Kategorie

Jak zatrudniać i zwalniać pracowników młodocianych

Monika Kaźmierczak
inforCMS
Niebawem rozpocznie się okres, w którym pracodawcy będą zatrudniać pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego. Będzie to także czas, kiedy dochodzi do rozwiązywania umów z młodocianymi. Z uwagi na fakt, że tę grupę pracowników obowiązują odmienne regulacje niż stosowane do pozostałych pracowników, pracodawcy mają dużo problemów z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników młodocianych.


Aby zatrudnianie i zwalnianie pracowników młodocianych nie było dla pracodawcy trudne, musi on wiedzieć, kiedy do tej grupy pracowników stosujemy ogólne przepisy prawa, a kiedy przepisy szczególne.

 


(?) Chcemy zatrudnić kilku pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego. Czy musimy ich zatrudnienie zgłosić do PIP? Czy powinni oni przejść badania lekarskie i szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy?


Pracodawca nie ma obowiązku zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy faktu zatrudnienia pracownika młodocianego w celu przygotowania zawodowego. O zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego musi natomiast zawiadomić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.


WAŻNE!

Zatrudniając młodocianego, pracodawca, tak jak w przypadku wszystkich innych pracowników, jest zobowiązany, przed dopuszczeniem młodocianego do pracy, skierować go na wstępne badania lekarskie w celu uzyskania przez niego orzeczenia o zdolności do wykonywania określonej pracy.


Badania wstępne muszą być również wykonane, jeśli pracownik młodociany jest przenoszony na inne stanowisko pracy.

Reklama

W związku ze szczególną ochroną zdrowia młodocianych, pracodawca jest zobowiązany przekazywać informacje o ryzyku zawodowym, które wiąże się z pracą wykonywaną przez młodocianego, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami również przedstawicielowi ustawowemu młodocianego.


Pracownik młodociany rozpoczynający pracę powinien także odbyć szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek ten wynika z ogólnego zakazu dopuszczania pracownika do pracy, jeśli nie posiada on dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp.(?) Na budowę do sprzątania chcemy przyjąć młodocianego pracownika, który 18 lat skończy w październiku br. Jaką umowę najlepiej z nim zawrzeć - zlecenia czy o pracę? Młodociany będzie pracował u nas 3 tygodnie.


Rozstrzygnięcie, czy młodociany powinien być zatrudniony na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenia, zależy od warunków, w jakich będzie wykonywał swoje obowiązki. Jeśli z charakteru umowy ma wynikać, że młodociany wykonuje swoje obowiązki na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wskazanym, a pracodawca ma go zatrudnić za wynagrodzeniem, to umową łączącą Państwa i młodocianego powinna być umową o pracę. Wskazane wyżej cechy są charakterystyczne dla umowy o pracę. Jeśli zaś młodociany ma mieć większą swobodę w wykonywaniu powierzonych mu zadań, gdzie nie ma cech charakterystycznych dla stosunku pracy, zawartą z nim umową może być umowa cywilnoprawna, np. umowa zlecenia.(?) Chcemy zatrudnić młodocianego w celu przygotowania zawodowego. Czy możemy podpisać z nim umowę lojalnościową, zgodnie z którą młodociany po zakończeniu przygotowania będzie u nas pracował jeszcze co najmniej 1 rok, a w sytuacji gdyby nie dotrzymał umowy, będzie zobowiązany zwrócić nam koszty przygotowania zawodowego?


Zobowiązanie się młodocianego, zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego, do przepracowania oznaczonego okresu (po ukończeniu tego przygotowania) i do zwrotu zakładowi pracy kosztów przygotowania zawodowego w razie rozwiązania przez niego umowy przed upływem tego okresu jest nieważne. Takie stanowisku zajął również Sąd Najwyższy w uchwale z 7 grudnia 1988 r. (III PZP 32/88, OSNCP 1989/3/44).


Pracodawca nie może zatem podpisać z młodocianym umowy lojalnościowej, która obejmowałaby swoimi postanowieniami okres po zakończeniu przygotowania zawodowego.(?) Czy można zatrudnić młodocianego, który nie ukończył gimnazjum? Jeśli tak, to jakich formalności w związku z takim zatrudnieniem trzeba dopełnić?


Z młodocianym, który nie ukończył gimnazjum, można zawrzeć umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy, jeżeli:

l został on przyjęty do oddziału przysposabiającego do pracy utworzonego w gimnazjum oraz uzyskał pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej albo

l uzyskał zezwolenie dyrektora gimnazjum, w którego obwodzie mieszka, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz uzyskał pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.


Do zawarcia powyższej umowy konieczny jest jednak wniosek jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.


Z młodocianym, który nie ukończył gimnazjum i uczy się poza szkołą, może być, po ukończeniu przez niego przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy, zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu.(?) Jak powinna wyglądać umowa o pracę zawierana z młodocianym w celu przygotowania zawodowego?

Reklama


Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego powinna być zawarta na piśmie i zawierać oznaczenie stron umowy, rodzaj umowy, rodzaj przygotowania zawodowego (a więc określać to, czy młodociany będzie odbywać naukę zawodu, czy będzie przyuczany do wykonywania określonej pracy), datę zawarcia, czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego, sposób dokształcania teoretycznego, wymiar czasu pracy oraz wysokość wynagrodzenia.


W zakresie sposobu dokształcania teoretycznego w umowie trzeba wskazać, czy będzie się ono odbywać przez naukę w zasadniczej szkole zawodowej albo ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego, czy pracodawca będzie organizować dokształcanie we własnym zakresie.(?) Zatrudnialiśmy młodocianego w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu. Musimy wypowiedzieć mu umowę przed rozpoczęciem roku szkolnego. Jakich w związku z tym musimy dokonać formalności?


W razie konieczności wypowiedzenia młodocianemu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu, pracodawca ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie przedstawiciela ustawowego młodocianego lub jego opiekuna oraz szkołę, jeżeli młodociany dokształca się w szkole, a także izbę rzemieślniczą, jeżeli pracodawcą jest rzemieślnik. Obowiązek taki ma na celu umożliwienie młodocianemu kontynuowania nauki zawodu w dotychczasowym lub pokrewnym zawodzie.(?) Zatrudniony przez nas w ramach nauki zawodu młodociany nie otrzymał promocji do następnej klasy zasadniczej szkoły zawodowej. Co w takim przypadku z dalszą nauką zawodu? Czy mamy ją przerwać?


W takim przypadku pracodawca, na wniosek młodocianego, albo izba rzemieślnicza na wniosek pracodawcy będącego rzemieślnikiem i młodocianego, może przedłużyć czas trwania nauki zawodu, nie więcej jednak niż o 12 miesięcy, w celu umożliwienia dokończenia nauki w szkole.


Zasadą jest, że nauka zawodu trwa nie krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 36 miesięcy. Może się jednak zdarzyć, że młodociany dokształcający się w zasadniczej szkole zawodowej nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończył szkoły.


WAŻNE!

Pracodawca ma możliwość wydłużenia nauki zawodu także w innych uzasadnionych przypadkach. Wtedy jednak wydłużenie to nie może być dłuższe niż o 6 miesięcy.(?) Młodociany zatrudniony u nas w celu przygotowania zawodowego chce rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. Czy możemy zgodzić się na to? Słyszeliśmy, że umowę może wypowiedzieć tylko pracodawca i to jedynie w kilku przypadkach.


Umowa o pracę zawarta z młodocianym zawsze może być rozwiązana na mocy wypowiedzenia pracownika młodocianego. Młodociany musi jednak pamiętać o zachowaniu okresów wypowiedzenia, których długość jest taka sama jak przy wypowiadaniu umów zawartych na czas nieokreślony, czyli:

l 2 tygodnie, jeżeli młodociany był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

l 1 miesiąc, jeżeli młodociany był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

l 3 miesiące, jeżeli młodociany był zatrudniony co najmniej 3 lata.


Z powyższego wynika, że młodociany może wypowiedzieć umowę o pracę zawartą w celu przygotowania zawodowego. Musi jednak złożyć stosowne oświadczenie (może być w formie ustnej) oraz pamiętać o zachowaniu odpowiedniego okresu wypowiedzenia.


Inaczej jest w przypadku wypowiedzenia pracodawcy. Pracodawca może wypowiedzieć młodocianemu umowę o pracę tylko w następujących przypadkach:

l niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, mimo stosowania wobec niego środków wychowawczych,

l ogłoszenia upadłości lub likwidacji,

l reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego,

l stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.


Wypowiedzenie młodocianemu umowy o pracę w innych, niż wskazane wyżej, okolicznościach jest niedopuszczalne.l art. 22 § 1-1, art. 29 § 1, art. 36 § 1, art. 194-196, art. 201, art. 201, art. 229 § 1, art. 237 § 1 Kodeksu pracy,

l § 1 ust. 1 pkt 1, § 3a, § 4, § 6, § 12 rozporządzenia z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (DzU nr 60, poz. 278 ze zm.),

l § 1, § 5 rozporządzenia z 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (DzU nr 214, poz. 1808).


Orzecznictwo uzupełniające:

l Zajęcia szkolne odbywające się na terenie zakładu przemysłowego nie są równoznaczne z zatrudnieniem w ramach nauki zawodu. (Wyrok sądu apelacyjnego z 16 listopada 1995 r., III AUr 925/95, OSA 1996/3/8)


Monika Kaźmierczak

specjalista w zakresie prawa pracy

Może Cię także zainteresować
Samochód w firmie
Samochód w firmie
Tylko teraz
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  3 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Tańsza energia elektryczna. Umowy z cenami dynamicznymi

  Energia elektryczna - ceny. Możliwość uzyskania niższych cen za energię, jako efekt dostosowywania swojego zużycia energii w odpowiedzi na sygnały rynkowe, to najważniejszy dla odbiorców skutek zmian proponowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, wprowadzającym umowy z tzw. cenami dynamicznymi.

  Nowy Peugeot 308 SW w Polsce. Znamy cennik francuskiego kombi!

  Nowy Peugeot 308 SW oficjalnie pojawił się w Polsce. Znamy cennik auta. Za francuskie kombi trzeba zapłacić co najmniej 91 800 zł.

  Volkswagen Passat GTE: test niemieckiej hybrydy plug-in

  Volkswagen Passat GTE ma przestronną kabinę i duży bagażnik. Czy rodzinne nadwozie uzupełnione hybrydą plug-in sprawdza się w praktyce?

  Content marketing w biznesie – jak to robić dobrze

  Content marketing w biznesie. Gdy na marketingowym horyzoncie pojawia się hasło “content”, naturalnym skojarzeniem jest produkcja, dystrybucja i zarządzanie treścią, która z jednej strony dawałaby wymierną wartość dla odbiorcy, a z drugiej – kreowała pożądany wizerunek danej marki. Tyle i aż tyle? W praktyce działania contentowe to o wiele bardziej złożone przedsięwzięcia, a potencjalni twórcy pożądanych materiałów powinni dwa razy się zastanowić przed postawieniem pierwszego przecinka lub kropki.

  Kredyt na samochód. Jaki wybrać i czym się różnią?

  Kredyt na samochód, czyli kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy i leasing konsumencki. Która forma jest najlepsza?

  Wydatki na mieszkanie w budżecie domowym

  Wydatki na mieszkanie. Wydatki na utrzymanie i wyposażenie mieszkania lub domu w Polsce stanowią prawie 25% wydawanych przez nas pieniędzy – wynika z danych Eurostatu. To jeden z najgorszych wyników w Europie. Co ciekawe, jeszcze gorzej jest w Niemczech.

  Rolniczy handel detaliczny - co się zmieni

  Rolniczy handel detaliczny. 30 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Wejście w życie nowych rozwiązań uzależnione jest od przebiegu procesu notyfikacji projektu ustawy w Komisji Europejskiej i w państwach członkowskich UE.

  Bezpieczne wakacje 2021: o czym pamiętać?

  Bezpieczne wakacje 2021 to pojęcie, o którym w tym roku Policja powtarza do znudzenia. Te zasady naprawdę warto jednak przyswoić. Jak brzmią?

  e-Bilety Morskie Oko. Rezerwacja lub nie zaparkujesz!

  e-Bilety Morskie Oko - to jedyny sposób, aby w najbliższych dniach zostawić auto w Palenicy Białczańskiej. Muszą o tym wiedzieć odwiedzający TPN.

  Rynek nieruchomości biurowych w Polsce

  Rynek nieruchomości biurowych. Sytuacja związana z pandemią istotnie wpłynęła na rynek biurowy. Inwestorzy w sektorze biurowym jeszcze mocniej stawiają obecnie, zarówno na rozwiązania energooszczędne, jak również ekologię i udogodnienia z zakresu wellbeingu.

  Trudniej o kredyt hipoteczny - nowa Rekomendacja S

  Kredyty hipoteczne - Rekomendacja S. Od lipca bieżącego roku obowiązują nowe zasady udzielania kredytów mieszkaniowych. Co o „nowej” Rekomendacji S przyszły kredytobiorca wiedzieć powinien?

  Volkswagen Taigo: Niemcy stawiają na SUV-a coupe

  Volkswagen Taigo to nowa propozycja w ofercie marki w Europie. Czym jest Taigo? To tak naprawdę model T-Cross, jednak w wersji coupe.

  Firma w mediach. Na czym polegają skuteczne media relations?

  Firma w mediach. Ogromna konkurencja rynkowa oraz wysokie wymagania ze strony samych konsumentów niejako wymuszają na biznesach cykliczną obecność w mediach. Aby regularnie pojawiać się na łamach prasy, tytułów online czy platformach influencerów należy wyjątkowo poważnie potraktować kwestię kontaktu z poszczególnymi redakcjami. W jaki sposób? Odpowiedzią są skuteczne działania media relations.

  Prawo, a zakłady bukmacherskie!

  2017 rok to przełomowa data w historii polskiej branży zakładów bukmacherskich. Właśnie wtedy weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych, którą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Co zmieniło się po tej dacie pod kątem prawnym i jak było wcześniej?

  Test: Peugeot 508 SW PSE, czyli francuskie AMG w akcji

  Test: Peugeot 508 PSE, czyli napęd na cztery koła, 360 koni mechanicznych i hybryda plug-in. W skrócie francuskie AMG spisało się na medal.

  Ile lat wstecz sprawdza UFG?

  Ile lat wstecz sprawdza UFG? Czyli za ile lat kierowca może otrzymać karę za brak ubezpieczenia OC? Postanowiliśmy to sprawdzić.

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego?

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego? Jest kilka zasad, o których kierowca powinien pamiętać podczas zdarzenia drogowego. Dziś je przypomnimy.

  30% Club Poland: „Różnorodność we władzach to wymierne korzyści spółki” [PODCAST]

  Dane dowodzą, że zróżnicowane zespoły są bardziej efektywne. Ale czy faktycznie tak jest? Czy firma, która w swojej strategii stawia na różnorodność może liczyć na wymierne korzyści?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego: co oznacza?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego nie zawsze jest łatwy. Szczególnie że sprzedający ukrywają informacje, a kupujący mają ograniczone zaufanie.

  Wyższe grzywny za wykroczenia drogowe

  Podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł zakłada projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, przyjęty przez rząd.

  Ceny mieszkań w Europie rosną szybciej niż w Polsce

  Ceny mieszkań w Europie. Ceny mieszkań oderwały się od fundamentów? Szybciej w Europie niż w Polsce – sugerują dane Eurostatu. W Polsce przez ostatnie lata ceny rosły tylko trochę szybciej niż dochody ludności. W państwach Europy Zachodniej dynamika była nawet kilkukrotnie wyższa.

  Wynajem domów w Polsce

  Wynajem domów. Wynajem domów w Polsce stanowi około 3% - 5% rynku najmu, ale jest ciekawym rozwiązaniem. Osoby zastanawiające się nad wynajmem większego mieszkania, powinny wziąć pod uwagę również dom, bo stawki czynszów za 1 mkw. są konkurencyjne. Na popularność wynajmu domów w innych krajach wpływa m.in. udział budynków jednorodzinnych w zasobie mieszkaniowym i wskaźnik urbanizacji.

  Studencie - nie daj się oszukać. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, gdy sezon w pełni

  Wynajem mieszkania - studenci. Okres wakacji aż do września to typowy sezon najmu. Wiele osób stara się zaplanować na ten czas zmianę miejsca zamieszkania. Jest zazwyczaj trochę więcej wolnego, łatwiej o urlop w pracy, jest też korzystniej ze względu na zmianę szkoły dla dzieci. Równocześnie w tym samym czasie na rynku pojawiają się osoby studiujące. Młodzież rozpoczynająca studia w nowym mieście, studenci wyższych lat zmieniają lokum. Kwestie towarzyskie, uczuciowe czy chęć uzyskania większego komfortu - to najczęstsze przyczyny zmiany kwatery przez studentów.

  Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). W opracowaniu przedstawiamy, dla jakich przedsiębiorców taka forma prowadzenia działalności może być korzystna.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?