REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowę pożyczki reguluje kodeks cywilny. Przedmiotem pożyczki mogą być pieniądze lub rzeczy oznaczone co do gatunku. Umowa pożyczki nie musi być oprocentowana. Tylko od woli stron zależy czy pożyczkodawcy będą należały się odsetki.

Pobierz formularz

REKLAMA

Pisma i druki

Współpraca
Umowa o obsługę prawną
Umowa jaką zawiera przedsiębiorca z obsługującym ją prawnikiem. Umowę taka można zawrzeć z adwokatem lub radcą prawnym. Może dotyczyć prowadzenia wszystkich spraw przedsiębiorcy.
Umowa komisu
Umowę komisu zawiera komisant z komitentem. Komisant to osoba prowadząca działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie komitenta.
Umowa agencyjna
Umowę agencji zawiera agent ze swoimi klientami. Obydwie strony tej umowy musza prowadzić działalność gospodarczą. Polega ona na stałym pośredniczeniu przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie. Jest to umowa odpłatna.
Umowa spółki cichej
Spółka cicha nie jest spółka prawa handlowego, nie regulują jej również inne przepisy prawa. Zawarcie takiej umowy wynika z zasady swobody umów.
Umowa spółki cywilnej
Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej. Kwestie spółki cywilnej reguluje kodeks cywilny a nie kodeks spółek handlowych.
Kontrakt eksportowy
Kontrakt eksportowy stanowi umowę kupna-sprzedaży towarów i usług zawartą z kontrahentem zagranicznym. Warto zwrócić uwagę, że podczas zawierania kontraktu dużą rolę odgrywają prawidłowo przygotowana oferta oraz skuteczne negocjacje.
Kontrakt importowy
Kontrakt importowy stanowi umowę kupna-sprzedaży towarów i usług zawartą z kontrahentem zagranicznym. Warto zwrócić uwagę, że podczas zawierania kontraktu dużą rolę odgrywają prawidłowo przygotowana oferta oraz skuteczne negocjacje.
Pracownicy
Umowa o pracę na czas nieograniczony
Umowa o pracę na czas nieokreślony jest jedną z najpopularniejszych form zatrudnienia. Tego typu umowę reguluje kodeks pracy. Umowę taką można rozwiązać przez wypowiedzenie.
Umowa o prace na czas określony
Umowa o prace można zawrzeć na czas określony jak i nieokreślony. Trzeba jednak pamiętać ze zawarcie trzeciej umowy na czas określony między tymi samymi stronami skutkuje zawarciem umowy na czas nieokreślony.
Umowa na okres próbny
Umowa o pracę zawarta na okres próbny poprzedza zawarcie umowy na czas określony lub nieokreślony. Umowę taką można zawrzeć maksymalnie na trzy miesiące. Po okresie próby pracodawca nie ma obowiązku zawarcia umowy z pracownikiem.
Umowa na zastępstwo
Umowa o pracę na zastępstwo jest zawierana na czas w jakim określony pracownik nie może świadczyć pracy (np. choroba). Wygasa wraz z jego powrotem pracownika do pracy.
Umowa o pracę nakładczą
Umowy o pracę nakładczą (pracę chałupniczą) nie reguluje kodeks pracy. Umowa taka jest rozwiązaniem pośrednim. Przypomina ona zarówno umowę o pracę jak i umowę o dzieło.
Umowa o prace tymczasową
Umowę o pracę tymczasową zawiera pracownik z agencją pracy tymczasowej. Tego typu zatrudnienia nie reguluje kodeks pracy.
Umowa przedwstępna o pracę
Każdą umowę, tak więc i umowę o pracę, można poprzedzić zawarciem umowy tymczasowej. W umowie przedwstępnej strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej.
Umowa na czas wykonania określonej pracy
Umowę o pracę można zawrzeć na okres wykonania określonej pracy. Możliwość taka wynika z przepisów kodeksu pracy. Jest to jednak bardzo rzadko spotykana forma zatrudnienia.
Umowa o akwizycję
Jest to umowa nienazwana, nie reguluje jej bowiem kodeks cywilny. Umowa taka przypomina umowę zlecenia.
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika
W ściśle określonych przez prawo przypadkach pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia. Najczęściej ma to miejsce gdy pracodawca łamie podstawowe prawa pracownicze.
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę
W ściśle określonych przez prawo przypadkach pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia. Najczęściej ma to miejsce gdy pracownik nie wykonuje swoich podstawowych obowiązków.
Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę
Każda ze stron stosunku pracy, a więc i pracownik i pracodawca, może wypowiedzieć umowę o pracę. Wypowiedzenie umowy jest podstawowym sposobem rozwiązania umowy zawartej na czas nieokreślony.
Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
Każda ze stron stosunku pracy, a więc i pracownik i pracodawca, może wypowiedzieć umowę o pracę. Wypowiedzenie umowy jest podstawowym sposobem rozwiązania umowy zawartej na czas nieokreślony.
Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony
Nie każdą umowę zawartą na czas określony można wypowiedzieć. Taka możliwość musi być przewidziana w treści umowy a na dodatek uprawnienie takie dotyczy tylko umów zawartych na czas dłuższy niż 6 miesięcy.
Propozycja rozwiązania umowy o pracę
Strona stosunku pracy może wystąpić z propozycją rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron jest rozwiązaniem korzystnym zarówno dla pracodawcy jak i pracownika.
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron jest rozwiązaniem korzystnym zarówno dla pracodawcy jak i pracownika. Tego typu porozumienie musi być podpisane przez obydwie strony stosunku pracy.
Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania pracy
Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracownik w umowie o pracę zobowiązać się do nie świadczenia pracy na rzecz innych podmiotów niż obecny pracodawca.
Umowa o zakazie konkurencji po zakończeniu pracy
Umowa o zakazie konkurencji może być kontynuowana również po zakończeniu stosunku pracy. W takiej sytuacji pracownikowi należy się odpowiednie odszkodowanie. Możliwość zawarcia umowy o zakazie konkurencji po zakończeniu stosunku pracy przewiduje kodeks pracy.
Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania i po zakończeniu pracy
Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania i po zakończeniu pracy ma źródło w przepisach prawa pracy.
Umowa o wykorzystaniu prywatnego samochodu do celów służbowych
Umowa o wykorzystaniu prywatnego samochodu do celów służbowych pozwala na używanie samochodu pracownika do realizowania zadań firmowych.
Flota samochodowa
Umowa sprzedaży samochodu
Samochód jest bardzo często przedmiotem umowy. Na podstawie umowy sprzedaży sprzedający zobowiązuje się przenieść własność samochodu na kupującego. Obowiązkiem kupującego jest natomiast zapłata umówionej ceny.
Umowa komisu
Umowę komisu zawiera komisant z komitentem. Komisant to osoba prowadząca działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie komitenta, lecz w imieniu własnym.
Umowa ustanawiająca zastaw
Zastaw jest ograniczonym prawem rzeczowym służącym zabezpieczeniu wierzytelności. Aby zastaw był skuteczny strony muszą zawrzeć stosowną umowę, musi także dojść do faktycznego wydania rzeczy.
Umowa darowizny samochodu
Umowa darowizny jest źródłem przeniesienia własności. Na jej podstawie darczyńca przenosi własność samochodu na obdarowanego. Obdarowany musi jednak wyrazić na to zgodę. Umowę darowizny samochodu najlepiej zawrzeć na piśmie.
Umowa najmu samochodu
Samochód może być przedmiotem najmu. Wynajmujący zobowiązuje się, na podstawie takiej umowy, oddać rzecz do używania najemcy. Najemca musi natomiast za korzystanie z samochodu płacić umówiony czynsz.
Umowa najmu miejsca garażowego
Wynajmujący zobowiązuje się, na podstawie takiej umowy, oddać do używania najemcy miejsce postojowe w garażu lub na parkingu. Najemca musi natomiast za korzystanie z takiego miejsca płacić umówiony czynsz dzierżawny.
Umowa zamiany samochodu
Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność samochodu w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innego samochodu.
Umowa najmu samochodu wraz z obsługą
Wynajmujący zobowiązuje się, na podstawie takiej umowy, oddać samochód wraz z obsługą do używania, najemcy. Najemca musi natomiast za korzystanie z samochodu i pracę kierowcy płacić umówione wynagrodzenie.
Umowa przewozu
Przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Jak zatem widać jest to umowa odpłatna a przewoźnikiem może być tylko przedsiębiorca.
Umowa użyczenia samochodu
Użyczenie jest sposobem na bezpłatne korzystanie z cudzego samochodu. Umowy tego typu najczęściej zawiera się między członkami rodziny lub osobami mającymi do siebie duże zaufanie..
Dzierżawa i najem
Umowa najmu lokalu użytkowego
Wynajmujący zobowiązuje się, na podstawie takiej umowy, oddać najemcy do używania lokal użytkowy. Najemca musi natomiast za korzystanie z lokalu użytkowego płacić umówione wynagrodzenie.
Umowa najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony
Wynajmujący zobowiązuje się, na podstawie takiej umowy, oddać najemcy do używania lokal użytkowy. Najemca musi natomiast za korzystanie z lokalu użytkowego płacić umówione wynagrodzenie. Umowę taka można zawrzeć na czas nieograniczony.
Wypowiedzenie umowy najmu
Każda ze stron umowy najmu może wypowiedzieć taką umowę. Umowy zawarta na czas nieograniczony rozwiązuje się co do zasady właśnie za wypowiedzeniem.
Umowa najmu miejsca garażowego
Wynajmujący zobowiązuje się, na podstawie takiej umowy, oddać do używania najemcy miejsce postojowe w garażu lub na parkingu. Najemca musi natomiast za korzystanie z takiego miejsca płacić umówiony czynsz dzierżawny.
Umowa dzierżawy
Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz ruchoma bądź nieruchomość do używania i pobierania pożytków. Dzierżawca musi natomiast płacić z tego tytułu czynsz dzierżawny. Umowę taką można zawrzeć na czas oznaczony bądź nieoznaczony.
Umowa dzierżawy lokalu użytkowego
Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy lokal użytkowy do używania i pobierania pożytków. Dzierżawca musi natomiast płacić z tego tytułu czynsz dzierżawny. Umowę taką można zawrzeć na czas oznaczony bądź nieoznaczony.
Wypowiedzenie umowy dzierżawy przez dzierżawcę
Każda ze stron umowy dzierżawy może wypowiedzieć taką umowę. Umowy zawarta na czas nieograniczony rozwiązuje się co do zasady właśnie za wypowiedzeniem.
Wypowiedzenie umowy dzierżawy przez wydzierżawiającego
Każda ze stron umowy dzierżawy może wypowiedzieć taką umowę. Umowy zawarta na czas nieograniczony rozwiązuje się co do zasady właśnie za wypowiedzeniem.
Finansowanie
Umowa użyczenia samochodu
Użyczenie jest sposobem na bezpłatne korzystanie z cudzego samochodu. Umowy tego typu najczęściej zawiera się między członkami rodziny lub osobami mającymi do siebie duże zaufanie.
Deklaracja wekslowa
Deklaracja wekslowa to umowa jaka towarzyszy podpisywaniu weksla in blanco. Z deklaracji wekslowej wynikają zasady wypełnienia weksla in blanco. Nie ma jednak obowiązku zawierania tego typu umów.
Weksel własny
Weksel własny zawiera bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy weksla do zapłaty oznaczonej w nim kwoty. Weksel jest papierem wartościowym.
Weksel trasowany poręczony
Weksel trasowany to papier wartościowy, w którym wystawca zobowiązuje się, że osoba trzecia zapłaci remitentowi bezwarunkowo określoną kwotę pieniędzy. Weksel taki może być poręczony. Poręczenie wekslowe nazywa się awalem.
Umowa zastawu
Zastaw jest ograniczonym prawem rzeczowym służącym zabezpieczeniu wierzytelności. Aby zastaw był skuteczny strony muszą zawrzeć stosowną umowę, musi także dojść do faktycznego wydania rzeczy.
Umowa poręczenia
Przez tego typu umowę poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Musi być ona zawarta na piśmie. Jest to często spotykany sposób zabezpieczenia wierzytelności.
Umowa leasingu
Umowę leasingu reguluje obecnie kodeks cywilny. Jest to bardzo popularny w obrocie sposób pozyskiwania środków trwałych dla celów prowadzenia działalności gospodarczej.
Umowa pożyczki
Umowę pożyczki reguluje kodeks cywilny. Przedmiotem pożyczki mogą być pieniądze lub rzeczy oznaczone co do gatunku. Umowa pożyczki nie musi być oprocentowana. Tylko od woli stron zależy czy pożyczkodawcy będą należały się odsetki.
Umowa użyczenia lokalu
Umowa użyczenia pozwala na nieodpłatne korzystanie z lokalu użytkowego. W swej konstrukcji umowa taka przypomina umowę najmu bądź dzierżawy.
Umowa sprzedaży
Umowa przedwstępna sprzedaży
Każda umowa sprzedaży może być poprzedzona umowa przedwstępną. Na podstawie umowy przedwstępnej strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej.
Umowa sprzedaży udziałów
Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być przedmiotem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży udziałów musi być zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
Umowa sprzedaży komisowej
Umowę komisu zawiera komisant z komitentem. Komisant to osoba prowadząca działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie komitenta, lecz w imieniu własnym.
Umowa sprzedaży samochodu
Samochód jest bardzo często przedmiotem umowy. Na podstawie umowy sprzedaży sprzedający zobowiązuje się przenieść własność samochodu na kupującego. Obowiązkiem kupującego jest natomiast zapłata umówionej ceny.
Umowa sprzedaży motocykla
Na podstawie umowy sprzedaży sprzedający zobowiązuje się przenieść własność motocykla na kupującego. Obowiązkiem kupującego jest natomiast zapłata umówionej ceny.
Umowa sprzedaży wierzytelności
Przedmiotem sprzedaży mogą być nie tylko ruchomości i nieruchomości ale również wierzytelności. Aby nabyć czyjąś wierzytelność należy zawrzeć najpierw umowę sprzedaży wierzytelności.
Potwierdzenie zawarcia umowy
Każda ze stron umowy sprzedaży może żądać potwierdzenia zawarcia takiej umowy. Tego rodzaju praktyka spotykana jest najczęściej przy okazji umów zawieranych powszechnie z konsumentami.

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA