Znajdujesz się: Moja firma » Firma w Unii » Polska firma powierza Słowakowi pracę wykonywaną na Słowacji - rozliczanie podatku i składek

Polska firma powierza Słowakowi pracę wykonywaną na Słowacji - rozliczanie podatku i składek

Ostatnia aktualizacja: 2011-05-16
Autor: Rafał Styczyński
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Nasza firma ma siedzibę w Polsce. Szukamy pracownika na stanowisko handlowca. Praca będzie wykonywana na Słowacji. Uznaliśmy więc, że dobrze byłoby powierzyć ją Słowakowi, który mieszka na Słowacji. Jakie w takim przypadku będziemy mieć obowiązki podatkowe i składkowe?

 

RADA

Osoba ta nie będzie w Polsce podlegała ubezpieczeniom społecznym ani obowiązkowi podatku dochodowego od osób fizycznych. Państwa firma powinna zgłosić pracownika do słowackich ubezpieczeń oraz rozliczać i opłacać składki do tego sytemu ubezpieczeń. Jeśli przepisy słowackie nie stanowią inaczej, obowiązki płatnika może także przejąć zatrudniony pracownik zawierając z Państwem stosowne porozumienie.

 

UZASADNIENIE

Ponieważ chcą Państwo zatrudnić osobę, która jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, należy odnieść się do przepisów regulujących zasady koordynacji ubezpieczeń w krajach unijnych. Osoba migrująca zarobkowo po terytorium UE zawsze jest ubezpieczona tylko w jednym państwie. Podstawową przesłanką, która decyduje o powstaniu obowiązku ubezpieczeń w danym państwie, jest miejsce faktycznego wykonywania pracy. W konsekwencji kluczowy do ustalenia obowiązku ubezpieczeń jest kraj, w którym praca jest faktycznie świadczona.

Pracownik najemny, zatrudniony na terytorium jednego państwa, podlega jego ustawodawstwu ubezpieczeniowemu, nawet jeżeli zamieszkuje na terytorium innego państwa lub jeżeli przedsiębiorstwo lub pracodawca, który go zatrudnia, ma swoją zarejestrowaną siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terytorium innego państwa członkowskiego (z czym mamy do czynienia w rozpatrywanym przypadku). Skoro pracownik, o którym mowa w pytaniu, będzie wykonywał pracę na terenie Słowacji, to będzie podlegał słowackiemu systemowi ubezpieczeń społecznych, mimo że pracodawca ma siedzibę w Polsce.

Osoba fizyczna, która nie ma w Polsce miejsca zamieszkania, podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terenie Polski na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy - bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia - oraz od innych dochodów osiąganych na terenie Polski. Jeśli więc cudzoziemiec (nierezydent podatkowy) świadczy pracę poza granicami kraju, jego wynagrodzenie nie podlega opodatkowaniu w Polsce. To pracownik powinien sam opodatkować uzyskane wynagrodzenie na zasadach przewidzianych przez ustawodawstwo danego kraju, ponieważ takiego obowiązku nie ma polska firma. Firma polska, która zatrudnia cudzoziemca w celu wykonywania pracy za granicą, nie jest bowiem podmiotem zagranicznym, a tym samym nie dotyczą jej przepisy podatkowe danego kraju (chyba że utworzyłaby za granicą zakład, filię, oddział itp.).Strona 1

Najnowsze komentarze:

zamknij oknoNastępny artykuł

Zmiana siedziby spółki lub miejsca prowadzenia przez nią działalności w UE