Kategorie

Reklamacja towaru zakupionego „na firmę”

Bartosz Draniewicz
Bartosz Draniewicz
inforCMS
Zakup „na firmę” daje korzyści podatkowe, takie jak odliczenie VAT, zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów. Jednak taki zakup wiąże się ze słabszą ochroną kupującego, co do zasady. Obowiązują wówczas ogólne zasady dotyczące reklamacji wynikające z kodeksu cywilnego.

W Polsce numer Regon posiadało w roku 2009 około 3,7 miliona podmiotów. Jak szacuje resort gospodarki, osób fizycznych prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze jest około 1,7 miliona1.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierając umowę sprzedaży, może nierzadko dokonać wyboru i kupić dla siebie bądź też „na firmę”. Zakup na siebie jest niekorzystny z punktu widzenia podatkowego - brak możliwości odliczenia VAT, zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu na gruncie PIT. Z drugiej strony przysługują szerokie uprawnienia z tytułu ochrony takiej osoby jako konsumenta (tzw. sprzedaż konsumencka).

Można powiedzieć, że przy kupnie na siebie obowiązują takie przepisy, jak:

1) ustawa z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271),

2) ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176).

3) ustawa z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219).

4) ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331).

Rękojmia za wady fizyczne

Zgodnie z art. 556 § 1 k.c. sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).

Na podstawie tego przepisu można wyróżnić następujące rodzaje wad:

1) wada zmniejsza wartość rzeczy,

2) wada zmniejsza użyteczność rzeczy ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy,

3) rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewniał,

4) rzecz została wydana w stanie niezupełnym.

Ad 1. Odnosząc się do pierwszego rodzaju wady należy podkreślić, że SN w wyroku z 27 listopada 2003 r. (sygn. akt I CK 267/02)2 stwierdził, że pojęcie wady fizycznej rzeczy należy rozumieć szeroko. W związku ze sformułowaniem art. 556 § 1 k.c. trzeba nawiązać do znanego rozróżnienia między wartością użytkową i handlową. Najczęściej wada fizyczna występuje w obu tych postaciach. Należy jednak podkreślić, że wystarczy, jeżeli wada fizyczna występuje tylko w jednym z nich. Wada zmniejszająca wartość handlową rzeczy może dotyczyć np. samochodu po naprawie, który co prawda zachowuje względy użytkowe, jednak po naprawie nie ma takiej samej wartości (jak samochód niewypadkowy). Takimi wadami są również wady dotyczące estetyki (przebarwienia na oknach, nierówne wykonanie, ślady po kleju w pakietach okiennych). Przykładem wady zmniejszającej wartość użytkową (ale i handlową) jest wada polegająca na wykonaniu sprawienie funkjonującej rzeczy, ale z materiału gorszej jakości.

Ad 2. Jak orzekł SN w wyroku z 8 marca 2005 r. (sygn. akt IV CK 636/04)3 pomiędzy pokryciem dachowym przewiewnym a pokryciem dachowym nieszczelnym, przez które przedostaje się deszcz i śnieg, zachodzi zasadnicza różnica z punktu widzenia użyteczności rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 556 k.c. Dachówka ze względu na swe przeznaczenie powinna zabezpieczać dach, którym jest pokryta, przed deszczem i śniegiem. Jeśli nie ma takich właściwości, to należy przyjąć, że ma wadę zmniejszającą jej użyteczność w rozumieniu art. 556 k.c., chyba że przyczyną nieszczelności dachu jest niewłaściwe ułożenie dachówki.

Ad 3. Trzecim rodzajem wady jest brak właściwości, o których zapewniał sprzedawca. Takie zapewnienie może mieć swoje źródło w umowie albo informacjach udzielanych kupującemu w czasie zachęcania go do kupna danej rzeczy. Jak się przyjmuje, takie zapewnienie może pochodzić także z ulotek reklamowych, ulotek informacyjnych, prospektów, przekazanych próbek. Jeżeli np. sprzedawca zapewnia, że dany pojazd spełnia określone normy spalania, a tak nie jest w rzeczywistości, możemy mówić o tego rodzaju wadzie. Jak orzekł SN w wyroku z 17 lutego 2005 r. (sygn. akt I CK 568/04)4 rzecz sprzedana kupującemu może być towarem niewadliwym (pełnowartościowym) z punktu widzenia jej podstawowych właściwości użytkowych. Jeżeli sprzedający zapewnia o dalszych jeszcze właściwościach takiej rzeczy, które mogą ujawnić się dopiero później (np. w określonym procesie technologicznym obejmującym m.in. komponowanie sprzedanej rzeczy z innymi rzeczami), to musi się liczyć z konsekwencjami niepowodzenia takich zapewnień w sferze odpowiedniego konstruowania fizycznej wady rzeczy w rozumieniu art. 556 § 1 k.c. Treść i zakres omawianych zapewnień sprzedającego determinuje, oczywiście, także jego ryzyko kontraktowe, ale zależą one zawsze od woli zbywcy rzeczy.

W tej ostatniej sprawie, rozstrzygniętej wyrokiem SN z 17 lutego 2005 r. spór dotyczył sytuacji, w której sprzedawca zapewniał kupującego, ze farba będąca przedmiotem sprzedaży może być używana do malowania opakowań foliowych. W praktyce okazało się, że przedmiotowa farba odpadała od foliowego podłoża. Przy wyborze farb doradzał kupującemu sprzedawca. W konsekwencji SN uznał, że nie sposób byłoby podzielić sugestii sprzedawcy, że doradzanie nabywcy farb można by ujmować w kategorii tzw. usługi grzecznościowej niewiążącej powoda jako sprzedającego i świadczonej innemu profesjonaliście (producentowi folii). Takiej cesze przeczy już bowiem stały jego charakter (przy wielu transakcjach sprzedaży farb, element zainteresowania w utrzymaniu z kupującym współpracy handlowej w dłuższym okresie, szczegółowość i intensywność doradztwa).

Ad 4. Ostatnim rodzajem wady jest niezupełność rzeczy. Powszechnie przyjmuje się, że chodzi tutaj o brak części składowych lub przynależności, niedołączenie instrukcji, atestów lub innych dokumentów. W zakresie tej wady nie mieszczą się braki ilościowe - np. zamiast dziesięciu rzeczy zostały wydane tylko 8. Wówczas mamy do czynienia z nienależycie spełnionym świadczeniem, a nie z wadą tych rzeczy.

Rękojmia za wady prawne

Zgodnie z art. 556 § 2 k.c. sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej; w razie sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie praw (rękojmia za wady prawne).

Wada prawna występuje obecnie w dwóch różnych postaciach:

1. Gdy rzecz nie stanowi własności sprzedawcy, lecz należy do osoby trzeciej; dotyczy to odpowiednio innego przedmiotu sprzedaży. Na przykład hurtownik sprzedał daną rzecz do sklepu detalicznego, zastrzegając na fakturze, że do czasu zapłaty całej należności rzecz stanowi jego własność. Sklep detaliczny „odsprzedał” rzecz, pomimo że nie stanowiła ona jego własności, ponieważ nie rozliczył się jeszcze z hurtownikiem.

2. Rzecz jest obciążona prawem lub prawami osoby trzeciej (prawo zastawu, pierwokupu itp.).

Uprawnienia kupującego:

1. Żądanie obniżenia ceny.

2. Żądanie dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

3. Żądanie usunięcia wady.

4. Odstąpienie od umowy.

Ad 1. Obniżenie ceny ma na celu zrekompensowanie kupującemu wadliwości rzeczy. Obniżenie ceny powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem wad (art. 560 § 3 k.c.). Sprzedawca powinien niezwłocznie zwrócić kwotę, stanowiącą różnicę miedzy umówioną ceną a ceną wynikającą z jej obniżenia.

Ad 2. Dostarczenia rzeczy wolnej od wad można żądać tylko w razie nabycia rzeczy oznaczonej co do gatunku (takich jest obecnie zdecydowana większość). Dostarczenie takiej rzeczy oznacza wydanie rzeczy fabrycznie nowej (rzecz używaną uznaje się za rzecz oznaczoną co do tożsamości). Jeżeli wadliwe jest tylko część rzeczy (dających się wyodrębnić) - przyjmuje się, że można żądać wymiany tylko tej części rzeczy.

Ad 3. Jeżeli rzecz jest oznaczona co do tożsamości, a sprzedawca jest jej wytwórcą, można żądać usunięcia wad. Dla realizacji roszczenia może wyznaczyć odpowiedni termin, z zagrożeniem odstąpienia od umowy po bezskutecznym jego upływie. SN w uchwale z 30 grudnia 1988 r. (sygn. akt III CZP 48/88)5 słusznie podkreślił, że żądanie naprawy musi być racjonalne. Artykuł 561 § 1 zd. 2 k.c. stanowi, że sprzedawca może odmówić usunięcia wady, gdyby to wymagało nadmiernych kosztów.

Ad 4. Uprawnienie do odstąpienia od umowy jest najdalej idące, dlatego kodeks przyznaje sprzedawcy prawo do podjęcia „obrony” przed takim żądaniem, jak poniżej (przygotowano na podstawie art. 560 § 1 k.c.).

Sprzedawca może się bronić w ten sposób, że niezwłocznie:

• wady usunie,

• dostarczy rzecz wolną od wad.

Powyższa „obrona” nie przysługuje sprzedawcy, jeżeli rzecz była już wymieniana lub naprawiana. Uprawnienia jak powyżej przysługuje więc sprzedawcy, co do zasady, tylko jeden raz.

Sprzedawca ma jednak możliwość zapobieżenia odstąpieniu od umowy, nawet jeżeli już rzecz była wymieniana lub naprawiana, jeżeli wada jest nieistotna (pojęcie niedookreślone - strony mogą w umowie określić, co jest wadą istotną).

 

Akty staranności

Skuteczne dochodzenie roszczeń przez kupującego jest możliwe, jeżeli zostaną przez niego podjęte akty staranności. Artykuł 563 § 1 k.c. stanowi, że kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w przypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte - jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć.

Po myśli art. 563 § 2 k.c. przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie, w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju, i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu. Dla osób, które dokonują zakupu „na firmę”, miarodajny staje się art. 563 § 2 k.c., a więc obowiązek zbadania rzeczy w czasie, w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju, i niezwłoczne zawiadomienie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie.  Nie można wprost oznaczyć takiego terminu na podstawie przepisów k.c. Strony jednak, jak się wydaje, mogą umówić się, że zbadania takie nastąpi do określonego dnia, np. nie później niż 3 dni od dnia wydania towaru itd. Aprobować należy zaś ustalone w tej mierze zwyczaje co do badania reprezentatywnego, losowego poszczególnych partii materiału.

Wątpliwości może jeszcze budzić kwestia, jak należy rozumieć pojęcie „niezwłoczne zawiadomienie”. W przywoływanej już uchwale z 30 grudnia 1988 r. (sygn. akt III CZP 48/88) SN stwierdził, że „niezwłoczność” oznacza nie więcej niż 14 dni. Obecnie wraz z niezwykle dynamicznym rozwojem różnego rodzaju środków komunikowania się, należy przyjmować, że „niezwłocznie” oznacza tyle czasu, ile jest niezbędne do przygotowania i wysłania zawiadomienia. Powyższy 14-dniowy termin może być traktowany jako termin maksymalny i zastrzeżony do sytuacji, w których szybsze zawiadomienie nie było możliwe.

Do zachowania terminów zawiadomienia o wadach rzeczy sprzedanej wystarczy wysłanie przed upływem tych terminów listu poleconego (art. 563 § 3 k.c.).

Zatajenie wady

Utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez kupującego i do zawiadomienia sprzedawcy o wadach, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił albo zapewnił kupującego, że wady nie istnieją (art. 564 k.c.). Chodzi tutaj o takie sytuacje, w których sprzedawca świadomie sprzedaje rzecz obarczoną wadami. Druga sytuacja dotyczy zapewnienia, że wady nie występują. Takie zapewnienie może przybrać nawet formę zaopatrzenia towaru w znak jakości. Za takim stanowiskiem opowiedział się SN w uchwale z 30 grudnia 1988 r. (sygn. akt III CZP 48/88), stwierdzając, że znaki jakości, certyfikaty i różne sformalizowane oznaczenia cech jakości towaru należy traktować jako zapewnienie, że produkt ma określone właściwości.

Wygaśnięcie roszczeń z rękojmi

Od terminów, w jakich powinny być dokonane akty staranności, należy wyraźnie odróżnić wygaśnięcie roszczeń z rękojmi. Może być tak, że kupujący dokona w terminie aktów staranności, ale „spóźni się” z dochodzeniem roszczeń z tytułu rękojmi. Nie pozbawia go to podniesienia zarzutów z tytułu rękojmi, o czym poniżej.

Do skutecznego dochodzenia roszczeń konieczne jest wszakże zarówno zachowanie terminów do dokonania aktów staranności, jak i wytoczenie powództwa (co do zasady) przed upływem terminów wygaśnięcia roszczenia.

Zgodnie z art. 568 § 1 k.c. uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku - po upływie trzech lat, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Warto podkreślić, że ustawodawca w przywołanym artykule mówi o wygaśnięciu (prekluzji) uprawnień, a nie ich przedawnieniu. Różnica jest daleko idąca.

Jak to wskazał trafnie Sąd Apelacyjny w Katowicach wyroku z 20 maja 2009 r. (sygn. akt V ACa 156/09)6 podniesienie zarzutu wygaśnięcia uprawnień z rękojmi z powołaniem się na upływ terminu prekluzyjnego (art. 568 § 1 k.c.) nie jest tożsame z podniesieniem zarzutu przedawnienia regulowanego treścią art. 117 i nast. k.c. Przedawnienie i prekluzja są odrębnymi, aczkolwiek opartymi na przesłance upływu czasu, instytucjami prawa materialnego, z którymi połączone są różne skutki prawne. Przedawnienie nie powoduje wygaśnięcia roszczenia, a tylko to, że zmienia się ono w tzw. zobowiązanie niezupełne (naturalne), którego cechą jest możliwość uchylenia się dłużnika od zaspokojenia roszczenia, niemożność jego przymusowej realizacji. W przypadku zaś terminów prekluzyjnych (zawitych) skutkiem jest wygaśnięcie uprawnień.

Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił (art. 568 § 2 k.c.).

W art. 568 § 3 k.c. zostało wskazane, że zarzut z tytułu rękojmi może być podniesiony także po upływie powyższych terminów, jeżeli przed ich upływem kupujący zawiadomił sprzedawcę o wadzie.

Jak się wskazuje w orzecznictwie, nie ma tożsamości pomiędzy uprawnieniami z rękojmi a zarzutem z rękojmi, gdy te pierwsze w skutkach wykraczają poza ramy zarzutu. Zarzut z tytuły rękojmi ma charakter merytorycznego zarzutu peremptoryjnego, jest środkiem służącym wyłącznie i bezpośrednio do obrony przed roszczeniem sprzedawcy o zapłatę ceny. Jest to zarzut dotyczący przedmiotu procesu, który w razie zasadności zwalnia pozwanego od zadośćuczynienia prawu powoda, np. w związku z niedopełnieniem świadczenia wzajemnego, przez dostarczenie towaru dotkniętego wadami istotnymi czyniącymi go bezwartościowym, bezużytecznym, nie posiadającego cech wskazujących jego przydatność. Ujawnienie wad tego rodzaju, że uniemożliwiają one czynienie właściwego użytku z przedmiotu umowy, wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem podpada pod niewykonanie zobowiązania, co z kolei zwalnia kupującego z obowiązku zapłaty ceny za wadliwy towar (tak Sąd Apelacyjny w wyroku z 5 marca 2009 r., sygn. akt V ACa 484/08)7.

Przekładając te uwagi na język przekładu należy, wyróżnić dwie sytuacje:

PRZYKŁAD

A sprzedał B wadliwą rzecz, która była wydana 10 grudnia 2010 r. B zawiadomił A już 11 grudnia 2010 roku o tym fakcie. Będzie miał czas do dochodzenia roszczeń z rękojmi do upływu 10 grudnia 2011 r. Po tym dniu roszczenia B z tytułu rękojmi wygasną.

Załóżmy, że B nie zapłacił A całości ceny za wydaną rzecz 10 grudnia 2010 r. A w wzywa B do zapłatę pozostałej części ceny dopiero 15 grudnia 2011 r. Z racji tego, że B dokonał aktów staranności już 11 grudnia 2010 roku, może skutecznie podnieść zarzut z tytułu rękojmi. W praktyce może to przybrać np. postać zarzutu pomniejszenia dochodzonego roszczenia o wartość części wadliwych towarów lub kwoty, o jaką powinna być obniżona cena towaru wadliwego.

 

dr Bartosz Draniewicz

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Ekologicznego w Warszawie, www.prawoekologiczne.pl

 

 

1 http://www.bankier.pl/wiadomosc/IBnGR-nie-wiadomo-ile-w-Polsce-jest-przedsiebiorstw-2156992.html

2 Lex nr 479348.

3 Lex nr 479344.

4 Lex nr 479349.

5 OSNCP 1989, nr 3, poz. 36.

6 Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2010/7/57.

7 Lex nr 508538.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Faktury VAT 2021
Faktury VAT 2021
Tylko teraz
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  19 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy przedsiębiorca może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych?

  Spory z kontrahentami mogą nie zakończyć się na wezwaniu do zapłaty i konieczne będzie wystąpienie do sądu z pozwem o zapłatę. Jeżeli zaległość z otrzymaniem pieniędzy z przeterminowanej faktury jest dla firmy dotkliwa, zwłaszcza w przypadku młodych przedsiębiorstw, samo poniesienie kosztów sądowych może okazać się blokadą w dochodzeniu należności. Można usłyszeć, że osoby w trudnej sytuacji majątkowej mogą ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych. Czy firmy także mogą liczyć na takie udogodnienie? Pytanie to jest o tyle aktualne, że wobec pandemii, wcześniejszych lockdownów oraz ograniczeń sytuacja majątkowa wielu firm znacznie się pogorszyła.

  Opel Vectra B: gdzie się podziały tamte pryw… auta?

  Opel Vactra B: w zeszłym roku minęło 25 lat od premiery tego modelu, w przyszłym minie 20 lat od zakończenia jego produkcji. Co warto wiedzieć o nim?

  Pozytywne tendencje w eksporcie artykułów rolno-spożywczych

  Eksport artykułów rolno-spożywczych. Od stycznia do lipca 2021 r. wartość eksportu ogółem polskich towarów rolno-spożywczych wzrosła o 5,2%, do 20,5 mld EUR, w porównaniu z tym samym okresem roku 2020 - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Dotacje na wymianę pieców w budynkach wielorodzinnych i Mój Prąd 4.0. - w 2022 roku

  Dotacje na wymianę pieców i Mój Prąd 4.0. Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

  Duży popyt na mieszkania. Problemem deficyt gruntów

  Popyt na rynku mieszkaniowym nie słabnie, gdyż Polacy chcą kupować nowe mieszkania, a rynek jest chłonny. Powodem jest wysoki deficyt mieszkań, jeden z najniższych, na tle krajów UE, wskaźników liczby mieszkań na tysiąc mieszkańców, a także sprzyjająca sytuacja makro – ocenia członek zarządu Grupy Murapol Iwona Sroka.

  Gaz dla gospodarstw domowych droższy o 7,4% od 1 października

  Cena gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 października 2021 r. gospodarstwa domowe korzystające z taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zapłacą za gaz więcej o 7,4 proc. PGNiG poinformowało w czwartek 16 września 2021 r., że Prezes URE zaakceptował wniosek o podwyżkę cen w taryfie. Zmiana będzie obowiązywać od października do końca 2021 roku. Stawki opłat abonamentowych oraz stawki za dystrybucję paliw gazowych pozostały bez zmian.

  Continental SportContact 7: sportowa nowość na rynku

  Continental SportContact 7 to opona przeznaczona do sportowych kompaktów, aut sportowych, supersportowych i tuningowanych.

  Branża transportowa... przeżywa renesans

  Branża transportowa jak i mechanicy przeżywają renesans. Usługi w tych dwóch sektorach są obecnie trudniej dostępne i przede wszystkim poszukiwane.

  Roczny koszt utrzymania samochodu? Policz go z... Yanosikiem

  Roczny koszt utrzymania samochodu – ile może wynosić? Yanosik postanowił odpowiedzieć na to pytanie i udostępnił właśnie nową funkcję w aplikacji.

  Ford Mondeo Mk4: Budżetowe auto Bonda

  Ford Mondeo MK4: jeździł nim James Bond, a Top Gear okrzyknął go samochodem roku 2007. W skrócie jest lepszy niż... Ferrari.

  Nieważność decyzji administracyjnych - co się zmienia od 16 września 2021 r.

  Nieważność decyzji administracyjnych. Jeśli od decyzji administracyjnej minęło 30 lat nie wszczyna się postępowania w sprawie jej zakwestionowania - stanowią przepisy, które weszły w życie w czwartek 16 września 2021 r. Niezakończone postępowania ws. nieważności decyzji, wszczęte po 30 latach od ich ogłoszenia, zostają umorzone.

  Katowice. Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont”

  Program „Mieszkanie za remont”. 50 lokali w różnych częściach Katowic znalazło się w tegorocznej edycji miejskiego programu "Mieszkanie za remont", umożliwiającego wynajęcie od miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach w zamian za jego odnowienie.

  Zakup uszkodzonego samochodu: 1/3 używek po szkodzie

  Zakup uszkodzonego samochodu? W 2019 roku 1/3 aut na rynku wtórnym miała odnotowaną szkodę. Obecnie odsetek ten zbliża się do połowy.

  Ford Kuga I 2.0 TDCI: Super Użytkowy Vóz

  Dobry SUV musi ładnie wyglądać, być przestronny i oferować poprawne osiągi połączone z niskim spalaniem. To wszystko oferuje Ford Kuga I.

  Toyota RAV4 Adventure: czarne akcenty i napęd 4x4 w standardzie

  Toyota RAV4 Adventure - japoński SUV doczekał się nowej wersji specjalnej. Auto wyróżniają czarne akcenty, srebrny dach i napęd AWD-i w standardzie.

  Większość studentów mieszka u rodziny lub znajomych

  Studenci na rynku nieruchomości. Rynek wynajmu nieruchomości zmienił się istotnie w czasie pandemii. Wzrosła liczba studentów mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem – z poziomu 27% w 2020 r. do 52% w 2021 r. Jednocześnie, spadł odsetek wynajmujących nieruchomości (z 51% do 33%). Centrum AMRON, we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i koordynatorami Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, opublikowało raport „Studenci na rynku nieruchomości 2021”. Jednocześnie zapowiedziano, że już w drugiej połowie września 2021 r. zostanie opublikowana kolejna edycja raportu „Portfel studenta” nt. sytuacji finansowej polskich studentów.

  UOKiK zaleca rozwagę przy kupnie nieruchomości na kredyt

  Kupno mieszkania na kredyt. Przy braniu długoletniego kredytu na kupno nieruchomości trzeba liczyć się z ryzykiem, że w tym czasie istotnie wyrosną raty, spadnie cena i wartość nieruchomości, a także nastąpią zmiany na rynku pracy powodujące obniżkę dochodów - przestrzega UOKiK.

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową - zmiany od 9 września

  Nabywanie gruntu przez wspólnotę mieszkaniową. W dniu 9 września 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, dzięki której wspólnoty mieszkaniowe będą mogły łatwiej nabywać grunty na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości budynkowych.

  W sektorze hotelowym nadal duża niepewność

  Działalność obiektów hotelowych. Mimo, iż sytuację branży nieco poprawiły wakacje, w sektorze hotelowym nadal widoczna jest duża niepewność. Branża, która jest jednym z segmentów najbardziej dotkniętych skutkami lockdownów, obawia się ponownego zamknięcia.

  Niedobór gruntów i drogie materiały budowlane zwiększają ceny mieszkań

  Wzrost cen materiałów budowlanych i kurcząca się podaż gruntów inwestycyjnych to obecnie dwie największe bolączki deweloperów mieszkaniowych. – Dziś widzimy na rynku takie sytuacje, że na niektórych inwestycjach generalny wykonawca schodzi z budowy, bo wie, że nie jest w stanie jej udźwignąć w cenie, na którą podpisał kontrakt. To oczywiście przekłada się później na inwestorów i na kupujących nieruchomości – mówi Przemysław Andrzejak, prezes Royal Sail Investment Group. Jak szacuje, średnia cena 1 mkw. mieszkania w Polsce jest dziś o około 1–1,5 tys. zł netto wyższa w stosunku do ubiegłego roku, a w przyszłym trzeba się spodziewać kolejnej, około 15-proc. podwyżki.

  GUS: w Polsce na koniec 2020 r. było ponad 15 mln mieszkań

  Zasoby mieszkaniowe. W Polsce według stanu na koniec 2020 r. odnotowano ponad 15 mln mieszkań (wzrost o 1,4 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2019 r.), o łącznej powierzchni użytkowej 1 118,8 mln mkw., w których znajdowało się 57,4 mln izb – poinformował GUS.

  Wywołany pandemią boom mieszkaniowy trwa

  Ceny nieruchomości mieszkaniowych biją rekordy na całym świecie. W czerwcu 2021 roku został zanotowany wzrost cen nieruchomości średnio o 9,2 proc. w 55 krajach i regionach w ujęciu rok do roku – wynika z raportu kwartalnego Global House Price Index Q2 2021.

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego - co warto wiedzieć?

  Ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Właśnie postanowiłeś, że złożysz wniosek o kredyt hipoteczny i zrealizujesz swoje marzenie o posiadaniu „czterech kątów” na własność. Jednak zanim bank przyzna Ci środki, powinieneś uzbroić się w wiedzę, która jest potrzebna przyszłemu kredytobiorcy. Wiesz już wszystko na temat parametrów oferty, która Cię zainteresowała, wiesz jakie czynnik wpływają na całkowity koszt kredytu, itp.? A co z ubezpieczeniem? Na jego temat istnieje wiele mitów.

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek. Czy to dobry pomysł?

  Zakaz wyprzedzania się dla ciężarówek - to nowy postulat kierowców. Tylko czy odebranie tej możliwości kierowcom TIR-ów to dobry pomysł?

  Toyota Avensis II: japoński dziadkowóz

  Stereotypowy emeryt wybiera Mercedesa. Właśnie. Stereotypowy. Starsi ludzie wbrew stereotypom równie chętnie sięgają po Toyotę.