reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Święta w firmie - przekazywanie bonów

Święta w firmie - przekazywanie bonów

Święta Bożego Narodzenia to okres zwyczajowego obdarowywania się prezentami. Zwyczaj ten jest obecny również w firmach. Pracodawcy z okazji świąt obdarowują pracowników m.in. bonami, talonami. Jakie są skutki podatkowe tych działań?

PRZYKŁADY

1. Firma handlowa z okazji świąt Bożego Narodzenia wykupiła dla wszystkich pracowników bony na zakup dowolnych produktów w sieci handlowej. Bony zostały zakupione ze środków obrotowych firmy, dlatego ich wartość została doliczona do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników. Pracodawca kwotę, która została doliczona do podstawy wymiaru składek, ustalił na podstawie ceny zakupu bonów. Gdy pracownik otrzymał bon lub kupon na towar lub usługę, która jest przedmiotem działalności pracodawcy, ich wartość należy ustalić na podstawie cen, jakie pracodawca stosuje wobec zewnętrznych kontrahentów firmy (§ 3 pkt 1 ww. rozporządzenia). Tak ustaloną kwotę pracodawca dolicza do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracownika.

2. Salon odnowy biologicznej przyznał zatrudnionym pracownikom karnety na 10 bezpłatnych zabiegów regeneracyjnych, które oferuje. Do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników pracodawca ma obowiązek doliczyć wartość tych zabiegów ustaloną na podstawie cen, które oferuje swoim klientom.

Pracodawca może zakup bonów lub kuponów sfinansować w części ze środków obrotowych firmy i w części ze środków ZFŚS. W tym przypadku powinien naliczyć składki od części świadczenia, które sfinansował ze środków obrotowych firmy. Zwolniona ze składek jest część świadczenia, której zakup został sfinansowany ze środków ZFŚS.

Ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zwolnione są również bony lub kupony, które pracodawca sfinansował ze środków przeznaczonych na cele socjalno-bytowe (§ 2 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia). Fundusze na cele socjalno-bytowe tworzą pracodawcy:

1) u których możliwość tworzenia takiego funduszu wynika z postanowień układu zbiorowego pracy oraz

2) którzy nie tworzą ZFŚS.

Oba ww. warunki muszą wystąpić łącznie. Zwolniona ze składek jest w takiej sytuacji wartość bonów/kuponów sfinansowanych z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe do wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS w roku kalendarzowym.

Odpis podstawowy na ZFŚS w 2010 r. wynosi 1047,84 zł dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku kalendarzowym pracodawca potrąca z przychodu pracownika do określonej wysokości. W 2010 r. limit ten wynosi 94 380 zł. Jeżeli przychód pracownika w 2010 r. przekroczy kwotę 94 380 zł, to pracodawca nie nalicza składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe również od wartości przyznanych bonów lub kuponów niepodlegających zwolnieniu ze składek (np. sfinansowanych ze środków obrotowych firmy). Jednak w dalszym ciągu pracodawca nalicza i potrąca składki na pozostałe ubezpieczenia: chorobowe, wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

PRZYKŁAD

Do października 2010 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika za 2010 r. wyniosła 93 809,75 zł. Dlatego od przychodu za listopad 2010 r. pracodawca naliczy składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika tylko od kwoty 570,25 zł. W listopadzie przychód pracownika przekroczy bowiem kwotę 94 380 zł. Na pozostałe ubezpieczenia pracodawca naliczy składki od pełnej kwoty przychodu pracownika za listopad 2010 r., w tym od kwoty bonów świątecznych, które otrzymał pracownik z okazji świąt Bożego Narodzenia, a które zostały sfinansowane ze środków obrotowych firmy.

W miesiącu, w którym pracownik otrzymał dodatkowo od pracodawcy bon lub kupon niezwolniony ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, pracodawca powinien zsumować wszystkie przychody pracownika za ten miesiąc i od łącznej kwoty przychodu naliczyć składki. Podstawę wymiaru składek pracodawca wykazuje w miesięcznym raporcie ZUS RCA składanym za pracownika.

Zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne bonów lub kuponów sfinansowanych z ZFŚS lub funduszu socjalno-bytowego obejmuje również osoby:

1) wykonujące pracę nakładczą,

2) zatrudnione na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia oraz innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, a także osoby współpracujące przy wykonywaniu tych umów (§ 5 rozporządzenia w sprawie składek).

W przypadku sfinansowania ww. świadczeń z ZFŚS zwolnienie przysługuje niezależnie od wartości świadczenia (pod warunkiem że została uwzględniona sytuacja socjalna zleceniobiorcy). W przypadku sfinansowania tych świadczeń z funduszu socjalno-bytowego zwolnienie przysługuje do kwoty nieprzekraczającej rocznie odpisu podstawowego (w 2010 r. - 1047,84 zł).

Wartość świadczeń należy ustalić na takich samych zasadach, na jakich ustalana jest wartość świadczeń przyznanych pracownikom. Płatnik składek powinien jednak rozróżnić dwie sytuacje:

1. Gdy chałupnik lub zleceniobiorca podlega ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. W tym przypadku wartość przyznanych bonów czy kuponów należy doliczyć do przychodu za miesiąc, w którym zatrudniony otrzymał bony/kupony, i naliczyć składki na ubezpieczenia, którym podlega ta osoba. Łączną wartość przychodu za dany miesiąc płatnik składek wykazuje w miesięcznym raporcie ZUS RCA składanym za ubezpieczonego;

2. Gdy chałupnik lub zleceniobiorca podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. W tym przypadku wartość przyznanych bonów lub kuponów należy doliczyć do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Łączną wartość przychodu za dany miesiąc płatnik składek wykazuje w miesięcznym raporcie ZUS ZZA składanym za ubezpieczonego.

Jeżeli pracodawca zdecyduje się na przekazanie bonów czy kuponów byłym pracownikom (emerytom lub rencistom) albo kontrahentom firmy, to nie nalicza od nich składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Ani były pracownik, ani kontrahent nie mają tytułu do ubezpieczeń (art. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej dalej ustawą o sus). Dlatego nie należy wykazywać przychodów uzyskanych przez te osoby w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Za te osoby nie przekazuje się do ZUS miesięcznego raportu rozliczeniowego ZUS RCA lub ZUS ZZA.

Przekazywanie pracownikom bonów towarowych oraz innych rodzajów bonów (np. bonów podarunkowych) nie podlega opodatkowaniu VAT. Przekazanie bonów pracownikom nie podlega VAT, ponieważ bony nie są towarem ani usługą, mimo że zwykle podlegają wymianie na towary lub usługi. Zgodnie z definicją towaru zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT towarem są tylko: rzeczy ruchome, energia, budynki, budowle i ich części oraz grunty. Bony nie zaliczają się do żadnej z wymienionych kategorii. Sprzedaży bonów, ze względu na ich specyfikę, nie można też uznać za świadczenie usług. Bony towarowe same w sobie nie zaspokajają żadnych potrzeb - nie stanowią więc autonomicznego świadczenia, a to świadczenie decyduje o istnieniu usługi. W konsekwencji obrót bonami, czyli dokonywanie ich sprzedaży (tzn. sprzedaż bonów pracodawcom) oraz darowizny (nieodpłatne przekazywanie bonów pracownikom), nie podlega VAT. Organy podatkowe potwierdzają to stanowisko. Przykładem może być interpretacja indywidualna z 19 kwietnia 2010 r., nr IPPP1-443-60/10-3/BS, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził: „Sprzedaż bonów - kart prezentowych uprawniających do bezgotówkowego zakupu usług hotelowych: noclegowych lub gastronomicznych w hotelu nie stanowi ani dostawy towarów, ani świadczenia usług i tym samym nie mieści się w katalogu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, wyznaczonym przez przepis art. 5 ust. 1 ustawy. Bon stanowi bowiem rodzaj znaku legitymacyjnego upoważniającego do otrzymania w oznaczonym terminie określonych towarów. Bon nie jest towarem, lecz tylko dokumentem, którym można zapłacić za nabywane towary. Zastępuje on środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się towary. Sprzedaż bonów nie stanowi również świadczenia usług. Bony same w sobie nie zaspokajają żadnych potrzeb - nie stanowią autonomicznego świadczenia, a świadczenie jest elementem konstytutywnym usługi.

(...) Wnioskodawca w momencie sprzedaży bonów uprawniających do bezgotówkowego zakupu usług w hotelach za pośrednictwem Agenta nie wykonuje czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym przedstawiona czynność, jak również przekazanie z tego tytułu środków pieniężnych Spółce przez Agenta nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. (...) Jednocześnie należy zaznaczyć, iż w momencie realizacji bonu przez klienta, tj. w momencie zakupu na jego podstawie usług, pojawi się obowiązek podatkowy w zakresie czynności świadczenia usług na rzecz podmiotu, który jest dysponentem bonu”. (...)

Edward Żurański 

Podstawa prawna:

• art. 12 ust. 1, art. 13, art. 21 ust. 1 pkt 38 i 67, art. 23 ust. 1 pkt 7 i 42, art. 30 ust. 1 pkt 4, art. 42a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.),

• art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 9 i 28 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.),

• art. 7 ust. 2-7, art. 8 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.),

• art. 6 i 18 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn.zm.),

• 2 ust. 1 pkt 19 i 26, § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 z późn.zm.).

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy59.00 zł
reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Koronawirus a przedsiębiorcy

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Pomysł na biznes

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Kutyma

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama