Kategorie

Jak obliczyć i wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Dorota Twardo
inforCMS
W dniu rozwiązania stosunku pracy pracodawca musi wypłacić pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Jego prawidłowe wyliczenie sprawia często kłopoty, zwłaszcza w sytuacji, gdy wynagrodzenie pracownika w poszczególnych miesiącach znacznie się różni.

Czy wymiar etatu ma znaczenie

Zatrudniamy pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy, po cztery godziny dziennie od poniedziałku do piątku. W przyszłym tygodniu wygaśnie zawarta z tym pracownikiem umowa na czas określony i będziemy zobowiązani do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Czy dla obliczenia ekwiwalentu istotne jest, w jakim wymiarze czasu pracownik pracuje?

Reklama

Obliczając ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, należy mieć na uwadze konieczność modyfikacji ogólnych zasad ustalania jego wysokości. Według ogólnego schematu, aby obliczyć kwotę należnego pracownikowi ekwiwalentu, należy ustalić jego podstawę wymiaru, następnie dzieli się ją przez współczynnik, a otrzymany wynik przez osiem godzin. Na koniec otrzymaną stawkę ekwiwalentu za jedną godzinę urlopu mnoży się przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu.

Licząc ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, trzeba jednak przyjąć założenie, iż przeciętna liczba dni roboczych w miesiącu, czyli wartość współczynnika, powinna być ustalana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, określonego w umowie o pracę (stanowisko Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Gospodarki i Pracy z maja 2004 r. nr PP III/79-338/JR/04). A zatem przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu należy zastosować współczynnik wynoszący 1/2 współczynnika przyjętego dla pełnego wymiaru czasu pracy.

Natomiast bez względu na to, przez ile godzin na dobę niepełnoetatowiec świadczy pracę, kwotę ekwiwalentu za 1 dzień urlopu zawsze należy dzielić przez 8. Wyjątkiem są jedynie pracownicy niepełnosprawni i osoby wykonujące zawody medyczne, ich bowiem na podstawie przepisów szczególnych obowiązują inne dobowe normy czasu pracy (np. 7 godzin czy 7 godzin i 35 minut).

PODSTAWA PRAWNA

• Par. 18, par. 19 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 z późn. zm.).

Czy ma znaczenie data wypłaty premii

Reklama

Z końcem września zostanie rozwiązana z pracownikiem umowa o pracę. Z tego tytułu będziemy musieli wypłacić mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie stałe oraz zmienne premie miesięczne. Pensje płatne są do 10 dnia następnego po miesiącu, którego dotyczą. Czy w podstawie ekwiwalentu zmienne elementy pensji powinny być uwzględnione w wysokości wypłaconej w czerwcu, lipcu i sierpniu?

W podstawie ekwiwalentu zmienne składniki pensji przysługujące pracownikowi za okresy miesięczne uwzględnia się z trzech miesięcy poprzedzających nabycie prawa do ekwiwalentu. Jednak pod uwagę bierze się nie datę ich wypłaty, a okres, którego dotyczą. Tak więc w przypadku opisanym w pytaniu, licząc ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, oprócz stałej pensji miesięcznej w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu, tj. we wrześniu, należy uwzględnić również zmienne premie miesięczne przysługujące za trzy miesiące poprzedzające wrzesień, tj. za czerwiec, lipiec i sierpień, a wypłacone odpowiednio w lipcu, sierpniu i we wrześniu.

PODSTAWA PRAWNA

• Par. 14-16 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 z późn. zm.).

Czy uwzględnia się koszty uzyskania przychodów

Z pracownikiem 29 sierpnia 2008 r. rozwiązaliśmy umowę o pracę. W tym też terminie pracownik otrzymał należną mu pensję za sierpień, natomiast 1 września wypłaciliśmy mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Czy przy wypłacie ekwiwalentu powinniśmy byli zastosować koszty uzyskania przychodów?

Tak. Koszty uzyskania przychodu z tytułu stosunku pracy uwzględnia się, jeśli pracownikowi wypłacany jest jakikolwiek składnik wynagrodzenia. O tym, czy świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy, decyduje okoliczność, że jest ono związane z zatrudnieniem pracownika. Bez znaczenia natomiast pozostaje fakt, że uzyskujący to świadczenie w momencie jego otrzymania nie jest już zatrudniony u pracodawcy.

A zatem mimo że ekwiwalent za urlop wypłacony został pracownikowi już po ustaniu stosunku pracy, przysługiwał one właśnie z racji wcześniejszego statusu pracownika, w związku z czym był przychodem ze stosunku pracy podlegającym opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla wynagrodzenia. I dlatego też przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, wypłaconego we wrześniu, należało uwzględnić koszty uzyskania przychodów.

Gdyby jednak wypłata ekwiwalentu miała miejsce w tym samym miesiącu, co wypłata wynagrodzenia za pracę, ale nie razem z tym wynagrodzeniem, tylko np. w innym terminie, wówczas przy obliczaniu zaliczki na podatek nie należałoby stosować kosztów uzyskania przychodów. W przypadku bowiem dokonywania kilku różnych wypłat świadczeń ze stosunku pracy w jednym miesiącu koszty potrąca się tylko raz.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 12, art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2000r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy pracownik może domagać się odsetek

Z pracownikiem 30 czerwca 2008 r. rozwiązaliśmy umowę o pracę. Pensję za czerwiec wypłaciliśmy mu zgodnie z przepisami zakładowymi o wynagradzaniu 28 czerwca, natomiast ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - 31 lipca. Pracownik wystąpił do nas z żądaniem wypłaty odsetek za 31 dni. Czy ma on do tego podstawę prawną?

Pracodawca powinien rozliczyć się z odchodzącym pracownikiem w ostatnim dniu trwania umowy o pracę. Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy stają się wymagalne wszystkie należności ze stosunku pracy, takie jak: wynagrodzenie za pracę i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.

Z dniem ustania stosunku pracy prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego w naturze przekształca się bowiem w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. W tym też dniu rozpoczyna bieg termin przedawnienia roszczenia o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany w naturze, a nieprzedawniony urlop wypoczynkowy. Późniejsza wypłata ekwiwalentu uprawnia pracownika do żądania od pracodawcy wypłaty odsetek ustawowych za opóźnienie. Niezależnie od odsetek za zwłokę pracownik może również żądać od pracodawcy odszkodowania, wykazując rozmiar szkody i związek przyczynowy między opóźnieniem wypłaty a poniesioną szkodą.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 94 pkt 5, art. 282 par. 1 pkt 1, art. 291 par. 1 ustawy z 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

• Art. 471, art. 481 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Czy od ekwiwalentu trzeba zapłacić składki

Z pracownikiem rozwiązaliśmy umowę o pracę. W związku z niewykorzystaniem przez niego przysługującego mu urlopu wypoczynkowego zobowiązani jesteśmy do wypłaty mu z tego tytułu ekwiwalentu. Czy kwotę ekwiwalentu należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz opodatkować?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop, jako przychód ze stosunku pracy, stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Należy uwzględnić go również w podstawie opodatkowania.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z tytułu stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. W szczególności jest to wynagrodzenie zasadnicze, płaca za godziny nadliczbowe, nagrody, różnego rodzaju dodatki, ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Ponieważ żadne przepisy nie zwalniają ze składek ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, podlega on uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop jako przychód ze stosunku pracy nie wyłączony z podatku na podstawie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlega też uwzględnieniu w podstawie opodatkowania.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 12, art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z poźn. zm.).

• Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 z późn. zm.).

• Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).

DOROTA TWARDO

Może Cię także zainteresować
Samochód w firmie
Samochód w firmie
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  24 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - kto i jak powinien go przeprowadzić?

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć realizowanych na terytorium Polski, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji. Kto ma obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Jaki jest zakres i termin tego audytu i jakie obowiązki informacyjne ciążą na obowiązanych przedsiębiorcach? Jakie kary grożą za brak audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  Tomasz Sętowski: W Polsce jest boom na sztukę [PODCAST]

  Czy pandemia zachwiała rynkiem dóbr luksusowych? Jak wygląda sytuacja na rynku dzieł sztuki? Czy Polacy chętnie w nią inwestują? W rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl), malarz Tomasz Sętowski wyjaśnia te kwestie i tłumaczy dlaczego udział w aukcjach młodej sztuki to dobry pomysł na inwestycje. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

  Branża turystyczna - długi i obawa przed lockdownem

  Branża turystyczna wciąż z długami obawia się kolejnego lockdownu. Przed wyjazdem na wakacje sprawdź organizatora wycieczki. Czy grozi mu opadłość?

  Nowa polityka klimatyczna UE (Fit for 55) to wyższe ceny energii

  Komisja Europejska przyjęła pakiet Fit for 55, aby dostosować politykę unijną do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Efektem zmian w polityce klimatycznej UE będzie dalszy wzrost cen energii. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego dla najuboższych gospodarstw unijnych koszty emisji w transporcie i budynkach wzrosną średnio o 4,3 proc., w Polsce – aż o 14,3 proc. – Ceny wzrosną tym bardziej, im wolniej i bardziej ospale będziemy prowadzić transformację energetyczną – ocenia Izabela Zygmunt, starsza analityczka ds. energii i klimatu z WiseEuropa.

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu?

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu? Ten budowlany dylemat dyskutowany był już wielokrotnie. Przede wszystkim od strony technicznej. Zagadnieniu warto jednak przyjrzeć się bliżej, także pod kątem finansowym i skalkulować rzeczywiste koszty jednego i drugiego rozwiązania. Zwłaszcza, że obecna sytuacja rynkowa zmusza do tego, by na nowo przeliczyć wydatki związane z konstrukcją dachu. Kluczowe są tu zwłaszcza dwie kwestie: rosnące ceny drewna oraz usług dekarskich.

  Ceny rosną, Polacy chcą ograniczać wydatki

  Ceny rosną. Jednocześnie ponad 40 procent Polaków chce ograniczać wydatki. Tak wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

  Jak sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w okolicy? Ruszył system SI2PEM

  Poziom natężenia pola elektromagnetycznego - system SI2PEM. Każdy zainteresowany może już sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w swojej okolicy – szybko, wygodnie i za darmo, przez internet, z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Ruszył SI2PEM, czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (www.si2pem.gov.pl) - poinformowała 20 lipca 2021 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. System będzie aktualizowany wraz z kolejnymi danymi przekazywanymi przez podmioty obowiązane.

  Dlaczego mieszkania drożeją? Kiedy zaczną tanieć?

  Dlaczego mieszkania drożeją? Główną przyczyną wzrostu cen mieszkań jest malejąca ich podaż i wyższe koszty budowy - powiedział PAP wiceprezes JLL Kazimierz Kirejczyk. Dodał, że jest mało prawdopodobne, aby ceny mogły w niedalekiej przyszłości zacząć spadać. Nie widać ryzyka bańki spekulacyjnej na rynku mieszkaniowym, nawet w obliczu niskich stóp procentowych - ocenia ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wyjaśnia, że koszt zakupu nieruchomości rośnie nieco szybciej niż inne ceny konsumenckie, ale jest on niższy niż wzrost wynagrodzeń.

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM) podobne do TBS-ów

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM). Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w wielu kwestiach są podobne do TBS-ów, które działają w Polsce już od 25 lat. Sporą nowością ma być możliwość rozliczenia partycypacji albo dojścia do własności mieszkania. Będzie to możliwe jednak dopiero po spłacie kredytu na budowę. Rząd chce mocno wspierać społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Świadczy o tym m.in. kwota dofinansowania dla gmin uruchamiających takie instytucje (aż 1,5 mld zł).

  Prosta spółka akcyjna - nowy podmiot od 1 lipca 2021 r.

  W ramach pakietu Ministerstwa Rozwoju „100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” w Kodeksie spółek handlowych wprowadzono przepisy regulujące nowy typ spółki kapitałowej. Jest to prosta spółka akcyjna. Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2021 r.

  Polskie firmy muszą być obecne w Google, jeśli chcą przetrwać

  Wg danych zebranych przez firmę Senuto, w polskim Internecie jest obecnych blisko 90 tysięcy sklepów online i tylko w 2020 roku w czasie pandemii, powstało ponad 6 tysięcy nowych. Generują one miesięcznie prawie 400 milionów odwiedzin tylko z samych wyszukiwarek. Oznacza to, że statystycznie, każdy dorosły Polak, każdego miesiąca, odwiedza sklepy internetowe z użyciem Google 13 razy. Czyli niemal co drugi dzień.