Kategorie

Informacja PIT-11 za 2009 r.

Grzegorz Ziółkowski
Prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, specjalizuje się w podatkach dochodowych, zarówno od osób fizycznych, jak i podmiotów prawnych. Autor licznych publikacji.
inforCMS
1 marca 2010 r. mija termin na sporządzenie i przesłanie podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji PIT-11 za 2009 r. W każdym roku wystawienie tych informacji przysparza płatnikom szeregu problemów. To już „ostatni dzwonek”, aby zapoznać się z rozwiązaniem wielu z nich.

PIT-11 stanowi informację, jaką płatnik wystawia podatnikowi w przypadku przychodów osiąganych za pośrednictwem płatnika z tytułu:

• umowy o pracę, stosunku służbowego, pracy nakładczej,

• zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego wypłacanego przez zakład pracy, komornika,

• należności z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni (w tym zasiłki z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez spółdzielnię),

• emerytur i rent zagranicznych,

• należności za pracę przypadających skazanym oraz tymczasowo aresztowanym,

• świadczeń wypłacanych z Funduszów: Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

• działalności wykonywanej osobiście, odrębnie przychody:

- arbitrów z procesów arbitrażowych, biegłych, z umów zlecenia i o dzieło, z kontraktów menedżerskich, z udziału w organach stanowiących osób prawnych, z działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 updof - wiersz 6 PIT-11,

- z czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - wiersz 7 PIT-11 (do informacji PIT-11 należy przenieść kwotę z informacji PIT-R),

• praw autorskich i majątkowych, o których mowa w art. 18 updof,

• należności wynikających z umowy aktywizacyjnej.

W informacji PIT-11 należy również rozliczać inne dochody osiągane za pośrednictwem płatnika, od których płatnik miał obowiązek pobrać zaliczkę na podatek (wiersz 10 PIT-11 Inne źródła). W wierszu tym rozlicza się m.in. przychody osiągane przez praktykantów w ramach praktyk absolwenckich, od których podmiot przyjmujący na praktykę ma obowiązek pobrać zaliczkę na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 8 updof.

W informacji PIT-11 nie rozlicza się natomiast przychodów z innych źródeł, od których płatnik nie ma obowiązku pobrania zaliczki i wystawia podatnikowi informację PIT-8C.

Dochody zwolnione od podatku

W informacji PIT-11 nie wykazuje się dochodów zwolnionych od podatku na podstawie updof oraz od których zaniechano poboru podatku na podstawie Ordynacji podatkowej. W kolumnie e części E informacji PIT-11 należy natomiast rozliczyć dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych. Z informacji PIT-11 wynika, że chodzi o dochody zwolnione z takich źródeł, jak: umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza czy zagraniczne emerytury lub renty. Na zasadzie wyjątku w części F PIT-11 podaje się informacje o dochodach zwolnionych od podatku:

• na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 74 updof, m.in. zagraniczne renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego,

• na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46, tj. przychody pochodzące z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Przychody objęte podatkiem ryczałtowym

W informacji PIT-11 płatnik nie rozlicza przychodów (dochodów) objętych podatkiem ryczałtowym, które są rozliczane w deklaracji PIT-8AR. Przykładem są tu umowy zlecenia i o dzieło objęte 18% podatkiem ryczałtowym na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a updof. Opodatkowanie przychodów z tych umów zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma miejsce, gdy:

• suma należności określona w umowie lub umowach z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł, oraz

• umowa lub umowy zawarte są z osobą niebędącą pracownikiem płatnika.

O obowiązku pobrania podatku ryczałtowego nie przesądza kwota faktycznie wypłacona w danym miesiącu, ale kwota wynagrodzenia wskazana w treści umowy.

PRZYKŁAD

Spółka zawarła umowę z osobą fizyczną na stworzenie bazy danych. Wynagrodzenie wykonawcy w danym miesiącu zależne jest od liczby podmiotów wprowadzonych do bazy. Sama umowa nie określa kwoty wynagrodzenia za dany miesiąc. Wynagrodzenie w jednym miesiącu jest niższe niż 200 zł, a w innym wyższe. Spółka w każdym miesiącu pobiera zaliczkę na podatek, niezależnie od wysokości wynagrodzenia należnego za dany miesiąc. Wypłacone wynagrodzenie spółka jest obowiązana rozliczyć w informacji PIT-11. Stanowisko takie potwierdzają organy podatkowe, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 26 sierpnia 2009 r., nr IPPB2/415-378/09-4/MG.

Płatnik w PIT-11 wykaże zagraniczne dochody

Brak informacji od płatnika

Informacja PIT-11 stanowi podstawę do samodzielnego rozliczenia przychodów przez podatnika w zeznaniu rocznym. Brak informacji PIT-11 od płatnika nie zwalnia podatnika od złożenia rozliczenia rocznego. Przy braku informacji od płatnika w celu złożenia zeznania rocznego podatnik powinien wykorzystać wszelkie dostępne źródła informacji, np. zawarte umowy, wyciągi bankowe.

Śmierć podatnika

Reklama

W przypadku śmierci podatnika płatnicy stają przed problemem - czy należy wystawić informację PIT-11. Zagadnienie to wyjaśniał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 18 listopada 2008 r. (nr ITPB2/415-830/08/ENB):

Skoro zatem pracownikowi przysługiwało prawo do wynagrodzenia ze stosunku pracy i po jego śmierci - w myśl art. 631 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2008 r. poz. 21, ust. 94) - prawo to przeszło na osoby uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym, to jego realizacja, tj. wypłata świadczenia, stanowi realizację prawa majątkowego, a w konsekwencji u osób uprawnionych powstaje przychód z praw majątkowych. (...) Mając na uwadze powyższe, na wnioskodawcy ciążył obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych kwot. Wskazać należy, że art. 22 ust. 9 ustawy nie przewiduje kosztów uzyskania przychodu dla praw majątkowych, w związku z czym podstawa opodatkowania nie powinna zostać pomniejszona o koszty uzyskania przychodu. (...) Wnioskodawca będzie zobowiązany wystawić osobom uprawnionym do otrzymania świadczeń PIT-11 i wykazać w nim wypłacone świadczenie jako przychód z praw majątkowych.

Inaczej kwestia ta będzie się przedstawiać, jeżeli po zmarłej osobie nie ma osób uprawnionych do renty rodzinnej. W takim przypadku płatnik powinien wystawić informację PIT-11 na osobę zmarłą i egzemplarz przeznaczony dla podatnika pozostawić w aktach osoby zmarłej, a drugi egzemplarz z informacją o zgonie osoby przesłać do właściwego urzędu skarbowego (takie stanowisko potwierdza m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 września 2008 r., nr IBPB2/415-1152/08/HK).

 

Okres, za jaki jest wystawiana informacja PIT-11

W informacji PIT-11 płatnik podaje okres, w jakim podatnik osiągał za pośrednictwem płatnika dochody podlegające rozliczeniu w tej informacji. Dla pracowników, którzy przepracowali u płatnika cały 2009 r., jest to okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Przepisy podatkowe nie precyzują szczegółowo, jaki okres podać w przypadkach, w których podatnik osiąga dochody za pośrednictwem płatnika tylko przez część roku. Płatnik powinien podawać te okresy, w których podatnik osiągał przychody opodatkowane za pośrednictwem płatnika. Nie ma tu znaczenia okres zatrudnienia, z tytułu którego podatnik osiągał dochody.

PRZYKŁAD

Reklama

Zleceniobiorca był zatrudniony w zakładzie w okresie od 1 marca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. Ostatnie wynagrodzenie z umowy zlecenia zostało mu wypłacone 28 sierpnia 2009 r. W takim przypadku w informacji PIT-11 płatnik poda okres od 1 marca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r.

Informację PIT-11 za 2009 r. należy sporządzić do 1 marca 2010 r., ponieważ koniec lutego przypada w niedzielę. W tym samym terminie informację należy przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. Dla podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym będzie to urząd właściwy do opodatkowania osób zagranicznych. Jeżeli podatnik zmieniał w ciągu roku miejsce zamieszkania, właściwy jest urząd według miejsca zamieszkania podatnika na dzień 31 grudnia roku, za który sporządzana jest informacja PIT-11 (dotyczy to informacji sporządzanych po zakończeniu roku).

Jeżeli obowiązek poboru zaliczki ustał w ciągu roku, płatnik może mieć obowiązek sporządzenia i przekazania PIT-11 podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu. Obowiązek ten obciąża płatnika tylko wówczas, gdy podatnik złoży płatnikowi wniosek o wystawienie informacji PIT-11. W takiej sytuacji płatnik powinien wystawić informację PIT-11 w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

PRZYKŁAD

Pracownik był zatrudniony u pracodawcy w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 20 marca 2009 r. oraz od 1 września do 31 grudnia 2009 r. Pracodawca wystawia mu jeden PIT-11 za 2009 r. po zakończeniu roku, ponieważ pracownik nie zgłosił wniosku o wystawienie PIT-11 po zakończeniu pierwszej umowy o pracę. W takim przypadku pracodawca podaje w PIT-11 okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

PRZYKŁAD

Osoba była zatrudniona u pracodawcy na umowę o pracę w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 marca 2009 r. Ostatnie wynagrodzenie z umowy o pracę otrzymała w kwietniu 2009 r. Po zakończeniu umowy o pracę osoba ta złożyła wniosek o wystawienie jej informacji PIT-11. W informacji tej płatnik podał okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 kwietnia 2009 r. (miesiąc otrzymania ostatniego wynagrodzenia). W miesiącach: lipiec i sierpień osoba ta była zatrudniona w danym zakładzie pracy na umowę o dzieło. Wynagrodzenie otrzymała również w tych miesiącach. Po zakończeniu 2009 r. płatnik ma obowiązek wystawić jej drugą informację PIT-11 za okres od 1 lipca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r.

W informacji PIT-11 nie ma potrzeby podawać daty dziennej osiągnięcia ostatniego dochodu u płatnika. Można podać datę końcową miesiąca, w którym podatnik uzyskał dochód za pośrednictwem płatnika. Okresem rozliczeniowym dla zaliczek na podatek dochodowy rozliczanych przez płatnika jest bowiem miesiąc (art. 42 ust. 1 updof).

PRZYKŁAD

Osoba była zatrudniona na umowę o pracę w okresie od 1 lutego 2009 r. do 31 października 2009 r. W grudniu 2009 r. otrzymała premię należną za październik. Płatnik pobrał od tej premii zaliczkę na podatek i odprowadził ją do urzędu skarbowego 20 stycznia 2010 r. Płatnik w informacji PIT-11 za 2009 r. dla tej osoby ma obowiązek uwzględnić premię wypłaconą w grudniu 2009 r. Informację należy wystawić za okres od 1 lutego 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Korygowanie informacji PIT-11

PIT-11, jak każda deklaracja podatkowa, podlega korekcie w razie konieczności poprawienia zawartych w niej błędów. Informację o korekcie należy wówczas zaznaczyć w poz. 7 PIT-11, a do korekty dołączyć pisemne uzasadnienie jej przyczyn.

PRZYKŁAD

W latach 2005-2008 osoba była zatrudniona przez spółkę na umowę o dzieło. Umowa ta została rozwiązana w lutym 2008 r. Osoba weszła w spór ze spółką i wystąpiła do sądu o uznanie umowy o dzieło za stosunek pracy. Sąd ustalił, że w rozstrzyganym przypadku świadczenie usług na podstawie umowy o dzieło spełnia wszelkie przesłanki do uznania ich za pracę wykonywaną w ramach stosunku pracy. Kwalifikacja dokonana przez sąd zmusiła spółkę m.in. do korekty dotychczas wystawionych tej osobie informacji PIT-11, w których rozliczane były przychody z działalności wykonywanej osobiście. Spółka dokona korekty informacji PIT-11 w ten sposób, że przychody uzyskane przez osobę rozliczy jako przychody z umowy o pracę.

Płatnik nie koryguje informacji PIT-11, gdy podatnik ma prawo do wyższej normy kosztów, niż faktycznie zastosowane przez płatnika. W PIT-11 płatnik wykazuje bowiem koszty faktycznie zastosowane przy obliczaniu zaliczek. Przysługujące koszty (wyższe niż zastosowane przez płatnika) podatnik rozliczy w zeznaniu rocznym. Potwierdzają to organy podatkowe, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 31 października 2008 r. (nr IPPB2/415-1147/08-2/MK):

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w ciągu roku podatkowego, pracodawca przy wypłatach honorariów autorskich sukcesywnie nie będzie uwzględniał kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50 proc. przychodów, co znajdzie odzwierciedlenie w sporządzanej po zakończeniu roku informacji podatkowej PIT-11. Niemniej nie ma przeszkód prawnych, aby wnioskodawca uwzględnił w zeznaniu rocznym przysługujące mu koszty uzyskania przychodu, w sytuacji gdy płatnik dokonał poboru zaliczki na podatek dochodowy z pominięciem uwzględnienia normy 50 proc. kosztów uzyskania przychodów i koszty te nie zostały wykazane w informacji podatkowej PIT-11 o wysokości dochodu. Informacja o wysokości dochodu służy określeniu wysokości pobranych zaliczek na podatek i nie może przesądzać o przysługujących podatnikowi, bądź nie, kosztach uzyskania przychodu. Podatek pobrany przez płatnika ma charakter zaliczek na podatek, zaś właściwe rozliczenie z dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym polega na złożeniu zeznania rocznego.

Przekazanie PIT-11 do US

Do urzędu skarbowego informację PIT-11 można przekazać w formie papierowej albo elektronicznej, jeżeli płatnik posiada bezpieczny podpis elektroniczny.

• art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1541

Grzegorz Ziółkowski

doradca podatkowy

Może Cię także zainteresować
Samochód w firmie
Samochód w firmie
Tylko teraz
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  25 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Tomasz Sętowski: W Polsce jest boom na sztukę [PODCAST]

  Czy pandemia zachwiała rynkiem dóbr luksusowych? Jak wygląda sytuacja na rynku dzieł sztuki? Czy Polacy chętnie w nią inwestują? W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), malarz Tomasz Sętowski wyjaśnia te kwestie i tłumaczy dlaczego udział w aukcjach młodej sztuki to dobry pomysł na inwestycje. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

  Branża turystyczna - długi i obawa przed lockdownem

  Branża turystyczna wciąż z długami obawia się kolejnego lockdownu. Przed wyjazdem na wakacje sprawdź organizatora wycieczki. Czy grozi mu opadłość?

  Nowa polityka klimatyczna UE (Fit for 55) to wyższe ceny energii

  Komisja Europejska przyjęła pakiet Fit for 55, aby dostosować politykę unijną do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Efektem zmian w polityce klimatycznej UE będzie dalszy wzrost cen energii. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego dla najuboższych gospodarstw unijnych koszty emisji w transporcie i budynkach wzrosną średnio o 4,3 proc., w Polsce – aż o 14,3 proc. – Ceny wzrosną tym bardziej, im wolniej i bardziej ospale będziemy prowadzić transformację energetyczną – ocenia Izabela Zygmunt, starsza analityczka ds. energii i klimatu z WiseEuropa.

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu?

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu? Ten budowlany dylemat dyskutowany był już wielokrotnie. Przede wszystkim od strony technicznej. Zagadnieniu warto jednak przyjrzeć się bliżej, także pod kątem finansowym i skalkulować rzeczywiste koszty jednego i drugiego rozwiązania. Zwłaszcza, że obecna sytuacja rynkowa zmusza do tego, by na nowo przeliczyć wydatki związane z konstrukcją dachu. Kluczowe są tu zwłaszcza dwie kwestie: rosnące ceny drewna oraz usług dekarskich.

  Ceny rosną, Polacy chcą ograniczać wydatki

  Ceny rosną. Jednocześnie ponad 40 procent Polaków chce ograniczać wydatki. Tak wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

  Jak sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w okolicy? Ruszył system SI2PEM

  Poziom natężenia pola elektromagnetycznego - system SI2PEM. Każdy zainteresowany może już sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w swojej okolicy – szybko, wygodnie i za darmo, przez internet, z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Ruszył SI2PEM, czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (www.si2pem.gov.pl) - poinformowała 20 lipca 2021 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. System będzie aktualizowany wraz z kolejnymi danymi przekazywanymi przez podmioty obowiązane.

  Dlaczego mieszkania drożeją? Kiedy zaczną tanieć?

  Dlaczego mieszkania drożeją? Główną przyczyną wzrostu cen mieszkań jest malejąca ich podaż i wyższe koszty budowy - powiedział PAP wiceprezes JLL Kazimierz Kirejczyk. Dodał, że jest mało prawdopodobne, aby ceny mogły w niedalekiej przyszłości zacząć spadać. Nie widać ryzyka bańki spekulacyjnej na rynku mieszkaniowym, nawet w obliczu niskich stóp procentowych - ocenia ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wyjaśnia, że koszt zakupu nieruchomości rośnie nieco szybciej niż inne ceny konsumenckie, ale jest on niższy niż wzrost wynagrodzeń.

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM) podobne do TBS-ów

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM). Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w wielu kwestiach są podobne do TBS-ów, które działają w Polsce już od 25 lat. Sporą nowością ma być możliwość rozliczenia partycypacji albo dojścia do własności mieszkania. Będzie to możliwe jednak dopiero po spłacie kredytu na budowę. Rząd chce mocno wspierać społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Świadczy o tym m.in. kwota dofinansowania dla gmin uruchamiających takie instytucje (aż 1,5 mld zł).

  Prosta spółka akcyjna - nowy podmiot od 1 lipca 2021 r.

  W ramach pakietu Ministerstwa Rozwoju „100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” w Kodeksie spółek handlowych wprowadzono przepisy regulujące nowy typ spółki kapitałowej. Jest to prosta spółka akcyjna. Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2021 r.

  Polskie firmy muszą być obecne w Google, jeśli chcą przetrwać

  Wg danych zebranych przez firmę Senuto, w polskim Internecie jest obecnych blisko 90 tysięcy sklepów online i tylko w 2020 roku w czasie pandemii, powstało ponad 6 tysięcy nowych. Generują one miesięcznie prawie 400 milionów odwiedzin tylko z samych wyszukiwarek. Oznacza to, że statystycznie, każdy dorosły Polak, każdego miesiąca, odwiedza sklepy internetowe z użyciem Google 13 razy. Czyli niemal co drugi dzień.