Kategorie

Ulga na złe długi

Urszula Krzemińska
inforCMS
Przedsiębiorca może odzyskać VAT z niezapłaconej przez kontrahenta faktury korzystając ze zmodyfikowanej w grudniu 2008 r. ulgi na „złe długi”. Regulacja ta uprawnia podatnika, po spełnieniu określonych w niej warunków, do obniżenia podatku należnego o kwoty podatku związane z nieściągalnymi wierzytelnościami.

Liczne wątpliwości podatników odnoszące się do tej ulgi dotyczą m.in. możliwości korzystania przez wierzycieli z ulgi w razie ogłoszenia upadłości dłużnika oraz po otrzymaniu odszkodowania od ubezpieczyciela.

Konstrukcja ulgi na „złe długi” została wprowadzona do ustawy o podatku od towarów i usług 1 czerwca 2005 r. i miała zastosowanie do wierzytelności powstałych po tym dniu.

Zasady korzystania z ulgi na „złe długi” zostały znowelizowane 1 grudnia 2008 r. Od tego czasu przedsiębiorcy korzystają z ulgi obejmującej wierzytelności wykazane w deklaracjach podatkowych jako obrót opodatkowany i podatek należny, które nie zostały uregulowane przez dłużników w ciągu 180 dni, licząc od upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, tj. wierzytelności uprawdopodobnione.

Za nieściągalną, w rozumieniu przepisów o VAT, uważa się każdą wierzytelność, która nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności.

Podatnik, który uprawdopodobni nieściągalność wierzytelności, może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju.

Ulga pozwala odzyskać od urzędu skarbowego wpłacony VAT po wystawieniu faktury, która nie została uregulowana przez kontrahenta.

Reklama

Celem wprowadzenia ulgi było umożliwienie podatnikowi skorygowania VAT należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, tak aby podatnik nie był obciążony tym podatkiem, w sytuacji gdy rozliczył podatek z tytułu dokonanej dostawy towarów lub świadczenia usług, a odbiorca nie uiścił za nie zapłaty.

Przeszkodą do skorzystania z ulgi jest najczęściej zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika, który przestaje być zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym po wyrejestrowaniu się.

Warunki uruchomienia ulgi

Przedsiębiorca musi spełnić poniższe warunki, jeśli zamierza skorzystać z możliwości korekty podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług (art. 89a ust. 2 ustawy):

1) dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

2) wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny,

3) wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,

4) wierzytelności nie zostały zbyte,

5) od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona,

6) wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie.

Korekta podatku może także obejmować część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalna lub której nieściągalność została uprawdopodobniona.

Reklama

Podatnik w ciągu 7 dni od dnia dokonania korekty podatku należnego jest obowiązany zawiadomić dłużnika o tej czynności za pośrednictwem poczty za zwrotnym poświadczeniem odbioru i przesłać kopię zawiadomienia do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego. Nieodebrane zawiadomienie może być uznane za doręczone adresatowi z upływem terminu określonego w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.). Przepisy te stanowią, że jeżeli organ podatkowy nie może doręczyć pisma podatnikowi, jest ono przechowywane przez okres 14 dni w urzędzie pocztowym lub w urzędzie gminy/miasta, w zależności od sposobu doręczenia. Adresata zawiadamia się dwukrotnie o pozostawaniu pisma w tych miejscach. Powtórne zawiadomienie następuje w razie niepodjęcia pisma w terminie 7 dni. Zawiadomienie to umieszcza się w skrzynce pocztowej lub na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na jego posesję. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem 14 dnia, a pismo pozostawia się w aktach sprawy.

Korekta podatku należnego może nastąpić w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym upłynął powyższy termin, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym wierzyciel uzyskał potwierdzenie odbioru przez dłużnika zawiadomienia.

W przypadku gdy po dokonaniu korekty dłużnik uregulował należność, podatnik jest obowiązany zwiększyć podatek naliczony w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana. W razie częściowego uregulowania należności podatek należny zwiększa się w odniesieniu do tej części.

Po otrzymaniu zawiadomienia i nieuregulowaniu należności w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia podatnik (dłużnik) jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu lub w przypadku jego braku - do odpowiedniego powiększenia kwoty podatku należnego. W przypadku częściowego uregulowania należności korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności.

Należy wskazać, że na początku funkcjonowania przepisów dotyczących omawianej ulgi, do skorygowania podatku wystarczyło zawiadomienie dłużnika. Po nowelizacji przedsiębiorca musi posiadać potwierdzenia odbioru zawiadomienia przez dłużnika. Jeśli dłużnik nie potwierdzi odbioru zawiadomienia, wierzyciel nie może skorzystać z ulgi. Przyjęcie zawiadomienia przez dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego skutkuje powstaniem po jego stronie obowiązku pomniejszenia podatku naliczonego lub zwiększenia podatku należnego w przypadku, gdy nie ureguluje należności w ciągu 14 dni.

Sprzeczności w obowiązujących przepisach

Przepisy dotyczące ulgi na „złe długi” nie są spójne. Artykuł 89a ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że z ulgi można skorzystać, jeśli dłużnik nie jest w stanie upadłości lub likwidacji w momencie dokonania transakcji, tj. w momencie dostawy towarów lub świadczenia usług. Punkt 3 tego ustępu wprowadza natomiast wymóg, aby wierzyciel i dłużnik byli podatnikami VAT czynnymi także na dzień dokonania korekty, czyli na dzień uruchomienia ulgi na „złe długi”.

W przypadku niedokonania zapłaty wierzytelności przez dłużnika wierzyciel ma prawo do zmniejszenia podatku należnego, a dłużnik ma obowiązek dokonać korekty naliczonego VAT zgodnie z ustawą o VAT.

Z kolei ustawa - Prawo upadłościowe i naprawcze określa skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu. Artykuł 87 tej ustawy stanowi, że od dnia ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu do dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu albo o umorzeniu postępowania upadły albo zarządca nie mogą spełniać świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem.

A zatem przepisy tych dwóch ustaw są ze sobą sprzeczne. W związku z tym cześć podatników obawia się - zupełnie niesłusznie - skorzystać z ulgi na „złe długi”.

PRZYKŁAD

Firma wysłała do dłużnika zawiadomienie o zamiarze dokonania korekty podatku należnego zawartego w niezapłaconych należnościach. Dłużnik potwierdził odbiór zawiadomienia. Po kilku dniach firma otrzymała od syndyka masy upadłości informację, że została ogłoszona upadłość dłużnika. W tej sytuacji firma odstąpiła od korekty podatku należnego i dokonała zgłoszenia wierzytelności do masy upadłości. Czy firma może skorzystać z ulgi za „złe długi” w sytuacji, gdy w momencie dokonywania dostawy dłużnik nie był w trakcie upadłości, lecz ogłoszono ją później?

W opisanej sytuacji zostały spełnione wszystkie warunki określone w art. 89a ust. 2 ustawy o VAT dla dokonania korekty podatku należnego z tytułu dostawy towarów wobec uprawdopodobnionej nieściągalności wierzytelności, w tym również warunek zawarty w art. 89a ust. 2 pkt 3. Dłużnik, wobec którego ogłoszono upadłość, nie podlega automatycznemu wyrejestrowaniu jako podatnik VAT. Ustanowiony przez sąd syndyk nadal nalicza podatek, składa deklaracje i może w imieniu dłużnika odprowadzić VAT. Firma musi dokonać korekty zgłoszonej do masy upadłości wierzytelności o kwotę korygowanego VAT. Potwierdzenie korekty należy przesłać razem z zawiadomieniem o dokonanej korekcie VAT.

Reasumując, należy stwierdzić, że firma może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług w odniesieniu do wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, w przypadku gdy w momencie dokonania dostawy dłużnik nie był w trakcie upadłości, a upadłość ogłoszono w terminie późniejszym, pod warunkiem że zostały spełnione łącznie wszystkie warunki wymienione w art. 89a ust. 2 ustawy.

Zgodnie z interpretacją organów podatkowych przedsiębiorca (wierzyciel) może zastosować ulgę na „złe długi” także w sytuacji, gdy wobec dłużnika wszczęto postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu po sprzedaży towaru lub wykonaniu usługi.

 

Upadłość z możliwością zawarcia układu

Z możliwością skorzystania z ulgi na „złe długi” nie zgadzają się przedsiębiorcy, którzy są w upadłości z możliwością zawarcia układu. Według nich wierzyciele podatnika, który ogłosił upadłość, nie mogą skorzystać z ulgi na „złe długi” z uwagi na szczególne zasady zaspokajania wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. Powołują się przy tym na art. 87 prawa upadłościowego i naprawczego stanowiący, że od dnia ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu do dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu albo o umorzeniu postępowania upadły albo zarządca nie mogą spełniać świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem. Wynika stąd, że dokonanie przez dłużnika zapłaty długu po ogłoszeniu jego upadłości z możliwością zawarcia układu jest sprzeczne z powyższym zakazem spełniania świadczeń, które z mocy prawa są objęte układem. Naruszenie zakazu przez dokonanie zapłaty na rzecz jednego wierzyciela skutkuje najczęściej utratą zarządu upadłego dłużnika w spółce. Może też dojść, do uchylenia układu przez sąd. Natomiast brak zapłaty i pomniejszenie przez dłużnika podatku naliczonego z jednoczesnym pomniejszeniem przez wierzyciela podatku należnego może zostać uznane za zapłatę części wierzytelności poza postępowaniem upadłościowym.

Z powyższego wynika, że prawo upadłościowe nie zezwala na skorzystanie z ulgi na „złe długi” wierzycielom, jeśli w stosunku do dłużnika zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z uwagi na obowiązujący zakaz spełniania świadczeń z tych wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem. Dłużnik nie może skorygować u siebie VAT naliczonego, gdyż odbyłoby się to kosztem masy upadłości, tj. wszystkich pozostałych wierzycieli. Ponadto nie można uznać wierzytelności za nieściągalną, gdyż wierzyciel zostanie zaspokojony na zasadach wynikających z układu. Dłużnik nie może dokonać zapłaty wierzytelności po otrzymaniu zawiadomienia od wierzyciela, o którym mowa w art. 89a ust. 2 pkt 6 ustawy o VAT, gdyż jest to sprzeczne z art. 87 prawa upadłościowego i naprawczego.

Wierzyciele natomiast opowiadają się za możliwością skorzystania z ulgi na „złe długi”, uważając, że fakt objęcia dłużnika już po sprzedaży towarów lub usług postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu nie jest przesłanką uniemożliwiającą wierzycielowi skorzystanie z ulgi. Wśród warunków skorzystania z ulgi na „złe długi” wymienionych w art. 89a ust. 2 ustawy o VAT nie ma wyłączenia uniemożliwiającego skorzystanie z ulgi w sytuacji, gdy dłużnik jest w upadłości w momencie dokonywania korekty przez wierzyciela. Warunek, aby nabywca (dłużnik) nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, należy odnieść wyłącznie do daty dostawy towaru lub świadczenia usługi. W momencie dokonania korekty obowiązuje natomiast tylko jeden warunek, a mianowicie dłużnik musi być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i nie jest istotne, czy dłużnik jest w upadłości. Oznacza to, że podatnicy mogą skorzystać z ulgi na „złe długi”, w przypadku gdy w momencie korzystania z tej ulgi dłużnik jest w upadłości, pod warunkiem że zostały spełnione łącznie wszystkie warunki wymienione w art. 89a ust. 2 ustawy o VAT. Zawiadomienie wierzyciela o zamiarze skorzystania z ulgi może odebrać syndyk (lub nadzorca sądowy) jako osoba zarządzająca majątkiem upadłego z wyznaczenia sądu.

Interpretacja organu podatkowego

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji nr IBPP2/443-918/09/RSz stwierdził, że w momencie świadczenia usługi lub dostawy towaru kontrahenci (dłużnik i wierzyciel) muszą być podatnikami VAT czynnymi, a więc nie mogą być w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Oznacza to, że wobec dłużnika nie może toczyć się postępowanie upadłościowe w momencie sprzedaży lub świadczenia. Natomiast jeśli po dokonaniu sprzedaży towaru lub świadczeniu usługi dłużnik ogłosi upadłość z możliwością zawarcia układu oraz nie zapłaci wierzycielom za towar lub usługę w ciągu 180 dni, to mogą oni skorzystać z ulgi na „złe długi”.

Wierzyciele podatnika będącego w upadłości mogą zatem wobec niego korzystać z ulgi na „złe długi” właśnie z uwagi na fakt, iż podatnik ten jest w stanie upadłości, kiedy to proces zaspokajania zobowiązań objęty jest szczególnymi procedurami.

W przypadku otrzymania zawiadomienia i nieuregulowania należności w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, dłużnik jest zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego. A zatem po upływie 14-dniowego terminu dłużnik jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia podatku naliczonego wynikającego z nieuregulowanych faktur.

Warunek, aby dłużnik nie był w stanie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, należy odnosić wyłącznie do daty dostawy towaru lub świadczenia usługi, stosownie do art. 89a ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. Ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu nie zwalnia dłużnika z obowiązków wynikających z ustawy o VAT. Musi on więc pomniejszyć podatek naliczony wynikający z nieuregulowanych faktur. Przepisy ustaw podatkowych nakładające na podatników obowiązki związane z rozliczaniem podatków nie odsyłają do przepisów innych ustaw (niepodatkowych).

Dlatego też przepisy prawa upadłościowego i naprawczego nie mogą uchylić obowiązków, jakie zostały nałożone na podatników przepisami ustawy o VAT.

Taką interpretację przepisów potwierdza Minister Finansów w indywidualnych interpretacjach podatkowych:

1. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 sierpnia 2009 r., sygn. ILPP2/443-682/09-2/AD, oraz z 13 lipca 2009 r., sygn. ILPP1/443-669/09-4/AI i nr ILPP1/443-116/10-2/AT.

2. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 czerwca 2009 r., sygn. IBPP2/443-379/09/WN, oraz z 30 kwietnia 2009 r., sygn. IBPP3/443-342/09/ŁW.

Korekta VAT a wartość przedmiotu sporu

Wątpliwości przedsiębiorców budzi kwota roszczenia w razie dochodzenia zapłaty przed sądem w przypadku skorzystania z ulgi na „złe długi”.

Jeżeli dłużnik zalega z zapłatą co najmniej 180 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik może skorygować VAT, który musiał zapłacić od nieuiszczonej kwoty.

Korekta VAT nie wyklucza prawa wierzyciela do dochodzenia zapłaty należności w procesie cywilnym. Korektę VAT należy bowiem rozróżnić od dochodzenia należności w postępowaniu cywilnym. I tak dokonanie korekty VAT nie wyklucza dochodzenia należności przed sądem i nie powoduje zmiany wysokości wartości przedmiotu sporu w procesie cywilnym. Wynika stąd, że wierzyciel, który skorzystał z ulgi na „złe długi” dotyczącej nieściągniętych wierzytelności, nie ma obowiązku zmniejszać wartości przedmiotu sporu w postępowaniu cywilnym o wartość skorygowanego podatku od towarów i usług.

W przypadku skorzystania przez wierzyciela z ulgi nie następuje zmiana roszczenia wobec dłużnika i w żadnym razie nie następuje spełnienie świadczenia. Zgodnie z przepisami prawa cywilnego świadczenie zostanie spełnione, gdy dłużnik zachowa się zgodnie z treścią zobowiązania w sposób zgodny z interesem wierzyciela. Spełnienie świadczenia prowadzi do zaspokojenia wierzyciela i wygaśnięcia zobowiązania.

Spełnienie świadczenia nastąpi, gdy dłużnik dokona czynności będącej przedmiotem świadczenia w miejscu i czasie określonym w zobowiązaniu (art. 454 i 455 k.c.).

Wskutek skorzystania z ulgi nie następuje również zwolnienie dłużnika z długu. Zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje (art. 508 k.c.).

Jeżeli po dokonaniu korekty VAT w ramach ulgi na „złe długi” należność została uregulowana w całości lub w części, wierzyciel musi zwiększyć podatek należny w rozliczeniu za okres, w którym uregulowano należność.

 

PRZYKŁAD

Firma chce skorzystać z ulgi na „złe długi”. Czy może przesłać do urzędu skarbowego zawiadomienie o skorzystaniu z ulgi zawierające dane w kwotach łącznych, bez podawania kwot poszczególnych wierzytelności, tj. kwotę netto, kwotę VAT oraz kwotę wraz z VAT łącznie ze wskazaniem, w jakiej pozycji deklaracji VAT-7 zostały uwzględnione korygowane kwoty?

Zgodnie z art. 89a ust. 5 ustawy o VAT podatnik obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty podatku należnego, zawiadomić o korekcie właściwy dla podatnika urząd skarbowy wraz z podaniem kwot korekty podatku należnego. Firma nie może posłużyć się danymi w kwotach łącznych, bez rozbijania na wartość poszczególnych wierzytelności I nie jest wystarczające, aby w zawiadomieniu wskazała tylko kwotę netto, kwotę VAT oraz kwotę wraz z VAT łącznie ze wskazaniem, w jakiej pozycji deklaracji VAT-7 zostały uwzględnione korygowane kwoty. W zawiadomieniu, o którym mowa w art. 89a ust. 5 ustawy o VAT, należy podać informację o kwotach korekty podatku należnego. Wskazany przepis nie przewiduje możliwości łącznego podania kwot, lecz zakłada obowiązek podania wszystkich kwot korekty podatku należnego.

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 31 marca 2008 r., sygnatura: 1401/PV-I/4407/14-23/07/MJa, nakładając na wierzyciela przedmiotowy obowiązek powiadomienia, ustawodawca wskazał jednocześnie minimalny zakres danych, które powinny zostać ujęte w składanym do urzędu zawiadomieniu. W art. 89a ust. 5 ustawy o VAT mowa jest o podaniu kwot korekty podatku należnego. W omawianej regulacji ustawodawca nie posłużył się bowiem pojęciem „kwota korekty”, lecz zastosował liczbę mnogą, co wskazuje, że jeśli ustawodawca nakazał podanie kwot korekty, to nie mógł mieć na myśli łącznej kwoty korekty, aczkolwiek należy stwierdzić, iż nie ma przeszkód, żeby oprócz cząstkowych kwot korekty podać również ich łączną sumę.

Przepisy unijne

1 stycznia 2007r. przestała obowiązywać VI dyrektywa VAT. W jej miejscu obowiązuje nowa dyrektywa 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE. L Nr 347, str. 1).

Dyrektywa VAT stanowi fundament, na bazie którego opracowane są krajowe przepisy dotyczące VAT. W razie niezgodności przepisów krajowych o VAT z prawem wspólnotowym podatnicy mogą stosować bezpośrednio korzystniejsze dla nich przepisy dyrektywy z pominięciem niezgodnych z prawem wspólnotowym przepisów krajowych.

Na marginesie można zauważyć, że 13 lipca 2010 r. Rada Europejska przyjęła dyrektywę zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE o podatku od wartości dodanej w odniesieniu do reguł fakturowania mającą zmniejszyć wymagania stawiane procesowi wystawiania faktur VAT, ze szczególnym uwzględnieniem faktur elektronicznych. Dyrektywa 112 nie reguluje zagadnienia dotyczącego ulgi na „złe długi”. Stanowi jedynie, że w przypadku odmowy albo braku zapłaty za dostarczony towar/wykonaną usługę podstawa opodatkowania danej transakcji powinna zostać do celów opodatkowania VAT stosownie obniżona. Jednocześnie dyrektywa dopuszcza możliwość dokonania korekty odliczenia podatku naliczonego, dokonanego pierwotnie przez nabywcę, w sytuacji gdy nie uregulował on należności za dostarczony mu towaru lub wykonaną na jego rzecz usługę.

Wstępne odliczenie podlega korekcie, jeżeli jego kwota jest wyższa lub niższa od kwoty odliczenia przysługującej podatnikowi.

Korekta jest dokonywana w szczególności, w przypadku gdy po złożeniu deklaracji VAT nastąpi zmiana czynników uwzględnianych przy określaniu kwoty odliczenia, na przykład w przypadku anulowania zakupów lub uzyskania obniżek ceny. Korekta nie jest dokonywana w przypadkach transakcji w całości lub częściowo niezapłaconych, w przypadku należycie udokumentowanego lub potwierdzonego zniszczenia, zagubienia lub kradzieży własności oraz w przypadku towarów przeznaczonych do przekazywania jako prezenty o małej wartości i próbki. Państwa członkowskie mogą jednak wymagać dokonania korekty w przypadku transakcji całkowicie lub częściowo niezapłaconych oraz w przypadku kradzieży (art. 184-185).

Ulga na „złe długi” a ubezpieczenie wierzytelności

Liczne wątpliwości dotyczące możliwości skorzystania z ulgi na „złe długi” dotyczą sytuacji, w której przedsiębiorca ubezpieczy wierzytelności wynikłe z prowadzonej działalności gospodarczej i otrzyma z tego tytułu odszkodowanie.

PRZYKŁAD

Firma ubezpieczyła swoje wierzytelności z tytułu dokonywanych dostaw w towarzystwie ubezpieczeniowym. Jeden z kontrahentów nie zapłacił za towar w terminie. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło firmie odszkodowanie. Czy firma może skorzystać z ulgi na „złe długi” w stosunku do tego kontrahenta?

W umowach ubezpieczeniowych najczęściej zawarty jest zapis dotyczący regresu ubezpieczeniowego. Zgodnie z art. 828 k.c. z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania - chyba że strony uzgodniły inaczej. Jeżeli ubezpieczyciel pokrył tylko część szkody, ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem ubezpieczyciela.

Zastosowanie w umowie ubezpieczenia prawa regresu wyłącza prawo do skorzystania z ulgi na „złe długi”, ponieważ roszczenie ubezpieczającego w stosunku do jego dłużników przechodzi z mocy prawa na zakład ubezpieczeń. Natomiast w art. 89a ust. 2 pkt 4 ustawy o VAT zapisano, że warunkiem skorzystania z ulgi na „złe długi” jest, aby wierzytelność nie została zbyta.

Przejście na zakład ubezpieczeniowy roszczenia ubezpieczającego w stosunku do jego dłużnika jest de facto zbyciem wierzytelności z mocy prawa. A zatem należy uznać, iż w tym przypadku nie jest spełniony warunek wskazany w art. 89a ust. 2 pkt 4 ustawy o VAT.

Natomiast jeśli strony nie zawrą w umowie ubezpieczeniowej prawa regresu, wtedy wierzyciel może skorzystać z ulgi na „złe długi”, gdyż w tym przypadku warunek z art. 89a ust. 2 pkt 4 ustawy o VAT będzie zachowany.

Urszula Krzemińska 

Podstawa prawna:

• ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.),

• ustawa z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 z późn.zm.).

 

Może Cię także zainteresować
Samochód w firmie
Samochód w firmie
Tylko teraz
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  28 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). W opracowaniu przedstawiamy, dla jakich przedsiębiorców taka forma prowadzenia działalności może być korzystna.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?

  Ekspres kapsułkowy czy ciśnieniowy – który i dla kogo sprawdzi się lepiej?

  Ostatnimi czasy picie kawy przeniosło się z kawiarni pod strzechy. Nic dziwnego więc, że wiele osób stoi przed niezwykle trudnym wyborem – jaki ekspres do domu wybrać? Wśród wielu firm i modeli łatwo się zagubić. Jednak nie obawiajcie się! Odpowiadając na kilka prostych pytań, możemy łatwo stwierdzić, jaki ekspres będzie dla nas odpowiedni.

  Firmy szukają nowych pracowników

  Firmy szukają coraz więcej nowych pracowników. Liczba ofert pracy w urzędach pracy rośnie. Jakie są przyczyny?

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Nie tylko negatywne skutki pandemii? [BADANIE]

  Według co czwartego Polaka pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych. Tak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Tomasz Sętowski: W Polsce jest boom na sztukę [PODCAST]

  Czy pandemia zachwiała rynkiem dóbr luksusowych? Jak wygląda sytuacja na rynku dzieł sztuki? Czy Polacy chętnie w nią inwestują? W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), malarz Tomasz Sętowski wyjaśnia te kwestie i tłumaczy dlaczego udział w aukcjach młodej sztuki to dobry pomysł na inwestycje. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

  Branża turystyczna - długi i obawa przed lockdownem

  Branża turystyczna wciąż z długami obawia się kolejnego lockdownu. Przed wyjazdem na wakacje sprawdź organizatora wycieczki. Czy grozi mu opadłość?

  Nowa polityka klimatyczna UE (Fit for 55) to wyższe ceny energii

  Komisja Europejska przyjęła pakiet Fit for 55, aby dostosować politykę unijną do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Efektem zmian w polityce klimatycznej UE będzie dalszy wzrost cen energii. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego dla najuboższych gospodarstw unijnych koszty emisji w transporcie i budynkach wzrosną średnio o 4,3 proc., w Polsce – aż o 14,3 proc. – Ceny wzrosną tym bardziej, im wolniej i bardziej ospale będziemy prowadzić transformację energetyczną – ocenia Izabela Zygmunt, starsza analityczka ds. energii i klimatu z WiseEuropa.