| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Dokształcanie pracowników

Dokształcanie pracowników

Obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy (art. 17 Kodeksu pracy). Nie jest to jednak obowiązek bezwzględny, ustawodawca nie przewidział bowiem sankcji prawnych za jego niedopełnienie. Pracodawca może zatem realizować go w ramach prowadzonej polityki szkoleniowej, stosownie do posiadanych środków finansowych.

9. Fundusz szkoleniowy i wsparcie edukacji w ramach pakietu antykryzysowego

Przedsiębiorcy, którzy w świetle ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców znajdują się w przejściowych trudnościach finansowych, mogą liczyć na wsparcie ze strony Funduszu Pracy w postaci dofinansowania kosztów szkoleń i studiów podyplomowych swoich pracowników (art. 22 ustawy antykryzysowej).
Pomoc z tego tytułu dotyczy jedynie pracodawców, którzy w ramach posiadanych środków utworzyli fundusz szkoleniowy na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 67 ustawy o bezrobociu).
Przedsiębiorca w przejściowych trudnościach finansowych, który utworzył fundusz szkoleniowy, może otrzymać dofinansowanie z Funduszu Pracy:
● kosztów szkolenia pracowników skierowanych na szkolenie za okres nieprzekraczający 6 miesięcy,
● kosztów studiów podyplomowych skierowanych pracowników za okres nieprzekraczający 12 miesięcy
– pod warunkiem że szkolenie lub studia podyplomowe są uzasadnione obecnymi lub przyszłymi potrzebami pracodawcy. Aby uzyskać wsparcie, przedsiębiorca musi złożyć wniosek do starosty i zawrzeć z nim umowę określającą warunki przyznania i wypłaty dofinansowania.
Proceudrę ubiegania się o takie dofiansowania oraz ich rozliczania określa rozporządzenie z 24 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz szczegółowych warunków finansowania stypendiów i składek na ubezpieczenia społeczne (DzU nr 136, poz. 1119).
Do wniosku o zawarcie umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia lub studiów oraz finansowanie stypendiów i składek na ubezpieczenia społeczne, który przedsiębiorca składa u starosty, należy dołączyć:
● dokument potwierdzający utworzenie funduszu szkoleniowego,
● listę imiennych osób kierowanych na szkolenia współfinansowane ze środków Funduszu Pracy oraz
● dokumenty potwierdzające poniesione koszty szkolenia.
Wysokość dofinansowania wynosi na jedną osobę do 80% kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i obowiązującego w dniu zawarcia umowy.
Dofinansowanie kosztów szkoleń i studiów podyplomowych stanowi pomoc publiczną udzielaną na zasadach wskazanych w Komunikacie Komisji – Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego (DzUrz UE C 16 z 22 stycznia 2009 r., str. 5).
W przypadku nieukończenia, z winy pracownika, szkolenia lub studiów podyplomowych dofinansowanych z Funduszu Pracy, przedsiębiorca musi zwrócić staroście koszty szkolenia lub studiów, na zasadach określonych w umowie.
Przedsiębiorca w przejściowych trudnościach finansowych, kierując pracownika na szkolenie lub studia podyplomowe, zawiera z nim umowę określającą prawa i obowiązki stron.
Pracownik, który nie ukończył szkolenia lub studiów podyplomowych ze swojej winy lub z którym został rozwiązany stosunek pracy w trybie art. 52 Kodeksu pracy (bez wypowiedzenia z winy pracownika), ma obowiązek zwrócić przedsiębiorcy koszty szkolenia lub studiów podyplomowych, na zasadach określonych w umowie z przedsiębiorcą.
W okresie szkolenia lub studiów podyplomowych pracownikowi przysługuje stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy, wypłacane przez przedsiębiorcę na zasadach dotyczących wypłaty wynagrodzenia pracownikom określonych w Kodeksie pracy w okresie:
● obniżonego wymiaru czasu pracy – w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych (504,20 zł) albo
● przestoju ekonomicznego – w wysokości do 100% zasiłku dla bezrobotnych, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika.
Stypendium stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Starosta finansuje, na warunkach określonych w umowie, naliczone od wypłaconych stypendiów składki na ubezpieczenia społeczne pracowników należne od pracodawcy na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
Przedsiębiorca ma obowiązek w terminie wskazanym w umowie przekazać powiatowemu urzędowi pracy listę pracowników zawierającą: imiona, nazwiska, numery PESEL i miejsca zamieszkania pracowników, którzy zostali skierowani na szkolenie lub studia podyplomowe, objętych obniżonym wymiarem czasu pracy albo przestojem ekonomicznym.
Przedsiębiorca musi wskazać okres, w którym pracownikowi będzie przysługiwać obniżone wynagrodzenie, oraz podać ewentualną informację o wyższym świadczeniu dla poszczególnych pracowników. Zgodnie bowiem z art. 5 ustawy antykryzysowej, w razie zbiegu prawa pracownika do:
● świadczenia na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego,
● świadczenia na częściowe zrekompensowanie obniżenia wymiaru czasu pracy,
● stypendium podczas szkolenia lub studiów podyplomowych,
● innego świadczenia z tytułu zatrudnienia, szkolenia albo studiów podyplomowych, finansowanego ze środków publicznych
– przysługuje mu wyłącznie jedno wyższe świadczenie, a w przypadku jednakowej wysokości tych świadczeń – jedno, to wcześniej przyznane.
Prawidłowo skompletowany wniosek o zawarcie umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych:
WAŻNE!
W trakcie trwania umowy przedsiębiorca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania powiatowemu urzędowi pracy informacji o wszelkich zmianach wymienionych danych.
Przedsiębiorca, który skierował pracownika na szkolenie lub studia podyplomowe i zawarł z nim umowę, składa we właściwym powiatowym urzędzie pracy wniosek o zawarcie umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych oraz finansowanie stypendiów i składek na ubezpieczenia społeczne.
Starosta, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozpatruje wniosek i informuje przedsiębiorcę o sposobie jego rozpatrzenia. Jeżeli wniosek jest niekompletny, starosta wyznacza przedsiębiorcy 7-dniowy termin na uzupełnienie brakujących informacji lub dokumentów.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, starosta zawiera z przedsiębiorcą umowę, określającą m.in.:
● oznaczenie stron umowy,
● wysokość środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych,
● wysokość środków Funduszu Pracy na finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne,
● termin dostarczenia do powiatowego urzędu pracy listy pracowników szkolących się,
● termin i sposób przekazania przedsiębiorcy środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych oraz na finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne,
● harmonogram i sposób przekazywania przedsiębiorcy środków Funduszu Pracy na wypłatę stypendiów.
W okresie obowiązywania umowy przedsiębiorca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym uzyskał daną informację, ma obowiązek informować starostę o wszelkich okolicznościach mających wpływ na jej realizację, w tym w szczególności o:
● ustaniu stosunku pracy z pracownikiem,
● przerwaniu szkolenia lub studiów podyplomowych przez pracownika,
● niezdolności do pracy pracownika, który otrzymuje stypendium w okresie odbywania szkolenia lub studiów podyplomowych.
Przedsiębiorca wypłaca stypendium uprawnionym pracownikom niezwłocznie po otrzymaniu środków z Funduszu Pracy, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
Przekazanie przedsiębiorcy środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów szkolenia i studiów podyplomowych oraz finansowanie stypendiów i składek na ubezpieczenia społeczne wynikających z zawartych umów obejmujących okres od 22 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. może nastąpić do 31 stycznia 2012 r.

Beata Naróg
specjalista w zakresie prawa pracy
Izabela Nowacka
specjalista ds. kadr i prac

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK