Kategorie

Leasing a kredyt bankowy - co wybrać w czasie kryzysu

Jakub Kornacki
inforCMS
Leasing jest obok kredytu bankowego najczęściej spotykaną formą finansowania inwestycji w środki trwałe, wykorzystywaną przede wszystkim przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Szczególnie w obecnej sytuacji na rynku należy bardzo dokładnie przeanalizować i porównać obie formy finansowania pod kątem korzyści i kosztów.

Reklama

Leasing jest uważany za bardziej dostępną formę finansowania inwestycji niż kredyt bankowy. Wynika to z tego, że procedury przyznawania kredytu bankowego są dużo bardziej złożone niż procedury leasingowe. Przy udzielaniu kredytu banki wymagają wyższej zdolności kredytowej niż przy leasingu. Dla firm, które działają na rynku relatywnie krótko (np. poniżej roku), leasing może się okazać jedyną formą finansowania. Firmy te nie mają bowiem historii działalności popartej odpowiednimi sprawozdaniami finansowymi, co uniemożliwia uzyskanie kredytu bankowego.

Możliwość stosowania prostszych procedur akceptacji klientów przez firmy leasingowe wynika z faktu, że to one pozostają właścicielami leasingowanych środków trwałych w czasie trwania umowy. Przedmioty leasingu pozostają więc podstawowym zabezpieczeniem spłat rat leasingowych i w razie ewentualnych problemów z ich spłatą przez korzystających firma leasingowa ma prawo odebrać leasingowany sprzęt i dokonać jego sprzedaży stronie trzeciej, zabezpieczając w ten sposób swoje roszczenia.

Koszt leasingu i kredytu

Reklama

Po porównaniu oprocentowania kredytu bankowego oraz ceny leasingu może się okazać, że cena leasingu jest wyższa od oprocentowania kredytu. Taka sytuacja najczęściej dotyczy dużych przedsiębiorstw o bardzo dobrym standingu finansowym, posiadających gwarancje zagranicznej spółki matki. Przy dobrych zabezpieczeniach banki są w stanie udzielić kredytu zarówno inwestycyjnego, jak i obrotowego, stosując raczej niską marżę, np. 0,5 punktu procentowego.

Przy założeniu, że takie przedsiębiorstwo rozważa możliwość podpisania umowy z firmą leasingową, która posiada refinansowanie na podobnych warunkach jak to przedsiębiorstwo, czyli na marży około 0,5 punktu procentowego, koszt leasingu będzie musiał zostać powiększony o marżę, wynoszącą np. 2,5 punktu procentowego. Całkowity koszt leasingu będzie więc wtedy oparty na marży 3 punktów procentowych, czyli będzie znacznie wyższy w porównaniu z kredytem na bazie marży 0,5 punktu procentowego.

Firmom, które nie są w stanie przedstawić dobrych zabezpieczeń kredytu oraz których sytuacja ekonomiczno-finansowa jest nieco gorsza, banki proponują zazwyczaj kredyt znacznie droższy, tj. oparty na wyższej marży. Marża kredytowa może sięgać nawet kilku punktów procentowych. Jeśli jednak sytuacja finansowa przedsiębiorstwa jest na tyle dobra, że firma leasingowa nie podniesie swojej marży (zabezpieczeniem jest przedmiot umowy, który np. jest standardowy i ma szeroki rynek zbytu), finansowanie inwestycji leasingiem może okazać się korzystniejsze cenowo od finansowania kredytem, gdyż marża leasingowa może być niższa od kosztu kredytu uzyskanego bezpośrednio w banku.

Ogólnie rzecz biorąc, pod względem oprocentowania leasing jest droższą formą inwestycji od kredytu bankowego.

Elastyczność leasingu i kredytu

Leasing w porównaniu z kredytem bankowym jest uważany za dużo bardziej elastyczną formę finansowania. Leasing umożliwia indywidualne dostosowanie umowy do bieżących potrzeb korzystającego w zależności o przewidywanych przepływów gotówkowych przedsiębiorstwa poprzez odpowiednie dostosowanie opłaty wstępnej, kwoty wykupu, wysokości i częstotliwości rat. Jeżeli np. korzystający prowadzi działalność sezonową, w której główne wpływy uzyskuje latem i jesienią, jest możliwe, aby w tym okresie spłaty były wyższe, a w pozostałym zmniejszone.

Leasing umożliwia również uzależnienie wysokości spłat od kursu walutowego (leasing denominowany w walutach obcych), co stanowi naturalny hedging w przypadku uzyskiwania przez przedsiębiorstwo dochodów w walutach obcych i ogranicza w ten sposób ryzyko walutowe.

Leasing wypada korzystniej w stosunku do kredytu również pod względem przeniesienia ewentualnych praw i obowiązków z tytułu umowy leasingowej na podmiot trzeci, co może okazać się konieczne w razie trudności ze spłatą rat po stronie leasingobiorcy. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy leasingowej poprzez cesję umowy na podmiot trzeci jest rozwiązaniem szybszym i prostszym niż ewentualna odsprzedaż środka trwałego, na którym jest ustanowione zabezpieczenie banku w formie zastawu lub przewłaszczenia i spłata zaciągniętego kredytu.

Zabezpieczenie kredytu i leasingu

Zabezpieczenie umowy leasingu jest dla przedsiębiorstwa dużo mniej uciążliwe niż w przypadku kredytu. Podstawowym zabezpieczeniem umowy leasingu jest przedmiot leasingu, nabywany przez finansującego i udostępniany korzystającemu. Dodatkowym zabezpieczeniem najczęściej jest weksel własny in blanco wystawiony przez korzystającego lub kaucja gwarancyjna. W przypadku kredytu bankowego banki często żądają zabezpieczeń w formie hipoteki czy zastawu, co jest rozwiązaniem kłopotliwym, długotrwałym i bardziej kosztownym.

Dodatkowe świadczenia i cena zakupu środków trwałych

Umowy leasingowe umożliwiają świadczenie dodatkowych usług związanych z finansowaniem inwestycji (takiej możliwości nie ma w przypadku kredytu bankowego). Do takich usług należą przede wszystkim: ubezpieczenie przedmiotu leasingu, podatki drogowe (w przypadku leasingu pojazdów powyżej 3,5 tony), a także serwis związany z eksploatacją. Decydując się na ubezpieczenie przedmiotu leasingu przez finansującego, korzystający może uzyskać korzystniejsze stawki ubezpieczenia w porównaniu z indywidualnym ubezpieczeniem danego aktywu w przypadku finansowania go kredytem bankowym. Jest to podyktowane tym, że firmy leasingowe dzięki stałej współpracy z brokerami czy firmami ubezpieczeniowymi są w stanie zaoferować swoim klientom atrakcyjniejsze pakiety ubezpieczeniowe.

Kredyt bankowy, w odróżnieniu od leasingu, nie przewiduje również pozostałych usług dodatkowych, np. tzw. full service, na mocy której firma leasingowa bierze na siebie ciężar związany z konserwacją, remontami i częściami zamiennymi. Firmy leasingowe mogą nawet brać na siebie odpowiedzialność w zakresie wymiany dostarczonego sprzętu na nowsze modele, a także szkoleń specjalistycznych personelu.

Pod względem pakietu usług dodatkowych leasing jawi się jako korzystniejsza forma finansowania inwestycji niż kredyt bankowy ze względu na to, że cena tych świadczeń jest atrakcyjniejsza niż w przypadkach indywidualnych.

Leasing wypada korzystniej również pod względem ceny nabywanych środków trwałych. Firmy leasingowe, współpracujące na stałe z producentami sprzętu, mają możliwość uzyskania atrakcyjniejszych warunków zakupu dóbr inwestycyjnych niż indywidualny przedsiębiorca. Korzystniejsze warunki mogą dotyczyć również obsługi i serwisu posprzedażowego.

Leasing i kredyt a wskaźniki finansowe bilansu przedsiębiorstwa

Leasing operacyjny w porównaniu z kredytem bankowym posiada kolejną zaletę w zakresie samej ewidencji księgowej i prezentacji w bilansie.

Zakup środka trwałego z wykorzystaniem kredytu bankowego powoduje wzrost w bilansie pozycji środków trwałych podlegających dalszej amortyzacji, natomiast po stronie pasywów następuje wzrost zobowiązań z tytułu kredytu bankowego. Taka operacja wpływa na pogorszenie wskaźników struktury bilansu. Leasing operacyjny natomiast nie niesie ze sobą zmian w strukturze aktywów i pasywów. Znajduje jedynie odzwierciedlenie w rachunku zysków i strat jako koszt okresu z tytułu płaconej raty leasingowej.

Przykład 1

Struktura bilansu firmy ABC Sp. z o.o. na 31 grudnia 2008 r. ma następującą postać:

Tabela 1. Bilans

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

1 stycznia 2009 r. firma planuje dokonanie inwestycji w środki trwałe (samochody dostawcze) w wysokości 5 000 000 zł. Firma rozważa możliwość sfinansowania inwestycji pięcioletnim kredytem bankowym albo leasingiem operacyjnym zawartym na pięć lat.

W przypadku wyboru finansowania inwestycji kredytem będzie on spłacany miesięcznie w sposób równomierny, tj. po 1 000 000 zł rocznie. Jaki będzie wpływ obu metod finansowania na strukturę bilansu?

Ocena wskaźników przed dokonaniem inwestycji

1. Wskaźnik zadłużenia:

zobowiązania łącznie : suma aktywów = 25 000 000 zł : 30 000 000 zł = 0,83

Wskaźnik płynności bieżącej:

aktywa obrotowe : zobowiązania krótkoterminowe = 18 000 000 zł : 17 000 000 zł = 1,058

Wariant 1 - finansowanie inwestycji kredytem bankowym

Zakup środków trwałych z kredytu bankowego spowoduje wzrost po stronie aktywów środków trwałych o 5 000 000 zł, natomiast po stronie pasywów wzrost zobowiązań długoterminowych (podlegających spłacie po 31 grudnia 2009 r.) o 4 000 000 zł, a krótkoterminowych (spłacanych do 1 roku) o 1 000 000 zł.

Tabela 2. Bilans po inwestycji finansowanej kredytem bankowym

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ocena wskaźnikowa po inwestycji

Wskaźnik zadłużenia:

zobowiązania łącznie : suma aktywów = 30 000 000 zł : 35 000 000 zł = 0,86

Wskaźnik płynności bieżącej:

aktywa obrotowe : zobowiązania krótkoterminowe = 18 000 000 zł : 18 000 000 zł = 1,00

Wskaźniki struktury bilansowej i płynności uległy więc pogorszeniu.

Wariant II - finansowanie inwestycji leasingiem operacyjnym

Przystąpienie do umowy leasingu operacyjnego nie powoduje żadnych zmian w bilansie korzystającego. Środki trwałe pozostają jedynie w ewidencji pozabilansowej, natomiast płacone przez korzystającego raty leasingowe odnoszone są bezpośrednio do kosztów okresu w rachunku zysków i strat. Wskaźniki struktury bilansowej i płynności nie ulegają więc zmianie ani pogorszeniu w momencie dokonania inwestycji i przystąpienia do umowy leasingowej.

Tarcza podatkowa

Leasing operacyjny ma przewagę nad kredytem bankowym również pod względem optymalizacji podatkowej. Dzięki leasingowi operacyjnemu korzystający ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o:

•  opłatę wstępną,

•  pełną wysokość raty leasingowej,

•  ewentualne opłaty manipulacyjne.

W przypadku kredytu bankowego do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć jedynie amortyzację środka trwałego oraz odsetki od kredytu. Maksymalne stawki amortyzacji są ogłoszone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i wyznaczają minimalny okres trwania amortyzacji. Umowa leasingu operacyjnego zawarta na okres krótszy od okresu amortyzacji środka trwałego powoduje powstanie tzw. tarczy podatkowej, tj. szybszego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów inwestycji drogą leasingu niż poprzez kredyt.

W przypadku inwestycji w samochody osobowe o wartości przewyższającej 20 000 euro leasing operacyjny daje dodatkowo możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnych rat leasingowych. W przypadku finansowania takich samochodów kredytem bankowym amortyzacja od kwoty przekraczającej 20 000 euro nie stanowiłaby kosztów uzyskania przychodów - podstawa opodatkowania byłaby więc wyższa. Leasing samochodów osobowych nie wymaga również prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu (tzw. kilometrówki), co jest niezbędne np. przy umowach najmu.

Przykład 2

Firma XYZ Sp. z o.o. planuje inwestycję w ciągniki siodłowe o wartości 10 000 000 zł. Podstawowa stawka amortyzacji ciągników wynosi 14%. Ustawodawca dopuszcza amortyzację degresywną o współczynniku 2. Oprocentowanie leasingu i kredytu na potrzeby porównawcze jest jednakowe i wynosi 8%. Okres finansowania inwestycji w przypadku kredytu i leasingu wynosi trzy lata. Umowa leasingowa przewiduje opłatę wstępną w wysokości 10% i wykup w wysokości 20% inwestycji. Zysk operacyjny spółki (bez uwzględnienia kosztów związanych z inwestycją) jest w każdym roku jednakowy i wynosi 4 000 000 zł.

Poniższe zestawienia zawierają uproszczony rachunek zysków i strat za okres pierwszych trzech lat inwestycji (okres kredytu i leasingu) i wysokości zapłaconego podatku w poszczególnych latach w zależności od wyboru formy finansowania inwestycji.

Tabela 3. Rozkład przychodów, kosztów i podatku dochodowego w przypadku kredytu bankowego

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Tabela 4. Rozkład w przypadku leasingu operacyjnego

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Wysokość podatku zapłaconego przez pierwsze trzy lata leasingu operacyjnego jest o 243 424,92 zł niższa od wysokości podatku zapłaconego w przypadku kredytu ze względu na krótki okres leasingu (trzy lata), który jest krótszy od okresu amortyzacji. W związku z tym inwestycja w przypadku leasingu jest szybciej zamortyzowana w koszt podatkowy, co jest dla przedsiębiorstwa rozwiązaniem korzystniejszym.

Kiedy nie jest opłacalne korzystanie z leasingu operacyjnego w celu szybszej amortyzacji inwestycji w koszty podatkowe

Leasing operacyjny o relatywnie krótkim okresie nie powinien być stosowany w sytuacji, gdy dane przedsiębiorstwo ponosi straty podatkowe lub rozlicza straty z lat ubiegłych. Nie ma ono bowiem możliwości odpowiedniego pomniejszenia zysków podatkowych poprzez wysokie raty leasingowe (powiększenie straty nie przynosi korzyści podatkowej danego okresu).

Pamiętać również należy, że raty leasingu operacyjnego są dodatkowo obciążane 22% stawką VAT. W związku z tym finansowanie inwestycji leasingiem operacyjnym nie zawsze będzie optymalnym rozwiązaniem dla podmiotów, którym nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego ze względu na formę prowadzonej działalności (np. działalność ubezpieczeniowa, bankowa czy medyczna). Podatek VAT powiększa w tym przypadku koszt inwestycji, w efekcie wysokość kosztów może przewyższyć sumę korzyści płynących z leasingu operacyjnego. W takiej sytuacji korzystniejszym rozwiązaniem może okazać się kredyt bankowy.

UWAGA

W obecnych czasach kryzysu banki często doliczają do marży tzw. premię płynnościową, która rośnie wraz z długością okresu finansowania i istotnie podwyższa koszt finansowania.

Jakub Kornacki

specjalista ds. rachunkowości zarządczej

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Moja firma
  1 sty 2000
  28 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wyższe grzywny za wykroczenia drogowe

  Podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł zakłada projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, przyjęty przez rząd.

  Ceny mieszkań w Europie rosną szybciej niż w Polsce

  Ceny mieszkań w Europie. Ceny mieszkań oderwały się od fundamentów? Szybciej w Europie niż w Polsce – sugerują dane Eurostatu. W Polsce przez ostatnie lata ceny rosły tylko trochę szybciej niż dochody ludności. W państwach Europy Zachodniej dynamika była nawet kilkukrotnie wyższa.

  Wynajem domów w Polsce

  Wynajem domów. Wynajem domów w Polsce stanowi około 3% - 5% rynku najmu, ale jest ciekawym rozwiązaniem. Osoby zastanawiające się nad wynajmem większego mieszkania, powinny wziąć pod uwagę również dom, bo stawki czynszów za 1 mkw. są konkurencyjne. Na popularność wynajmu domów w innych krajach wpływa m.in. udział budynków jednorodzinnych w zasobie mieszkaniowym i wskaźnik urbanizacji.

  Studencie - nie daj się oszukać. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, gdy sezon w pełni

  Wynajem mieszkania - studenci. Okres wakacji aż do września to typowy sezon najmu. Wiele osób stara się zaplanować na ten czas zmianę miejsca zamieszkania. Jest zazwyczaj trochę więcej wolnego, łatwiej o urlop w pracy, jest też korzystniej ze względu na zmianę szkoły dla dzieci. Równocześnie w tym samym czasie na rynku pojawiają się osoby studiujące. Młodzież rozpoczynająca studia w nowym mieście, studenci wyższych lat zmieniają lokum. Kwestie towarzyskie, uczuciowe czy chęć uzyskania większego komfortu - to najczęstsze przyczyny zmiany kwatery przez studentów.

  Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). W opracowaniu przedstawiamy, dla jakich przedsiębiorców taka forma prowadzenia działalności może być korzystna.

  Najpopularniejsze rodzaje napędów [NOWE DANE]

  Stowarzyszenie ACEA opublikowało najświeższe dane na temat najpopularniejszych rodzajów napędów. Jakie samochody wybierają kierowcy w Polsce?

  Ekspres kapsułkowy czy ciśnieniowy – który i dla kogo sprawdzi się lepiej?

  Ostatnimi czasy picie kawy przeniosło się z kawiarni pod strzechy. Nic dziwnego więc, że wiele osób stoi przed niezwykle trudnym wyborem – jaki ekspres do domu wybrać? Wśród wielu firm i modeli łatwo się zagubić. Jednak nie obawiajcie się! Odpowiadając na kilka prostych pytań, możemy łatwo stwierdzić, jaki ekspres będzie dla nas odpowiedni.

  Firmy szukają nowych pracowników

  Firmy szukają coraz więcej nowych pracowników. Liczba ofert pracy w urzędach pracy rośnie. Jakie są przyczyny?

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Nie tylko negatywne skutki pandemii? [BADANIE]

  Według co czwartego Polaka pandemia przyniosła tyle samo następstw pozytywnych, co negatywnych. Tak wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InforMonitor.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Jakie są długi spółek giełdowych w 2021 r.?

  Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, iż zmniejszyło się zadłużenie spółek notowanych na giełdzie. Ile wynosi obecnie?

  Branża opakowań rośnie dzięki e-commerce [BADANIE]

  Pomimo wzrostu cen surowców branża opakowań rośnie w rekordowym tempie. Ważnym impulsem rozwoju pozostaje e-commerce.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Ważny termin dla najemców centrów handlowych

  Covidowe prolongaty umów najmu można anulować tylko do 6 sierpnia 2021 r. Co z najemcami, którzy płacili czynsze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze?

  Fotowoltaika - skąd wziąć pieniądze na inwestycję? Z jakich programów korzystają Polacy? Czy fotowoltaika to oszczedności?

  Jak firmy MŚP oceniają wpływ pandemii na ich branże? [BADANIE]

  Co czwarta firma MŚP uważa, że pandemia pomoże rozwinąć ich branżę, a w produkcji – co druga. Tak wynika z 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL.

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  E-commerce wpływa na rozwój transakcji bezgotówkowych

  Co sprawia, że rynek płatności bezgotówkowych stale rośnie? Odpowiedź jest prosta: e-commerce.