| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Jak założyć firmę > Podejmowanie Działalności > Jak założyć działalność gospodarczą

Jak założyć działalność gospodarczą

Prowadzenie biznesu może w dzisiejszych czasach przybierać różne formy. Do prowadzenia dużego biznesu zwykle są zawiązywane spółki, ze względu na specyfikację tych podmiotów gospodarczych. Do prowadzenia małej działalności wystarczy najczęściej forma działalności gospodarczej. Procedura rejestracji jest o wiele prostsza niż w przypadku spółek. Zwykle przyszły przedsiębiorca jest w stanie sam poprowadzić wszelkie czynności.

Z założeniem firmy związane są też obowiązki podatkowe. Nie dotyczy to tylko prowadzenia firmy (czyli np. podatku dochodowego), ale też zgłoszenia faktu powstania firmy do odpowiednich organów.

Firma, podobnie jak podatnik indywidualny, posiada swój Numer Identyfikacji Podatkowej (dalej „NIP”). W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej NIP przedsiębiorcy (jeśli posiadał) staje numerem firmy. Pomimo tego istnieje obowiązek podania tego numeru w formularzu. Przedsiębiorcy, będący podatnikami mają obowiązek posiadania numeru NIP, według ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 269, poz. 2681 z późn zm.).

Przyszły przedsiębiorca ma obowiązek ujawniać NIP na wszelkich dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz innych niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru obowiązane są organy podatkowe lub celne. Prawo do zażądania od nas jako podatników ujawnienia NIP ma nie tylko urząd skarbowy czy organy kontroli skarbowej. Uprawnienie to przysługuje też innym organom państwowym.

Do wyboru pozostaje też forma opodatkowania podatkiem dochodowym firmy:

• na zasadach ogólnych - podlegających ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych,

• podatkiem liniowym - podatnicy osiągający przychody z działalności gospodarczej mogą wybrać za podstawę ustalania zobowiązania podatkowego art. 30c u.p.d.o.f. Jest to podatek liniowy w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku,

• ryczałt przychodów ewidencjonowanych - na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144 poz. 930 z późn zm.),

• karta podatkowa - na podstawie ww. ustawy.

Zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania składa się do właściwego miejscowo urzędu skarbowego. Pismo powinno zawierać:

• oznaczenie podatnika (podstawowe dane jak imię, nazwisko, NIP, PESEL itd.),

• oznaczenie organu, do którego jest składane zawiadomienie (co do zasady urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika),

• informację o wyborze formy opodatkowania (jaką formę opodatkowania wybieramy i rok, w którym z tej formy opodatkowania będziemy korzystać),

• podpis - powinien być własnoręczny.

Wzór zawiadomienia o wyborze formy opodatkowania

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Jeżeli firma będzie obracać towarami lub świadczyć usługi, to prawdopodobnie taka działalność będzie podlegała podatkowi VAT, należy się więc liczyć z obowiązkami związanymi z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.). Podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Jeżeli więc biznes polega na obrocie towarami - to automatycznie te czynności podlegają VAT.

Zakładając własną firmę, należy się też zgłosić się do ubezpieczenia społecznego, które w Polsce jest obowiązkowe. Rozpoczynający działalność gospodarczą podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, zdrowotnemu. Zgłoszenia dokonuje się do oddziału ZUS właściwego dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Zgłoszenie powinno się odbyć w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej (daty rozpoczęcia działalności). Druki potrzebne do zgłoszenia:

• ZUS ZFA (zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej) - zgłoszenie firmy,

• ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej) - dotyczy sytuacji, w której poza prowadzeniem firmy podatnik nie będzie uzyskiwał dochodów w inny sposób,

• ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) - dotyczy sytuacji, gdy poza prowadzeniem firmy przedsiębiorca uzyskuje dochody w inny sposób.

Kwoty składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez przedsiębiorcę - stanowią procent od dochodów, ale zadeklarowany jako podstawa do obliczenia składki dochód nie może być mniejszy, niż 60% średniego wynagrodzenia krajowego (wg GUS) - art. 18 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. 2009 nr 205 poz. 1585 z późn zm.).

Zgłoszenie do ubezpieczenia obejmuje również pracowników, jeżeli ma się zamiar zatrudnić osoby do pracy. Zatrudniając pracowników przedsiębiorca ma obowiązek w ciągu 30 dni od daty zatrudnienia, powiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz liczbie pracowników. Powinien także złożyć pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących danej dziedziny działalności.

ZAPAMIĘTAJ

Jeżeli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników, to nie zwalnia go to z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Działalność gospodarczą można w każdym momencie zawiesić i zlikwidować. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zmienić rodzaj działalności czy jej przedmiot albo rozszerzyć dotychczas wykonywaną. Zmiana może polegać bądź na zmianie przedmiotu, bądź formy prawnej. Zajmuje się tym organ właściwy do spraw ewidencji, do którego należy składać wniosek o zamiarze zmiany działalności.

PRZYKŁAD

Firma „Stefaniuk - wyroby cukiernicze” chce rozszerzyć swoją działalność na pieczywo. Może więc złożyć wniosek o zmianę działalności i zmienić nazwę np. na „Stefaniuk - piekarnia”.

Jeżeli przedsiębiorca uzna, że działalność jest dla niego nieopłacalna, ale nie chce jej likwidować - może złożyć wniosek o zawieszenie działalności. Okres zawieszenia wynosi od 1 miesiąca do 2 lat (art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). W czasie tego okresu, w dowolnym momencie można działalność wznowić.

Zarówno zawieszenie, jak i wznowienie działalności gospodarczej zawsze następują na wniosek przedsiębiorcy. Wniosek powinien odpowiadać ogólnym wymaganiom oraz zawierać oświadczenie przedsiębiorcy. Przedsiębiorca nie musi w żaden sposób uzasadniać swojej decyzji o zawieszeniu działalności gospodarczej ani też uzyskać uprzednio zgody jakiegokolwiek organu.

Zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej powinno zawierać:

• oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL,

• oznaczenie miejsca zamieszkania i adres przedsiębiorcy,

• wskazanie okresu, na jaki następuje zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,

• oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

PRZYKŁAD

Zenon K. prowadzi firmę świadczącą usługi turystyczne. Ze względu na kryzys gospodarczy był zmuszony zawiesić działalność na czas wakacji w 2009 r. Niestety okres stagnacji przeciągnął się do maja 2010 r., więc dopiero po tym okresie Zenon K. rozpoczął na nowo świadczenie turystyki.

Pomimo że faktycznie przedsiębiorca nie prowadzi w okresie zawieszenia działalności, to jednak ma pewne prawa i obowiązki:

• nie może osiągać bieżących przychodów z działalności gospodarczej,

• ma prawo zachować lub zabezpieczyć źródła przychodów,

• ma prawo przyjmować należności, ma też obowiązek regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,

• może uczestniczyć w postępowaniach dotyczących firmy (jak np. postępowanie cywilne dotyczące zobowiązania powstałego przed datą zawieszenia działalności).

PRZYKŁAD

Firma Jana Z. zamówiła towar u producenta. Z powodu problemów organizacyjnych Jan był zmuszony zawiesić działalność, jednak za zamówione towary zapłacił. Producent nie wywiązał się z umowy i nie przysłał transportu. Pomimo zawieszenia Jan Z. może założyć sprawę w sądzie i występować w imieniu firmy.

Paweł Malinowski 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Kutyma

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »