Kategorie

W przypadku usług niematerialnych obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy

Krzysztof Bramorski
inforCMS
W przypadku niektórych transakcji zawieranych między podatnikami z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej zasadne stało się przeniesienie obowiązku zapłaty VAT na nabywców towarów lub usług.

Rozwiązanie to ma na celu m.in. uproszczenie rozliczenia VAT dzięki mechanizmowi samoobliczenia podatku przez nabywcę. W takim przypadku kwota podatku należnego będzie stanowiła jednocześnie u niego kwotę podatku naliczonego podlegającego odliczeniu na zasadach ogólnych.

Obowiązek podatkowy

Zgodnie z art. 193 Dyrektywy VAT każdy podatnik dokonujący podlegającej opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług obowiązany jest do zapłaty VAT, z wyjątkiem sytuacji gdy do zapłaty VAT zobowiązana jest inna osoba - w przypadkach, o których mowa w art. 194-199 i art. 202 Dyrektywy. Przepisy art. 194 i 199 mają charakter fakultatywny i wskazują, iż państwa członkowskie mogą postanowić, iż osobą zobowiązaną do zapłaty VAT jest odbiorca towarów lub usługobiorca (art. 199 dot. samoopodatkowania w transakcjach krajowych). W pozostałych przypadkach, w sytuacji gdy dostawcą/usługodawcą jest podatnik niemający siedziby na terytorium danego kraju, państwa członkowskie są zobowiązane do przeniesienia obowiązku rozliczenia VAT na nabywcę towarów lub usługobiorcę. Obowiązek ten dotyczy następujących transakcji transgranicznych:

1) dostawy gazu lub energii elektrycznej na warunkach przewidzianych w art. 38 i 39 Dyrektywy (poprzez sieci dystrybucji),

Reklama

2) świadczenia usług, o których mowa w art. 56 (usługi niematerialne); usług, o których mowa w art. 44, 47, 50, 53, 54 i 55 Dyrektywy (wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów, usług pomocniczych do wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów, usług pośrednictwa do tych usług, usług wyceny rzeczowego majątku ruchomego i prac na tym majątku),

3) wewnątrzwspólnotowej transakcji (dostawy) trójstronnej (dalej WTT), o ile zostaną spełnione warunki wymienione w art. 197, w tym też przesłanki wskazane w art. 141 Dyrektywy (przesłanki do zastosowania zasad uproszczonych) - wówczas obowiązek rozliczenia VAT ciąży na ostatecznym nabywcy towarów

4) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (art. 200 Dyrektywy - każda osoba dokonująca podlegającego opodatkowaniu wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów jest zobowiązana do zapłaty VAT).

Polski podatnik jako dostawca towaru lub usługodawca na rzecz nabywcy z innego państwa członkowskiego nie będzie w wymienionych przypadkach zobowiązany do rejestracji na cele VAT i do rozliczania tego podatku w tym innym państwie.

Regulacje ustawowe

W przypadku usług niematerialnych obowiązek rozliczenia podatku będzie ciążył na podatniku nabywcy mającym siedzibę/miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale pod warunkiem że jest to kraj inny niż kraj świadczącego usługę (art. 27 ust. 3 ustawy o VAT). Katalog usług niematerialnych zawiera m.in. usługi reklamy; usługi konsultantów, inżynierów, firm konsultingowych, prawników, księgowych oraz inne podobne usługi, jak również przetwarzanie danych i dostarczanie informacji; wynajem rzeczowego majątku ruchomego, z wyjątkiem wszystkich środków transportu; usługi telekomunikacyjne; a także usługi świadczone drogą elektroniczną. Mając na uwadze, iż odwołanie się w polskich przepisach do klasyfikacji statystycznych (art. 27 ust. 4) może prowadzić do określenia miejsca opodatkowania w sposób niezgodny z Dyrektywą VAT, należy mieć na względzie orzecznictwo ETS, w którym wielokrotnie podkreślano, że terminom, użytym w Dyrektywie należy nadawać znaczenie zgodne z intencją unijnego ustawodawcy i celem wprowadzenia danej regulacji (K. Sachs, R. Namysłowski, Dyrektywa VAT, Warszawa 2008, s. 394).

Miejsce świadczenia

Reklama

Jeśli chodzi natomiast o usługi, o których mowa w art. 44, 47, 50, 53-55 Dyrektywy (art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy), za miejsce świadczenia uważa się terytorium państwa członkowskiego, które nadało usługobiorcy numer identyfikacyjny VAT, pod którym usługa została dla niego wykonana. Reguła ta ma jedynie zastosowanie w sytuacji, gdy usługobiorca poda usługodawcy numer identyfikacyjny VAT państwa członkowskiego innego niż państwo rozpoczęcia transportu (w przypadku wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów i usług związanych z tą usługą) lub państwa członkowskiego innego niż państwo, na którego terytorium usługi te są faktycznie świadczone (wycena rzeczowego majątku ruchomego lub prace na tym majątku), a towary po wykonaniu usługi są wywiezione poza państwo członkowskie, w którym usługa była faktycznie świadczona.

Odnosząc się do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów rozliczonego przez zagranicznego nabywcę, wskazać należy, iż z punktu widzenia polskiego podatnika transakcja taka zostanie zidentyfikowana jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (zasada lustrzanego odbicia). Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy przez WDT rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy (czyli dostawy towarów) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Podkreślić należy, iż aby daną transakcję można było uznać za WDT, muszą być spełnione zarówno warunki dotyczące statusu dostawcy (art. 13 ust. 6 i 7), jak i nabywcy (art. 13 ust. 2). Wyjątkiem będzie przypadek związany z dostawą nowych środków transportu.

Samoobliczenie podatku

Natomiast regulacje odnoszące się do WTT zostały w ustawie o VAT uregulowane w przepisach art. 135-138. Umożliwienie rozliczenia VAT przez ostatniego nabywcę jest uzależnione od wielu warunków, w tym m.in. posługiwania się przez niego numerem identyfikacyjnym na potrzeby podatku VAT państwa członkowskiego, w którym kończy się transport/wysyłka.

Można zatem stwierdzić, że mechanizm samoobliczenia podatku przez zagranicznego nabywcę nie będzie miał zastosowania w przypadku, gdy polski podatnik będzie wykonywał czynności na rzecz podmiotów niezarejestrowanych na potrzeby VAT. Tylko w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu - status nabywcy nie będzie miał znaczenia (nawet osoba fizyczna niebędąca podatnikiem będzie zobowiązana do jego rozliczenia).

Usługi niematerialne

Katalog usług niematerialnych zawiera m.in. usługi reklamy; usługi konsultantów, inżynierów, firm konsultingowych, prawników, księgowych oraz inne podobne usługi, jak również przetwarzanie danych i dostarczanie informacji; wynajem rzeczowego majątku ruchomego, z wyjątkiem wszystkich środków transportu; usługi telekomunikacyjne; a także usługi świadczone drogą elektroniczną.

PRZYKŁAD

OKREŚLENIE MIEJSCA OPODATKOWANIA VAT

Towary są przewożone przez polskiego przewoźnika z Hiszpanii do Niemiec:

•  usługobiorca niemiecki nie podaje nr NIP UE - polski przewoźnik (usługodawca) obowiązany jest do zarejestrowania się w Hiszpanii i rozliczenia tam VAT z tytułu świadczonej usługi (art. 28 ust. 1 ustawy);

•  usługobiorca podaje nr NIP UE nadany przez Niemcy - usługa transportowa będzie opodatkowana w Niemczech, VAT na zasadzie importu usług rozliczy niemiecki usługobiorca (art. 28 ust. 3 ustawy), natomiast polski podatnik wystawi fakturę, na której poda kwotę netto oraz informację, że podatek zapłaci nabywca usługi.

KRZYSZTOF BRAMORSKI

ksiegowosc@infor.pl

radca prawny, partner zarządzający w Kancelarii BSO Prawo & Podatki

PODSTAWA PRAWNA

•  Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  14 maja 2021
  Zakres dat:

  Uchwała SN w sprawie kredytów frankowych przesunięta. Czy jest jeszcze potrzebna?

  Uchwała SN w sprawie kredytów frankowych. Po pięciogodzinnych obradach, Izba Cywilna Sądu Najwyższego odroczyła 11 maja 2021 r. posiedzenie w sprawie pytań dotyczących sporów o kredyty powiązane kursem CHF. SN uznał, że w pierwszej kolejności zapozna się ze stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich, Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, oraz Rzecznika Praw Dziecka. W terminie 30 kolejnych dni, Instytucje te mają przedstawić swoje stanowisko. Po tym czasie, Izba dokona analizy każdego z tych stanowisk i dopiero następnie, wyda uchwałę. Termin posiedzenia w tej sprawie, nie jest znany.

  Kredyt mieszkaniowy w maju 2021 r. – zdolność kredytowa, wkład własny, oprocentowanie

  Kredyt mieszkaniowy w maju 2021 r. W bankach nigdy wcześniej nie było tylu wniosków o kredyty mieszkaniowe. Mimo tego większość z nich jest akceptowana. Rekordowe zainteresowanie nie przekłada się wprost na rosnące oprocentowanie. To może jedynie dotyczyć co ryzykowniejszych klientów.

  Jak podróżować w czasie pandemii?

  Jak podróżować w czasie pandemii? O jakich zasadach pamiętać? I na ile warunki epidemiologiczne są w stanie skomplikować wyjazd?

  Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej

  Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej: o czym pamiętać, ile kosztuje i jak właściwie wygląda? Dziś opowiemy właśnie o tym.

  Program "Czyste powietrze" z systemem gwarancji bankowych

  Program "Czyste powietrze" - powstanie system gwarancyjny, którego celem będzie poszerzenie współpracy z sektorem bankowym. Program "Czyste powietrze" umożliwia udzielenie pomocy finansowej osobom, które chcą wymienić nieefektywne źródła ciepła.

  Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku wywozu z kraju

  Wyrejestrowanie w przypadku wywozu pojazdu z kraju: o czym pamiętać, ile kosztuje i jak właściwie wygląda? Dziś opowiemy właśnie o tym.

  Wyrejestrowanie pojazdu po kradzieży

  Wyrejestrowanie pojazdu po kradzieży: czy jest możliwe, ile kosztuje i jak właściwie wygląda? Dziś opowiemy właśnie o tym.

  Zarząd wspólnoty mieszkaniowej nie organizuje zebrania właścicieli lokali - co można zrobić?

  Zebranie ogółu właścicieli lokali. Zarząd (lub zarządca) wspólnoty mieszkaniowej ma obowiązek przynajmniej raz w roku (nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku) zwoływać zebranie ogółu właścicieli lokali. Co prawda art. 90 ustawy z 31 marca 2020 roku o zmianie tzw. ustawy covidowej stanowi, że jeżeli ustawowy termin zwołania zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu epidemii, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Tym niemniej w różnych okresach ubiegłego roku możliwe było organizowanie takich wydarzeń, jednak wiele wspólnot tego nie zrobiło. Zdaniem niektórych ekspertów, bierność może wynikać ze złej woli lub niepewności stanu prawnego. Skutek jest taki, że od ponad 12 miesięcy w wielu wspólnotach nie odbyły się coroczne zebrania właścicieli. Co można z tym zrobić?

  Czy CPK ma szansę stać się portem lotniczym 3. generacji?

  Port lotniczy 3. generacji a CPK. Do 2030 roku Międzynarodowy Port Lotniczy Incheon, a od lutego 2021 r. także doradca strategiczny Centralnego Portu Komunikacyjnego zamierza zmienić paradygmat współczesnych lotnisk przekształcając się w port lotniczy 3. generacji. Czy koncepcja azjatyckiego partnera sprawdzi się także w przypadku CPK?

  Nieruchomości sąsiadujące z gruntami obszaru górniczego - wyrok TK

  Nieruchomości położone w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru górniczego. Brak statusu strony postępowania koncesyjnego właścicieli nieruchomości sąsiadujących z gruntami, na których ma odbywać się wydobycie kopalin ze złóż, jest niezgodny z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Skargę w tej sprawie wniosła współwłaścicielka jednej z takich nieruchomości.

  Sprzedaż opon w Q1 2021. Wyraźnie widać wzrosty!

  Sprzedaż opon w Q1 2021 z dwucyfrowymi wzrostami. Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego zaprezentował dane, które napawają optymizmem.

  Prognoza wzrostu PKB Polski w 2021 i 2022 r. 

  PKB Polski - prognoza 2021. Komisja Europejska podwyższyła w środę prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 r. Przedstawiła również prognozę na 2022 rok.

  Dofinansowanie z Programu LIFE – nowe możliwości rozwoju eko-biznesu

  Ochrona środowiska może stać się punktem wyjścia do prowadzenia biznesu albo mieć pozytywny wpływ na jego rozwój. Projekty zrealizowane przy wsparciu finansowanym Programu LIFE są tego doskonałym przykładem. Trwa nabór do Inkubatora wniosków LIFE, który zwiększa szanse przedsiębiorców, by sięgnąć po to dofinasowanie.

  Bez podwyżki stóp procentowych nie zdusimy wysokiej inflacji [VIDEO]

  Inflacja w Polsce jest znacznie powyżej celu inflacyjnego NBP. Żyjemy w świecie zerowych stóp procentowych, ale to musi się skończyć, wtedy odczujemy jak duże są koszty spłacania kredytów i długu budżetu państwa.

  Hotele otwarte. Czy branża odrobi straty?

  Hotele vs COVID-19. Czy w ogóle, i w jakim tempie, branża hotelarska odrobi straty po kilkumiesięcznym zakazie działalności? Czy ponowne otwarcie sprawi, że unikniemy fali upadłości w tym sektorze gospodarki?

  Brexit. Jak mogą zyskać polskie firmy?

  Brexit. Szacuje się, że w 2020 roku Wielka Brytania straciła prawdopodobnie aż 11,3% swojego PKB. Z drugiej strony są kraje i firmy, które mogą skorzystać na Brexicie. Na tej liście jest też Polska.

  Od kiedy otwarte kina i siłownie? Jest wcześniejszy termin

  Jest nowy termin otwarcia instytucji kultury oraz siłowni, klubów fitness i basenów. Rząd podjął decyzję o przyśpieszeniu otwarcia o 8 dni.

  Czy to koniec home office? Na powrót do biur liczą nie tylko prezesi

  Czy home office zostanie z nami na dłużej? Badania KPMG sugerują, że największe firmy spodziewają się, że większość pracowników wróci do pracy stacjonarnej, gdy tylko rządy zduszą pandemię koronawirusa. Prognozy mówiące o tym jakoby praca biurowa miała odejść wraz z dawną normalnością, okazały się zbyt pochopne.

  Small Business Units - co to za inwestycje?

  Czym charakteryzują się inwestycje typu Small Business Units i do kogo najczęściej są skierowane? Co należy wiedzieć o inwestycjach typu SBU?

  RODO w praktyce - co się zmieniło przez 3 lata?

  RODO: 93% Polaków potwierdza, że ich pracodawca dba o kwestie ochrony danych osobowych. Czy według polskich pracowników, unijne rozporządzenie zwiększyło dbałość pracodawców o ochronę danych osobowych? Co jeszcze się zmieniło po wprowadzeniu nowych przepisów?

  Budynki plus energetyczne w programie „Nowa Energia”. Wnioski od 1 czerwca 2021 r.

  Program „Nowa Energia”. Z początkiem czerwca 2021 r. rusza nabór wniosków o dofinansowanie wdrożenia innowacji w obszarze plusenergetycznych budynków w ramach programu „Nowa Energia”. Na innowacyjne projekty w tej dziedzinie czeka 250 mln zł.

  Rusza nabór wniosków o dofinansowanie do programu „Nowa Energia”

  Nowa Energia to program wsparcia przedsiębiorców w zakresie wdrażania innowacji energetycznych budynków. Sprawdź, kto może starać się o wsparcie z programu i jakie warunki należy spełnić.

  Zdrowy dom, czyli jaki?

  Zdrowy dom. Polacy spędzają w domach i mieszkaniach nawet 90 proc. swojego czasu. Pandemia COVID-19, lockdowny oraz konieczność zdalnej pracy i nauki pokazały, jak ważne są odpowiednie warunki mieszkaniowe dla funkcjonowania rodziny, zdrowia i dobrego samopoczucia. Dla 75 proc. Polaków zdrowie i chęć poprawy komfortu życia okazały się głównym motywatorem do rozpoczęcia remontu. Z kolei dla 80 proc. spośród tych, którzy szukali ostatnio nowego lokum, najważniejsze okazały się takie cechy zdrowego domu jak jakość powietrza i ilość światła dziennego – wynika z VI edycji raportu „Barometr zdrowych domów”. Zmiana podejścia Polaków może być nie tylko drogowskazem dla nowych inwestycji deweloperskich, lecz także impulsem do przyspieszenia renowacji istniejących budynków. Tym bardziej że 40 proc. badanych planuje remont lub przeprowadzkę w ciągu następnych dwóch lat.

  Inwestorzy coraz większą grupą wśród kupujących mieszkania

  Wynajem mieszkań - inwestorzy stają się coraz większą grupą wśród kupujących mieszkania. Nie przejmują się spowolnieniem na rynku najmu, które wywołała pandemia koronawirusa.

  Ponad 500 mieszkań w ramach SIM SMS

  Społeczna inicjatywa mieszkaniowa (SIM). Ponad 500 mieszkań ma wybudować SIM SMS – społeczna inicjatywa mieszkaniowa powołana przez gminy z trzech województw – śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Kolejna SIM powstała przy współpracy KZN i siedmiu gmin – Zawiercia, Klucz, Staszowa, Jędrzejowa, Końskich, Sędziszowa i Małogoszcza.