| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Prawo > Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym dokumentem określającym sposób możliwego wykorzystania nieruchomości na danym terenie i jego zabudowy czy rozmieszczenie inwestycji celu publicznego.

Przed przystąpieniem przez gminę do procedury sporządzania planu miejscowego, wykonuje się analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

W planie miejscowym określa się obligatoryjnie między innymi: przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

• zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
• zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
• zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
• wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
• zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
• granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;
• szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
• szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
• zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
• sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
• stawki procentowe renty planistycznej od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego.

• granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
• granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
• granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;
• granice terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW oraz granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko;
• granice terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2;
• granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
• granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;
• sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów;
• zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane;
• minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.

Czytaj także

Data publikacji:

Eksperci:

Igor Bąkowski

Radca prawny

Bąkowski Kancelaria Radcowska

Kancelaria świadczy zarówno stałą obsługę prawną, doradztwo i obsługę określonych projektów czy transakcji o charakterze jednorazowym.

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Plan zagospodarowania przestrzennego przygotowuje gmina.
Plan zagospodarowania przestrzennego przygotowuje gmina.

Ochrona danych pracowników. Zmiany 201969.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama

POLECANE

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »