| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Wprowadzanie regulaminu pracy i wynagradzania

Wprowadzanie regulaminu pracy i wynagradzania

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników i nieobjęci postanowieniami układów zbiorowych mają obowiązek utworzenia regulaminu pracy i wynagradzania.


Wszelkie regulaminy obowiązujące u danego pracodawcy, w tym również regulamin pracy i wynagradzania, należą do zakładowych źródeł prawa pracy. Co ważne, ich regulacje w żadnym razie nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych oraz postanowień układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych. Tym samym wszelkie postanowienia zawarte w regulaminach, które są mniej korzystne dla pracowników niż przewidują to pozostałe źródła prawa pracy wyższej rangi, są z mocy prawa nieważne.

Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, u którego nie obowiązuje układ zbiorowy pracy, zobowiązany jest wprowadzić regulamin pracy. Obowiązek utworzenia regulaminu powstaje, gdy oba te warunki zostają spełnione łącznie.

Wyżej wymieniony pracodawca nie ma obowiązku wprowadzania regulaminu pracy, pod warunkiem że funkcjonujący w jego zakładzie pracy układ zbiorowy pracy regulował organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. W przypadku gdy układ zbiorowy nie będzie w ogóle regulował wspomnianych zagadnień lub będzie je regulował w sposób niewyczerpujący, pracodawca będzie musiał utworzyć regulamin pracy.

Postanowieniom wprowadzonego w danym zakładzie pracy regulaminu pracy muszą podporządkować się wszyscy zatrudnieni w nim pracownicy. Zasada ta nie dotyczy osób współpracujących z pracodawcą na podstawie cywilnoprawnego stosunku pracy, czyli pracowników świadczących pracę na podstawie np. umowy-zlecenia czy umowy o dzieło.

Nieprzestrzeganie przez pracownika organizacji i porządku pracy ustalanego postanowieniami regulaminu pracy może skutkować pociągnięciem go do odpowiedzialności porządkowej, a w przypadku ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych - nawet rozwiązaniem stosunku pracy z takim pracownikiem.

Podstawa prawna:

• art. 104 Kodeksu pracy.

Regulamin pracy wprowadza pracodawca, dokonuje tego samodzielnie lub w porozumieniu z działającymi u niego organizacjami związkowymi. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna. Warunkiem jest jednak, aby zarówno jednostka, jak i osoba fizyczna zatrudniały pracowników.

Prawo do ustalenia regulaminu pracy przysługuje z mocy prawa pracodawcy. Jednak pracodawca, u którego w zakładzie pracy działa zakładowa organizacja związkowa, ustala regulamin pracy w uzgodnieniu z tą organizacją.

Przepis art. 1042 k.p. odnosi się jedynie do sytuacji, gdy u danego pracodawcy w ogóle nie działa albo działa tylko jedna zakładowa organizacja związkowa. Przystępując do uzgadniania (negocjacji) regulaminu pracy, pracodawca i zakładowa organizacja związkowa w pierwszej kolejności ustalają termin, w którym powinno dojść do wspólnego porozumienia co do wszystkich postanowień regulaminu.

Udział związku zawodowego w ustalaniu regulaminu pracy jest istotny z punktu widzenia możliwości wprowadzenia go w życie. Regulamin pracy może bowiem zostać wydany, pod warunkiem że zakładowa organizacja związkowa zgadza się na treść tego regulaminu. Oznacza to, że jeżeli w ustalonym terminie związek zawodowy nie wyrazi zgody na wydanie regulaminu pracy określonej treści, a regulamin zostanie wprowadzony przez pracodawcę, należy go uznać za niewydany i nieobowiązujący względem pracowników zatrudnionych u tego pracodawcy. Tak wydany regulamin, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 21 marca 2001 r., nie ma mocy wiążącej (I PKN 320/00).

W sytuacji gdy u danego pracodawcy działa kilka zakładowych organizacji związkowych, pracodawca musi ustalić treść regulaminu wspólnie z tymi organizacjami w następujący sposób:

• w terminie 30 dni od otrzymania projektu regulaminu pracy organizacje związkowe powinny przedstawić wspólnie uzgodnione stanowisko co do jego treści. Sposób ustalenia i przedstawienia tego stanowiska przez wyłonioną do podjęcia tej decyzji reprezentację związkową określa porozumienie zawarte przez organizacje związkowe,

• gdy organizacje związkowe przedstawią uzasadnione zastrzeżenia, pracodawca i wspólna reprezentacja zakładowych organizacji związkowych określają termin, w którym powinny wspólnie uzgodnić treść regulaminu,

• po bezskutecznym upływie terminu do uzgodnienia, jak również przy braku wspólnego stanowiska związkowego pracodawca sam ustala regulamin pracy,

• gdy każdy związek zgłosi swoje zastrzeżenia, pracodawca ustala samodzielnie regulamin pracy, biorąc pod uwagę stanowiska poszczególnych organizacji związkowych.

Podstawa prawna:

• art. 1042 Kodeksu pracy,

• art. 30 ust. 4 i 5 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DzU z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.),

• wyrok SN z 21 marca 2001 r. (I PKN 320/00, OSNP 2002/24/599).

Celem wprowadzenia w danym zakładzie pracy regulaminu pracy jest ustalenie organizacji i porządku wykonywania pracy oraz związanych z tym porządkiem praw i obowiązków pracodawcy i pracowników.

Regulamin pracy powinien zatem ustalać w szczególności:

• organizację pracy i warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu,

• wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,

• systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy,

• porę nocną,

• termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,

• wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom,

• rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego,

• wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe,

• obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,

• przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Przedstawiony katalog zagadnień, które powinny być przedmiotem regulacji zawartych w regulaminie pracy, ma jednak charakter przykładowy. W zależności od potrzeb danego zakładu pracy, katalog ten może być odpowiednio rozszerzony, jak i zawężony.

Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany zapoznać każdego nowego pracownika z treścią regulaminu pracy jeszcze przed rozpoczęciem przez niego pracy.

Podstawa prawna:

• art. 1041, 1043 Kodeksu pracy.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK