach mieszkalnych. Obowiązujący obecnie wymóg wykonania przewodów wentylacyjnych z materiałów niepalnych nie będzie miał już zastosowania do domów jednorodzinnych. Natomiast w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których wydzielono dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy, oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w obrębie jednego lokalu mieszkalnego zostanie dopuszczone stosowanie przewodów wentylacyjnych o klasie reakcji na ogień co najmniej E. Takie zmiany wynikają z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, który aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym.

  Mitsubishi L200 po tuningu. Po fabrycznym tuningu!

  Mitsubishi L200 świetnie radzi sobie w terenie. Ma jednak pewną słabość. 150 koni to niezbyt dużo. Na szczęście Japończycy mogą coś na to poradzić.

  Rośnie atrakcyjność inwestowania w nieruchomości

  Inwestycje w nieruchomości cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Dzięki dużemu popytowi na rynku zyskują firmy wyspecjalizowane w obsłudze takich inwestorów i lokali.

  Inflacja - maj 2021 r.

  Inflacja - maj 2021 r. - ile wyniosła? GUS zaprezentował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2021 r. Inflacja w maju okazała się niższa od wskaźnika podanego na początku czerwca w szybkim szacunku.

  Kto nie dostanie kredytu mieszkaniowego?

  Kredyt mieszkaniowy. Na brak pieniędzy banki nie mogą dziś narzekać. To pomaga im wypłacać Polakom rekordowe kwoty w formie kredytów mieszkaniowych. Nie jest jednak tak, że każdy chętny dostaje kredyt. Mniej więcej 3 osoby na 10 odchodzą z kwitkiem – sugerują szacunki BIK.

  Domek letniskowy - monitoring i inne smart zabezpieczenia

  Domek letniskowy - zabezpieczenia. W okresie wakacyjnym właściciele domków letniskowych znacznie częściej odwiedzają swoje oazy spokoju w górach, na wsi lub nad jeziorami. Weekendowe wypady, choć dające mieszkańcom miast upragnione wytchnienie od miejskiego zgiełku, wiążą się również z szeregiem czynności, o których trzeba pamiętać, aby właściwie zabezpieczyć domek przed wyjazdem. Podpowiadamy, jak w prosty sposób poprawić komfort i bezpieczeństwo w takich miejscach.

  Projektowanie osiedli - aktualne trendy

  Projektowanie osiedli. Czy pandemia zmieniła sposób projektowania osiedli mieszkaniowych? Jakie nowe rozwiązania wprowadzają deweloperzy, jeśli chodzi o aranżację budynków, części wspólnych i miejsc przeznaczonych do rekreacji w realizowanych projektach? Jakie trendy dają się zauważyć?

  Mieszkaniówka ma się dobrze. Deweloperzy biją kolejne rekordy

  Rynek nieruchomości. Ostatni rok wywołał sporo zamieszania w gospodarce światowej. Pomimo początkowych obaw, mieszkaniówka okazała się wirusoodporna, a rynek zalicza dalsze wzrosty. Nieruchomości wciąż drożeją, zainteresowanych zakupem nowego lokum nie brakuje, a deweloperzy osiągają rekordowe wyniki.

  Maksymalna opłata za śmieci uzależniona od ilości zużytej wody - zmiany w ustawie śmieciowej

  Maksymalna wysokość opłaty za odpady, obliczana na podstawie metody od ilości zużytej wody ma wynosić 7,8 proc. dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe, tj. ok. 150 zł - poinformowało we wtorek 15 czerwca 2021 r. Centrum Informacyjne Rządu.