Kategorie

Potencjał ukryty w zapasach

Katarzyna Pruska
inforCMS
Podstawowym celem zarządzania zapasami jest dostarczenie niezbędnej ich wielkości do prowadzenia działalności, przy jednoczesnych jak najmniejszych możliwych kosztach związanych z ich dysponowaniem.

Utrzymywanie prawidłowiej wielkości zapasów wymaga znajomości logistyki i finansów w tym obszarze. Można więc powiedzieć, że zarządzanie zapasami to nadzór nad finansowym aspektem zachodzących w przedsiębiorstwie procesów operacyjnych. Nadzór ten powinien być wpisany w kompetencje działu finansów.

Czy faktycznie potrzebujesz zapasów?

Na początek warto się zastanowić, po co firmie potrzebne są zapasy? Coraz częściej nie brakuje opinii, że zarządzanie zapasami to relikt przeszłości w czasach, gdy wszystko jest dostępne na rynku, i to u wielu dostawców. Nic bardziej mylnego. Posiadanie zapasów determinuje kilka czynników, jak choćby:

• systematyczne zamawianie zapasów umożliwia osiągnięcie dyskonta ilościowego,

• brak zapasów powoduje koszty utraconej sprzedaży,

• utrzymywanie optymalnego poziomu zapasów umożliwia zachowanie płynności produkcji oraz jej stabilizację.

W celu ukształtowania sprawnego zarządzania zapasami na samym początku firma powinna wyodrębnić jednolite grupy zapasów, do których zaliczać będzie poszczególne składniki majątku. Zgodnie ze standardami obowiązującymi w przedsiębiorstwach międzynarodowych wyodrębnia się cztery grupy zapasów: materiały (raw materials), produkcja niezakończona (work in progress), produkty gotowe (finished goods) oraz pozostałe (other stocks). Przeanalizujmy szczegółowo każdy z nich.

Co masz w swoich magazynach?

Reklama

Pierwsza grupa to materiały. Są one składnikami majątku, które się zużywają w jednym cyklu produkcyjnym, przenosząc swoją wartość na wytworzone produkty i usługi. Część materiałów, tzw. materiały pomocnicze, nie wpływa na postać wyrobu, umożliwia jedynie ich wytworzenie, służy do obsługi procesu produkcyjnego. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa do materiałów można zaliczyć wszelkiego rodzaju surowce, paliwa, opakowania, części zamienne do maszyn oraz urządzeń. Co przemawia za utrzymywaniem materiałów? Materiały pomagają firmie usprawnić proces produkcji oraz zmniejszyć ryzyko zmian cen surowców.

Kolejny element w trzystopniowej drabinie zapasów to produkcja w toku, czyli składniki majątku, których proces produkcyjny nie został jeszcze zakończony, zatem nie można ich sprzedawać. Co przemawia za utrzymywaniem produkcji w toku? Stanowią pewnego rodzaju bufor dla produktów gotowych, zapewniając płynność produkcji.

Trzystopniowy proces produkcji zamykają produkty gotowe, w których skład wchodzą wyroby gotowe i towary. Wyroby gotowe są to rzeczowe produkty pracy, powstałe w wyniku procesu produkcyjnego, przeznaczone do sprzedaży. Można je zakwalifikować do najbardziej płynnej kategorii zapasów. Towary z kolei to wyroby gotowe bądź usługi przeznaczone do dalszej odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym. Co przemawia za utrzymywaniem materiałów? Zapewnienie ciągłości sprzedaży i minimalizowanie kosztów utraconej sprzedaży.

Taka klasyfikacja zapasów i zdefiniowanie szczegółowe na poziomie firmy - dlaczego utrzymujemy konkretny zapas na tym poziomie - to wstęp do ogólniej pojętej optymalizacji zapasów.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

ABC, XYZ - trzy znaki, dwie metody, jeden cel

Reklama

Przedsiębiorstwa utrzymują zapasy przede wszystkim z powodu sezonowości dostaw surowców i materiałów bądź sezonowości występowania zapotrzebowania na dane wyroby. Zbyt niski poziom zapasów w negatywny sposób oddziałuje na wielkość przychodów ze sprzedaży. Zakłóca proces produkcji oraz może pojawić się zwyczajny brak wyrobów gotowych w chwili, gdy jest na nie popyt. Jednak posiadanie zapasów nieodłącznie wiąże się z zamrożeniem kapitału, co negatywnie wpływa na poziom przepływów i tym samym zmniejsza wartość firmy. W celu utrzymania zapasów na optymalnym poziomie warto stosować odpowiednie metody zarządzania nimi. Przedsiębiorstwa mogą wybrać proste metody monitorowania, jak również trochę bardziej złożone modele. Do pierwszej z tych grup można zakwalifikować metodę ABC oraz metodę XYZ.

Metoda ABC to prosty sposób monitorowania zapasów, który pomaga minimalizować koszty tego procesu. Idea sprowadza się do podziału zapasów, które są utrzymywane w przedsiębiorstwie w trzech grupach, oznaczone jako A, B, C. W grupie A znajdują się zapasy, które mają największą wartość. Do grupy tej warto zaliczyć zapasy, które stanowią 75%-80% wartości ogółem. Grupa ta pod względem ilości zapasów nie jest najliczniejsza. Do grupy B zalicza się zapasy stanowiące kolejne 10%-15% wartości zapasów, natomiast grupa C to zapasy o małej wartości (czyli brakującą część do 100%), ale często dużym wolumenie. Podział zapasów na grupy A, B i C wzmacnia aspekt finansowy. Natomiast w przedsiębiorstwie obok aspektu finansowego należy uwzględniać argumenty produkcyjne. Do tego stosuje się metodę XYZ

W metodzie XYZ zapasy dzieli się również na trzy grupy, jednak kluczem jest tu regularność ich zużywania oraz dokładność prognozowania zużycia. I tak grupa X to zapasy zużywane regularnie, prognozowane dokładnie. Y to zapasy charakteryzujące się wahaniami sezonowymi o średnim stopniu dokładności prognozy. Z kolei grupa Z to zapasy zużywane nieregularnie o niskiej jakości prognozy.

Oba podejścia można ze sobą połączyć tak, aby uzyskać model umożliwiający zarządzanie zapasami uwzględniający aspekt finansowy i logistyczny.

Poziom zapasów pod kontrolą CFO

Przedsiębiorstwo powinno również monitorować proces zużycia zapasów. Pozwoli to wyeliminować zapasy nadmierne, a jednocześnie tak zarządzać produkcją i sprzedażą, aby nie napotkać na ograniczenia w postaci braku zapasów. Prostą metodą, możliwą do wykorzystania również w małych przedsiębiorstwach, jest metoda czerwonej linii. Polega na wyznaczeniu odpowiedniego momentu złożenia zamówienia. W miarę zużywania się zapasów obniża się ich poziom. W momencie, gdy zapasy osiągną poziom „czerwonej linii”, firma powinna przystąpić do złożenia zamówienia. Zapas znajdujący się poniżej „czerwonej linii” można wyznaczyć za pomocą średniego dziennego zużycia zapasu oraz czasu potrzebnego na dostarczenie nowej partii.

Przykład 2:

Przedsiębiorstwo Y zużywa rocznie 200 000 sztuk zapasu. Na dostawę nowego czeka 6 dni. Poziom „czerwonej linii”: 7 dni/365 dni * 200 000 = 3 288 sztuk

W celu monitoringu zapasów firma może zastosować również strukturę wiekową zapasów, która prezentuje czas ich utrzymywania w magazynie, w podziale na rodzaje. Jest to pomocne narzędzie, ponieważ często okazuje się, że firma magazynuje znaczne ilości zapasów, które jednak nie są jej potrzebne. Struktura wiekowa zapasów bazuje na założeniach struktury wiekowej należności. Nie dzieli ona jednak zapasów na te w terminie i przeterminowane, ale wyznacza kluczowe dla firmy przedziały dni utrzymywania zapasów i do nich przypisuje wartości i rodzaje zapasów.

W celu monitoringu zapasów firma może zastosować również strukturę wiekową zapasów, która prezentuje czas ich utrzymywania w magazynie, w podziale na rodzaje. Jest to pomocne narzędzie, ponieważ często okazuje się, że firma magazynuje znaczne ilości zapasów, które jednak nie są jej potrzebne. Struktura wiekowa zapasów bazuje na założeniach struktury wiekowej należności. Nie dzieli ona jednak zapasów na te w terminie i przeterminowane, ale wyznacza kluczowe dla firmy przedziały dni utrzymywania zapasów i do nich przypisuje wartości i rodzaje zapasów.

Po co to wszystko?

Dobrą praktyką jest pytać. Warto więc zadać sobie pytanie: ale po co mam stosować te rozwiązania lub inne, które służą do zarządzania zapasami?

Podstawowym celem zarządzania zapasami jest zapewnienie niezbędnej ich wielkości do prowadzenia działalności przy jednoczesnych jak najmniejszych kosztach. Takie twierdzenia można spotkać w literaturze i są w praktyce prawdziwe. Po prostu zapasy to nie tylko składnik bilansu, to również czynniki, które w istotny sposób generują koszty. Dlatego należy uważnie monitorować koszty związane z nabyciem oraz utrzymaniem zapasów. Wykaz podstawowych kosztów związanych z zapasami przedstawia tabela 1.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Obok kosztów wymienionych w tabeli powyżej trzeba jeszcze wspomnieć o kosztach pojawienia się niedoborów, które przede wszystkim powodują utratę sprzedaży i wstrzymanie produkcji. Analizując poziom kosztów związanych z zapasami, przedsiębiorstwo powinno również wziąć pod uwagę nie tylko standardowe koszty. Dużą rolę odgrywają koszty ukryte, które powstają w wyniku rozbieżności między popytem a podażą. Zaliczyć do nich można:

• koszty dewaluacji komponentów, wywołane starzeniem ekonomicznym elementów magazynowanych. Są to przede wszystkim części powiązane z wysoką technologią;

• koszty ochrony ceny, które wiążą się z przeceną towarów w przypadku zapasów zgromadzonych w punktach detalicznych;

• koszty starzenia się produktów, czyli koszty obniżki cen, niszczenia produktów.

Zarządzając należnościami, firma powinna także monitorować rotację poszczególnych grup zapasów. Poniższa tabela przedstawia metodę obliczania rotacji zapasów dla zdefiniowanych wcześniej grup.

Analiza wskaźnikowa rotacji zapasów dostarcza informacji dla firmy na temat liczby dni, po jakich przedsiębiorstwo odnawia swoje zapasy dla zrealizowania określonej sprzedaży.

Skuteczne zarządzanie zapasami musi uwzględniać specyfikę zapasów wchodzących w skład linii bilansowej oraz pamiętać o tym, że utrzymywanie wysokich zapasów powoduje powstawanie kosztów. Wysoki poziom zapasów wpływa niekorzystnie na poziom kapitału obrotowego netto, przekładając się tym samym na wartość EBIT czy innych miar efektywności. Dlatego też ważne jest monitorowanie zapasów według linii bilansowych i wyeliminowanie niepotrzebnego nadmiaru. Pomiar kosztów związanych z zapasami umożliwi powiązanie decyzji operacyjnych z tworzeniem wartości dla akcjonariuszy.

Utrzymywanie zapasów to istotny atut w grze konkurencyjnej na rynku. Brak zapasów, a w konsekwencji niezrealizowane zamówienia mogą okazać się bardzo kosztowne, ponieważ wybór klientów skieruje się na dostępne, konkurencyjne towary.

Uwzględniając powyższe firma powinna dążyć do znalezienia balansu pomiędzy kosztami zapasów a ich dostępnością do produkcji oraz sprzedaży. W tym celu oczywiście opracowano modele optymalizujące stan zapasów, na przykład model EOQ. Bazują one jednak na dużej liczbie założeń. Obecnie coraz więcej firm w zarządzaniu zapasami koncentruje się na doskonaleniu metod planowania sprzedaży i produkcji. Dobrze zaplanowana sprzedaż gwarantuje dopasowanie planu produkcji, a to jest kluczem do ograniczenia nadmiernych stanów zapasów i jednocześnie zaspokojenia potrzeb konsumentów.

A może sprzedać zapasy?

Potrzebę doskonalenia metody zarządzania zapasami i wynikającą z tego chęć odciążenia bilansu zauważyły instytucje finansowe. W związku z tym można spotkać się z rozwiązaniami polegającymi na wykupie przez nie zapasów.

Stosując to rozwiązanie, firma mająca zapasy sprzedaje je firmie zewnętrznej, którą zazwyczaj jest instytucja finansowa. W zamian za to otrzymuje wpływy gotówkowe. Następnie w miarę zużycia do produkcji lub sprzedaży firma odkupuje zapasy od nowego właściciela za cenę powiększoną o wynagrodzenie skupującego zapas na początku. Takie rozwiązanie pozwala firmie poprawić płynność, ale może być również traktowane jako chęć poprawy wyników memoriałowych. Sprzedający otrzyma wymierną korzyść w momencie, gdy zapasy w kolejnych okresach zyskują na wartości. Wówczas może je odkupić według określonej ceny i sprzedać drożej po cenie akceptowanej przez rynek, poprawiając jednocześnie swoją płynność finansową. Sprzedaż zapasów firma odzwierciedli w rachunku zysków i strat oraz bilansie. Poprawią się w szczególności wskaźniki płynności i rentowności, tuż po sprzedaży. Dlatego bardzo ważne jest, aby to rozwiązanie było traktowane jako nowe źródło poprawy płynności, a nie kreowania sprawozdania finansowego, co może przynieść firmie katastrofalne skutki.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Po prostu zacznij działać

Sam pomiar i kontrola zapasów to tylko część zarządzania zapasami. Jeśli firma ma zidentyfikowane główne obszary wymagające poprawy, powinna opracować inicjatywy usprawniające gospodarkę zapasami. Poniżej zaprezentowana została lista inicjatyw możliwych do wdrożenia nawet w małych przedsiębiorstwach.

1) Przegląd materiałów remontowych:

• selekcja materiałów;

analiza zasadności ich utrzymywania;

• uporządkowanie magazynu części zamiennych, aby nie zamawiać części, które są już dostępne;

• ustalenie wskaźników poziomu stanów magazynowych dla kierowników magazynów;

• opracowanie listy części priorytetowych, które można zamówić, i listę części, do których zamówienia potrzebna jest zgoda dyrektora.

2) Kontrola materiałów reklamowych:

• sprawdzenie, czy na magazynach nie zalegają materiały reklamowe już nieaktualne. Jeśli tak, należy dokonać ich złomowania w MPK osoby odpowiedzialnej za te materiały;

kontrola czasu utrzymywania materiałów reklamowych, czy nie są one zamawiane z dużym wyprzedzeniem;

• kontrola jak są wykorzystywane materiały, czy na pewno nie ma problemu z 'bogactwem gadżetów'?

3) Zarządzanie stanami wyrobów gotowych:

• wdrożenie umowy handlowej, która skłoni do równomiernego zamawiania przez odbiorców wyrobów gotowych. Dzięki temu uniknie się kumulacji zamówień w końcówce okresu realizacji planu i nie będzie trzeba gromadzić zapasów na okres zwiększonych zakupów;

• usprawnienie procesu planowania sprzedaży;

• optymalizacja zapasu bezpieczeństwa, czy na pewno zapas bezpieczeństwa nie jest zbyt asekuracyjny.

Powyżej zaprezentowano tylko trzy obszary inicjatyw. W praktyce jest ich dużo więcej. Na tym właśnie polega głębszy sens procesem zarządzania zapasami - cyfry, które liczymy, można później dotknąć, niedaleko, tuż za biurem zarządu.

Katarzyna Pruska

 

Może Cię także zainteresować
Samochód w firmie
Samochód w firmie
Tylko teraz
Źródło: Twój Biznes
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  5 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Sprzedaż działki a VAT i PIT – sprzedaż prywatna czy działalność gospodarcza?

  Sprzedaż działki a VAT i PIT. Sprzedaż kilku działek, które należą do majątku prywatnego może zostać uznana przez organy skarbowe za działalność gospodarczą. W takim przypadku sprzedający będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT oraz podatku dochodowego, nawet wtedy, gdy od nabycia nieruchomości upłynęło więcej niż 5 lat.

  Budowa domów jednorodzinnych do 90 m2 bez pozwolenia na budowę

  Dom bez pozwolenia na budowę. W dniu 4 sierpnia 2021 r. opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt ten zakłada wprowadzenie możliwości budowy domów jednorodzinnych (o łącznej powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 90 m2) bez pozwolenia na budowę, bez dziennika budowy oraz bez konieczności ustanowienia kierownika budowy, w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym. Projekt aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym.

  Polski Ład: Kredyty hipoteczne bez wkładu własnego do 2030 roku

  Kredyty hipoteczne objęte gwarancją do 100 tys. zł. zastępującą wkład własny wg propozycji z Polskiego Ładu będą udzielane do końca 2030 r. - podano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Minimalny okres spłaty takiego kredytu to15 lat, a maksymalny limit ceny finansowanej nieruchomości w przeliczeniu na 1 m. kw. będzie uzależniony od szeregu czynników.

  Pre-pack – korzyść dla dłużnika, ale czy dla wierzycieli?

  Pre-pack, czyli przygotowana likwidacja polega na ogłoszeniu upadłości dłużnika z równoległym wskazaniem przez sąd nabywcy, ceny i innych warunków sprzedaży majątku dłużnika.

  Jakość rozliczeń MŚP [BADANIE]

  Z cyklicznego badania wśród MŚP realizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, iż jakość rozliczeń B2B utrzymała się na podobnym poziomie jak w drugim kwartale.

  Ile m2 mają nasze mieszkania?

  Ile m2 mają nasze mieszkania? Trochę ponad 29 metrów kwadratowych – taka powierzchnia przypada w Polsce na statystycznego obywatela. W Europie standard jest wyższy, czasami nawet ponad dwa razy wyższy – sugerują dane Eurostatu.

  Polski Ład. Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości

  Opodatkowanie wynajmu nieruchomości. Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości zawarte w programie Polski Ład doprowadzą do wzrostu czynszu za wynajmowane mieszkania. Uderzą również w przedsiębiorców, którzy rejestrują swoje biura czy gabinety w lokalach mieszkalnych.

  Coraz mniej gruntów do zagospodarowania

  Zasoby gruntów państwowych. Tylko ok. 165 tys. hektarów państwowej ziemi nie zostało dotychczas zagospodarowane. Część tych gruntów może być jeszcze sprzedana lub wydzierżawiona na cele rolne, ale większość z nich cechuje niska przydatność rolnicza oraz znaczne rozdrobnienie - informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

  Check engine: czy można jeździć?

  Check engine: czy można jeździć? Czasami tak, a czasami nie. To wszystko zależy od tego czy pojawieniu się kontrolki towarzyszą dodatkowe objawy.

  Polski Ład. Zmiany w uldze mieszkaniowej

  Ulga mieszkaniowa. Polski Ład zakłada modyfikację przepisów w zakresie ulgi mieszkaniowej. Zmiany dotyczą wydatków na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość. Co ulegnie zmianie?

  Kontrolka silnika: co oznacza?

  Kontrolka silnika: co oznacza? Jej zaświecenie się w czasie jazdy bez wątpienia stanowi ważny sygnał. Ale czy zawsze dalszą podróż należy przerwać?

  Wibracje w samochodzie: skąd się biorą?

  Wibracje w samochodzie, czyli dziś opowiemy o tym, skąd się biorą drgania w kabinie w czasie jazdy. A najczęstszym ich powodem są... opony!

  Ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania w Warszawie?

  Ceny mieszkań w Warszawie. Na koniec połowy 2021 roku po raz pierwszy w historii cena metra kwadratowego mieszkania pozostającego w ofercie w Warszawie przekroczyła 12 tys. zł i była o 7,8 proc. wyższa niż w końcówce 2020 roku.

  Ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umowy najmu lokalu w centrum handlowym

  Najemcom lokali w centrach handlowych pozostały ostatnie 4 dni na wycofanie się z oferty przedłużenia umów najmu – termin mija 6 sierpnia 2021 roku.

  Bezpieczeństwo danych w chmurze - certyfikaty bezpieczeństwa

  Pro dostawca usług w chmurze powinien posiadać niezbędne certyfikaty, które są potwierdzeniem, że nasze dane będą całkowicie bezpieczne. Na praktyki bezpieczeństwa składają się również inne czynności, prowadzone przez dostawcę, na przykład kontrole ryzyka czy audyty wewnętrzne oraz zewnętrzne. W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo danych w chmurze? Którzy z usługodawców działających na polskim rynku są godni zaufania? I czy w ogóle chmura może być bezpieczna?

  Przyczyny wypadków na autostradzie. Co mówią statystyki?

  Przyczyny wypadków na autostradzie? Dziś przyjrzymy się statystykom z polskich dróg. Na jakie nieprawidłowe zachowania kierowców wskazują?

  Zaległości branży fitness rosną [BADANIE]

  Wraz ze zniesieniem części ograniczeń, przyrost długów branży sportowej przyhamował. Nie dotyczy to klubów fitness i siłowni, które mają niemal 23 mln zł zaległości.

  Tańsza energia elektryczna. Umowy z cenami dynamicznymi

  Energia elektryczna - ceny. Możliwość uzyskania niższych cen za energię, jako efekt dostosowywania swojego zużycia energii w odpowiedzi na sygnały rynkowe, to najważniejszy dla odbiorców skutek zmian proponowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, wprowadzającym umowy z tzw. cenami dynamicznymi.

  Nowy Peugeot 308 SW w Polsce. Znamy cennik francuskiego kombi!

  Nowy Peugeot 308 SW oficjalnie pojawił się w Polsce. Znamy cennik auta. Za francuskie kombi trzeba zapłacić co najmniej 91 800 zł.

  Volkswagen Passat GTE: test niemieckiej hybrydy plug-in

  Volkswagen Passat GTE ma przestronną kabinę i duży bagażnik. Czy rodzinne nadwozie uzupełnione hybrydą plug-in sprawdza się w praktyce?

  Content marketing w biznesie – jak to robić dobrze

  Content marketing w biznesie. Gdy na marketingowym horyzoncie pojawia się hasło “content”, naturalnym skojarzeniem jest produkcja, dystrybucja i zarządzanie treścią, która z jednej strony dawałaby wymierną wartość dla odbiorcy, a z drugiej – kreowała pożądany wizerunek danej marki. Tyle i aż tyle? W praktyce działania contentowe to o wiele bardziej złożone przedsięwzięcia, a potencjalni twórcy pożądanych materiałów powinni dwa razy się zastanowić przed postawieniem pierwszego przecinka lub kropki.

  Kredyt na samochód. Jaki wybrać i czym się różnią?

  Kredyt na samochód, czyli kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy i leasing konsumencki. Która forma jest najlepsza?

  Wydatki na mieszkanie w budżecie domowym

  Wydatki na mieszkanie. Wydatki na utrzymanie i wyposażenie mieszkania lub domu w Polsce stanowią prawie 25% wydawanych przez nas pieniędzy – wynika z danych Eurostatu. To jeden z najgorszych wyników w Europie. Co ciekawe, jeszcze gorzej jest w Niemczech.

  Rolniczy handel detaliczny - co się zmieni

  Rolniczy handel detaliczny. 30 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Wejście w życie nowych rozwiązań uzależnione jest od przebiegu procesu notyfikacji projektu ustawy w Komisji Europejskiej i w państwach członkowskich UE.

  Bezpieczne wakacje 2021: o czym pamiętać?

  Bezpieczne wakacje 2021 to pojęcie, o którym w tym roku Policja powtarza do znudzenia. Te zasady naprawdę warto jednak przyswoić. Jak brzmią?