Kategorie

Jak ustalić stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującą od 1 kwietnia 2010 r.

Piotr Kostrzewa
inforCMS
Płatnicy składek muszą ustalić stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, jaka będzie ich obowiązywać przez najbliższy rok składkowy, tj. od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. Pierwsze składki w nowo ustalonej wysokości należy opłacić za kwiecień w maju br.

Sposób ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej danego płatnika zależy od tego, do jakiej grupy płatników on należy. Na potrzeby różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ustawodawca podzielił płatników składek na trzy grupy, tj.:

• płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych lub niepodlegających wpisowi do rejestru REGON,

Reklama

• płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych (średniomiesięcznie w ubiegłym roku), podlegających wpisowi do rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON, którzy za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe nie mieli obowiązku złożenia informacji ZUS IWA,

• płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych (średniomiesięcznie w ubiegłym roku), podlegających wpisowi do rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON, którzy za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe mieli obowiązek złożenia informacji ZUS IWA.

Oblicz stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe >>

Płatnicy niepodlegający wpisowi do rejestru REGON

Płatnik składek, który nie podlega wpisowi do rejestru REGON, opłaca składkę na ubezpieczenie wypadkowe według stopy procentowej wynoszącej 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla wszystkich grup działalności (art. 28 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy wypadkowej). Najwyższa stopa procentowa dla grup działalności nie uległa zmianie w stosunku do poprzedniego okresu i nadal wynosi 3,33%. W związku z tym płatnicy składek należący do tej grupy powinni nadal w bieżącym roku składkowym opłacać składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67% podstawy wymiaru - niezależnie od liczby ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego.

Płatnicy, którzy zgłaszają do ubezpieczeń nie więcej niż 9 osób

Płatnicy, którzy podlegają wpisowi do rejestru REGON, powinni w pierwszej kolejności ustalić liczbę ubezpieczonych zgłaszanych przez nich do ubezpieczenia wypadkowego w 2009 r. Jeśli w 2009 r. w przeliczeniu na miesiąc zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób, w nowym okresie składkowym zaczynającym się 1 kwietnia 2010 r. mają obowiązek opłacać składkę na ubezpieczenie wypadkowe w ryczałtowej wysokości 1,67% podstawy wymiaru (art. 28 ust. 1 ustawy wypadkowej). Również dla tej grupy płatników składka nie uległa więc zmianie w stosunku do poprzedniego roku składkowego.

Jak ustalić liczbę ubezpieczonych

Ustalając liczbę ubezpieczonych, należy kierować się następującymi zasadami:

• liczbę ubezpieczonych należy ustalać jako iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego i liczby miesięcy, przez które płatnik składek był w poprzednim roku kalendarzowym zgłoszony w ZUS co najmniej 1 dzień;

• w obliczeniach należy uwzględniać jedynie te miesiące, w których płatnik zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego przynajmniej 1 osobę;

• każdą osobę należy uwzględniać w danym miesiącu tylko jeden raz, niezależnie od tego, z ilu tytułów podlegała w tym miesiącu ubezpieczeniu wypadkowemu (np. jednokrotne uwzględnienie zleceniobiorcy, który w tym samym miesiącu wykonywał 2 umowy zlecenia i z każdej umowy podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu);

• nie należy uwzględniać w obliczeniach osób:

- które nie podlegały ubezpieczeniu wypadkowemu (np. do 31 grudnia 2009 r. ubezpieczeniu wypadkowemu nie podlegali zleceniobiorcy, którzy wykonywali zlecenie poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności przez zleceniodawcę),

- które przez cały miesiąc: przebywały na urlopie wychowawczym, przebywały na urlopie bezpłatnym, pobierały zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, odbywały zasadniczą służbę wojskową,

Reklama

- za które za dany miesiąc zostały rozliczone składki lub wykazane świadczenia po ustaniu tytułu do ubezpieczeń społecznych (oznacza to, że w miesiącu, za który składany jest imienny raport miesięczny za daną osobę, nie podlegała ona ubezpieczeniu wypadkowemu ani przez jeden dzień);

• jeżeli płatnik zgłosił się w ZUS jako płatnik składek w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2010 r., liczbę ubezpieczonych należy ustalić na podstawie liczby ubezpieczonych podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia wypadkowego w miesiącu kalendarzowym, od którego płatnik składek został zgłoszony w ZUS;

• ustaloną liczbę ubezpieczonych (stanowiącą iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego i liczby miesięcy, przez które płatnik składek był w poprzednim roku kalendarzowym zgłoszony w ZUS co najmniej 1 dzień jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe) należy zaokrąglić do jedności w górę - gdy z obliczeń zostaje końcówka 0,5 i więcej, w dół - gdy zostaje końcówka mniej niż 0,5.

PRZYKŁAD

Jan K. prowadzi działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej od lutego 2009 r. W 2009 r. zatrudniał od lutego 10 pracowników. Jedna z pracownic przebywała od 1 czerwca 2010 r. na urlopie wychowawczym. W związku z tym w 2009 r. płatnik średnio w miesiącu zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego 9 osób (4 miesiące x 10 osób objętych ubezpieczeniem wypadkowym + 7 miesięcy x 9 osób objętych ubezpieczeniem wypadkowym = 103; 103 : 11 miesięcy = 9,36; po zaokrągleniu 9 ubezpieczonych). Jan K. należy do grupy płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczeń nie więcej niż 9 osób. W roku składkowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2010 r. powinien zatem opłacać składki na ubezpieczenie wypadkowe według stopy procentowej wynoszącej 1,67%.

Płatnicy, którzy zgłaszają do ubezpieczeń więcej niż 9 osób, a nie składali ZUS IWA

Płatników składek, którzy równocześnie spełniają następujące warunki:

• podlegają wpisowi do rejestru REGON,

• w 2009 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób (średnio na miesiąc),

• nie składali ZUS IWA za 3 ostatnie, kolejne lata kalendarzowe (2007, 2008 i 2009)

- obowiązuje składka na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości ustalonej dla grupy działalności, do której należy płatnik.

 

Grupy działalności i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla tych grup zostały określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2010 r.

Grupę działalności, do której należy płatnik składek, należy ustalić na podstawie rodzaju jego przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (a ściślej - na podstawie dwóch pierwszych cyfr kodu PKD aktualnego na dzień 31 grudnia 2009 r.). Stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązujące dla danej grupy działalności przedstawia tabela.

Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności1

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

1 Tabela stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

PRZYKŁAD

Spółka z o.o. od roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji urządzeń elektrycznych. Urząd statystyczny ustalił, że rodzajem przeważającej działalności spółki według PKD 2007 jest produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów. Na wydanym spółce „Zaświadczeniu o numerze identyfikacyjnym REGON” ten rodzaj działalności został określony kodem PKD - 27.11.Z. Z uwagi na dwie pierwsze cyfry kodu PKD, tj. 27, spółka ta należy do grupy działalności „Produkcja urządzeń elektrycznych” (pozycja 26 tabeli składek). Dla tej grupy działalności stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,47% i według tej stopy procentowej spółka z o.o. powinna opłacać składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2010 r.

Płatnicy, którzy zgłaszają do ubezpieczeń więcej niż 9 osób i składali ZUS IWA za ostatnie 3 lata

Dla płatników, którzy złożyli ZUS IWA za 3 ostatnie kolejne lata kalendarzowe, ZUS ustala stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. Wysokość stopy procentowej ZUS oblicza jako iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której należy płatnik składek, i wskaźnika korygującego ustalonego dla płatnika składek (art. 28 ust. 2 ustawy wypadkowej).

Podstawę ustalenia przez ZUS stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe stanowią dane przekazane przez płatnika składek w informacjach ZUS IWA dotyczące:

• poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem,

• poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich,

• osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia.

O wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym ZUS zawiadamia płatnika składek nie później niż do 20 kwietnia danego roku. Zatem płatnicy powinni otrzymać takie zawiadomienie nie później niż 20 kwietnia 2010 r. Jeżeli płatnik nie otrzyma takiego zawiadomienia do 30 kwietnia 2010 r., powinien zwrócić się do właściwej (ze względu na swoją siedzibę) terenowej jednostki organizacyjnej ZUS o podanie wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (art. 32 ustawy wypadkowej).

PRZYKŁAD

Spółka komandytowa jest zarejestrowana jako płatnik składek na ubezpieczenia społeczne, w tym na ubezpieczenie wypadkowe, od 2003 r. W 2009 r. spółka zgłaszała do ubezpieczenia wypadkowego 23 ubezpieczonych. Z uwagi na to, że za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe (tj. 2007-2009) spółka złożyła w ZUS informacje ZUS IWA, stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2010 r. ustali dla niej ZUS i zawiadomi o niej spółkę do 20 kwietnia 2010 r. Kod PKD 2007, pod którym spółka figurowała w rejestrze REGON 31 grudnia 2009 r., to 95.12.Z („Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego”. Spółka należy, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie PKD 2007, do grupy działalności z sekcji S. Dla płatników składek z sekcji S właściwa stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,47% (pozycja 64 tabeli składek). Na podstawie ZUS IWA za 3 ostatnie lata kalendarzowe ZUS ustalił dla spółki wskaźnik korygujący w wysokości 0,6 (z uwagi na małą liczbę wypadków i brak osób pracujących w warunkach zagrożenia). W związku z tym ZUS ustalił, że w okresie składkowym trwającym od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. spółka będzie opłacać składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 0,88% podstawy wymiaru (tj. 1,47% x 0,6).

• art. 27-33 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków - Dz.U. Nr 200, poz. 1692; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 50, poz. 304

Piotr Kostrzewa

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Może Cię także zainteresować
Samochód w firmie
Samochód w firmie
Tylko teraz
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  25 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Tomasz Sętowski: W Polsce jest boom na sztukę [PODCAST]

  Czy pandemia zachwiała rynkiem dóbr luksusowych? Jak wygląda sytuacja na rynku dzieł sztuki? Czy Polacy chętnie w nią inwestują? W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), malarz Tomasz Sętowski wyjaśnia te kwestie i tłumaczy dlaczego udział w aukcjach młodej sztuki to dobry pomysł na inwestycje. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

  Branża turystyczna - długi i obawa przed lockdownem

  Branża turystyczna wciąż z długami obawia się kolejnego lockdownu. Przed wyjazdem na wakacje sprawdź organizatora wycieczki. Czy grozi mu opadłość?

  Nowa polityka klimatyczna UE (Fit for 55) to wyższe ceny energii

  Komisja Europejska przyjęła pakiet Fit for 55, aby dostosować politykę unijną do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Efektem zmian w polityce klimatycznej UE będzie dalszy wzrost cen energii. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego dla najuboższych gospodarstw unijnych koszty emisji w transporcie i budynkach wzrosną średnio o 4,3 proc., w Polsce – aż o 14,3 proc. – Ceny wzrosną tym bardziej, im wolniej i bardziej ospale będziemy prowadzić transformację energetyczną – ocenia Izabela Zygmunt, starsza analityczka ds. energii i klimatu z WiseEuropa.

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu?

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu? Ten budowlany dylemat dyskutowany był już wielokrotnie. Przede wszystkim od strony technicznej. Zagadnieniu warto jednak przyjrzeć się bliżej, także pod kątem finansowym i skalkulować rzeczywiste koszty jednego i drugiego rozwiązania. Zwłaszcza, że obecna sytuacja rynkowa zmusza do tego, by na nowo przeliczyć wydatki związane z konstrukcją dachu. Kluczowe są tu zwłaszcza dwie kwestie: rosnące ceny drewna oraz usług dekarskich.

  Ceny rosną, Polacy chcą ograniczać wydatki

  Ceny rosną. Jednocześnie ponad 40 procent Polaków chce ograniczać wydatki. Tak wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

  Jak sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w okolicy? Ruszył system SI2PEM

  Poziom natężenia pola elektromagnetycznego - system SI2PEM. Każdy zainteresowany może już sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w swojej okolicy – szybko, wygodnie i za darmo, przez internet, z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Ruszył SI2PEM, czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (www.si2pem.gov.pl) - poinformowała 20 lipca 2021 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. System będzie aktualizowany wraz z kolejnymi danymi przekazywanymi przez podmioty obowiązane.

  Dlaczego mieszkania drożeją? Kiedy zaczną tanieć?

  Dlaczego mieszkania drożeją? Główną przyczyną wzrostu cen mieszkań jest malejąca ich podaż i wyższe koszty budowy - powiedział PAP wiceprezes JLL Kazimierz Kirejczyk. Dodał, że jest mało prawdopodobne, aby ceny mogły w niedalekiej przyszłości zacząć spadać. Nie widać ryzyka bańki spekulacyjnej na rynku mieszkaniowym, nawet w obliczu niskich stóp procentowych - ocenia ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wyjaśnia, że koszt zakupu nieruchomości rośnie nieco szybciej niż inne ceny konsumenckie, ale jest on niższy niż wzrost wynagrodzeń.

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM) podobne do TBS-ów

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM). Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w wielu kwestiach są podobne do TBS-ów, które działają w Polsce już od 25 lat. Sporą nowością ma być możliwość rozliczenia partycypacji albo dojścia do własności mieszkania. Będzie to możliwe jednak dopiero po spłacie kredytu na budowę. Rząd chce mocno wspierać społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Świadczy o tym m.in. kwota dofinansowania dla gmin uruchamiających takie instytucje (aż 1,5 mld zł).

  Prosta spółka akcyjna - nowy podmiot od 1 lipca 2021 r.

  W ramach pakietu Ministerstwa Rozwoju „100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” w Kodeksie spółek handlowych wprowadzono przepisy regulujące nowy typ spółki kapitałowej. Jest to prosta spółka akcyjna. Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2021 r.

  Polskie firmy muszą być obecne w Google, jeśli chcą przetrwać

  Wg danych zebranych przez firmę Senuto, w polskim Internecie jest obecnych blisko 90 tysięcy sklepów online i tylko w 2020 roku w czasie pandemii, powstało ponad 6 tysięcy nowych. Generują one miesięcznie prawie 400 milionów odwiedzin tylko z samych wyszukiwarek. Oznacza to, że statystycznie, każdy dorosły Polak, każdego miesiąca, odwiedza sklepy internetowe z użyciem Google 13 razy. Czyli niemal co drugi dzień.