reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Budowa i remont > Zgłoszenie rozbiórki budynku - co trzeba wiedzieć?

Zgłoszenie rozbiórki budynku - co trzeba wiedzieć?

Zasadniczo rozbiórka budynku, czy innego obiektu budowlanego wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Aby uzyskać taką decyzję trzeba dokonać zgłoszenia rozbiórki. Jak to zrobić?

Które rozbiórki nie wymagają zgłoszenia?

Część rozbiórek została zwolniona z wymogu uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Zostały one wymienione w art. 31 Prawa budowlanego. Niektóre z nich wymagają zgłoszenia, a inne nie wymagają nawet zgłoszenia.

Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

1) budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;

2) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki;

3) budynków i budowli zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej, z wyłączeniem obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską

Przy czym rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w pkt 1, wymaga uprzedniego zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót.

Kto ma obowiązek dokonać zgłoszenia rozbiórki?

Zgłoszenia dokonuje inwestor.

Prawo budowlane nie zawiera legalnej definicji inwestora ale w orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowała się następująca definicja:
Zasadniczo przyjmuje się, że inwestorem jest podmiot, bez którego woli nie może funkcjonować ani budowa w sensie faktycznym, ani nie może się toczyć postępowanie administracyjne zmierzające do wydania pozwolenia. Jest to osoba, która przeznacza środki finansowe na realizację określonej inwestycji budowlanej, faktycznie finansuje i organizuje proces budowlany. Inwestorem jest zatem podmiot, który wyraża wolę budowy oraz inicjuje budowę i podejmuje się jej w aspekcie faktycznym, w tym wykonuje samodzielnie bądź za pośrednictwem innego podmiotu (wykonawcy) roboty budowlane oraz ponosi jej koszty. Za inwestora należy uznać każdy podmiot, który działając we własnym imieniu i na własny rachunek ponosi ekonomiczny ciężar i organizuje proces budowlany w celu czerpania w przyszłości korzyści np. gospodarczych z ukończonej inwestycji. (zob. wyrok NSA z 31 sierpnia 2017 r. - sygn. II OSK 3050/15).

Inwestorem może być:
- osoba fizyczna,
- osoba prawna,
- jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjnej i organizacji społecznej).

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

Organ właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia rozbiórki

Zgłoszenie dokonuje się w organie administracji architektoniczno-budowlanej.

Organem administracji architektoniczno-budowlanej jest:
- starosta (w miastach na prawach powiatu rolę starosty pełni prezydent miasta),
- wojewoda (w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego).

Zawartość zgłoszenia rozbiórki

W celu wypełnienia zgłoszenia konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:
- inwestora (w tym danych do korespondencji),
- pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika),
- informacji o rozbiórce.

W zakresie danych dotyczących informacji o rozbiórce należy podać:
- zakres wykonywania robót budowlanych,
- sposób wykonywania robót budowlanych,
- miejsce wykonywania robót budowlanych (w szczególności adres lub dane ewidencyjne z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków).

Załączniki do zgłoszenia

Do zgłoszenia należy dołączyć:

- zgodę właściciela obiektu lub jej kopię (zgody nie dołącza się gdy, gdy inwestor jest właścicielem obiektu budowlanego)

- pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika

- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

- inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich dołączenia wynika z odrębnych ustaw.

Termin na dokonanie zgłoszenia rozbiórki

Zgłoszenia dokonuje się przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed dokonaniem zgłoszenia rozbiórki, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego dokonania zgłoszenia.

Termin na rozpatrzenie zgłoszenia przez organ

Organ ma 21 dni (od dnia doręczenia) na rozpatrzenie zgłoszenia.

W powyższym terminie organ może wydać:
- postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia (wówczas inwestor będzie musiał uzupełnić zgłoszenie; nałożenie takiego obowiązku przerywa bieg powyższego terminu),
- decyzję o sprzeciwie (od decyzji takiej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji).

Jeżeli w powyższym terminie organ nie wniesie sprzeciwu, inwestor może rozpocząć roboty budowlane. Brak sprzeciwu stanowi więc milczącą zgodę na roboty budowlane.

Organ może z urzędu, przed upływem powyższego terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

Opłaty przy zgłoszeniu rozbiórki

Zgłoszenie nie wymaga wnoszenia żadnych opłat.

Wyjątkiem jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Opłaty nie można dokonać w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę organu.

Wzór zgłoszenia rozbiórki

W przypadku wypełnienia w generatorze danych na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ dotyczących zgłoszenia będzie można wydrukować, pobrać lub wysłać do właściwego organu zgłoszenie, które będzie zgodne z tym wzorem.

Podstawa prawna: art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Źródło: e-budownictwo.gunb.gov.pl

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Huczko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama