REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Informacja PIT-11 za 2009 r.

Grzegorz Ziółkowski
Prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, specjalizuje się w podatkach dochodowych, zarówno od osób fizycznych, jak i podmiotów prawnych. Autor licznych publikacji.
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

1 marca 2010 r. mija termin na sporządzenie i przesłanie podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji PIT-11 za 2009 r. W każdym roku wystawienie tych informacji przysparza płatnikom szeregu problemów. To już „ostatni dzwonek”, aby zapoznać się z rozwiązaniem wielu z nich.

PIT-11 stanowi informację, jaką płatnik wystawia podatnikowi w przypadku przychodów osiąganych za pośrednictwem płatnika z tytułu:

REKLAMA

• umowy o pracę, stosunku służbowego, pracy nakładczej,

• zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego wypłacanego przez zakład pracy, komornika,

• należności z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni (w tym zasiłki z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez spółdzielnię),

• emerytur i rent zagranicznych,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• należności za pracę przypadających skazanym oraz tymczasowo aresztowanym,

• świadczeń wypłacanych z Funduszów: Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

• działalności wykonywanej osobiście, odrębnie przychody:

- arbitrów z procesów arbitrażowych, biegłych, z umów zlecenia i o dzieło, z kontraktów menedżerskich, z udziału w organach stanowiących osób prawnych, z działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 updof - wiersz 6 PIT-11,

- z czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - wiersz 7 PIT-11 (do informacji PIT-11 należy przenieść kwotę z informacji PIT-R),

• praw autorskich i majątkowych, o których mowa w art. 18 updof,

• należności wynikających z umowy aktywizacyjnej.

W informacji PIT-11 należy również rozliczać inne dochody osiągane za pośrednictwem płatnika, od których płatnik miał obowiązek pobrać zaliczkę na podatek (wiersz 10 PIT-11 Inne źródła). W wierszu tym rozlicza się m.in. przychody osiągane przez praktykantów w ramach praktyk absolwenckich, od których podmiot przyjmujący na praktykę ma obowiązek pobrać zaliczkę na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 8 updof.

W informacji PIT-11 nie rozlicza się natomiast przychodów z innych źródeł, od których płatnik nie ma obowiązku pobrania zaliczki i wystawia podatnikowi informację PIT-8C.

Dochody zwolnione od podatku

W informacji PIT-11 nie wykazuje się dochodów zwolnionych od podatku na podstawie updof oraz od których zaniechano poboru podatku na podstawie Ordynacji podatkowej. W kolumnie e części E informacji PIT-11 należy natomiast rozliczyć dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych. Z informacji PIT-11 wynika, że chodzi o dochody zwolnione z takich źródeł, jak: umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza czy zagraniczne emerytury lub renty. Na zasadzie wyjątku w części F PIT-11 podaje się informacje o dochodach zwolnionych od podatku:

• na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 74 updof, m.in. zagraniczne renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego,

• na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46, tj. przychody pochodzące z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Przychody objęte podatkiem ryczałtowym

W informacji PIT-11 płatnik nie rozlicza przychodów (dochodów) objętych podatkiem ryczałtowym, które są rozliczane w deklaracji PIT-8AR. Przykładem są tu umowy zlecenia i o dzieło objęte 18% podatkiem ryczałtowym na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a updof. Opodatkowanie przychodów z tych umów zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma miejsce, gdy:

• suma należności określona w umowie lub umowach z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł, oraz

• umowa lub umowy zawarte są z osobą niebędącą pracownikiem płatnika.

O obowiązku pobrania podatku ryczałtowego nie przesądza kwota faktycznie wypłacona w danym miesiącu, ale kwota wynagrodzenia wskazana w treści umowy.

PRZYKŁAD

Spółka zawarła umowę z osobą fizyczną na stworzenie bazy danych. Wynagrodzenie wykonawcy w danym miesiącu zależne jest od liczby podmiotów wprowadzonych do bazy. Sama umowa nie określa kwoty wynagrodzenia za dany miesiąc. Wynagrodzenie w jednym miesiącu jest niższe niż 200 zł, a w innym wyższe. Spółka w każdym miesiącu pobiera zaliczkę na podatek, niezależnie od wysokości wynagrodzenia należnego za dany miesiąc. Wypłacone wynagrodzenie spółka jest obowiązana rozliczyć w informacji PIT-11. Stanowisko takie potwierdzają organy podatkowe, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 26 sierpnia 2009 r., nr IPPB2/415-378/09-4/MG.

Płatnik w PIT-11 wykaże zagraniczne dochody

Brak informacji od płatnika

Informacja PIT-11 stanowi podstawę do samodzielnego rozliczenia przychodów przez podatnika w zeznaniu rocznym. Brak informacji PIT-11 od płatnika nie zwalnia podatnika od złożenia rozliczenia rocznego. Przy braku informacji od płatnika w celu złożenia zeznania rocznego podatnik powinien wykorzystać wszelkie dostępne źródła informacji, np. zawarte umowy, wyciągi bankowe.

Śmierć podatnika

REKLAMA

W przypadku śmierci podatnika płatnicy stają przed problemem - czy należy wystawić informację PIT-11. Zagadnienie to wyjaśniał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 18 listopada 2008 r. (nr ITPB2/415-830/08/ENB):

Skoro zatem pracownikowi przysługiwało prawo do wynagrodzenia ze stosunku pracy i po jego śmierci - w myśl art. 631 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2008 r. poz. 21, ust. 94) - prawo to przeszło na osoby uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym, to jego realizacja, tj. wypłata świadczenia, stanowi realizację prawa majątkowego, a w konsekwencji u osób uprawnionych powstaje przychód z praw majątkowych. (...) Mając na uwadze powyższe, na wnioskodawcy ciążył obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych kwot. Wskazać należy, że art. 22 ust. 9 ustawy nie przewiduje kosztów uzyskania przychodu dla praw majątkowych, w związku z czym podstawa opodatkowania nie powinna zostać pomniejszona o koszty uzyskania przychodu. (...) Wnioskodawca będzie zobowiązany wystawić osobom uprawnionym do otrzymania świadczeń PIT-11 i wykazać w nim wypłacone świadczenie jako przychód z praw majątkowych.

Inaczej kwestia ta będzie się przedstawiać, jeżeli po zmarłej osobie nie ma osób uprawnionych do renty rodzinnej. W takim przypadku płatnik powinien wystawić informację PIT-11 na osobę zmarłą i egzemplarz przeznaczony dla podatnika pozostawić w aktach osoby zmarłej, a drugi egzemplarz z informacją o zgonie osoby przesłać do właściwego urzędu skarbowego (takie stanowisko potwierdza m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 września 2008 r., nr IBPB2/415-1152/08/HK).

 

Okres, za jaki jest wystawiana informacja PIT-11

W informacji PIT-11 płatnik podaje okres, w jakim podatnik osiągał za pośrednictwem płatnika dochody podlegające rozliczeniu w tej informacji. Dla pracowników, którzy przepracowali u płatnika cały 2009 r., jest to okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Przepisy podatkowe nie precyzują szczegółowo, jaki okres podać w przypadkach, w których podatnik osiąga dochody za pośrednictwem płatnika tylko przez część roku. Płatnik powinien podawać te okresy, w których podatnik osiągał przychody opodatkowane za pośrednictwem płatnika. Nie ma tu znaczenia okres zatrudnienia, z tytułu którego podatnik osiągał dochody.

PRZYKŁAD

REKLAMA

Zleceniobiorca był zatrudniony w zakładzie w okresie od 1 marca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. Ostatnie wynagrodzenie z umowy zlecenia zostało mu wypłacone 28 sierpnia 2009 r. W takim przypadku w informacji PIT-11 płatnik poda okres od 1 marca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r.

Informację PIT-11 za 2009 r. należy sporządzić do 1 marca 2010 r., ponieważ koniec lutego przypada w niedzielę. W tym samym terminie informację należy przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. Dla podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym będzie to urząd właściwy do opodatkowania osób zagranicznych. Jeżeli podatnik zmieniał w ciągu roku miejsce zamieszkania, właściwy jest urząd według miejsca zamieszkania podatnika na dzień 31 grudnia roku, za który sporządzana jest informacja PIT-11 (dotyczy to informacji sporządzanych po zakończeniu roku).

Jeżeli obowiązek poboru zaliczki ustał w ciągu roku, płatnik może mieć obowiązek sporządzenia i przekazania PIT-11 podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu. Obowiązek ten obciąża płatnika tylko wówczas, gdy podatnik złoży płatnikowi wniosek o wystawienie informacji PIT-11. W takiej sytuacji płatnik powinien wystawić informację PIT-11 w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

PRZYKŁAD

Pracownik był zatrudniony u pracodawcy w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 20 marca 2009 r. oraz od 1 września do 31 grudnia 2009 r. Pracodawca wystawia mu jeden PIT-11 za 2009 r. po zakończeniu roku, ponieważ pracownik nie zgłosił wniosku o wystawienie PIT-11 po zakończeniu pierwszej umowy o pracę. W takim przypadku pracodawca podaje w PIT-11 okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

PRZYKŁAD

Osoba była zatrudniona u pracodawcy na umowę o pracę w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 marca 2009 r. Ostatnie wynagrodzenie z umowy o pracę otrzymała w kwietniu 2009 r. Po zakończeniu umowy o pracę osoba ta złożyła wniosek o wystawienie jej informacji PIT-11. W informacji tej płatnik podał okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 kwietnia 2009 r. (miesiąc otrzymania ostatniego wynagrodzenia). W miesiącach: lipiec i sierpień osoba ta była zatrudniona w danym zakładzie pracy na umowę o dzieło. Wynagrodzenie otrzymała również w tych miesiącach. Po zakończeniu 2009 r. płatnik ma obowiązek wystawić jej drugą informację PIT-11 za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r.

W informacji PIT-11 nie ma potrzeby podawać daty dziennej osiągnięcia ostatniego dochodu u płatnika. Można podać datę końcową miesiąca, w którym podatnik uzyskał dochód za pośrednictwem płatnika. Okresem rozliczeniowym dla zaliczek na podatek dochodowy rozliczanych przez płatnika jest bowiem miesiąc (art. 42 ust. 1 updof).

PRZYKŁAD

Osoba była zatrudniona na umowę o pracę w okresie od 1 lutego 2009 r. do 31 października 2009 r. W grudniu 2009 r. otrzymała premię należną za październik. Płatnik pobrał od tej premii zaliczkę na podatek i odprowadził ją do urzędu skarbowego 20 stycznia 2010 r. Płatnik w informacji PIT-11 za 2009 r. dla tej osoby ma obowiązek uwzględnić premię wypłaconą w grudniu 2009 r. Informację należy wystawić za okres od 1 lutego 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Korygowanie informacji PIT-11

PIT-11, jak każda deklaracja podatkowa, podlega korekcie w razie konieczności poprawienia zawartych w niej błędów. Informację o korekcie należy wówczas zaznaczyć w poz. 7 PIT-11, a do korekty dołączyć pisemne uzasadnienie jej przyczyn.

PRZYKŁAD

W latach 2005-2008 osoba była zatrudniona przez spółkę na umowę o dzieło. Umowa ta została rozwiązana w lutym 2008 r. Osoba weszła w spór ze spółką i wystąpiła do sądu o uznanie umowy o dzieło za stosunek pracy. Sąd ustalił, że w rozstrzyganym przypadku świadczenie usług na podstawie umowy o dzieło spełnia wszelkie przesłanki do uznania ich za pracę wykonywaną w ramach stosunku pracy. Kwalifikacja dokonana przez sąd zmusiła spółkę m.in. do korekty dotychczas wystawionych tej osobie informacji PIT-11, w których rozliczane były przychody z działalności wykonywanej osobiście. Spółka dokona korekty informacji PIT-11 w ten sposób, że przychody uzyskane przez osobę rozliczy jako przychody z umowy o pracę.

Płatnik nie koryguje informacji PIT-11, gdy podatnik ma prawo do wyższej normy kosztów, niż faktycznie zastosowane przez płatnika. W PIT-11 płatnik wykazuje bowiem koszty faktycznie zastosowane przy obliczaniu zaliczek. Przysługujące koszty (wyższe niż zastosowane przez płatnika) podatnik rozliczy w zeznaniu rocznym. Potwierdzają to organy podatkowe, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 31 października 2008 r. (nr IPPB2/415-1147/08-2/MK):

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w ciągu roku podatkowego, pracodawca przy wypłatach honorariów autorskich sukcesywnie nie będzie uwzględniał kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50 proc. przychodów, co znajdzie odzwierciedlenie w sporządzanej po zakończeniu roku informacji podatkowej PIT-11. Niemniej nie ma przeszkód prawnych, aby wnioskodawca uwzględnił w zeznaniu rocznym przysługujące mu koszty uzyskania przychodu, w sytuacji gdy płatnik dokonał poboru zaliczki na podatek dochodowy z pominięciem uwzględnienia normy 50 proc. kosztów uzyskania przychodów i koszty te nie zostały wykazane w informacji podatkowej PIT-11 o wysokości dochodu. Informacja o wysokości dochodu służy określeniu wysokości pobranych zaliczek na podatek i nie może przesądzać o przysługujących podatnikowi, bądź nie, kosztach uzyskania przychodu. Podatek pobrany przez płatnika ma charakter zaliczek na podatek, zaś właściwe rozliczenie z dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym polega na złożeniu zeznania rocznego.

Przekazanie PIT-11 do US

Do urzędu skarbowego informację PIT-11 można przekazać w formie papierowej albo elektronicznej, jeżeli płatnik posiada bezpieczny podpis elektroniczny.

• art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1541

Grzegorz Ziółkowski

doradca podatkowy

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Stare pytania, nowe odpowiedzi. Zmiana podejścia do pożądanych kompetencji menedżerskich

Obecnie organizacje nie są zainteresowane rozwojem konkretnych umiejętności liderskich ani pozyskiwaniem wiedzy, którą łatwo dziś zdobyć. Żyjemy w czasach, w których ciężko jest zaplanować długofalową strategię, dlatego wzrasta znaczenie umiejętności płynnego poruszania się w zmieniających się okolicznościach, tzw. strategizing.

Wyróżniaj się bo zginiesz: o sukcesie sklepu internetowego decydują nie tylko atrakcyjne towary w dobrej cenie

W sklepie internetowym, zupełnie inaczej niż w tradycyjnym sklepie, wiarygodność osiąga się lub nie już poprzez sam wygląd aplikacji zakupowej. Bez niej nie wyróżniający się z tysięcy inny e-sklep nie odniesie sukcesu nawet oferując bardzo konkurencyjne produkty.

Restauracje ustępują miejsca barom szybkiej obsługi i sklepowej gastronomii, bo takie są wybory „zetek”

Na naszych oczach dzieje się prawdziwa rewolucja w gastronomii. Restauracje, ledwie się odbudowały po pandemii, przegrywają z barami szybciej obsługi i cateringiem, a teraz jeszcze poważnym graczem na rynku staje się gastronomia sklepowa. Wszystko to za sprawą najmłodszych klientów, którzy chcą żyć po amerykańsku.

Paragon fiskalny przy sprzedaży on-line: kiedy i jak powinien wystawić sprzedawca oraz dostarczyć klientowi [wszystkie przypadki]

Dla klientów kupowanie w e-sklepach jest wygodniejsze niż w placówkach stacjonarnych. Dla samych sprzedawców jednak procedura ta jest dużo bardziej skomplikowana od strony fiskalnej. Dotyczy to zwłaszcza wystawiania paragonów i obowiązków w podatku VAT.

REKLAMA

Pomoc dla sadowników do 31 stycznia 2025 roku

Pomoc dla polskich sadowników (sady i winorośle) do 31 stycznia 2025 roku - Komisja Europejska zdecydowała. To wsparcie dla sadowników, którzy ucierpieli w trakcie kwietniowych przymrozków i gradobicia.

Wyższa opłata środowiskowa za użytkowanie samochodów spalinowych od 2026 roku - dla kogo?

Wyższa opłata środowiskowa za użytkowanie samochodów spalinowych od 2026 roku nie dla wszystkich. Kto zapłaci więcej? Co więcej, sposób naliczania opłaty oraz stawki dla części dotyczącej transportu zmienią się od 2026 r.

Tachografy do wymiany, ważna zmiana prawa. Kto musi, w jakim terminie, jaka kara

Nadchodzi rewolucja w branży transportowej. Od styczna 2025 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące tachografów wynikające z Pakietu Mobilności. Pierwszy etap obowiązkowej wymiany urządzeń na inteligentne tachografy drugiej generacji (G2V2) kończy się już w grudniu 2024 roku.

Udostępnianie i wymiana informacji gospodarczych - zmiana przepisów jeszcze w 2024 roku. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 9 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, przedłożony przez Ministra Rozwoju i Technologii. Rząd chce uprościć przepisy, które dotyczą udostępniania oraz wymiany informacji i danych gospodarczych. Proponowane zmiany obejmują też pracę biur informacji gospodarczej. Co się zmieni i od kiedy?

REKLAMA

Branża IT pracuje na rzecz zrównoważonego rozwoju [WYWIAD]

Sektor data center i chmury - jak pogodzić cyfrową transformację z drogą do zrównoważonego rozwoju? Czym w praktyce jest unijny pakiet ustaw Fit for 55 i co będą musiały zrobić przedsiębiorstwa, żeby się dostosować do zmian? Rozmawiamy z Wojciechem Stramskim, Prezesem Zarządu Beyond.pl, dostawcy usług data center, chmury i Managed Services i pierwszego w Polsce operatora zasilającego swoje obiekty w 100% energią odnawialną. 

Cyfryzacja dwóch prędkości. Jak się digitalizują polskie firmy?

Analizy rynkowe wskazują na istnienie wśród polskich przedsiębiorstw zjawiska „cyfryzacji dwóch prędkości”. Implementacja elementarnych cyfrowych narzędzi, jak podpis elektroniczny czy cyfrowa pieczęć, może stać się pierwszym krokiem w kierunku zniwelowania różnic względem liderów.

REKLAMA