Kategorie

Kto w 2008 r. może korzystać ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotów

Mariusz Darecki
inforCMS
 Pierwszą grupą podatników, która może w 2008 r. korzystać ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotów, są ci drobni przedsiębiorcy, którzy kontynuują działalność opodatkowaną VAT i którym dotychczas uprawnienie to przysługiwało.

Przedsiębiorcy kontynuujący działalność

Zgodnie z zasadą określoną w art. 113 ustawy o VAT drobni przedsiębiorcy są uprawnieni do korzystania ze zwolnienia z VAT do chwili osiągnięcia obrotu z działalności opodatkowanej na poziomie określonym tym przepisem, czyli wysokości 10 000 euro. Kwota ta przeliczana była corocznie na złote według kursu euro na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w wyniku czego limit obrotu uprawniający do zwolnienia z VAT ulegał zmianie w każdym kolejnym roku podatkowym. Na 2007 r. kwota limitu stanowiła równowartość 39 700 zł.

Od 1 stycznia 2008 r., w wyniku nowelizacji ustawy o VAT dokonanej ustawą z 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, ustalona została nowa wartość limitu zwolnienia. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 113 ust. 1 cytowanej ustawy ze zwolnienia z VAT korzystać mogą ci przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50 000 zł. Należy przede wszystkim zauważyć, że po raz pierwszy kwota limitu została ustalona kwotowo, w polskiej walucie, oraz znacznie podwyższona w stosunku do roku poprzedniego. Chociaż bezsprzecznie oba te elementy są w rezultacie korzystne dla drobnych przedsiębiorców, to jednak pozytywne skutki podwyższenia kwoty limitu odczują oni dopiero w przyszłym roku. Wydawać by się mogło, że wystarczającym warunkiem korzystania ze zwolnienia w przyszłym roku jest wyłącznie osiągnięcie obrotu do końca bieżącego roku na poziomie poniżej 50 000 zł. Tak jednak nie jest. Należy mieć na uwadze, że warunkiem korzystania ze zwolnienia w przyszłym roku jest przede wszystkim zachowanie tego prawa do końca bieżącego roku, tj. do 31 grudnia 2007 r., zgodnie z obowiązującą kwotą limitu zwolnienia na ten rok, czyli w wysokości 39 700 zł. Z chwilą jej przekroczenia nastąpi utrata prawa do zwolnienia już w roku bieżącym, co będzie skutkowało jednoczesną utratą prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT w przyszłym roku, mimo że łączny obrót za rok bieżący będzie niższy niż określona w znowelizowanym przepisie kwota limitu. W takiej sytuacji ponowny wybór zwolnienia będzie możliwy najwcześniej po upływie 3 lat (licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiła jego utrata) oraz pod warunkiem że kwota limitu za rok poprzedzając rok, w którym będziemy korzystać ze zwolnienia, nie przekroczy kwoty limitu uprawniającego do tego zwolnienia.

Oznacza to zatem, że ze zwolnienia z VAT od 1 stycznia 2008 r. będą mogli korzystać tylko ci przedsiębiorcy kontynuujący działalność:

• u których do 31 grudnia 2007 r. obrót z działalności opodatkowanej nie przekroczy wartości 39 700 (a nie 50 000 zł),

• którzy nie uzyskają w ciągu roku kwoty obrotu z działalności opodatkowanej w wysokości 50 000 zł.

Przekroczenie kwoty limitu obrotu w trakcie 2008 r. spowoduje utratę prawa do zwolnienia z chwilą jej przekroczenia.

Przykład

Firma Alfa prowadzi działalność w zakresie handlu detalicznego odzieżą od 2 lat. W dniu 20 grudnia jej łączny obrót ze sprzedaży od początku roku wyniósł 39 550 zł. Wynika z tego, że 21 grudnia firma przekroczy limit obrotu w kwocie 39 700 zł. Z tym dniem utraci prawo do zwolnienia podmiotowego i stanie się czynnym podatnikiem VAT zobowiązanym do rozliczania tego podatku. Oznacza to również, że ze zwolnienia nie będzie mogła korzystać także w przyszłym roku, mimo że do końca roku jej łączny obrót osiągnie wartość niższą niż 50 000 zł. Do zwolnienia podmiotowego firma będzie mogła powrócić nie wcześniej niż od 1 stycznia 2011 r., pod warunkiem że jej obrót w 2010 r. nie przekroczy kwoty limitu.

Przykład

Pan J. Kowalski prowadzi sklep z artykułami spożywczymi od 2 lat. Jego obrót z działalności opodatkowanej za 2007 r. liczony narastająco od początku roku wyniesie 38 200 zł. Pan Jan może w 2008 r. nadal korzystać ze zwolnienia z VAT, aż do chwili, gdy jego obrót przekroczy wartość 50 000 zł.

Natomiast inna kwota limitu zwolnienia obowiązuje w stosunku do drobnych przedsiębiorców wynagradzanych prowizyjnie, tj. prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, agentów, zleceniobiorców lub innych osób świadczących usługi o podobnym charakterze. W tym przypadku, zgodnie z art. 113 ust. 8 ustawy o VAT, przez wartość sprzedaży rozumie się 30-krotność kwoty prowizji lub innych postaci wynagrodzeń. Oznacza to, że w 2008 r. dla tego rodzaju podatników kontynuujących działalność kwota limitu zwolnienia stanowi wartość:

50 000 zł : 30 = 1667 zł

Przekroczenie uzyskanej kwoty prowizji w trakcie 2008 r. powoduje utratę prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego.

Oczywiście również w tym przypadku jest to limit zwolnienia na rok przyszły. Aby przedsiębiorca mógł korzystać ze zwolnienia od przyszłego roku, wartość jego obrotu za bieżący rok (z tytułu prowizji) nie może przekroczyć obowiązującej kwoty limitu na rok bieżący, czyli 39 700 zł : 30 = 1323 zł.

Przedstawiona zasada nie ma zastosowania do przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT na zasadach określonych przepisem § 9 rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT. Dla tych podatników kwota limitu wyniesie również 50 000 zł.

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w trakcie roku

Ze zwolnienia z VAT korzystać mogą w przyszłym roku również przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności opodatkowanej w trakcie 2008 r. Prawo do zwolnienia przysługuje im wówczas, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy proporcjonalnej kwoty limitu 50 000 zł do okresu prowadzonej przez nich sprzedaży w trakcie roku (art. 113 ust. 9 ustawy o VAT). W tym przypadku każdy przedsiębiorca musi wyliczyć odpowiednią (proporcjonalną) dla siebie kwotę limitu sam. Jej wysokość będzie zależała od okresu prowadzonej działalności. Przekroczenie tej kwoty spowoduje utratę prawa do zwolnienia w VAT.

Graniczną kwotę proporcjonalnego limitu obrotu należy wyliczyć według następującego wzoru:

L = 50 000 zł × B : C

gdzie:

L - to kwota limitu

B - to liczba dni prowadzenia sprzedaży, od momentu dokonania pierwszej sprzedaży do końca roku,

C - to liczba dni w roku podatkowym.

Liczba dni prowadzenia działalności liczy się od dnia, w którym nastąpiła pierwsza sprzedaż opodatkowana (nastąpiło uzyskanie pierwszego obrotu), a nie od dnia dokonania rejestracji.

Ważne!

Obliczając limit uprawniający do korzystania ze zwolnienia, należy liczyć liczbę dni prowadzenia działalności od dnia, w którym nastąpiła pierwsza sprzedaż opodatkowana (nastąpiło uzyskanie pierwszego obrotu), a nie od dnia dokonania rejestracji.

Należy też zauważyć, że 2008 r. jest rokiem przestępnym i ma 366 dni. Przepisy ustawy o VAT nie definiują na potrzeby tego podatku użytego w art. 113 sformułowania „rok podatkowy”. Stąd też należy odnieść się do regulacji Ordynacji podatkowej, która w art. 11 określa, iż za rok podatkowy należy rozumieć rok kalendarzowy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. Przy wyliczaniu kwoty limitu należy zatem przyjąć liczbę dni faktyczną w danym roku, czyli dla 2008 r. jest to 366 dni. Dzienny limit zwolnienia z VAT będzie więc wynosił: 50 000 : 366 = 136,612 zł.

Przykład

Załóżmy, że przedsiębiorca rozpocznie wykonywanie sprzedaży 5 lutego 2008 r. Kwotę limitu w proporcji do okresu prowadzonej działalności wyliczy następująco:

L = (50 000 x 331) : 366 = 45 219 zł

Również w tym przypadku dla przedsiębiorców prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, agentów, zleceniobiorców oraz innych osób świadczących usługi o podobnym charakterze, wynagradzanych prowizyjnie, przez wartość sprzedaży rozumieć należy 30-krotność kwoty prowizji lub innych postaci wynagrodzenia. Oznacza to, że powinni oni wyliczoną kwotę limitu proporcjonalnego podzielić następnie na 30.

Przykład

Załóżmy, że agencja nieruchomości rozpocznie prowadzenie działalności 10 lutego 2008 r.

Kwota limitu będzie stanowiła dla niej wartość:

L = (50 000 x 296) : 366 = 40 437 : 30 = 1348 zł

Przedsiębiorcy wracający do zwolnienia

Trzecią grupą podatników uprawnionych do zwolnienia podmiotowego z VAT w 2008 r. są ci drobni przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami VAT na skutek utraty prawa do zwolnienia lub rezygnacji z tego uprawnienia, ale spełniają warunki do ponownego wyboru zwolnienia ze względu na wysokość osiągniętych obrotów. W tym przypadku muszą być spełnione łącznie trzy warunki:

• musi upłynąć okres 3 lat od końca miesiąca, w którym utracili prawo do zwolnienia lub z niego zrezygnowali (art. 113 ust. 11 ustawy o VAT),

• wartość ich sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 39 700 zł, ani w trakcie 2008 r. kwoty 50 000 zł, przy czym do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku (art. 113 ust. 11 ustawy o VAT),

• nie wykonują czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT (wymienionych w dalszej części).

Przykład

Spółka utraciła prawo do zwolnienia ze względu na przekroczenie kwoty limitu obrotu 20 sierpnia 2005 r. Ma prawo skorzystać z tego uprawnienia ponownie od września 2008 r., pod warunkiem że jej obrót netto za 2007 r. nie przekroczył kwoty 39 700 zł i za 2008 r. (liczony narastająco od 1 stycznia do 31 sierpnia 2008 r.) nie przekroczy wartości 50 000 zł, a spółka nie prowadzi działalności wyłączającej z prawa do zwolnienia.

Zasada wyliczania kwoty obrotu uprawniającej do zwolnienia

Artykuł 113 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż do wyliczenia kwoty obrotu uprawniającej do zwolnienia nie wlicza się kwoty podatku, czyli przyjmuje się obrót netto. W zasadzie przepis ten ma zastosowanie do czynnych podatników VAT, którzy rozliczają VAT (na skutek utraty prawa do zwolnienia lub rezygnacji z tego prawa), ale zechcą w kolejnym roku skorzystać ze zwolnienia ze względu na uzyskiwanie niskich obrotów. Natomiast podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego w VAT dokonują sprzedaży bez naliczania kwoty VAT, zatem ich obrót netto (bez kwoty podatku) jest równoważny z obrotem brutto.

Do limitu obrotu nie wlicza się również: importu towarów, importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - ponieważ nie stanowią one obrotu w rozumieniu ustawy o VAT, a także odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług zwolnionych z podatku, oraz dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Przykład

Spółka korzystająca ze zwolnienia podmiotowego z VAT prowadzi działalność handlową oraz jest właścicielem budynku mieszkalnego, w którym wynajmuje lokale zarówno na cele mieszkaniowe, jak i użytkowe. Roczny obrót za 2007 r. kształtował się następująco:

- z działalności handlowej - 32 000 zł,

- z wynajmu lokali na cele mieszkaniowe - 18 000 zł,

- z wynajmu lokali na cele użytkowe - 5000 zł.

Spółka osiągnęła łączny obrót w kwocie 55 000 zł.

Będzie mogła jednak nadal korzystać ze zwolnienia z VAT w 2008 r., ponieważ jej obrót z działalności opodatkowanej wyniósł tylko 37 000 zł (nie spowodował utraty prawa do zwolnienia z VAT w 2007 r.).

Ponadto rolnicy ryczałtowi prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą, korzystający ze zwolnienia podmiotowego w VAT w zakresie tej działalności, do limitu obrotu nie wliczają również wartości sprzedaży produktów rolnych pochodzących z prowadzonej przez nich działalności rolniczej.

Wyłączenia z prawa do zwolnienia

Z prawa do korzystania ze zwolnienia w VAT ze względu na wysokość obrotów drobni przedsiębiorcy mogą korzystać jednie w ograniczonym zakresie, ze względu na rodzaj wykonywanych czynności. Tak jak obecnie, również w przyszłym roku z prawa do zwolnienia podmiotowego wyłączona jest grupa przedsiębiorców, którzy:

• dokonują dostawy wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali oraz wyrobów akcyzowych (z wyjątkiem sprzedaży energii elektrycznej, perfum i wód toaletowych, kosmetyków upiększających do ust, oczu i twarzy, kosmetyków do manicure i pedicure, pudrów kosmetycznych i higienicznych, dezodorantów, preparatów do higieny intymnej, preparatów toaletowych dla zwierząt, kart do gry, cygar, cygaretek i papierosów z tytoniu, tytoniu do palenia, tabaki);

Listę wyrobów z metali szlachetnych oraz z udziałem tych metali, usług prawniczych, usług w zakresie doradztwa i usług jubilerskich, których dostawa (świadczenie) pozbawia możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT, określa załącznik do rozporządzenia w sprawie faktur;

• dokonują dostawy nowych środków transportu, terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę;

• świadczą usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie;

• nie mają siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

Wykonywanie którejkolwiek z powyższych czynności skutkuje obowiązkiem opodatkowania jej i całej pozostałej sprzedaży od chwili rozpoczęcia ich wykonywania. Zwolnienia podmiotowego nie stosuje się również do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca. W tym jednak przypadku opodatkowaniu podlegają tylko te czynności. W zakresie natomiast pozostałej działalności przedsiębiorcy przysługuje prawo wyboru zwolnienia podmiotowego w VAT na zasadach ogólnych.

• art. 113 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1382

Mariusz Darecki

ekspert w zakresie VAT

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  23 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Projekty domów do 70 m2 - konkurs architektoniczny (wnioski do 29 września)

  Projekty domów do 70 m2. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego zapraszają do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym na projekty domów do 70 m2 (powierzchni zabudowy), które będą udostępnione wszystkim zainteresowanym do wykorzystania przy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać 29 września 2021 r. 17 września 2021 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Prawo budowlane i ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzającą ułatwienia administracyjne w budowaniu małych domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2.

  Gdzie nie wolno budować domów?

  Gdzie nie wolno budować domów? Polacy chcą budować domy. Jednym przepisy to umożliwiają, a innym utrudniają.

  Audi e-tron GT RS: Batman ma nowe auto. Przetestowałem je i ja!

  Audi e-tron GT RS wygląda jak samochód Batmana, jest szybki jak myśliwiec i lubi ciasne zakręty jak francuski pociąg TGV. Coś tu jednak nie pasuje.

  Konwent Ochrony Danych i Informacji – 6-7 października. RODO – naruszenia, decyzje, kary

  W tym roku czeka nas jubileuszowa 10. edycja Konwentu Ochrony Danych i Informacji. Obejmie aż dwa dni spotkań: 6 i 7 października. Jak co roku uczestnicy wydarzenia spotkają się z ekspertami ze świata nauki, administracji i biznesu, którzy są specjalistami w dziedzinie ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Tegoroczna edycja Konwentu skupiona będzie wokół tematu naruszeń ochrony danych osobowych, decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i kar. Poza prelekcjami i znanymi już warsztatami #DataProtectionMixer, uczestnicy wydarzenia będą świadkami debaty komentatorskiej, w której wezmą udział zaproszeni eksperci. Portal infor.pl objął patronat medialny nad tym wydarzeniem.

  Kara za brak OC 2022 rok. Od stycznia nawet 6020 zł!

  Kara za brak OC 2022 rok, czyli od stycznia kierujący, który nie wykupi polisy zapłaci aż o 420 zł więcej. Skąd taka kwota? Winne rosnące wynagrodzenia.

  O ile wzrosną ceny energii?

  Ceny energii. Nie możemy nie widzieć rzeczywistości; trzeba liczyć się ze wzrostami cen energii – przyznała 21 września 2021 r. szefowa departamentu rozwoju rynków i spraw konsumenckich URE Małgorzata Kozak. Oceniła przy tym, iż „podgrzewanie atmosfery” perspektywą wzrostu cen np. o 40 proc. jest obecnie niezasadne.

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku. Ile będą wynosić?

  Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku po raz kolejny wzrosną. Ile będą wynosić? Za odholowanie auta osobowego zapłacimy... 588 zł!

  Kupowanie opon samochodowych: o czym pamiętać?

  Kupowanie opon samochodowych to zadanie odpowiedzialne. Ogumienie gwarantuje bowiem bezpieczeństwo. O czym pamiętać w czasie wyboru opon?

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania

  Kredyt hipoteczny a spadek wartości mieszkania. Czym grozi sytuacja, kiedy po wzięciu kredytu mieszkaniowego (hipotecznego) wartość rynkowa mieszkania spadnie? Czy można się zabezpieczyć przed nieprzewidzianymi sytuacjami, które mogą utrudnić spłatę rat kredytu? Wyjaśnia Prezes UOKiK w ramach kampanii „Policz i nie przelicz się”.

  Kredyty mieszkaniowe - oprocentowanie stałe, czy zmienne?

  Kredyty mieszkaniowe - oprocentowanie stałe, czy zmienne? Osoby planujące zaciągnięcie kredyt na zakup mieszkania obawiają się wzrostu wysokości rat tego kredytu. W kampanii „Policz i nie przelicz się!” Prezes UOKiK przypomina, że banki powinny oferować również kredyty o stałym oprocentowaniu. Taki kredyt jest nieco droższy, ale kredytobiorca ma gwarancję stałej wysokości raty.

  Samochody z lat 80. O jakich legendach trzeba pamiętać?

  Samochody z lat 80., czyli dziś opowiemy o mieszance szaleństwa, motosportu, innowacji i... trwałości. Oto 10 aut, które na stałe zapisały się w historii.

  Zakup nieruchomości na wynajem - czy zawsze się opłaca?

  Zakup nieruchomości na wynajem. UOKiK w ramach kampanii edukacyjnej „Policz i nie przelicz się” zwraca uwagę m.in. na inwestycje w nieruchomości na wynajem. Polacy postrzegają inwestycję w nieruchomości jako taką, na której nie można stracić – tymczasem przy nieruchomościach komercyjnych ryzyko straty jest jednak istotne. Rzeczywiste zyski z najmu, po uwzględnieniu wszystkich kosztów, mogą być niezbyt imponujące. Dodatkowo, w razie pojawienia się zawirowań na rynku, może pojawić się także problem z bezstratną odsprzedażą lokalu.

  Fabryka Toyoty w Polsce: podwajają produkcję hybryd

  Fabryka Toyoty w Polsce podwaja produkcję napędów hybrydowych. Wynika to z dużego zapotrzebowania produkcyjnego modeli Yaris i Yaris Cross.

  Ustalenie beneficjentów rzeczywistych niemożliwe?

  Ustalenie beneficjentów rzeczywistych może okazać się niemożliwe do wykonania. Czy jest to sytuacja bez wyjścia?

  Audi Q4 Sportback e-tron: stylowy, elektryczny i dostępny w Polsce

  Audi Q4 Sportback e-tron wygląda jak typowe Audi. Ma wkurzone spojrzenie i mocno sportową linię nadwozia. Jedno nie daje jednak spokoju. Ta cisza...

  Auto zastępcze na czas naprawy z AC

  Auto zastępcze na czas naprawy z AC: czy taka usługa jest rynkowym standardem? Jeżeli tak, to na czym konkretnie polega?

  Samochód zastępczy z OC sprawcy. Jakie są zasady?

  Samochód zastępczy z OC sprawcy należy się każdemu poszkodowanemu. Na jakiej zasadzie to działa? Zaraz o tym opowiemy.

  Wyniki budownictwa w sierpniu 2021 roku

  Wyniki budownictwa. Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w sierpniu 2021 r. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 3,2% wyższa niż w lipcu i jednocześnie wyższa niż przed rokiem o 10,2%. Miesiąc wcześniej roczna dynamika produkcji wyniosła 3,3%.

  Filmowe gwiazdy za grosze. Top 5 moto-legend kina

  Samochody z filmów muszą być drogie? Zależy które wybierzesz. Dziś przygotowaliśmy listę pięciu modeli, które kosztują dziś mniej niż 30 tys. zł.

  Skierowanie na ponowny egzamin prawa jazdy. To możliwe?

  Skierowanie na ponowny egzamin prawa jazdy: kiedy otrzyma je kierowca? Gdy policjant uzna, że konieczne jest sprawdzenie kwalifikacji prowadzącego.

  Toyota Yaris Cross: hybrydowa i miejska. Co o niej wiadomo?

  Toyota Yaris Cross już w listopadzie zadebiutuje na polskim rynku. Już dziś marka zebrała blisko 1900 zamówień na to auto. Co o nim wiadomo?

  Jak Zafira z Zafirą, czyli porównanie generacji A i B

  Zafira A i B przypominają ojca i syna. Swoje odpracowali, następców się dorobili, więc czas posiedzieć i pogadać. Jak ojcu i synowi na emeryturze?

  Proekologiczne rozwiązania w nowych osiedlach

  Ekologiczne rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym. Jakie rozwiązania służące ekologii wdrażają deweloperzy w realizowanych osiedlach mieszkaniowych?

  Wartość nieruchomości mieszkaniowych w 2020 r. wyniosła 4,9 bln zł

  Szacowana wartość majątku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce na koniec 2020 r. wyniosła ok. 4,9 bln zł w stosunku do 4,3 bln zł w 2019 r. – poinformował NBP w raporcie. Nieruchomości mieszkaniowe odpowiadały ok. 211 proc., a komercyjne ok. 13 proc. PKB.

  Kredyty mieszkaniowe (wrzesień 2021 r.) - mniej wniosków kredytowych

  Kredyty mieszkaniowe (hipoteczne). Po kilku miesiącach ponadprzeciętnie wysokiego popytu na kredyty mieszkaniowe (hipoteczne) sytuacja wraca do normy – sugerują napływające we wrześniu 2021 r. dane. Fala nowych wniosków normalizuje się, a banki utrzymują relatywnie stałą ofertę hipoteczną. Do banków trafia wciąż spora liczba wniosków kredytowych. W przeliczeniu na dzień roboczy są to w ostatnim czasie około 2 tysiące nowych aplikacji. Dla porównaniu w maju, kiedy mieliśmy apogeum popytu na hipoteki, do banków trafiało co dzień po 2,5 tys. wniosków kredytowych.