REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Podpisanie ugody najszybciej zakończy spór

Rafał Krawczyk
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Konflikt pomiędzy pracodawcą a pracownikiem nie musi zostać zakończony wyrokiem sądu. Jeżeli strony chcą uniknąć uciążliwego procesu, powinny zawrzeć ugodę pozasądową lub w razie trwającego już postępowania sądowego zawrzeć ugodę przed sądem.

Ugoda zawierana pomiędzy stronami stosunku pracy jest umową cywilnoprawną. Jej celem jest uchylenie niepewności co do roszczeń lub zażegnanie powstałego lub mogącego powstać sporu (art. 917 k.c.).

REKLAMA

Komisja pojednawcza

Pracownik, zanim wniesie pozew do sądu przeciwko pracodawcy, może żądać wszczęcia postępowania pojednawczego przed komisją pojednawczą. Komisje mogą rozpoznawać sprawy dotyczące wyłącznie roszczeń pracowników przeciwko pracodawcom.

REKLAMA

W sprawach dotyczących rozwiązania, wygaśnięcia lub nawiązania stosunku pracy pracownik musi wnieść wniosek do komisji pojednawczej przed upływem terminów przewidzianych na wniesienie odwołania do sądu pracy. Zgłoszenie wniosku o rozpoznanie sprawy przed komisją pojednawczą przerywa bieg terminu zawitego przewidzianego przez kodeks pracy na wniesienie pozwu.

Postępowanie przed komisją może zakończyć się ugodą pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. W razie nierozstrzygnięcia konfliktu pracownik ma 14 dni od zakończenia postępowania na zgłoszenie żądania przekazania sprawy do sądu pracy. W takiej sytuacji wniosek o rozpoznanie sprawy przed komisją zastępuje pozew.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ugoda pozasądowa

Pracownik może również zakończyć spór z pracodawcą bez konieczności wnoszenia sprawy do sądu i podpisać z nim ugodę pozasądową. Ugoda jest umową stron, w której czynią one sobie wzajemnie ustępstwa. W tym przypadku pracodawca cofa swoje oświadczenie woli skierowane do pracownika, np. rozwiązujące stosunek pracy, a pracownik odstępuje od wniesienia pozwu do sądu. Dzięki podpisaniu ugody pozasądowej strony zaoszczędzają swój czas, nie muszą bowiem prowadzić wielomiesięcznego lub wieloletniego procesu sądowego.

Ugoda sądowa

REKLAMA

Również po wniesieniu sprawy do sądu pracodawca i pracownik mogą ugodowo zakończyć spór. Pomimo że sprawa się już rozpoczęła, zawarcie ugody jest w dalszym ciągu najkorzystniejszą formą rozstrzygnięcia sporu. Może być ona zawarta na każdym etapie postępowania, również przed sądem II instancji. Jeśli jednak pracodawca i pracownik uważają, że istnieje możliwość ugodowego zakończenia sporu, wówczas powinni rozważyć jej zawarcie już podczas pierwszej rozprawy. Również przewodniczący w sądzie powinien skłaniać strony do zawarcia ugody (art. 223 k.p.c.) we właściwej chwili, a zwłaszcza na pierwszym posiedzeniu po wyjaśnieniu stanowisk stron. Nie ma jednak przeszkód, aby przewodniczący składu sądu ponawiał propozycje ugodowego zakończenia sporu, np. po przeprowadzeniu części bądź całości postępowania dowodowego, kiedy możliwa jest już wstępna ocena zasadności roszczeń powoda.

Podobnie jak ugoda pozasądowa, ugoda zawarta przed sądem polega na czynieniu sobie wzajemnych ustępstw, dlatego warto, aby zarówno pracownik, jak i pracodawca rozważyli, które z żądań są dla nich najważniejsze i czy warto zrezygnować z części z nich, aby szybciej uzyskać te najważniejsze.

Jeżeli strony procesu dojdą do porozumienia, sentencja ugody zostaje wciągnięta do protokołu rozprawy. Ugoda musi zostać podpisana przez obydwie strony. Powinna ona dotyczyć wszystkich roszczeń powoda. Nie ma jednak przeszkód, aby strony zawarły ugodę dotyczącą tylko niektórych roszczeń, a co do pozostałych zdały się na rozstrzygnięcie sądu. Musi to jednak wynikać wyraźnie z treści ugody. Bardzo istotne jest to, aby konstruując ugodę strony bardzo dokładnie określiły, jakie jest zobowiązanie pozwanego i w jakim terminie powinno zostać spełnione.

Dla zabezpieczenia się przed możliwością wnoszenia kolejnych spraw sądowych strony często zawierają w ugodach tzw. klauzule zamykające. Dotyczą one możliwości zrzeczenia się pozostałych roszczeń wynikających z łączącego je stosunku pracy. Jeśli pracodawca i pracownik w czasie procesu ponieśli koszty, np. zastępstwa procesowego, ugoda powinna zawierać rozstrzygnięcie o tych kosztach, w innym przypadku koszty te zniosą się wzajemnie pomiędzy stronami.

Nie ma przeszkód, aby w ugodzie sądowej pracownik i pracodawca osiągnęli porozumienie również w tych sprawach, które nie były objęte pozwem, a są pomiędzy nimi sporne. Skutkiem zawarcia ugody jest umorzenie postępowania przez sąd.

Sąd może uznać za niedopuszczalne zawarcie ugody tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że jest ona sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także wówczas, jeśli naruszałaby słuszny interes pracownika.

Warto podkreślić, że w czasie procesu strony mogą zawrzeć również ugodę pozasądową, np. w sytuacji gdy strony doszły do porozumienia, a nie chcą czekać na zakończenie sprawy. W tym przypadku powód musi cofnąć pozew.

Egzekucja należności

Ugoda zawarta przed sądem stanowi tytuł egzekucyjny, podobnie jak ugoda zawarta przed mediatorem. Do mediatora sąd może skierować strony procesu bez ich zgody aż do zamknięcia pierwszego posiedzenia przeznaczonego na rozprawę, a później tylko na ich zgodny wniosek (art. 1831-18315 k.p.c.).

W przypadku niewywiązania się przez pozwanego z zobowiązań zawartych w ugodzie, powód, aby wyegzekwować należne mu świadczenie, musi najpierw wystąpić do sądu, przed którym ją zawarto, o wydanie mu odpisu ugody z klauzulą wykonalności. Ugoda zaopatrzona w klauzulę wykonalności stanowi tytuł wykonawczy, który uprawniony wraz z wnioskiem egzekucyjnym może złożyć u komornika lub w niektórych przypadkach w sądzie. Na jego podstawie organ egzekucyjny może wyegzekwować świadczenie objęte ugodą.

Możliwości wyegzekwowania świadczenia w takim trybie nie daje natomiast większość ugód pozasądowych. Jeżeli druga strona nie będzie chciała dobrowolnie wypełnić zobowiązań wynikających z ugody pozasądowej, wówczas nie będzie można na jej podstawie przeprowadzić egzekucji i konieczne będzie wniesienie pozwu do sądu. Jednym z wyjątków jest ugoda zawarta przed komisją pojednawczą, która może również stanowić tytuł wykonawczy po zaopatrzeniu jej przez sąd w klauzulę wykonalności.

PRZYKŁAD

UGODOWE ZAKOŃCZENIE SPORU BEZ UDZIAŁU SĄDU

Pracownik został zwolniony z pracy w trybie dyscyplinarnym za przekazywanie konkurencyjnej spółce tajemnic pracodawcy. Podczas rozmowy z prezesem zarządu pracownik wykazał jednak, iż przy rozwiązaniu umowy doszło do naruszenia przepisów kodeksu pracy, ponieważ nastąpiło ono po dwóch miesiącach od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o przyczynie rozwiązania umowy. Pracownikowi bardziej zależało na świadectwie pracy, w którym brak będzie adnotacji o zwolnieniu dyscyplinarnym niż na ewentualnym odszkodowaniu, które mógłby uzyskać w procesie sądowym. W tej sytuacji można zawrzeć ugodę, w której pracodawca cofnie oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia, a strony zgodnie ustalą, iż umowa rozwiązała się za porozumieniem stron. Pracodawca będzie zobowiązany wówczas wydać pracownikowi sprostowane świadectwo pracy, a pracownik powinien zrzec się roszczenia o odszkodowanie.

Z ORZECZNICTWA

Umowa rozwiązująca stosunek pracy w części obejmującej uzgodnienia stron dotyczące wzajemnych roszczeń - już istniejących lub przyszłych - jest ugodą w rozumieniu art. 917 k.c. Do oceny jej skuteczności w zakresie roszczeń niewynikających ze stosunku pracy nie ma zastosowania art. 18 k.p. Pracownik może skutecznie zrzec się w ugodzie zawartej z pracodawcą odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy, jeżeli jest to połączone ze zwolnieniem pracownika z tego zakazu (art. 101(2) par. 1 i 3 k.p.). Wyrok SN z 12 maja 2004 r. sygn akt I PK 603/03, OSNP 2005/3/34

RAFAŁ KRAWCZYK

sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu

gp@infor.pl

Podstawa prawna

• Art. 10, art. 223, art. 355, art. 469 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jaki model logistyczny wybrać dla swojego sklepu internetowego?

Zakładając sklep internetowy, staniesz przed wyzwaniem organizacji całej jego logistyki. Zanim zaczniesz działalność, będziesz musiał zdecydować, gdzie magazynować swoje towary, z jakimi kurierami współpracować i jak obsługiwać zwroty od klientów. Pochłonie to mnóstwo cennego czasu i spory kapitał. W dzisiejszych czasach możesz tego jednak uniknąć. W jaki sposób? Poznaj najciekawsze modele logistyczne dla e-commerce!

Dobrzy w teorii. Dlaczego nie potrafimy odpoczywać i jak to zmienić?

Potrzeba regeneracji wydaje się oczywista dla każdego, kto funkcjonuje w naprzemiennym cyklu, w którym wysiłek absorbujący przeważającą część naszych aktywności przeplata się z czasem wolnym. Skąd zatem trudność w świadomym uwzględnianiu potrzeby wypoczynku i planowaniu przerw w zawodowym funkcjonowaniu?

Inflacja już niestraszna firmom. Obawia się jej dwa razy mniej firm niż rok temu

W rok o połowę zmalała liczba małych i średnich firm, które boją się, że inflacja może zagrozić ich biznesom. Obecnie to zaledwie co czwarte przedsiębiorstwo. Zaskakujące są jednak branże, w których te obawy są największe. Inflacja straciła też rangę najpoważniejszej obawy.

Startup - jak uzyskać ochronę patentową, ochronę znaku towarowego i prawa autorskie?

W startupach najważniejszy jest pomysł. Jak go chronić i zabezpieczyć się przed nieuprawnionym wykorzystywaniem dzieła i pobierania wynagrodzenia za korzystanie z niego przez podmioty trzecie? Jak uzyskać ochronę patentową, ochronę znaku towarowego i prawa autorskie? Dlaczego tak ważna jest umowa o zachowaniu poufności?

REKLAMA

Spółki: Premia za kontrolę w Polsce w latach 2019-2023 spadła do poziomu 13,6 proc.

Ostatnie lata przyniosły spadek aktywności na rynku wezwań w Polsce. Coraz częściej inwestorzy decydują się na ogłoszenie wezwania z zamiarem wycofania akcji spółki z obrotu giełdowego, gdy już uzyskają kontrolny pakiet akcji – wynika z najnowszej analizy KPMG, która objęła 133 wezwań do sprzedaży akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2019-2023.

Firmy będą szukać specjalistów. Jakich?

Z raportu „Barometr Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że polskie firmy chcą poszukiwać specjalistów od automatyzacji i sztucznej inteligencji. 

Rachunki za prąd w firmie: kto musi płacić za energię elektryczną nawet trzy razy więcej niż cena giełdowa, jak tego uniknąć na przyszłość

Kryzys energetyczny wywołany przez agresję Rosji na Ukrainę doprowadził do gigantycznego wzrostu cen prądu. Wiele małych firm w obawie przed dalszym wzrostem cen zawarło wieloletnie umowy ze stałą ceną na rekordowym poziomie. To one najbardziej ucierpią na uwolnieniu cen energii.

Stare pytania, nowe odpowiedzi. Zmiana podejścia do pożądanych kompetencji menedżerskich

Obecnie organizacje nie są zainteresowane rozwojem konkretnych umiejętności liderskich ani pozyskiwaniem wiedzy, którą łatwo dziś zdobyć. Żyjemy w czasach, w których ciężko jest zaplanować długofalową strategię, dlatego wzrasta znaczenie umiejętności płynnego poruszania się w zmieniających się okolicznościach, tzw. strategizing.

REKLAMA

Wyróżniaj się bo zginiesz: o sukcesie sklepu internetowego decydują nie tylko atrakcyjne towary w dobrej cenie

W sklepie internetowym, zupełnie inaczej niż w tradycyjnym sklepie, wiarygodność osiąga się lub nie już poprzez sam wygląd aplikacji zakupowej. Bez niej nie wyróżniający się z tysięcy inny e-sklep nie odniesie sukcesu nawet oferując bardzo konkurencyjne produkty.

Restauracje ustępują miejsca barom szybkiej obsługi i sklepowej gastronomii, bo takie są wybory „zetek”

Na naszych oczach dzieje się prawdziwa rewolucja w gastronomii. Restauracje, ledwie się odbudowały po pandemii, przegrywają z barami szybciej obsługi i cateringiem, a teraz jeszcze poważnym graczem na rynku staje się gastronomia sklepowa. Wszystko to za sprawą najmłodszych klientów, którzy chcą żyć po amerykańsku.

REKLAMA