REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak ustalić stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującą od 1 kwietnia 2010 r.

Piotr Kostrzewa
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Płatnicy składek muszą ustalić stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, jaka będzie ich obowiązywać przez najbliższy rok składkowy, tj. od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. Pierwsze składki w nowo ustalonej wysokości należy opłacić za kwiecień w maju br.

Sposób ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej danego płatnika zależy od tego, do jakiej grupy płatników on należy. Na potrzeby różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ustawodawca podzielił płatników składek na trzy grupy, tj.:

REKLAMA

• płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych lub niepodlegających wpisowi do rejestru REGON,

REKLAMA

• płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych (średniomiesięcznie w ubiegłym roku), podlegających wpisowi do rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON, którzy za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe nie mieli obowiązku złożenia informacji ZUS IWA,

• płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych (średniomiesięcznie w ubiegłym roku), podlegających wpisowi do rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON, którzy za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe mieli obowiązek złożenia informacji ZUS IWA.

Oblicz stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe >>

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Płatnicy niepodlegający wpisowi do rejestru REGON

Płatnik składek, który nie podlega wpisowi do rejestru REGON, opłaca składkę na ubezpieczenie wypadkowe według stopy procentowej wynoszącej 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla wszystkich grup działalności (art. 28 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy wypadkowej). Najwyższa stopa procentowa dla grup działalności nie uległa zmianie w stosunku do poprzedniego okresu i nadal wynosi 3,33%. W związku z tym płatnicy składek należący do tej grupy powinni nadal w bieżącym roku składkowym opłacać składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67% podstawy wymiaru - niezależnie od liczby ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego.

Płatnicy, którzy zgłaszają do ubezpieczeń nie więcej niż 9 osób

Płatnicy, którzy podlegają wpisowi do rejestru REGON, powinni w pierwszej kolejności ustalić liczbę ubezpieczonych zgłaszanych przez nich do ubezpieczenia wypadkowego w 2009 r. Jeśli w 2009 r. w przeliczeniu na miesiąc zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób, w nowym okresie składkowym zaczynającym się 1 kwietnia 2010 r. mają obowiązek opłacać składkę na ubezpieczenie wypadkowe w ryczałtowej wysokości 1,67% podstawy wymiaru (art. 28 ust. 1 ustawy wypadkowej). Również dla tej grupy płatników składka nie uległa więc zmianie w stosunku do poprzedniego roku składkowego.

Jak ustalić liczbę ubezpieczonych

Ustalając liczbę ubezpieczonych, należy kierować się następującymi zasadami:

• liczbę ubezpieczonych należy ustalać jako iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego i liczby miesięcy, przez które płatnik składek był w poprzednim roku kalendarzowym zgłoszony w ZUS co najmniej 1 dzień;

• w obliczeniach należy uwzględniać jedynie te miesiące, w których płatnik zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego przynajmniej 1 osobę;

• każdą osobę należy uwzględniać w danym miesiącu tylko jeden raz, niezależnie od tego, z ilu tytułów podlegała w tym miesiącu ubezpieczeniu wypadkowemu (np. jednokrotne uwzględnienie zleceniobiorcy, który w tym samym miesiącu wykonywał 2 umowy zlecenia i z każdej umowy podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu);

• nie należy uwzględniać w obliczeniach osób:

- które nie podlegały ubezpieczeniu wypadkowemu (np. do 31 grudnia 2009 r. ubezpieczeniu wypadkowemu nie podlegali zleceniobiorcy, którzy wykonywali zlecenie poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności przez zleceniodawcę),

- które przez cały miesiąc: przebywały na urlopie wychowawczym, przebywały na urlopie bezpłatnym, pobierały zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, odbywały zasadniczą służbę wojskową,

REKLAMA

- za które za dany miesiąc zostały rozliczone składki lub wykazane świadczenia po ustaniu tytułu do ubezpieczeń społecznych (oznacza to, że w miesiącu, za który składany jest imienny raport miesięczny za daną osobę, nie podlegała ona ubezpieczeniu wypadkowemu ani przez jeden dzień);

• jeżeli płatnik zgłosił się w ZUS jako płatnik składek w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2010 r., liczbę ubezpieczonych należy ustalić na podstawie liczby ubezpieczonych podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia wypadkowego w miesiącu kalendarzowym, od którego płatnik składek został zgłoszony w ZUS;

• ustaloną liczbę ubezpieczonych (stanowiącą iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego i liczby miesięcy, przez które płatnik składek był w poprzednim roku kalendarzowym zgłoszony w ZUS co najmniej 1 dzień jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe) należy zaokrąglić do jedności w górę - gdy z obliczeń zostaje końcówka 0,5 i więcej, w dół - gdy zostaje końcówka mniej niż 0,5.

PRZYKŁAD

Jan K. prowadzi działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej od lutego 2009 r. W 2009 r. zatrudniał od lutego 10 pracowników. Jedna z pracownic przebywała od 1 czerwca 2010 r. na urlopie wychowawczym. W związku z tym w 2009 r. płatnik średnio w miesiącu zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego 9 osób (4 miesiące x 10 osób objętych ubezpieczeniem wypadkowym + 7 miesięcy x 9 osób objętych ubezpieczeniem wypadkowym = 103; 103 : 11 miesięcy = 9,36; po zaokrągleniu 9 ubezpieczonych). Jan K. należy do grupy płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczeń nie więcej niż 9 osób. W roku składkowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2010 r. powinien zatem opłacać składki na ubezpieczenie wypadkowe według stopy procentowej wynoszącej 1,67%.

Płatnicy, którzy zgłaszają do ubezpieczeń więcej niż 9 osób, a nie składali ZUS IWA

Płatników składek, którzy równocześnie spełniają następujące warunki:

• podlegają wpisowi do rejestru REGON,

• w 2009 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób (średnio na miesiąc),

• nie składali ZUS IWA za 3 ostatnie, kolejne lata kalendarzowe (2007, 2008 i 2009)

- obowiązuje składka na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości ustalonej dla grupy działalności, do której należy płatnik.

 

Grupy działalności i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla tych grup zostały określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2010 r.

Grupę działalności, do której należy płatnik składek, należy ustalić na podstawie rodzaju jego przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (a ściślej - na podstawie dwóch pierwszych cyfr kodu PKD aktualnego na dzień 31 grudnia 2009 r.). Stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązujące dla danej grupy działalności przedstawia tabela.

Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności1

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

1 Tabela stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

PRZYKŁAD

Spółka z o.o. od roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji urządzeń elektrycznych. Urząd statystyczny ustalił, że rodzajem przeważającej działalności spółki według PKD 2007 jest produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów. Na wydanym spółce „Zaświadczeniu o numerze identyfikacyjnym REGON” ten rodzaj działalności został określony kodem PKD - 27.11.Z. Z uwagi na dwie pierwsze cyfry kodu PKD, tj. 27, spółka ta należy do grupy działalności „Produkcja urządzeń elektrycznych” (pozycja 26 tabeli składek). Dla tej grupy działalności stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,47% i według tej stopy procentowej spółka z o.o. powinna opłacać składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2010 r.

Płatnicy, którzy zgłaszają do ubezpieczeń więcej niż 9 osób i składali ZUS IWA za ostatnie 3 lata

Dla płatników, którzy złożyli ZUS IWA za 3 ostatnie kolejne lata kalendarzowe, ZUS ustala stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. Wysokość stopy procentowej ZUS oblicza jako iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której należy płatnik składek, i wskaźnika korygującego ustalonego dla płatnika składek (art. 28 ust. 2 ustawy wypadkowej).

Podstawę ustalenia przez ZUS stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe stanowią dane przekazane przez płatnika składek w informacjach ZUS IWA dotyczące:

• poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem,

• poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich,

• osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia.

O wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym ZUS zawiadamia płatnika składek nie później niż do 20 kwietnia danego roku. Zatem płatnicy powinni otrzymać takie zawiadomienie nie później niż 20 kwietnia 2010 r. Jeżeli płatnik nie otrzyma takiego zawiadomienia do 30 kwietnia 2010 r., powinien zwrócić się do właściwej (ze względu na swoją siedzibę) terenowej jednostki organizacyjnej ZUS o podanie wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (art. 32 ustawy wypadkowej).

PRZYKŁAD

Spółka komandytowa jest zarejestrowana jako płatnik składek na ubezpieczenia społeczne, w tym na ubezpieczenie wypadkowe, od 2003 r. W 2009 r. spółka zgłaszała do ubezpieczenia wypadkowego 23 ubezpieczonych. Z uwagi na to, że za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe (tj. 2007-2009) spółka złożyła w ZUS informacje ZUS IWA, stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2010 r. ustali dla niej ZUS i zawiadomi o niej spółkę do 20 kwietnia 2010 r. Kod PKD 2007, pod którym spółka figurowała w rejestrze REGON 31 grudnia 2009 r., to 95.12.Z („Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego”. Spółka należy, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie PKD 2007, do grupy działalności z sekcji S. Dla płatników składek z sekcji S właściwa stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,47% (pozycja 64 tabeli składek). Na podstawie ZUS IWA za 3 ostatnie lata kalendarzowe ZUS ustalił dla spółki wskaźnik korygujący w wysokości 0,6 (z uwagi na małą liczbę wypadków i brak osób pracujących w warunkach zagrożenia). W związku z tym ZUS ustalił, że w okresie składkowym trwającym od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. spółka będzie opłacać składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 0,88% podstawy wymiaru (tj. 1,47% x 0,6).

• art. 27-33 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków - Dz.U. Nr 200, poz. 1692; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 50, poz. 304

Piotr Kostrzewa

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Rolnicy ruszyli do skupów. Czy da się jeszcze zarobić na zbożu?

  W obliczu obaw o dalszy spadek cen, rolnicy postanowili sprzedać zboża ze swoich magazynów. Już w styczniu, punkty skupu zakupiły 538,8 tys. ton zbóż, co stanowi wzrost o 10% w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2023 i o 17% w stosunku do grudnia poprzedniego roku. 

  Dojście do niskiej inflacji wymaga kontraktu społecznego, który jest jak umowa widmo

  Niska inflacja to kontrakt społeczny. Taki kontrakt jest jak umowa widmo, ale osiągany jest głównie wysiłkiem banku centralnego, bo NBP jest odpowiedzialny za stabilność cen w gospodarce.

  Sektor MŚP chętniej sięga po kredyty, a banki zaostrzają kryteria ich przyznawania

  Popyt na kredyty długoterminowe ze strony małych przedsiębiorców jest najwyższy od lat. Jedocześnie banki przyznają, że zaostrzają kryteria kredytowe. Czy alternatywna forma finansowania, czyli faktoring, będzie przeżywał ożywienie?  

  Przedsiębiorcy mają obawy czy uda się wydać pieniądze z KPO. Polska ma na to o połowę mniej czasu niż inne kraje

  Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy – KPO dla Polski to doskonała wiadomość, ale trzeba się pospieszyć, by je efektywnie wydać, apelują przedsiębiorcy. Kraje, które dostały pieniądze europejskie bez opóźnień aktualnie są już w połowie drogi w ich wydatkowaniu. Polska będzie musiała wdrożyć wysokie tempo, by żadne dotacje nie przepadły.

   

  REKLAMA

  Wakacje składkowe dla małych przedsiębiorców. Nowa wersja projektu ustawy z rocznym limitem wydatków

  Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało nową wersję projektu ustawy o tzw. wakacjach składkowych. Obniżono w nim szacunek kosztu rozwiązania dla finansów publicznych w 10 lat do 20,4 mld zł z niemal 25 mld zł.

  Model pracy w firmie: work-life balance czy work-life integration? Pracować by żyć, czy żyć, by pracować?

  Zacierają się granice między życiem prywatnym i zawodowym. Jednak dla większości pracowników życie osobiste jest ważniejsze niż zawodowe. Pracodawcy powinni wsłuchiwać się w potrzeby i oczekiwania swoich pracowników i w zależności od tego wybierać model pracy w firmie.

  Jak handel wykorzystuje nowe technologie

  Technologia to nieodłączna część funkcjonowania nowoczesnej dystrybucji towarów. Pracownicy sektora sprzedaży nie wyobrażają sobie bez niej pracy. Tak wynika z raportu Slack przygotowanego na bazie ankiety wśród dyrektorów i menadżerów z sektora handlowego. 

  Komisja Europejska wydała wstępną pozytywną ocenę pierwszego wniosku z Krajowego Planu Odbudowy

  Mamy dobrą wiadomość: jest formalna zgoda KE ws. akceptacji pierwszego wniosku z Krajowego Planu Odbudowy, jak też warunku związanego z Kartą Praw Podstawowych UE - poinformowała w czwartek minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

  REKLAMA

  Ukrainie trzeba pomagać, ale import produktów rolnych do Unii Europejskiej nie może mieć takiej formy jak obecnie

  Po wybuchu wojny doszło do załamania wymiany handlowej Ukrainy. Obecnie głównym kierunkiem ukraińskiej sprzedaży zagranicznej jest Unia Europejska. Otwarcie UE na ukraiński import produktów rolnych nie może mieć takiej formy jak obecnie. Rolnicy polscy i z innych krajów unijnych nie wytrzymają konkurencji.

  Firma źle zarządzająca ryzykiem może pożegnać się z ubezpieczeniem?

  Jedynie 44 proc. firm w Polsce ma sformalizowaną politykę zarządzania ryzykiem. Podejście do zarządzania ryzykiem w biznesie wciąż wymaga jeszcze dużo pracy. Co firmy ubezpieczają najczęściej? 

  REKLAMA