Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Fundusze unijne remedium na kryzys finansowy

Aneta Sugier
inforCMS
Czy antidotum na bieżącą sytuację gospodarczą w Polsce mogą stanowić właśnie fundusze unijne? Wydaje się, iż faktycznie dotacje z UE mogą stać się kołem napędowym do wyjścia z kryzysu finansowego. Rynek potrzebuje dynamicznego dopływu kapitału.

Polska jest największym beneficjentem funduszy unijnych w historii Zjednoczonej Europy. W perspektywie finansowej 2007-2013 wchłoniemy ponad 85mld euro z czego 67 mld będą stanowiły środki wspólnotowe. Jest to niezwykłe wyzwanie, któremu muszą sprostać nie tylko beneficjenci, ale również wszystkie podmioty zaangażowane w ułatwianie dostępu do finansowania inwestycji z funduszy europejskich.

W najbliższym roku do polskiego biznesu popłynie 16,8 mld zł. z Brukseli. Kwota ta może nawet wzrosnąć o kolejne 3 mld zł., w skutek przyznania dla Polski zaliczki z Komisji Europejskiej. Starania legislacyjne administracji rządowej czynione od końca ubiegłego roku wpłyną na zwiększenie absorpcji środków europejskich. Jeszcze nigdy w polskiej historii funkcjonowania polityki spójności nie wprowadzono tylu uproszczeń aktywizujących procesy inwestycyjne. Nasza gospodarka potrzebuje dynamicznego dopływu kapitału - nie da się dłużej zaklinać rzeczywistości, kryzys dotknął i nasz rynek krajowy, choć na szczęście nie w takim stopniu w jakim się tego obawialiśmy.  Nie można w tej sytuacji liczyć jedynie na sektor bankowy,  którego kondycja została znacznie nadwyrężona w ostatnich miesiącach. Ponadto strata zaufania do sektora prywatnego, potęguje niechęć banków do udzielania kredytów. Nie możemy sobie też pozwolić na zaciąganie kolejnych długów zagranicznych, choć deklaracje takiej pomocy składają nam międzynarodowe instytucje finansowe. Mogłoby to pogrążyć naszą walutę, a w konsekwencji doprowadzić do recesji. Wydaje się, że remedium na bieżącą sytuację mogą być fundusze unijne.

Fundusze unijne naszym ratunkiem?

Paradoksalnie opóźnienie w wydatkowaniu środków w nowej perspektywie finansowej 2007 - 1013 może teraz zadziałać na naszą korzyść. W przeciągu dwóch lat wdrażania nowych programów pomocowych wydatkowano zaledwie 3,4 % alokacji przewidzianej na ten okres, jak podaje MRR. Kumulacja niewydatkowanych środków  i rządowe zapowiedzi w usprawnieniu systemu przyznawania dotacji pozwolą nam na uwolnienie 16,8 mld zł. Kwota ta może dodatkowo wzrosnąć nawet do 19,8 mld zł, w skutek przyznania zaliczki z Komisji Europejskiej.

Dotacje z Unii Europejskiej pozwolą na podtrzymanie poziomu nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, co przyczyni się do dynamizowania gospodarki.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Poza zaplanowanymi i częściowo realizowanymi już rundami naboru projektów inwestycyjnych, działania niespiesznej administracji zarządzającej nakierowane są mimo wszystko na usprawnienie systemu dysponowania środkami.

Proste fundusze

Powstał Międzyresortowy zespół do spraw wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej - jego zadaniem jest koordynacja tych prac. Zespół zajmuje się badaniem wszystkich przypadków nadmiernej komplikacji procedur - a jak wiemy pracy im nie braknie. Następnym celem prac zespołu jest formułowanie sugestii zmian wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego lub instrukcji wykonawczych poszczególnych instytucji wdrażających. Przedsięwzięcie to nosi nazwę „Proste fundusze”.

Najważniejszą dla każdego przedsiębiorcy wiadomością jest ( oprócz wiadomych korzyści ), także to, że w bezpośredni sposób może uczestniczyć w programie, jeśli jest beneficjentem programów pomocowych - stworzona została skrzynka mailowa - prostefundusze@mrr.gov.pl - na którą beneficjenci mogą przesyłać własne propozycje usprawnień i komentarzy.  

Zmiany legislacyjne uprościły procedury

Część tych uproszczeń oparta jest na działaniach legislacyjnych - 11 października 2008 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Wprowadza ona szereg zmian, które wynikają z uwag zgłaszanych przez środowiska praktyków udzielających lub ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Po pierwsze rozszerzono możliwość poprawiania omyłek przez oferentów. Do tej pory nawet błąd nie mający znaczenia dla treści oferty oznaczał wyeliminowanie jej z przetargu.  Jako przykład absurdu MRR podał np. błąd w wycenie kloszy do lamp w jednaj z ofert na realizację inwestycji drogowej, który spowodował konieczność wyboru oferty znacząco droższej. Po drugie, wprowadzono nieograniczoną możliwość zlecania realizacji zamówień podwykonawcom. Po trzecie, rewolucyjną zmianą jest dopuszczenie do ubiegania się o zamówienie przedsiębiorców, którzy na moment  składania oferty nie dysponują odpowiednim potencjałem technicznym.

Zmiany te oznaczają zwiększenie dostępu przedsiębiorców do zamówień publicznych, w które zaangażowane są pieniądze unijne. Dodatkowo powodują wzrost konkurencji w ubieganiu się o zamówienia. Oznacza to de facto, że realizacja projektów będzie mogła odbywać się niższym kosztem i dodatkowo ułatwią i przyśpieszą realizację inwestycji.

Niezwykle istotne z punktu widzenia wykorzystania środków unijnych było również dostosowanie polskiego prawa w zakresie ocen oddziaływania na środowisko do dyrektyw wspólnotowych.  Dotychczasowy brak zgodności z polityką wspólnotową na tym polu skutkował wstrzymaniem wielu rund aplikacyjnych w regionach. Utrudniona była również realizacja już rozpoczętych inwestycji, wdrażanych z udziałem dofinansowania przyznanego w poprzedniej perspektywie finansowej.

Znowelizowana ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko weszła w życie 15 listopada 2008 r. Nowe przepisy eliminują szereg utrudnień w realizacji inwestycji, skracając, bagatela, o połowę czas trwania procedur środowiskowych w procesie inwestycyjnym. Znowelizowane przepisy pozwalają dodatkowo na realizację projektów zgodną z przepisami unijnymi.

Koniecznie należy podkreślić, że kamieniem milowym do usprawnienia systemu dystrybucji środków europejskich była nowelizacja ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Weszła w życie 20 grudnia 2008 r.

Dotacja rozwojowa - zaliczki dla przedsiębiorców

Poza wewnętrznymi działaniami administracji obliczonymi na usprawnianie wdrażania funduszy na poziomie krajowym równoległe prowadzone są rozmowy w tym zakresie na forum unijnym. Dotychczas udało się wypracować kilka działań antykryzysowych zmierzających do lepszej absorpcji środków unijnych. Jedną z najważniejszych propozycji KE jest rozszerzenie skali zaliczek dla beneficjentów projektów (realizowanych w ramach pomocy publicznej) nawet do 100% wartości dofinansowania. Jest to niezwykle ważne udogodnienie dla przedsiębiorców starających się o dotacje - oznacza to bowiem szybszy dostęp do zasobów finansowych przeznaczonych m.in. na wspieranie przedsiębiorczości. Istnieje też propozycja wprowadzenia możliwości rozliczania kosztów ogólnych w programach współfinansowanych z EFRR i EFS, co powinno przyczynić się do szybszego wydatkowania środków unijnych. Trzeba również podkreślić, iż możliwość pełnego skorzystania z tych zmian umożliwi dopiero ich szybka implementacja do krajowych dokumentów regulujących realizację polityki spójności w Polsce. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podjęło pierwsze kroki w tym kierunku, pozostaje mieć nadzieję, że problem ten szybko zostanie rozwiązany.

Przełomowe zaliczki

Kolejnym ułatwieniem na drodze do usprawnienia systemu przydzielania i wykorzystywania środków unijnych jest nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych. Nowe rozporządzenie weszło w życie 12 lutego 2009 r. Umożliwia ono udzielane zaliczek beneficjentom, co z kolei ułatwi szybsze wydawanie unijnych pieniędzy. Komisja Europejska daje nam do dyspozycji środki na udzielanie zaliczek. System zaliczek został wpisany w rządowy program walki z kryzysem gospodarczym - Plan Stabilności i Rozwoju.  Nie we wszystkich działaniach jeszcze system zaliczkowania wszedł w życie. Pierwsze zaliczki są przyznawane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zaliczki są oczywiście przyznawane na wniosek Beneficjenta. Wniosek o płatność zaliczkową można złożyć najwcześniej po podpisaniu umowy o dofinansowanie oraz wniesieniu prawidłowego zabezpieczenia umowy.

I tak, przy dotacjach o wartości do 10 mln zł jedynym wymaganym zabezpieczeniem ze strony beneficjentów będzie weksel in blanco. To istotna i bardzo ważna zmiana, wprowadzona 20 lipca 2009 r. nowelizacją rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, której wdrożenie ma ułatwić wykorzystanie funduszy z programów operacyjnych. Dotychczas bowiem pułap dotacji dla których jedynym wymaganym zabezpieczeniem mógł być weksel In blanco, wynosił 4 mln zł.

Obecnie w przypadku dotacji wyższych niż 10 mln zł. inwestorzy będą musieli przedstawić dodatkowe tzw. twarde zabezpieczenie, jakim może być np. poręczenie bankowe. I tu również MRR wprowadził innowację - obecnie wystarczy, że poręczenie bankowe zabezpieczy jedynie kwotę zaliczki, a nie całej dotacji jak miało to miejsce jeszcze do niedawna.

Dodatkowo każdy przedsiębiorca musi zdawać sobie sprawę z tego, iż od czasu zamknięcia rundy aplikacyjnej, do czasu podpisania umowy upłynie okres około 4-5 miesięcy. Nie jest wiec możliwe finansowanie zadań projektu przy wykorzystaniu zaliczki, jeśli kończą się one wcześniej niż planowany termin zawarcia umowy o dofinansowanie. Pierwsza transza zaliczki nie może być wyższa niż 30% wartości dofinansowania. Wysokość wszystkich transz zaliczki jest określona w Harmonogramie płatności załączonym do umowy o dofinansowanie. Przekazanie kolejnej płatności zaliczkowej jest możliwe po rozliczeniu w 70% łącznej kwoty poprzedniej zaliczki. Z wnioskiem rozliczającym uprzednio uzyskaną płatność zaliczkową można wystąpić nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia danego zadania. Beneficjent może złożyć wniosek o zaliczkę na dane zadanie najpóźniej 60 dni przed zakończeniem terminu realizacji danego zadania.

Od momentu wpłynięcia wniosku o wypłatę zaliczki, Instytucja wdrażająca zastrzega sobie ok. dwóch miesięcy na samo przekazanie płatności. Wynika to z faktu iż, wnioski o płatność podlegają ocenie merytorycznej i finansowej, co z reguły trwa ok. 40 dni.  Następnie po zatwierdzeniu wniosku, Instytucja Wdrażająca rezerwuje sobie dodatkowo 30 dni na płatności realizację przelewu.

Co do zasady kolejne transze zaliczek mogą być wypłacane co 2 - 6 miesięcy, to znaczy po zakończeniu przez Inwestora danego działania przewidzianego w projekcie, a następnie zatwierdzeniu go przez Instytucję Wdrażającą. Dofinansowanie w formie zaliczki i płatności pośrednich nie może przekroczyć 95% maksymalnej wartości dofinansowania.  Pozostała kwota jest przekazywana po akceptacji przez Instytucję Wdrażającą, wniosku o płatność końcową, czyli po zakończeniu całego projektu.

 

Co niezwyczajne na zaliczki mogą liczyć nawet Beneficjenci, którzy podpisali umowy o dofinansowanie w 2008 r., kiedy to system zaliczkowy jeszcze nie funkcjonował. Możliwość taką wprowadziła wspomniana już nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009 r., zmieniająca rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz.U.2009 Nr 23 poz. 140). Według nowego prawa podstawą do wypłaty zaliczek jest zmiana w trybie aneksu postanowień umowy o dofinansowanie. Aneks wprowadza ponadto zmianę systemu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy - beneficjent musi wystąpić pisemnie do Regionalnej Instytucji Finansującej z wnioskiem o zmianę postanowień umowy w celu otrzymania zaliczki.

Dotychczas do skorzystania z zaliczki na poczet spodziewanej dotacji unijnej uprawniona była bardzo ograniczona grupa inwestorów. W tej chwili z tej formy rozliczania korzystać mogą w zasadzie wszystkie podmioty, które wyrażą takie zapotrzebowanie.

Według rządowego Planu Stabilności i Rozwoju  nowelizacja systemu zaliczkowania pozwoli na zwiększenie wydatkowania środków unijnych z dziesięciu do blisko siedemnastu miliardów złotych.

Nie przyznali dotacji - odwołaj się!

Zmian jest jednak więcej. 11 sierpnia 2009 r. zmieniły się zasady odwoływania się od wyników konkursów o środki z programów operacyjnych. Obowiązują one dla wszystkich konkursów ogłaszanych od 20 grudnia 2008 r. Najważniejszą wprowadzoną zmianą jest rozszerzenie listy uprawnionych do wnoszenia odwołania. Do tej pory procedurę odwoławczą mógł wszcząć jedynie przedsiębiorca, którego wniosek w postępowaniu konkursowym został odrzucony. W chwili obecnej z prawa do odwołania mogą korzystać również przedsiębiorcy, których projekt przeszedł pozytywnie całą ocenę, ale nie uzyskał dofinansowania ze względu na wyczerpanie środków w danej edycji konkursowej. Inną kategorią beneficjentów uprawnionych do odwołania są również ci przedsiębiorcy, których wniosek został umieszczony na tzw. liście rezerwowej. Zmieniły się również zasady rozpatrywania projektów po pozytywnej ocenie odwołania. Wcześniej taki projekt w całości podlegał ponownej weryfikacji. Od 11 sierpnia ubiegłego roku ponownie analizowane są jedynie te elementy oceny pierwotnej projektu, które były przedmiotem odwołania.

Zmiany dotyczące procedury odwoławczej idą jeszcze dalej.  Obecnie dają potencjalnym beneficjentom możliwość podważania wyników oceny ich wniosków, włącznie z odwołaniami do sądu administracyjnego! Ma to wzmocnić przejrzystość i obiektywizm procesu wyboru projektów.

Nowe przepisy jednoznacznie określają też zakaz wprowadzania jakichkolwiek zmian w zasadach konkursów w trakcie ich trwania, które szkodziłyby uczestniczącym w nich potencjalnym beneficjentom.

Najbardziej rewolucyjną zmianę wprowadzono chyba jednak w zakresie stosowania zasad pomocy publicznej. A mianowicie dopuszczono możliwość rozpoczęcia realizacji projektu już po złożeniu wniosku o dofinansowanie do właściwej instytucji. Jeszcze do niedawna prace związane z wdrażaniem inwestycji mogły rozpocząć się dopiero po uzyskaniu przez przedsiębiorcę potwierdzenia o uzyskaniu wsparcia lub po uzyskaniu z IW informacji o kwalifikowaniu się projektu - co do zasady - do działania, do którego aplikował.

Ministerstwo zapowiedziało również dodatkowe fundusze dla najlepszych programów operacyjnych. Oznacza to, że najszybciej i najefektywniej realizowane programy mogą liczyć w 2011 r. na dodatkowe, rezerwowe środki w kwocie ponad 1,3 mld euro. Budżet ten zostanie przeznaczony przede wszystkim na działania silnie prorozwojowe, zwiększające potencjał gospodarczy kraju.

Pakiet antykryzysowy wspiera pozyskanie kredytu

Administracja rządowa ma również swoje remedium na trudną sytuację w jakiej znalazł się sektor bankowy. Inwestorzy wiedzą, jak trudno w chwili obecnej prowadzić rozmowy z bankami o przyznanie kredytu inwestycyjnego. Banki wymagają coraz większych zabezpieczeń, które częstokroć są barierą zaporową dla przedsiębiorstw. Rządowe poręczenia i gwarancje dla rynku międzybankowego oraz prywatnych biznesmenów mają odblokować cyrkulację kredytową. W tym celu rząd zapowiedział już zwiększenie do 40 mld złotych, w samym tylko 2009 r., budżetowego limitu na poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa.

Kolejny punkt strategii antykryzysowej, przewiduje wykreowanie dodatkowej akcji kredytowej dla małych i średnich przedsiębiorstw w wartości równej 20 mld zł. Głównym nośnikiem tej akcji jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który na realizację tego zadania został zasilony kwotą 2 mld zł.

W celu realizacji tego programu, Sejm uchwalił 2 kwietnia 2009 r. nowelizację ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowelizacją, zlikwidowany został Fundusz Poręczeń Unijnych oraz Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych. Zostały one zastąpione poręczeniami i gwarancjami udzielanymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) we własnym imieniu i na własny rachunek.

Dodatkowo rozszerzona została lista zobowiązań, które mogą zostać objęte poręczeniami BGK. Do niedawna jeszcze można było uzyskać jedynie poręczenie na  spłatę kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wynikających z tytułu obligacji.  Nowelizacja umożliwia natomiast uzyskanie poręczeń na zobowiązania dotyczące należytego wykonania umowy oraz wniesienia wadium. W lipcu tego roku BGK podpisał umowy z osiemnastoma bankami komercyjnymi, uruchamiając rządowy program „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”. Jak powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz,  prezes Związku Banków Polskich - Duża ilość banków, które przystąpiły do programu to dowód na to, jak bardzo na ten produkt czekali zarówno przedsiębiorcy, jak i instytucje finansowe.

Poręczenie BGK jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu w przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada wystarczającego własnego zabezpieczenia. Poręczeniem można objąć maksymalnie do 80% kwoty kredytu w wysokości od 100 tys. złotych do 10 mln euro. Podstawowym zabezpieczeniem poręczenia spłaty kredytu jest weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu". BGK może wystąpić o dodatkowe zabezpieczenie, jeśli ryzyko wypłaty zobowiązania jest wysokie.

Dla większości przedsiębiorstw zaciągnięcie kredytu jest jednym, jeśli nie jedynym,  z podstawowych źródeł finansowania inwestycji. Bez zamknięcia montażu finansowego danej inwestycji nie ma szans na skorzystanie z dotacji unijnych. Dlatego priorytetem jest przełamanie niechęci banków do kredytowania inwestycji mających potencjał na pozyskanie dodatkowych środków z Brukseli.  Rządowy system poręczeń i gwarancji spełnia w tym niewątpliwie swoją rolę.

Unijne fundusze na lata 2007-2013 dają ogromne możliwości pozyskania wsparcia na rozwój polskiej przedsiębiorczości. Aby jednak w pełni wykorzystać tę szansę należy zapoznać się z obowiązującymi mechanizmami oraz uzbroić się w cierpliwość. Aplikowanie o unijne dotacje jest nie tylko procesem złożonym, ale też czasochłonnym. Warto jednak spróbować, gdyż dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej przed polskimi przedsiębiorcami otworzyły się nieznane dotychczas perspektywy rozwoju i podniesienia konkurencyjności. Łatwiej dostępne i dobrze wykorzystane środki pochodzące z funduszy powinny być impulsem do utrzymania stabilności gospodarki w latach spowolnienia koniunktury. Jeśli rządowa strategia antykryzysowa zostanie w pełni zrealizowana uda się osiągnąć zamierzone cele. Wszelkie ułatwienia związane z dokapitalizowaniem sektora prywatnego przyczyniają się do umocnienia podmiotów istniejących na rynku i kreowania zatrudnienia.

Aneta Sugier

  

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Management & Consulting Group
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Budowa domu jednorodzinnego ponad 70 m2 - do dwóch kondygnacji - bez pozwolenia na budowę

  29 marca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Budowa jednorodzinnych budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 m2, będzie możliwa na podstawie tej samej procedury, bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę – jedynie na podstawie zgłoszenia. Jakie inne zmiany przepisów zajdą w Prawie budowlanym?

  Premier chce ograniczyć napływ ukraińskiego zboża

  Wypracowanie odpowiednich zasad, które będą pozwalały na ograniczenie napływu ukraińskiego zboża do Polski, ma przygotować wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk - poinformował w środę premier Mateusz Morawiecki na konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów.

  Analiza: Jakie trendy sprzedaży konsumenckiej w 2023 roku?

  Pomimo słabych perspektyw ekonomicznych, branża retail i e-commerce gwałtownie inwestuje w narzędzia Customer Experience (CX), aby zapewnić bardziej interaktywną oraz ujednoliconą obsługę klientów i dzięki temu zwiększyć przychody wynikające z posiadania lojalnych klientów. Ta strategia ma zapewnić firmom handlowym przewagę na konkurencją w coraz bardziej wymagających czasach.

  Polskie firmy najlepsze w Europie w zarządzaniu płacami

  Polskie firmy są najlepiej przygotowane do zarządzania płacami w Europie i zajmują pierwsze miejsce w Payroll Proficiency Index. Rodzime przedsiębiorstwa uzyskały aż 71,7 proc. w biegłości w zarządzaniu listami płac, wyprzedając tym samym firmy z Norwegii (71,2 proc.), Hiszpanii (70,5 proc.) i Irlandii (68,15 proc.). 

  Włączony silnik w garażu to potężne zagrożenie

  Włączony silnik w garażu jest zdecydowanie jednym z tych błędów, których należy się wystrzegać. Szczególnie jeżeli garaż nie ma wentylacji.

  NBP: w IV kwartale 2022 r. oddano do użytku rekordową liczbę mieszkań. Ile?

  W ostatnim kwartale 2022 r. oddano do użytkowania w Polsce rekordowo wysoką liczbę nowych mieszkań - poinformował w opublikowanym w środę 29 marca 2023 raporcie Narodowy Bank Polski. Ich liczba jest wyższa o blisko 24,3 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. 

  Czy zakup nowego samochodu należy zgłosić do urzędu skarbowego?

  Czy zakup nowego samochodu należy zgłosić do urzędu skarbowego? To pytanie, które zadawać sobie mogą nabywcy. Poszukajmy odpowiedzi.

  Kiedy koniec diesla w Polsce? Nie tylko diesla zresztą. To dziś ważne pytanie.

  Kiedy koniec diesla w Polsce? Spada udział diesli wśród pojazdów osobowych. A przecież dużymi krokami zbliża się zakaz sprzedaży aut spalinowych.

  Rodzinny sedan Nissana. Odpowiedź na współczesny styl życia

  Rodzinny sedan Nissana to nic innego jak koncept Contemporary Lifestyle Vehicle. Auto bazuje na kultowym modelu Skyline.

  Kia EV9. Premiera 7-miejscowego, elektrycznego SUV-a z Korei

  Kia EV9. Premiera zdradziła wiele szczegółów dotyczących nowego elektrycznego SUV-a. Niektóre z funkcji pojazdu brzmią naprawdę imponująco.

  Ile Toyota sprzedała C-HR-ów? Będziecie zaskoczeni!

  Ile Toyota sprzedała C-HR-ów? Japończycy mają się czym pochwalić. Szczególnie że mówimy tylko o jednej generacji auta i 7 latach obecności na rynku.

  Polska głosowała przeciw zakazowi sprzedaży nowych samochodów spalinowych

  Polska głosowała przeciw zakazowi sprzedaży nowych samochodów spalinowych po 2035 roku - napisała we wtorek na Twitterze minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Wyraziła ponadto przekonanie, że w 2026 r. plany w tym zakresie zostaną zweryfikowane.

  UE: Polska głosowała przeciwko przedłużeniu o 12 miesięcy środków nadzwyczajnych mających ograniczyć zapotrzebowanie na gaz

  Podczas wtorkowego posiedzenia unijnych ministrów odpowiedzialnych w rządach swoich krajów za kwestie energetyki Polska głosowała przeciwko przedłużeniu o 12 miesięcy środków nadzwyczajnych mających ograniczyć zapotrzebowanie na gaz - poinformowała dziennikarzy minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

  Jak zatrzymać klienta w czasach recesji?

  Ostatnie informacje GUS-u nt. sprzedaży detalicznej potwierdzają pogłębienie recesji konsumenckiej. Odnotowano kolejne spadki zarówno rok do roku (5%), jak i w stosunku do poprzedniego miesiąca (3,6%). Szczególnie więc teraz – gdy zmagamy się z rosnącym kosztem utrzymania biznesu i spadkiem popytu na niektóre towary i usługi – marki potrzebują przemyślanych rozwiązań, które pomogą przyciągnąć konsumenta. Czego natomiast on oczekuje od firm i z jakim typem klienta mamy obecnie do czynienia?

  Ładowarki dla elektrycznych ciężarówek przy autostradach. Nowy pomysł UE

  Ładowarki dla elektrycznych ciężarówek przy autostradach i znowelizowane rozporządzenie AFIR toruje drogę dla elektrycznych napędów.

  Pozytywnie zbuntowana

  Teorie zarządzania to modele bez gwarancji sukcesu. Dlaczego,? A to dlatego, że podejmując się działalności gospodarczej, nie zastanawiamy się w jakim stylu będziemy zarządzać. To my przedsiębiorcy tworzymy biznes i my kreujemy udane lub czasami mniej udane kryteria kierowania firmą. Szczególnie ważne to, jakimi szefami jest się w firmach, które nie są ogromnymi, globalnymi korporacjami, traktującymi anonimowo swoich pracowników, będących jedynie numerkami w Excelu. 

  Mitsubishi zaprezentuje 16 nowych modeli. Nowy plan rozwoju marki

  Mitsubishi zaprezentuje 16 nowych modeli. To efekt ogłoszenia trzyletniego średniookresowego planu na lata fiskalne 2023-2025 "Challenge 2025".

  Wynalazek pod ochroną, czyli po co firmom patent i jak go zdobyć

  Do Urzędu Patentowego RP rokrocznie wpływa ponad 4 tys. wniosków o udzielenie patentu na wynalazek. Najwięcej, bo blisko połowa zgłoszeń pochodzi od podmiotów sektora gospodarki. Drugie wysokie miejsce zajmują wnioski o ochronę patentową składane przez szkoły wyższe i to one najczęściej, bo w 70 proc. przypadków, rozpatrywane są pozytywnie. Dla porównania, firmom patent udzielany jest średnio na co drugi zgłoszony wynalazek. Jak wskazują specjaliści od ochrony własności intelektualnej ta statystyka mogłaby wyglądać lepiej, gdyby zgłaszający korzystali z profesjonalnego wsparcia i odpowiednio opisywali swoje rozwiązania. Oto przykłady dobrych praktyk oraz wskazówki, gdzie polskie firmy mogą zasięgnąć doradztwa, aby właściwie chronić swoje nowatorskie projekty.

  Ceny mieszkań w lutym 2023. Raport

  W ostatnich miesiącach obserwujemy nieustanne zmiany cen mieszkań. W listopadzie spadły, w grudniu wzrosły, w styczniu ponowie spadły. A co działo się z cenami mieszkań w lutym? Jak wygląda sytuacja na rynku kredytów hipotecznych? Czy złagodzenie przez KNF Rekomendacji S obudziło rynek kredytów? I jak na rynek wpłynie zapowiadany Kredyt 2 procent?

  Na jakie dofinansowanie do pomp ciepła i fotowoltaiki możemy liczyć w 2023 r.?

  Dofinansowanie na pompy ciepła i fotowoltaikę. Działania mające na celu poprawienie efektywności energetycznej budynków, a także zakładanie instalacji fotowoltaicznych, cieszą się ogromną popularnością. Z jednej strony pozwalają na znaczące zmniejszenie rachunków, a z drugiej gwarantują bezpieczeństwo energetyczne oraz cieplne. W przypadku tego typu inwestycji, zarówno w przypadku nowego domu, jaki i modernizacji już istniejącego, można liczyć na rządowe wsparcie finansowe. Pomoc ta wydaje się niezbędna, gdyż zgodnie z wynikami Raportu Polskiego Alarmu Smogowego, aż 4 mln domów w naszym kraju wymaga poprawy efektywności energetycznej. 

  Czemu wymiana opon na letnie jest tak ważna?

  Czemu wymiana opon na letnie jest tak ważna? Dostosowanie typu opon do sezonu to kwestia bezpieczeństwa. Więcej na ten temat w naszym tekście.

  Niebezpieczny kierowca, czyli jaki? Oto opinia Polaków

  Niebezpieczny kierowca? Dziś przedstawimy opinie Polaków na ten temat i dane wynikające ze statystyk policyjnych.

  Toyota Prius 2023. Rezerwacje na nową hybrydę ruszyły

  Toyota Prius 2023 to nowa hybryda plug-in z Japonii. Właśnie wystartowały w Polsce rezerwacje na model. Na razie to jedynie rezerwacje online.

  Straty w branży chemicznej w 2022 r.

  Branża farb dekoracyjnych w 2022 r. zanotowała minimalny spadek. Wartość sprzedaży farb dekoracyjnych – stanowiących największy segment rynku – zmalała r/r o 3,4%, do 2,32 mld PLN w 2022 r*. W roku 2021 dynamika wynosiła 3,2% na plus.

  Jak kontrolować finanse firmy, gdy gospodarka hamuje?

  Płynność finansowa świadczy o zdolności przedsiębiorstwa do spłaty bieżących zobowiązań, dokonywania zakupów i korzystania z usług. Zachowanie jej na optymalnym poziomie definiuje właściwe zarządzanie firmą. Pozwala między innymi uniknąć zatorów płatniczych oraz skupić się na rozwoju biznesu. Wyzwaniem dla wszystkich firm, niezależnie od ich wielkości, jest spowolnienie gospodarcze, które potwierdzają najnowsze dane GUS.