| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Obowiązki przedsiębiorców wobec PFRON

Obowiązki przedsiębiorców wobec PFRON

Pracodawcy zatrudniający powyżej 25 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty, mają dodatkowe obowiązki sprawozdawcze wobec PFRON. Przy braku określonego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych pracodawcy ci są również zobowiązani do comiesięcznych wpłat na rzecz Funduszu. Ponoszone wydatki nie stanowią dla pracodawcy podatkowego kosztu uzyskania przychodu.


Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Wysokość tej kwoty ustala się jako iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych (art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej).

Wpłat na PFRON nie muszą uiszczać ci pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%, oraz pracodawcy prowadzący zakłady pracy będące w likwidacji albo co do których ogłoszono upadłość.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych oznacza przeciętny miesięczny udział procentowy osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu ogółem, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych przedstawia wzór:

 

 

gdzie:

ZON - stan zatrudnienia ogółem osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (z miesiąca sprawozdawczego),

ZOG - stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (z miesiąca sprawozdawczego).

UWAGA

Uzyskaną wartość wskaźnika W należy wykazać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%, umożliwiający zwolnienie z opłat na PFRON, może zostać w określonych sytuacjach obniżony. Dokonywane jest to w razie zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy (art. 21 ust. 4 ustawy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Lista tych schorzeń jest wymieniona w § 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania. Zalicza się do nich: chorobę Parkinsona, stwardnienie rozsiane, paraplegię, tetraplegię, hemiplegię, znaczne upośledzenie widzenia (ślepotę) oraz niedowidzenie, głuchotę i głuchoniemotę, nosicielstwo wirusa HIV oraz chorobę AIDS, epilepsję, przewlekłe choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe, miastenię, późne powikłania cukrzycy.

Wskaźnik obniżający wylicza się w następujący sposób:

 

 

gdzie:

Wo - wskaźnik obniżający,

Zs - zatrudnienie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy pracowników zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono schorzenie wymienione wyżej,

Us - zatrudnienie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy pracowników zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono ww. wymienione schorzenie,

ZOG - zatrudnienie pracowników ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Obniżony wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych odpowiada różnicy między wskaźnikiem zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a wskaźnikiem ustalonym według wzoru (Wo).

Pracodawcy nieosiągający wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% są zobowiązani dokonywać wpłat na PFRON w terminie do 20 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat (art. 49 ustawy o rehabilitacji zawodowej).

Wysokość wpłat na PFRON wyraża wzór:

 

PFRON = 0,4065 × Pw × (ZOG × 0,06 - Zn)

 

gdzie:

Pw - przeciętne miesięczne wynagrodzenie,

ZOG - zatrudnienie ogółem w zakładzie pracy w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,

Zn - rzeczywista liczba zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych.

Do stanu zatrudnienia wlicza się pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy, czyli wszelkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania i spółdzielczej umowy o pracę. Do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami niepełnosprawnymi:

• zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;

• przebywających na urlopach wychowawczych;

• nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej;

• będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy;

• nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego;

• przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

Do stanu zatrudnienia wlicza się pracowników (zarówno pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych) przebywających na urlopach macierzyńskich czy zwolnieniach lekarskich, niezależnie od tego, kto wypłaca świadczenia.

Jeśli pracodawca nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% (Wu < 0,06), zobowiązany jest dokonywać wpłat na odpowiedni numer rachunku bankowego i składać deklaracje miesięczne DEK-I-0 oraz deklaracje roczne DEK-R.

W przypadku osiągnięcia odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych pracodawca jest zwolniony z dokonywania wpłat na PFRON. Zobowiązany jest jednak do składania informacji miesięcznej INF-1 oraz rocznej INF-2.

Deklaracje i informacje do PFRON składane są w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy deklaracja lub informacja, a deklaracja/informacja roczna - do 20 stycznia za rok poprzedni. Dokumenty te składane są poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego, w systemie e-PFRON.

W razie niezłożenia przez pracodawcę deklaracji lub informacji, mimo takiego obowiązku, Fundusz może zażądać wyjaśnień dotyczących przyczyn niezłożenia dokumentu lub wezwać do jego złożenia (art. 274a Ordynacji podatkowej).

Warto dodać, że pracodawca, który rozpoczyna uiszczanie wpłat na PFRON, dokonuje rejestracji za pośrednictwem formularza DEK-Z. Gdy jest zwolniony z wpłat, informacje o tym fakcie, przekazuje na formularzu INF-1-Z. Deklaracja identyfikacyjna DEK-Z składana jest w formie pisemnej jedynie w sytuacji, gdy pracodawca występuje o przyznanie numeru w rejestrze PFRON.

Pełna informacja o teletransmisji danych oraz wzory i objaśnienia do dokumentów składanych Zarządowi PFRON w zakresie obowiązkowych wpłat dostępne są na stronach internetowych systemu e-PFRON www.e-pfron.pl.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. wpłata na PFRON może ulec obniżeniu z tytułu zakupu usług (z wyłączeniem handlu) lub produkcji od pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących:

• osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub

• osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją - zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

- w wysokości co najmniej 30%.

Warunkiem obniżenia wpłaty jest terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną produkcję lub usługę oraz otrzymanie informacji o kwocie obniżenia.

Kwota obniżenia wpłat na PFRON jest wyliczana według wzoru:

 

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Biuletyn Rachunkowości

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201825.80 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Żur

Menedżer produktu w nazwa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK