Znajdujesz się: Moja firma » Spółki » Jak należy przeprowadzić likwidację spółki jawnej

Jak należy przeprowadzić likwidację spółki jawnej

Ostatnia aktualizacja: 2009-08-13
Autor: Jerzy Rybka
Źródło: Biuletyn Rachunkowości

Jak powinniśmy przeprowadzić likwidację spółki jawnej? Środki trwałe będą przeniesione do firm jednoosobowych prowadzonych na własny rachunek przez wspólników spółki jawnej. Czy przeniesienia należy dokonać na podstawie sprzedaży i wystawić fakturę VAT?


RADA

Podczas likwidacji spółki osobowej należy przeprowadzić tzw. remanent likwidacyjny w formie spisu z natury niezbytych towarów. Spis z natury jest dokumentem stanowiącym podstawę do naliczenia podatku należnego, który podlega wpłacie do urzędu skarbowego. Podstawą opodatkowania będzie wartość spisanych towarów według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Dla celów bilansowych należy zamknąć księgi rachunkowe i dokonać odpowiedniej wyceny na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji.

UZASADNIENIE

Proces likwidacji spółki handlowej obejmuje przeprowadzenie spisu z natury dla celów VAT oraz likwidację dla celów bilansowych.

Proces likwidacyjny dla celów VAT

Towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej według ustawy o VAT co do zasady podlegają opodatkowaniu. Spółka jawna należy do spółek handlowych niemających osobowości prawnej, dlatego jeżeli na dzień likwidacji będzie posiadała na stanie towary, to musi naliczyć od ich wartości VAT. Podatnicy VAT są obowiązani:

• sporządzić spis z natury w terminie 14 dni, licząc od dnia rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, oraz

zawiadomić o dokonanym spisie z natury, o ustalonej wartości i o kwocie podatku należnego naczelnika urzędu skarbowego w terminie siedmiu dni, licząc od dnia zakończenia tego spisu.

Należy podkreślić, że pojęcie towarów w ustawie o VAT jest szersze niż w prawie bilansowym. Przez towary ustawa o VAT rozumie: rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Z przytoczonej definicji należy wywnioskować, że w podstawie opodatkowania trzeba uwzględnić nie tylko aktywa nabyte w celu odsprzedaży, ale także aktywa, które w księgach były wykazane jako trwałe, np. w postaci środków trwałych, nabyte w celu używania na potrzeby jednostki. Natomiast uregulowania całego przepisu stosuje się do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Niezależnie od faktu, czy podatnik rozliczy podatek naliczony od zakupu, czy nie, w przypadku posiadania takiego prawa należy rozliczyć podatek należny. Kluczowe znaczenie ma tutaj fakt posiadania prawa do odliczenia, a nie faktyczny zamiar podatnika.Strona 1

zamknij oknoNastępny artykuł

Nowe zasady ograniczania prawa głosu akcjonariuszy