Kategorie

Innowacyjność strategią sukcesu polskiej gospodarki

Aneta Sugier
inforCMS
Dzisiejsze wymogi świata gospodarczego zmuszają nas do poszukiwania nowych źródeł przewagi konkurencyjnej. O ile w minionych wiekach dominację gospodarczą zapewniały krajom zasoby naturalne, o tyle we  współczesnych czasach liczy się myśl techniczna, wynalazczość i innowacyjność. To dziś główne napędy w rozwoju światowej gospodarki. Bez wątpienia działalność badawczo - rozwojowa i wdrażanie innowacji są tymi czynnikami, które również Polsce mogłyby zapewnić długotrwały i stabilny rozwój gospodarczy.

Strategia Lizbońska

Jeszcze dwie dekady temu akcenty polskiej gospodarki skierowane były na zupełnie inne dziedziny niż w dniu dzisiejszym. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, rola dotychczasowych wyznaczników rozwoju gospodarczego zaczęła zmieniać znaczenie.  Wydarzyło się to pod wpływem dostosowania strategii rozwojowej kraju do kierunków wyznaczonych przez Unię Europejską. Jednym ze priorytetowych dokumentów unijnych, transponowanych na płaszczyznę polską i wytyczających nowe kierunki rozwoju była odnowiona w 2005 r. Strategia Lizbońska. Dokument wskazuje na potrzebę ukierunkowania strategii gospodarczych krajów członkowskich na innowacyjność oraz rozwój działalności badawczo - rozwojowej. Czynniki te mają być obecnie głównym motorem rozwoju gospodarczego Wspólnoty.  Strategia Lizbońska, zakłada tym samym uczynienie z obszaru zjednoczonej Europy najbardziej konkurencyjnego i dynamicznego regionu gospodarczego na świecie. Instrumentem  wdrażania  Strategii Lizbońskiej w krajach UE miały być trzyletnie krajowe programy reform. Pod koniec 2008 roku również w Polsce Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Reform na lata 2008-2011. Przedstawia on szczegółowe działania, jakie polski rząd zamierza podjąć dla realizacji celów zapisanych w odnowionej Strategii Lizbońskiej. Jednym z obszarów priorytetowych programu krajowego jest „Innowacyjna gospodarka”. Realizacja działań na tym polu ma umożliwić Polsce rozwój sektorów i gałęzi gospodarki, charakteryzujących się wysokim wskaźnikiem wartości dodanej oraz innowacyjności. Reformy mają prowadzić do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań chociażby w takich obszarach jak ochrona środowiska, infrastruktura przesyłowa i teleinformatyczna. Program koncentruje się ponadto na poprawie warunków konkurencyjności jednostek naukowych, wspieraniu działalności proinnowacyjnej oraz jednostek sektora badań i nauki (B+R). Jest to istotne ze względu na potrzebę podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzrost wydajności pracy i obniżanie kosztów produkcji.

Innowacyjność czynnikiem przewagi konkurencyjnej

Eksperci wskazują iż, obecna konkurencyjność polskiej gospodarki, wynikająca w dużej mierze z niższych kosztów pracy w porównaniu z krajami  Europy Zachodniej, będzie malała w kolejnych latach. Ważne jest zatem oparcie rozwoju gospodarczego na nowatorskich technologiach, które pozwolą na zwiększenie wydajności oraz podnoszenie jakości wyrobów przy jednoczesnym obniżaniu kosztów produkcji. Polskie przedsiębiorstwa muszą zwiększać stopień zaawansowania technologicznego, w przeciwnym razie ich konkurencyjność na globalnym rynku będzie spadać. Czas więc na nadrobienie straconych lat. Na uwadze należy mieć przy tym fakt, iż sam transfer technologii nie jest dostatecznym instrumentem w procesie unowocześniania gospodarki. Jest to środek skuteczny i łatwy we wdrożeniu, jednak jego koszty często przewyższają  wydatki poniesione na wyprodukowanie nowej technologii we własnym zakresie. Dodatkowo import innowacji pozwala jedynie na dorównywanie do poziomu krajów zachodnich w wybranych dziedzinach, nie umożliwia jednak uzyskania wobec nich przewagi konkurencyjnej. Aspiracje takie nie są  natomiast wygórowaną ambicją.

Przykłady polskiej myśli innowatorskiej na skalę światową

Reklama

Mamy już w Polsce przykłady firm - światowych pionierów we wdrażaniu nowatorskich technologii. Dobrym wzorem do naśladowania może być spółka, działająca w dziedzinie recyklingu i odzysku surowców i energii z odpadów cywilizacyjnych. Firma ta  opracowała technologię przerabiania odpadów komunalnych na ciepło i energię elektryczną na bazie depolimeryzacji sterowanej. Jest to rozwiązanie nie znane dotychczas na rynku światowym,  zostało objęte ochroną patentową. Firmy zagraniczne zgłaszają już zainteresowanie wykupieniem licencji. Rodzimych pomysłów na nowe technologie produkcji paliw jest jednak więcej. W ubiegłym roku na Politechnice Częstochowskiej zrealizowano projekt ogniwa paliwowego na biokarbon. Jest to zupełnie nowy sposób wytwarzania niekonwencjonalnej energii, a jego efektywność sięga 80 procent. Rozwiązania tego typu mogą być z powodzeniem wykorzystywane m.in. w przemyśle samochodowym. Przykłady te potwierdzają, iż w dziedzinie energetyki polska myśl innowatorska może okazać się szczególnie cenna.

Jako przykład pomysłowości polskich inżynierów można przytoczyć również projekt silnika pneumatycznego. Jest to pierwszy silnik na świecie, którego emisja jest niższa niż zanieczyszczenie powietrza miejskiego. Silniki tego typu mogłyby w przyszłości pomóc w ograniczeniu emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Korzyści z tworzenia innowacji a transfer technologii

Warto zwrócić uwagę na korzyści jakie daje tworzenie wynalazków. Promocja rodzimych  innowacji  i sprzedaż licencji, pozwala zdobyć środki na realizację kolejnych projektów badawczych. Korzyści z tytułu wprowadzenia pionierskich rozwiązań jest jednak więcej. Konfederacja Pracodawców Polskich, która konsultowała dla Ministerstwa Gospodarki Program Reform na lata 2008-2011 na rzecz wdrażania Strategii Lizbońskiej, podkreśla, że technologie wykorzystywane przez gospodarki państw zachodnich zostały w większości przez nie same opracowane. W naturalnej kolei rzeczy kraje takie jak USA, Finlandia, Szwecja, Szwajcaria, Japonia eksportują swoją myśl technologiczną, co daje im środki finansowe na kolejne badania. Jest to dużo korzystniejsze podejście niż praktykowany przez Polskę transfer technologii z zagranicy.

Środki finansowe na działalność B+R oraz wdrażanie nowatorskich rozwiązań  

Reklama

Poza realizacją szeregu reform w ramach programu na lata 2008 - 2011, ukierunkowanych na stymulowanie procesów innowacyjnych w Polsce, rząd polski udostępnia również środki finansowe umożliwiające przedsiębiorcom opracowywanie ich własnych, nowatorskich rozwiązań.

Jednym z instrumentów tego typu jest program realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego pierwsza edycja miała miejsce w 2007 r. pod nazwą Inicjatywa Technologiczna I. Drugi konkurs pod nazwą „IniTech” odbył się w 2009 roku. Można się spodziewać, że MNiSW zaplanuje na bieżący rok trzecią rundę aplikacyjną. Zainteresowani przedsiębiorcy powinni śledzić informacje na ten temat na stronach internetowych ministerstwa jak i jednostki wdrażającej - Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Na jakie działania można uzyskać środki?

W ramach programu dotacje są udzielane na badania naukowe lub prace rozwojowe nakierowane na wdrożenie przemysłowe „fazy badawczej”.

Innym przedsięwzięciem możliwym do objęcia wsparciem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej tzw. „faza przygotowań do wdrożenia”. Część beneficjentów może być też zainteresowana wsparciem zakupu usług doradczych w zakresie innowacji. O dotacje z tego źródła finansowania mogą ubiegać się zarówno przedsiębiorcy, jednostki naukowe jak i konsorcja naukowo-przemysłowe.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest jednostką wdrażającą również wiele innych projektów nakierowanych na stymulowanie innowacyjności. Na szczególną uwagę zasługują projekty strategiczne i międzynarodowe. Głównie są one jednak adresowane do podmiotów badawczo - rozwojowych. Warto zapoznać się ze szczegółowymi  informacjami o aktualnych konkursach na stronie internetowej www.ncbir.pl.

Kolejną inicjatywą rządową jest Kredyt Technologiczny, wdrażany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jego głównym celem jest przede wszystkim rozwój polskiej gospodarki w oparciu o nowoczesne przedsięwzięcia. Skorzystać będą mogli z niego przedsiębiorcy, głównie z sektora MŚP.

Środki KT adresowane są na zakup, bądź wdrożenie nowej technologii, uruchomienie w oparciu o nią produkcji nowych lub zmodernizowanych wyrobów, bądź też, świadczenie nowych lub zmodernizowanych usług. Należy przy tym mieć na uwadze, iż nowa technologia nie może być stosowana na świecie dłużej niż 5 lat. Kredyt udzielany będzie ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego z możliwością umorzenia do  wysokości 50 %.  Wsparcie będzie przyznawane m.in. na zakup, leasing lub najem środka trwałego, nieruchomości, wartości niematerialnych i prawnych.  Instrument ten jest wdrażany przy pomocy środków unijnych zabudżetowanych w POIG, Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. Beneficjent zainteresowany tym źródłem finansowania powinien zgłosić się bezpośrednio do jednego z banków, które podpisały umowy z BGK, są to PKO BP, Pekao S.A., BRE Bank, Raiffeisen Bank Polska, BPH oraz Bank Polskiej Spółdzielczosci.

Również Unia Europejska alokuje środki na rozwój potencjału badawczo rozwojowego i tworzenie innowacji  w Polsce. Instrumentami, które mogą zainteresować przedsiębiorców jest np.  Działanie 1.4 i 4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z którego można uzyskać dotację na „wyprodukowanie nowej technologii”. Przedsiębiorca może uzyskać środki na zlecenie prac B+R jednostce badawczo - naukowej lub jeśli posiada swoje zaplecze może sfinansować prace własne prowadzące do wytworzenia nowej technologii.  Unia Europejska przyzna również środki na zakup niezbędnego wyposażenia i urządzeń specjalistycznych, służących do badań. Dotacje są przeznaczone nawet na utworzenie własnego laboratorium bądź działu B+R w firmie. Warto zatem skorzystać z takiej szansy.

 


Program kredytowy Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Kolejnym źródłem wspierającym działania związane z wcielaniem w życie Agendy Lizbońskiej jest program kredytowy Europejskiego Banku Inwestycyjnego - Innovation 2010 Initiative.  Wdrażanie instrumentu zainaugurowano w Polsce w październiku 2008 r.

Co ciekawe, EBI pozwala sfinansować nawet 100%  inwestycji, co niewątpliwe zyskuje na znaczeniu w okresie trwającego kryzysu finansowego. 

O kredyt ubiegać się mogą przedsiębiorcy - zwłaszcza MŚP, ale również jednostki badawczo-rozwojowe oraz uczelnie. Nowością tej edycji programu kredytowego EBI jest współfinansowanie miękkich projektów związanych ze szkoleniami, badaniami i rozpowszechnianiem wiedzy równolegle z tradycyjną pomocą finansową banku na rzecz twardych projektów tj. inwestycji w infrastrukturę, budynki, sprzęt naukowy i techniczny. Generalnym celem Programu jest wsparcie finansowe przedsięwzięć opartych na innowacjach. W przypadku MŚP finansowanie banku skupia się przede wszystkim na wsparciu w dziedzinie B+R. O kredyt mogą się starać między innymi inicjatywy, których celem jest tworzenie i rozpowszechnianie technologii informatycznych i komunikacyjnych takich jak technologie szerokopasmowe, platformy DTTV, inwestycje w usługi online, itp.

Kredyty udzielane są na okres 4-20 lat, a w wyjątkowych wypadkach nawet dłużej, i mogą pokryć do 50% kosztów projektu. EBI udziela kredytów na korzystnych warunkach, a przy tym nie pobiera opłat administracyjnych.

Ze środków EBI można finansować zarówno inwestycje kapitałowe związane z badaniami i rozwojem nowych produktów i usług (opracowanie projektu, budowa, renowacja, zakup maszyn i sprzętu IT, praca nad prototypem) oraz koszty operacyjne (użycie materiałów, sprzętu, narzędzi, zatrudnienie personelu) bezpośrednio związane z realizacją projektu. Kredyty są przyznawane za pośrednictwem polskich banków komercyjnych i innych instytucji finansowych. Przedsiębiorca zainteresowany dofinansowaniem powinien w pierwszej kolejności dostarczyć bankowi biznesplan, aby ten mógł sprawdzić, czy projekt spełnia kryteria i cele zdefiniowane przez EBI.


Efekt synergii - Krajowy Programu Reform na lata 2008-2011 i absorpcja funduszy unijnych

Wykorzystanie funduszy unijnych w połączeniu z działaniami realizowanymi w ramach Krajowego Programu Reform na lata 2008 - 2011 pozwala uzyskać efekt synergii w podnoszeniu potencjału innowacyjnego w Polsce. Skorzystają na tym głównie przedsiębiorcy.

Przykładowo do niedawna istniały ogromne bariery związane z zarejestrowaniem  Centrum Badawczo Rozwojowego. Głównie spowodowane było to wymogiem osiągnięcia  50% udziału sprzedaży z własnych usług badawczo-rozwojowych w przychodach ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy. Podczas obowiązywania tego progu nie powstało ani jedno nowe centrum badawczo-rozwojowe. W 2008 r. dzięki reformie obniżony został pułap wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o taki status. Obecnie przedsiębiorcy muszą spełnić warunek osiągnięcia zaledwie 20-procent udziału w sprzedaży własnych usług badawczo-rozwojowych. Zdaniem ministra gospodarki Waldemara Pawlaka, wymogi te stanowią dobre, wyważone rozwiązanie. Wicepremier wyraził nadzieję, że nowe przepisy ułatwią działalność firmom, które prowadzą badania naukowe i równocześnie są aktywne na rynku. „Stworzyliśmy formułę, dzięki której Polska stanie się dla firm z sektora B+R swego rodzaju specjalną strefą ekonomiczną” - oświadczył wicepremier. Ma to zresztą odzwierciedlenie w liczbie zarejestrowanych w ostatnim roku Centrów Badawczo Rozwojowych. Wcześniej dodatkową barierą hamującą rozwój tej formy działalności badawczej, mogły być koszty jakie wiążą się z uzyskaniem przez przedsiębiorstwo statusu CBR. Dzięki nowelizacji ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej oraz udostępnieniu dotacji unijnych na działania związane z przekształcaniem w CBR, w samym tylko 2008 r. zgłoszono jedenaście wniosków, jak doniosło Ministerstwo Gospodarki. 

Na utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego można uzyskać wsparcie z działania 4.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na pozyskanie dotacji, mogą zakwalifikować do dofinansowania działania doradcze oraz inwestycyjne związane z przekształceniem w CBR.

Wnioskodawcy planujący korzystać ze środków tego działania powinni się pośpieszyć ponieważ, alokacja przewidziana na jego wdrożenie topnieje wraz z kolejnymi naborami. Środków wystarczy jeszcze przynajmniej na dwa - trzy konkursy. Kolejne zaplanowano na 15 luty i wrzesień 2010 r.

Zainteresowanie przekształceniem w CBR jest coraz większe również  z powodu wielorakich korzyści, jakie uzyskują podmioty mianujące się tym statutem. Główne profity to opodatkowanie z tytułu kwot przekazywanych na utworzenie funduszu innowacyjności, który powstaje z comiesięcznego odpisu, wynoszącego nie więcej niż 20% przychodów, uzyskanych przez CBR w danym miesiącu. Kwota ta obciąża koszty działalności Centrum, pomniejszając podstawę opodatkowania. Środki funduszu innowacyjności, przeznaczone są na pokrywanie kosztów prowadzonych badań i prac rozwojowych, w tym również kosztów osobowych. Inną korzyścią przekształcenia w CBR jest uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia prac rozwojowych. Zachęty te skutecznie stymulują innowacyjnych przedsiębiorców do przekształcenia się w centra badawczo - rozwojowe. 

Warto zrobić pierwszy krok

Innowacyjność to niewątpliwie jeden z priorytetowych czynników decydujących o konkurencyjności krajowej gospodarki. Najbogatsze kraje cechują się wysokim stopniem postępu i zaawansowania technicznego. W chwili obecnej również Polska po latach zastoju technologicznego, stoi przed szansą unowocześnienia i modernizacji swoich gałęzi przemysłowych. Niebywałą pomoc stanowią w tym zakresie środki Unii Europejskiej. Warto zatem pamiętać o wciąż dostępnych miliardach euro z Brukseli dla ambitnych i innowacyjnych przedsiębiorstw.

Realizacja pierwszego pionierskiego projektu B+R w firmie może otworzyć kolejne możliwości. Zachęcają do tego sukcesy projektów budowy ogniwa paliwowego na biokarbon, silnika pneumatycznego czy też przerabiania odpadów komunalnych na energię cieplną i elektryczną na bazie depolimeryzacji sterowanej.


Aneta Sugier

 

Może Cię także zainteresować
Samochód w firmie
Samochód w firmie
Tylko teraz
Źródło: Management & Consulting Group
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Firma w mediach. Na czym polegają skuteczne media relations?

  Firma w mediach. Ogromna konkurencja rynkowa oraz wysokie wymagania ze strony samych konsumentów niejako wymuszają na biznesach cykliczną obecność w mediach. Aby regularnie pojawiać się na łamach prasy, tytułów online czy platformach influencerów należy wyjątkowo poważnie potraktować kwestię kontaktu z poszczególnymi redakcjami. W jaki sposób? Odpowiedzią są skuteczne działania media relations.

  Prawo, a zakłady bukmacherskie!

  2017 rok to przełomowa data w historii polskiej branży zakładów bukmacherskich. Właśnie wtedy weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych, którą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Co zmieniło się po tej dacie pod kątem prawnym i jak było wcześniej?

  Test: Peugeot 508 SW PSE, czyli francuskie AMG w akcji

  Test: Peugeot 508 PSE, czyli napęd na cztery koła, 360 koni mechanicznych i hybryda plug-in. W skrócie francuskie AMG spisało się na medal.

  Ile lat wstecz sprawdza UFG?

  Ile lat wstecz sprawdza UFG? Czyli za ile lat kierowca może otrzymać karę za brak ubezpieczenia OC? Postanowiliśmy to sprawdzić.

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego?

  Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego? Jest kilka zasad, o których kierowca powinien pamiętać podczas zdarzenia drogowego. Dziś je przypomnimy.

  30% Club Poland: „Różnorodność we władzach to wymierne korzyści spółki” [PODCAST]

  Dane dowodzą, że zróżnicowane zespoły są bardziej efektywne. Ale czy faktycznie tak jest? Czy firma, która w swojej strategii stawia na różnorodność może liczyć na wymierne korzyści?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego: co oznacza?

  Bezpieczny zakup samochodu używanego nie zawsze jest łatwy. Szczególnie że sprzedający ukrywają informacje, a kupujący mają ograniczone zaufanie.

  Wyższe grzywny za wykroczenia drogowe

  Podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł zakłada projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, przyjęty przez rząd.

  Ceny mieszkań w Europie rosną szybciej niż w Polsce

  Ceny mieszkań w Europie. Ceny mieszkań oderwały się od fundamentów? Szybciej w Europie niż w Polsce – sugerują dane Eurostatu. W Polsce przez ostatnie lata ceny rosły tylko trochę szybciej niż dochody ludności. W państwach Europy Zachodniej dynamika była nawet kilkukrotnie wyższa.

  Wynajem domów w Polsce

  Wynajem domów. Wynajem domów w Polsce stanowi około 3% - 5% rynku najmu, ale jest ciekawym rozwiązaniem. Osoby zastanawiające się nad wynajmem większego mieszkania, powinny wziąć pod uwagę również dom, bo stawki czynszów za 1 mkw. są konkurencyjne. Na popularność wynajmu domów w innych krajach wpływa m.in. udział budynków jednorodzinnych w zasobie mieszkaniowym i wskaźnik urbanizacji.

  Studencie - nie daj się oszukać. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, gdy sezon w pełni

  Wynajem mieszkania - studenci. Okres wakacji aż do września to typowy sezon najmu. Wiele osób stara się zaplanować na ten czas zmianę miejsca zamieszkania. Jest zazwyczaj trochę więcej wolnego, łatwiej o urlop w pracy, jest też korzystniej ze względu na zmianę szkoły dla dzieci. Równocześnie w tym samym czasie na rynku pojawiają się osoby studiujące. Młodzież rozpoczynająca studia w nowym mieście, studenci wyższych lat zmieniają lokum. Kwestie towarzyskie, uczuciowe czy chęć uzyskania większego komfortu - to najczęstsze przyczyny zmiany kwatery przez studentów.

  Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). W opracowaniu przedstawiamy, dla jakich przedsiębiorców taka forma prowadzenia działalności może być korzystna.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?

  Ekspres kapsułkowy czy ciśnieniowy – który i dla kogo sprawdzi się lepiej?

  Ostatnimi czasy picie kawy przeniosło się z kawiarni pod strzechy. Nic dziwnego więc, że wiele osób stoi przed niezwykle trudnym wyborem – jaki ekspres do domu wybrać? Wśród wielu firm i modeli łatwo się zagubić. Jednak nie obawiajcie się! Odpowiadając na kilka prostych pytań, możemy łatwo stwierdzić, jaki ekspres będzie dla nas odpowiedni.

  Firmy szukają nowych pracowników

  Firmy szukają coraz więcej nowych pracowników. Liczba ofert pracy w urzędach pracy rośnie. Jakie są przyczyny?

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Nie tylko negatywne skutki pandemii? [BADANIE]

  Według co czwartego Polaka pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych. Tak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?