| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Działalność gospodarcza > Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej - uwagi praktyczne

Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej - uwagi praktyczne

Obecna niekorzystna dla przedsiębiorców sytuacja gospodarcza skutkuje koniecznością zgłaszania wniosków o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej dłużników. Jednak w wielu wypadkach, ze względu na brak szczegółowej znajomości problematyki postępowania upadłościowego, składane wnioski podlegają zwrotowi, gdyż nie zawierają one wymaganych informacji lub prawidłowo sporządzonych przez kadrę zarządzającą oraz służby księgowe załączników.

Będący dłużnikiem przedsiębiorca wpisany do właściwego rejestru, do wniosku dołącza także odpis z tego rejestru.

Ponadto, jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości składa dłużnik, powinien do wniosku o ogłoszenie upadłości załączyć:

1) aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;

2) bilans sporządzony dla celów tego postępowania, na dzień nie późniejszy niż trzydzieści dni przed dniem złożenia wniosku;

3) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;

4) oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

5) spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;

6) wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;

7) informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych i zastawów skarbowych oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych lub administracyjnych dotyczących majątku dłużnika;

8) informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni.

W przypadku braku możliwości przedstawienia przez dłużnika któregokolwiek z ww. dokumentów powinien on we wniosku podać przyczyny niedołączenia owego dokumentu wraz z uprawdopodobnieniem tych przyczyn (art. 23 ust. 3 p.u.n.).

Artykuł 25 p.u.n. wymaga, aby wraz ze składanym wnioskiem dłużnik przedłożył także pisemne oświadczenie, że wszelkie dane ujęte we wniosku są prawdziwe. Przedmiotowe oświadczenie jest bardzo ważnym elementem składowym przedstawianych sądowi dokumentów, gdyż jego brak skutkuje zwrotem wniosku, bez wzywania dłużnika do jego uzupełnienia. Ponadto warto także wskazać, iż w przypadku ustalenia (np. przez sąd lub syndyka masy upadłości), że pomimo złożenia oświadczenia dane ujęte we wniosku nie są zgodne z prawdą, dłużnik będzie ponosił odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych informacji.

W sytuacji podania we wniosku o ogłoszenie upadłości nieprawdziwych danych zastosowanie znajdą też sankcje karne określone w art. 522 ust. 1 p.u.n. Wówczas dłużnik lub osoba uprawniona do reprezentowania dłużnika, będącego osobą prawną lub spółką handlową nieposiadającą osobowości prawnej, będzie podlegać karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu.

Należy również wskazać, iż żądanie ogłoszenia upadłości likwidacyjnej musi być sformułowane we wniosku stanowczo i bez jakichkolwiek zastrzeżeń, aby nie budziło wątpliwości sądu rozpoznającego ten dokument (zwłaszcza dłużnik składający wniosek o ogłoszenie upadłości musi, zgodnie z wymogiem zawartym w art. 23 ust. 1 p.u.n., określić, czy wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, czy też o upadłość obejmującą likwidację jego majątku).

Niezbędne jest też prawidłowe umotywowanie i uzasadnienie wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. W sposób wyraźny musi zostać wskazane spełnienie przesłanek ogłoszenia upadłości przez danego dłużnika oraz zaistnienie ewentualnie innych okoliczności uzasadniających brak możliwości dalszego działania dłużnika bez uszczerbku dla zobowiązań wobec wierzycieli. Natomiast wierzyciel składający wniosek zobowiązany jest dodatkowo uprawdopodobnić swoją wierzytelność, co praktycznie będzie oznaczać wskazanie na określone fakty potwierdzające realne istnienie tej wierzytelności. Tak więc oprócz ewentualnego powołania podstaw prawnych swego roszczenia, wierzyciel powinien opisać stan faktyczny, z którego wynikają przysługujące mu należności, ich wysokość, terminy płatności oraz dołączyć do wniosku wszelkie możliwe dowody potwierdzające dane zawarte w jego wniosku.

Zgodnie z  pkt. 1 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167 poz. 1398 z późn.zm.) wniosek o ogłoszenie upadłości podlega opłacie stałej w wysokości 1000 zł.

Założeniem przedmiotowego opracowania jest przedstawienie jedynie podstawowych zasad związanych z zaistnieniem przesłanek ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy oraz okolicznościami odnoszącymi się do przygotowania oraz złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej.

Opracowanie, ze względu na to, iż skierowane jest do kadry zarządzającej oraz służb księgowych, nie zawiera rozważań związanych z procedurą ogłoszenia upadłości przez sąd oraz czynnościami wykonywanymi przez syndyka masy upadłości, gdyż zagadnienia te nie należą do zakresu tematycznego artykułu.

Podsumowując przeprowadzoną analizę oraz aspekt praktyczny związany z procedurą upadłościową, zaznaczyć tylko należy, iż przedsiębiorcy muszą zdawać sobie w pełni sprawę z niezbędności stałej kontroli sytuacji prawnej, finansowej i gospodarczej swojego przedsiębiorstwa. Taki bieżący nadzór wymagany jest zwłaszcza w kontekście zaistnienia przesłanek ogłoszenia upadłości likwidacyjnej.

Ignorancja przedsiębiorców (ich organów zarządzających oraz obsługi księgowej) w tym przedmiocie powoduje nie tylko narastające straty po stronie podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, ale także naraża na nieodwracalne szkody wierzycieli, a zwłaszcza - o czym wspomniano w tekście opracowania - kreuje odpowiedzialność samego przedsiębiorcy lub członków jego organów zarządzających.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, iż jedynie racjonalne działanie przedsiębiorcy może z jednej strony uchronić go przed ogłoszeniem upadłości, a z drugiej - w wypadku właściwie podjętych czynności formalno-prawnych - umożliwić przeprowadzenie postępowania upadłościowego, pozwalającego na oddłużenie i zaspokojenie (przynajmniej częściowe) wierzycieli.

Przykładowy wzór wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Piotr Skorupa

radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego LEGIS w Kędzierzynie-Koźlu,

syndyk masy upadłości i tymczasowy nadzorca sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu

Podstawa prawna:

• ustawa z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361),

• ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.),

• ustawa z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn.zm.).

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201825.80 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Treco Inspiracja do sukcesu

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK