REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.

Maciej Bielecki
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Kiedy można odbyć zgromadzenie wspólników bez jego formalnego zwołania? W jakich przypadkach dopuszczalne jest podjęcie uchwał nieobjętych porządkiem obrad? Na czym polega pozazgromadzeniowy tryb podejmowania uchwał przez wspólników?


Przepisy k.s.h. (a często także postanowienia umowy spółki) przewidują dla „organu właścicielskiego” w spółce z o.o., jakim jest zgromadzenie wspólników, kompetencję do podejmowania uchwał w szczególnie istotnych sprawach spółki. Co do zasady, zgromadzenie wspólników zwoływane jest przez zarząd. Jednak w określonych przypadkach może być ono zwołane także przez radę nadzorczą, komisję rewizyjną, wspólnika (ów), a nawet osobę trzecią. Dopuszczalne jest także odbycie zgromadzenia w trybie nieformalnym, to jest bez uprzedniego zwołania.

REKLAMA


Odbycie zgromadzenia wspólników bez jego uprzedniego zwołania


Zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane (art. 238 § 1 k.s.h.). Pomiędzy terminem nadania zaproszenia a datą zgromadzenia powinny upłynąć co najmniej dwa tygodnie. Może się jednak zdarzyć, że zajdą okoliczności wymagające natychmiastowego działania organu założycielskiego, bądź sytuacje, w których skonfliktowany z niektórymi wspólnikami zarząd będzie celowo zwlekał ze zwołaniem zgromadzenia. Z tych względów ustawodawca przewidział również możliwość odbycia nieformalnego zgromadzenia wspólników.


W myśl art. 240 k.s.h. uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania zgromadzenia wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.


Dla ważnego odbycia zgromadzenia w trybie art. 240 k.s.h. niezbędne jest zatem kumulatywne spełnienie następujących warunków:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1) w posiedzeniu muszą uczestniczyć wspólnicy (lub ich pełnomocnicy) reprezentujący cały kapitał zakładowy spółki,

2) nikt z uczestników zgromadzenia nie sprzeciwił się jego odbyciu,

3) nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.


W odniesieniu do wskazanego wyżej warunku trzeciego należy jednak zwrócić uwagę, że sprzeciw któregoś ze wspólników w zakresie wniesienia określonej sprawy na porządek obrad nie powoduje automatycznego zniesienia możliwości podejmowania jakichkolwiek uchwał w trybie nieformalnym, a jedynie wyklucza dopuszczalność podejmowania uchwały w sprawie, którą na skutek sprzeciwu wspólnika pozostawiono poza porządkiem obrad.


Dowodem spełnienia przesłanek ważności nieformalnego zgromadzenia wspólników będzie protokół, zawierający powołanie się na przepis art. 240 k.s.h. oraz stwierdzający zachowanie warunków odbycia takiego zgromadzenia - wraz z dołączoną listą obecności, podpisaną przez wszystkich uczestników zgromadzenia. Protokół powinien odpowiadać wymogom określonym w art. 248 § 1 i 2 k.s.h., gdyż uchwały podjęte w trybie nieformalnym są jednak uważane za wyrażone w ramach zgromadzenia wspólników (art. 227 § 1 k.s.h.).


Tryb nieformalny nie wyklucza, iż wspólnicy głosując nad określoną sprawą wyrażą odmienne stanowiska (np. część wspólników będzie przeciwna jej podjęciu). Artykuł 240 k.s.h. nie ustanawia bowiem wymogu jednomyślnego głosowania, lecz jedynie jednomyślność wszystkich wspólników w kwestii odbycia takiego zgromadzenia.


W przypadku, gdy pomimo obecności w danym miejscu wszystkich wspólników niektórzy z nich (chociażby jeden) opowiedzą się przeciwko odbyciu zgromadzenia (sprzeciw powinien zostać wniesiony do protokołu jeszcze przed głosowaniem nad poszczególnymi punktami porządku obrad), zastosowanie trybu nieformalnego nie będzie dopuszczalne. Jeżeli - pomimo zgłoszonego sprzeciwu - pozostali wspólnicy podejmą uchwałę, to wspólnikowi sprzeciwiającemu się przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności tej uchwały - jako sprzecznej z ustawą (art. 252 § 1 k.s.h. w zw. z art. 250 pkt 4 k.s.h.). Nie wpływa natomiast na skuteczność uchwał podjętych na nieformalnym zgromadzeniu ewentualny sprzeciw członka zarządu bądź rady nadzorczej co do odbycia takiego zgromadzenia (chyba że członek zarządu/rady nadzorczej jest jednocześnie wspólnikiem spółki).


W trybie określonym w art. 240 k.s.h. może się odbyć zarówno zwyczajne, jak i nadzwyczajne zgromadzenie wspólników


Zgromadzenie nieformalne (odbywające się np. na wspólnie spędzanych przez wspólników wakacjach) nie jest objęte wymogiem art. 234 § 1 k.s.h., to jest obowiązkiem przeprowadzenia zgromadzenia w siedzibie spółki (lub innym miejscu określonym w umowie spółki). Należy bowiem uznać, że w przypadku zastosowania trybu nieformalnego zachodzą jednocześnie okoliczności z art. 234 § 2 k.s.h., gdyż zgoda wszystkich wspólników na odbycie zgromadzenia może być uznana za zgodę na przeprowadzenie zgromadzenia poza siedzibą spółki. Natomiast wątpliwe jest, aby w świetle art. 234 § 2 k.s.h. zgromadzenie nieformalne mogło odbyć się poza granicami Polski.


Zastrzeżenie w umowie spółki prawa wspólnika do zwołania zgromadzenia


Jak zaznaczono powyżej, może zaistnieć sytuacja, gdy nie dojdzie do zwołania zgromadzenia przez zarząd, a jednocześnie - z uwagi na sprzeciw niektórych wspólników - nie będzie możliwe zastosowanie trybu nieformalnego. Trzeba mieć przy tym na uwadze, że zdaniem wielu komentatorów (choć nie jest to stanowisko jednolite), decyzja o zwołaniu zgromadzenia wymaga uchwały zarządu. Zgodnie z tym poglądem, nie może zwołać zgromadzenia samodzielnie prezes zarządu, a w przypadku konfliktu w zarządzie, zwołanie zgromadzenia może okazać się utrudnione. Jeżeli w spółce nie ustanowiono dodatkowo rady nadzorczej bądź komisji rewizyjnej, wówczas zajdzie potrzeba zwołania zgromadzenia na zasadzie art. 236 § 1 k.s.h. w zw. z art. 237 § 1 k.s.h. (to jest przez wspólników upoważnionych przez sąd rejestrowy). Jednak zwołanie zgromadzenia przez wspólników za upoważnieniem sądu rejestrowego jest czasochłonne i w przypadku pilnych spraw będzie nieefektywne.


Przewidując takie sytuacje, wspólnicy mogą zatem wprowadzić do umowy spółki postanowienie przyznające przywilej zwołania zgromadzenia jednemu bądź kilku z nich (a także osobie trzeciej) - zgodnie z art. 235 § 2 i 3 k.s.h.


Uprawnienie do zwołania zgromadzenia może być przyznane także kilku wspólnikom łącznie (w takim przypadku zwołanie zgromadzenia wymagałoby łącznego działania upoważnionych wspólników, przy czym uprawnienie wspólników do zwołania zgromadzenia będzie im przysługiwać dopiero wówczas, jeżeli zarząd zignoruje przedłożone przez nich żądanie jego zwołania).


Sposób zwołania zgromadzenia powinien odpowiadać wymogom art. 238 § 1 k.s.h. Zgodnie zaś z § 2 tego artykułu w zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy spółki, w zaproszeniu należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.


Podjęcie uchwał w sprawach nieobjętych porządkiem obrad


Rozwiązaniem zbliżonym do nieformalnego trybu zwołania zgromadzenia wspólników, o którym była mowa powyżej, jest podejmowanie przez formalnie zwołane zgromadzenie uchwał w sprawach nieobjętych porządkiem obrad.


Zgodnie z art. 239 § 1 k.s.h. w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.


Zasadą jest zatem, że przedmiotem zgromadzenia wspólników mogą być tylko te sprawy, które zostały objęte porządkiem obrad (to jest, co do zasady, tylko sprawy wymienione w zaproszeniu na zgromadzenie).


Jednak w sytuacji gdy na zgromadzeniu obecni są wszyscy wspólnicy (lub ich reprezentanci), a zatem podobnie jak w przypadku opisanym w art. 240 k.s.h. reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, wówczas - jeśli żaden ze wspólników się temu nie sprzeciwi - dopuszczalne jest podjęcie uchwał w sprawach nieobjętych porządkiem obrad.


Podobnie jak w przypadku opisanym w art. 240 k.s.h., sprzeciw wobec podejmowania uchwały nieobjętej porządkiem obrad powinien zostać wniesiony do protokołu jeszcze przed głosowaniem nad tą sprawą. Nie będzie natomiast uznane za taki sprzeciw dopiero głosowanie przeciwko określonej uchwale, albowiem przepis art. 239 § 1 k.s.h. nie uzależnia powzięcia takiej „nieformalnej” uchwały od jednomyślnego głosowania, lecz zawiera wymóg jednomyślności w zakresie postawienia jej na porządku obrad.


Analogicznie jak w przypadku, o którym mowa art. 240 k.s.h., jeżeli - pomimo zgłoszonego sprzeciwu - pozostali wspólnicy podejmą uchwałę tym sprzeciwem objętą, to wspólnikowi sprzeciwiającemu się przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności tej uchwały - jako sprzecznej z ustawą (art. 252 § 1 k.s.h. w zw. z art. 250 pkt 4 lub 2 k.s.h.). Nie wpływa natomiast na skuteczność takich „nieformalnych” uchwał sprzeciw członka zarządu bądź rady nadzorczej co do ich rozpatrzenia (chyba że członek zarządu/rady nadzorczej jest jednocześnie wspólnikiem spółki).


Niezależnie od powyższego, z uwagi na przepis art. 239 § 2 k.s.h., pomimo nieumieszczenia w porządku obrad uchwalony może być wniosek o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym.


W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że wnioskami o charakterze porządkowym są wnioski dotyczące techniki obradowania, takie jak wybór przewodniczącego zgromadzenia, zmiana kolejności podejmowania uchwał itp. Natomiast trudno uznać za wniosek o charakterze porządkowym wniosek o odwołanie/powołanie członka zarządu. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 17 grudnia 1997 r., sygn. akt I ACa 869/97, jeżeli wniosek o zmianę składu organu spółki nie został ujęty w porządku obrad, to z uwagi na fakt, że nie ma on charakteru porządkowego, nie może być przedmiotem uchwały wspólników.


Nieformalne zgromadzenie wspólników a tryb pozazgromadzeniowy


Nieformalne zgromadzenie odbyte w trybie art. 240 k.s.h., czy też nieformalne uchwały podejmowane na zasadzie art. 239 § 1 k.s.h. należy odróżnić od uchwał podejmowanych przez wspólników w trybie pozazgromadzeniowym, o którym mowa w art. 227 § 2 k.s.h. Zgodnie z treścią tego artykułu bez odbycia zgromadzenia wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.


Uchwały podejmowane na zasadzie art. 240 k.s.h. i art. 239 § 1 k.s.h. są uchwałami podejmowanymi na zgromadzeniu wspólników i mogą dotyczyć wszelkich spraw zastrzeżonych dla kompetencji organu właścicielskiego, podczas gdy uchwały podejmowane w trybie art. 227 § 2 k.s.h. nie są uchwałami zgromadzenia wspólników, lecz uchwałami wspólników i z uwagi na niektóre przepisy k.s.h. nie mogą dotyczyć wszystkich spraw przewidzianych dla organu właścicielskiego. Moim zdaniem (choć w literaturze przedmiotu można także znaleźć odmienne poglądy), w przypadkach gdy k.s.h. wyraźnie stanowi, iż dana kwestia powinna być rozpatrzona na zgromadzeniu wspólników, zastosowanie trybu pozazgromadzeniowego nie będzie dopuszczalne. Dotyczy to np. wyrażania zgody na zawarcie umowy kredytu/pożyczki/poręczenia z członkiem zarządu (art. 15 § 1 k.s.h.), uchwał zwyczajnego zgromadzenia określonych w § 2 i 3 art. 231 k.s.h. (zob. § 4 art. 231 k.s.h.), ustanowienia pełnomocnika do zawarcia umowy z członkiem zarządu (art. 210 § 1 k.s.h.), a także - ze względów praktycznych - uchwał o zmianie umowy spółki (z uwagi na wymóg notarialnego zaprotokołowania), uchwały o połączeniu (art. 506 § 1 k.s.h.) oraz uchwały o podziale spółki (art. 541 § 1 k.s.h.).


Podobieństwo pomiędzy trybem nieformalnym a trybem pozazgromadzeniowym polega na istniejącej w obydwu tych przypadkach możliwości podejmowania uchwał bez formalnego zwołania oraz na wymogu jednomyślności co do zastosowania danego trybu. Tryb pozazgromadzeniowy może być jednak realizowany na dwa sposoby: poprzez jednomyślną zgodę wszystkich wspólników na głosowanie pisemne (wówczas, podobnie jak przy trybie nieformalnym, uchwały nie muszą być już podejmowane jednomyślnie), bądź poprzez jednomyślną, pisemną zgodę wszystkich wspólników na postanowienie, które ma być powzięte (w tym przypadku wszyscy wspólnicy muszą opowiedzieć się za uchwałą). Ponadto w przypadku trybu pozazgromadzeniowego (w przeciwieństwie do trybu nieformalnego) nie zachodzi konieczność zachowania wymogów protokolarnych, określonych w art. 248 § 1 i 2 k.s.h.


Podstawa prawna: ustawa z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Maciej Bielecki,

radca prawny,

Prawo Przedsiębiorcy

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Sekretariat

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zadbaj o siebie i swoje przywództwo, czyli wyzwania współczesnego menedżera

Dzisiejszy świat zarządzania wymaga od menedżerów nieustannej ewolucji. Hasło „menedżer od nowa” może oznaczać zarówno rozpoczęcie czegoś od początku, jak i wprowadzenie zmian poprawiających istniejący stan rzeczy. W obliczu dzisiejszych wyzwań, pełnych zawirowań i rozlicznych ścieżek, nowoczesne zarządzanie staje się sztuką balansowania między tradycją a innowacją.

Jaki model logistyczny wybrać dla swojego sklepu internetowego?

Zakładając sklep internetowy, staniesz przed wyzwaniem organizacji całej jego logistyki. Zanim zaczniesz działalność, będziesz musiał zdecydować, gdzie magazynować swoje towary, z jakimi kurierami współpracować i jak obsługiwać zwroty od klientów. Pochłonie to mnóstwo cennego czasu i spory kapitał. W dzisiejszych czasach możesz tego jednak uniknąć. W jaki sposób? Poznaj najciekawsze modele logistyczne dla e-commerce!

Dobrzy w teorii. Dlaczego nie potrafimy odpoczywać i jak to zmienić?

Potrzeba regeneracji wydaje się oczywista dla każdego, kto funkcjonuje w naprzemiennym cyklu, w którym wysiłek absorbujący przeważającą część naszych aktywności przeplata się z czasem wolnym. Skąd zatem trudność w świadomym uwzględnianiu potrzeby wypoczynku i planowaniu przerw w zawodowym funkcjonowaniu?

Inflacja już niestraszna firmom. Obawia się jej dwa razy mniej firm niż rok temu

W rok o połowę zmalała liczba małych i średnich firm, które boją się, że inflacja może zagrozić ich biznesom. Obecnie to zaledwie co czwarte przedsiębiorstwo. Zaskakujące są jednak branże, w których te obawy są największe. Inflacja straciła też rangę najpoważniejszej obawy.

REKLAMA

Startup - jak uzyskać ochronę patentową, ochronę znaku towarowego i prawa autorskie?

W startupach najważniejszy jest pomysł. Jak go chronić i zabezpieczyć się przed nieuprawnionym wykorzystywaniem dzieła i pobierania wynagrodzenia za korzystanie z niego przez podmioty trzecie? Jak uzyskać ochronę patentową, ochronę znaku towarowego i prawa autorskie? Dlaczego tak ważna jest umowa o zachowaniu poufności?

Spółki: Premia za kontrolę w Polsce w latach 2019-2023 spadła do poziomu 13,6 proc.

Ostatnie lata przyniosły spadek aktywności na rynku wezwań w Polsce. Coraz częściej inwestorzy decydują się na ogłoszenie wezwania z zamiarem wycofania akcji spółki z obrotu giełdowego, gdy już uzyskają kontrolny pakiet akcji – wynika z najnowszej analizy KPMG, która objęła 133 wezwań do sprzedaży akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2019-2023.

Firmy będą szukać specjalistów. Jakich?

Z raportu „Barometr Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że polskie firmy chcą poszukiwać specjalistów od automatyzacji i sztucznej inteligencji. 

Rachunki za prąd w firmie: kto musi płacić za energię elektryczną nawet trzy razy więcej niż cena giełdowa, jak tego uniknąć na przyszłość

Kryzys energetyczny wywołany przez agresję Rosji na Ukrainę doprowadził do gigantycznego wzrostu cen prądu. Wiele małych firm w obawie przed dalszym wzrostem cen zawarło wieloletnie umowy ze stałą ceną na rekordowym poziomie. To one najbardziej ucierpią na uwolnieniu cen energii.

REKLAMA

Stare pytania, nowe odpowiedzi. Zmiana podejścia do pożądanych kompetencji menedżerskich

Obecnie organizacje nie są zainteresowane rozwojem konkretnych umiejętności liderskich ani pozyskiwaniem wiedzy, którą łatwo dziś zdobyć. Żyjemy w czasach, w których ciężko jest zaplanować długofalową strategię, dlatego wzrasta znaczenie umiejętności płynnego poruszania się w zmieniających się okolicznościach, tzw. strategizing.

Wyróżniaj się bo zginiesz: o sukcesie sklepu internetowego decydują nie tylko atrakcyjne towary w dobrej cenie

W sklepie internetowym, zupełnie inaczej niż w tradycyjnym sklepie, wiarygodność osiąga się lub nie już poprzez sam wygląd aplikacji zakupowej. Bez niej nie wyróżniający się z tysięcy inny e-sklep nie odniesie sukcesu nawet oferując bardzo konkurencyjne produkty.

REKLAMA