Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dofinansowanie do ogródka działkowego (działki ROD). Mazowsze dla działkowców 2023. Wnioski do 15 marca

Dofinansowanie do ogródka działkowego (działki ROD). Mazowsze dla działkowców 2023. Wnioski do 15 marca
Dofinansowanie do ogródka działkowego (działki ROD). Mazowsze dla działkowców 2023. Wnioski do 15 marca

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie poinformował, że od 6 lutego do 15 marca 2023 r. można składać wnioski o dofinansowanie na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2023.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego, uchwałą nr 182/383/23 z 31 stycznia 2023 r., przyjął do realizacji „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2023".

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2023 to już piąta edycja programu, który ma na celu zaspokajanie potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych (dalej: ROD). Samorząd Województwa Mazowieckiego udziela wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego (dalej: JST) z terenu województwa mazowieckiego, realizującym zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym, istotne dla społeczności danego ROD. W szczególności są to: budowa i/lub modernizacja infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców i/lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD.

Najważniejsze informacje o programie

 • Uprawnionymi do ubiegania się o pomoc finansową w ramach programu są wszystkie JST z województwa mazowieckiego, na terenie których znajdują się ROD.
 • Dla każdego spośród zgłaszanych do programu zadań JST przesyła odrębny wniosek o przyznanie pomocy finansowej.
 • Pojedyncze zadanie, zgłoszone przez JST, może zostać objęte tylko jednym wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej i może dotyczyć jednego ROD lub więcej ROD, dla których ma być realizowane dane zadanie. W przypadku gdy stowarzyszenie ogrodowe prowadzi więcej niż jeden ROD dopuszczalne jest złożenie maksymalnie po jednym wniosku na każdy ROD.
 • Maksymalna wartość dofinansowania ze środków własnych budżetu województwa mazowieckiego, która może zostać przyznana danej na jeden ROD nie może być większa niż 20 000 zł na jedno zadanie.
 • Pomoc finansowa zostanie przekazana po rozliczeniu zadania.

Wnioski - do kiedy, jak złożyć

Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu Mazowsze dla działkowców 2023 trwa od 6 lutego 2023 r. do 15 marca 2023 r.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy sporządzić wg wzoru załączonego do niniejszego komunikatu w 1 egzemplarzu (wypełnionym komputerowo lub pismem drukowanym) wpisując poprawną nazwę zadania, kwoty brutto, itd. oraz dodając jako załącznik, kopię dokumentu (np. uchwały, decyzji, deklaracji, informacji itp.), stanowiącego podstawę do uznania przez samorząd województwa, iż zadanie jest istotne dla rozwoju i funkcjonowania danego ROD.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej wymaga podpisu osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy (prezydenta, wójta lub burmistrza) przy kontrasygnatach skarbnika.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy przekazywać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • za pomocą profilu zaufanego ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu marszałkowskiego;
 • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;
 • osobiście w godzinach: 9.00–15.00 w Wydziale Zarządzania Obiegiem Dokumentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa (liczy się data wpływu do urzędu).

Prosimy o wyraźne opatrzenie koperty oznaczeniem „PE – Mazowsze dla działkowców 2023”.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone w innym trybie niż sposoby, o których mowa powyżej lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Na co może być przyznane dofinansowanie

Ze środków własnych budżetu województwa mazowieckiego mogą być dofinansowane, realizowane przez JST, zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym na rzecz ROD w zakresie:

 • udzielania przez JST, na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o ROD, dotacji celowej dla stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego dany ROD, z przeznaczeniem na budowę, odbudowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację, odnowę lub remont na terenie danego ROD infrastruktury ogrodowej, w szczególności dróg ogrodowych, parkingów, alejek, sieci wodociągowej lub elektrycznej, oświetlenia, ogrodzenia, monitoringu, domów działkowca, hydroforni, a także na zakup innych urządzeń przeznaczonych do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służące zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania ROD;
 • udzielania przez JST, na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o ROD, dotacji celowej dla stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego dany ROD, z przeznaczeniem na ulepszenie ładu przestrzennego, zieleni i zadrzewienia na terenach ogólnodostępnych danego ROD: organizowanie, budowa lub odbudowa, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, modernizacja, odnowa, rewitalizacja i zmiana aranżacji oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych tj.: zieleńców, alei drzew i krzewów, trawników, stawów, oczek i cieków wodnych;
 • organizowania, budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, modernizacji, odnowy, rewitalizacji, remontu obiektów, miejsc, instalacji i infrastruktury na terenie danego ROD służących użyteczności publicznej dla ogółu społeczności lokalnej, wraz z zakupem (w tym inwestycyjnym) wchodzącego w ich skład wyposażenia, które pełnią funkcje sportowe i rekreacyjne, w tym: boisk sportowych wielofunkcyjnych, siłowni zewnętrznych, ścieżek rowerowych, placów sportowo-rekreacyjnych, deptaków, skwerów, wiat rekreacyjnych, zadaszeń i placów zabaw.

Na co nie będzie przyznane dofinansowanie

Nie będą uznawane za spełniające wymogi merytoryczne programu Mazowsze dla działkowców 2023 zadania polegające na przeprowadzaniu jednorazowych i cyklicznych wydarzeń o charakterze: kulturalnym, religijnym, edukacyjnym, sportowym, rozrywkowym, takich jak np.: festiwale, koncerty, obchody i uroczystości rocznicowe, festyny, jarmarki, kiermasze, prelekcje, wykłady, szkolenia, sympozja, zjazdy, spotkania, wystawy, jak również zadania polegające na zapewnieniu organizacji, zabezpieczenia i oprawy wydarzeń, o których mowa powyżej.

Szczegółowy regulamin udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2023, stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Koszty kwalifikowane, VAT

Za koszt kwalifikowalny danego zadania uznawany będzie jedynie wydatek, który w ramach realizacji zadania zostanie poniesiony przez gminę lub stowarzyszenie ogrodowe nie wcześniej niż po dacie zawarcia pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, a gminą umowy o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego na dofinansowanie tego zadania w ramach instrumentu Mazowsze dla działkowców 2023 oraz nie później niż 15 listopada 2023 r. z zastrzeżeniem § 11 ust. 6. Regulaminu.

Koszty będą uznane za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji. Gmina lub stowarzyszenie ogrodowe we własnym zakresie i na własny koszt przeprowadza proces przygotowania zadania, polegający np. na sporządzeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzgodnieniach formalno-prawnych.

Podatek od towarów i usług (tzw. podatek VAT) związany z realizacją zadania w ramach instrumentu Mazowsze dla działkowców 2023 jest kosztem kwalifikowalnym. Koszty kwalifikowalne liczy się jako wartość brutto wydatku poniesionego przez beneficjenta w ramach ww. instrumentu.

 

Dodatkowe informacje

Korespondencję przesyłaną drogą elektroniczną w ramach  programu Mazowsze dla działkowców 2023, prosimy kierować na adres e-mail: miad.mazowsze@mazovia.pl.

Prosimy w tytule wiadomości e-mail wpisywać: „Gmina …………… – Mazowsze dla działkowców 2023", a w treści tej wiadomości prosimy bezwzględnie umieszczać nazwę zadania, jeśli dana wiadomość dotyczy konkretnego zadania.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Magdalena Szefer, tel.: (22) 59-79-057
 • Paweł Szcześniak, tel.: (22) 59-79-058

Dokumenty, wnioski:

Regulamin przyznania i rozliczenia pomocy finansowej, wnioski, karta oceny oraz wzór sprawozdania końcowego stanowią załącznik do uchwały nr 182/383/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego. 

Mazowsze/ Działkowcy dostaną dotację na ogródkową infrastrukturę

Mazowieccy działkowcy z szansą na dofinansowanie. Ruszyła właśnie kolejna edycja programu "Mazowsze dla działkowców 2023". Do rozdysponowania jest ponad 1,7 mln zł.

"W zeszłym roku dzięki dotacji udało nam się postawić altanę śmietnikową, której zazdroszczą nam inne ogrody" - powiedział PAP Wojciech Jóźwiak z ROD przy Waszyngtona w Warszawie. Z dofinansowania powstał też solidny chodnik, a w tym roku, jeśli się uda dostać pieniądze, planowany jest remont we wpisanym do ewidencji zabytków domu działkowca.

"Urząd miasta dokłada do kwoty mazowieckiej dotacji dokładnie drugie tyle, a 20 proc. pochodzi ze środków własnych. Czyli w przypadku inwestycji za 50 tys. zł, jest to 20 tys. plus 20 tys. plus 10 tys. ze środków ROD" - tłumaczy Jóźwiak.

"Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców" jest programem realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego od pięciu lat.

"To bardzo potrzebna inicjatywa, która od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem lokalnych samorządów. W obecnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej, związanej z inflacją i wzrostem cen, MIAD nabiera dodatkowego znaczenia" - powiedziała członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska. "W wielu przypadkach będzie szansą na realizację długo wyczekiwanych przez mieszkańców korzystających z ogródków działkowych inwestycji, takich jak sieć wodociągowa, parkingi, zieleń, ścieżki rowerowe, monitoring czy nawet siłownie zewnętrzne. Dlatego zachęcam do składania wniosków" - dodała.

Zgodnie z założeniami - przekazanymi przez służby prasowe Mazowsza - program ma zachęcać mieszkańców do aktywnego i zdrowego trybu życia, a także ochrony środowiska i przyrody.

"To ważne zwłaszcza dla rodzin z dziećmi, seniorów i osób niepełnosprawnych. Kluczem do tego jest realizacja wielu inwestycji, które umożliwią mieszkańcom stworzenie warunków do wykorzystania potencjału ogródków działkowych do wypoczynku, aktywizacji i integracji społecznej" - przekazano w komunikacie.

Anna Szczypek, która swój ogródek uprawia przy Wale Miedzeszyńskim w Warszawie dodała, że działki służą nie tylko ku uciesze właścicieli i ich rodzin, ale pełnią też funkcję "zielonych płuc" dla miasta i regionu.

W tegorocznej edycji do rozdysponowania jest ponad 1,7 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego. Można ubiegać się o środki na budowę, odbudowę, modernizację i remonty infrastruktury ogrodowej, m.in. sieci wodociągowej i elektrycznej, monitoringu, parkingów, ścieżek rowerowych, oświetlenia czy ogrodzeń. Na dofinansowanie mają szansę również projekty dotyczące aranżacji terenów zielonych, nowych nasadzeń, tworzenia oczek wodnych, stawów czy trawników. Ponadto beneficjenci mogą przeznaczyć wsparcie na budowę, czy odnowę miejsc rekreacji, takich jak: boiska, siłownie zewnętrzne, deptaki, place zabaw czy skwery.(PAP)

Autor: Luiza Łuniewska

lui/ jann/

 

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Nieruchomości
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ceny mieszkań w lutym 2023. Raport

  W ostatnich miesiącach obserwujemy nieustanne zmiany cen mieszkań. W listopadzie spadły, w grudniu wzrosły, w styczniu ponowie spadły. A co działo się z cenami mieszkań w lutym? Jak wygląda sytuacja na rynku kredytów hipotecznych? Czy złagodzenie przez KNF Rekomendacji S obudziło rynek kredytów? I jak na rynek wpłynie zapowiadany Kredyt 2 procent?

  Na jakie dofinansowanie do pomp ciepła i fotowoltaiki możemy liczyć w 2023 r.?

  Dofinansowanie na pompy ciepła i fotowoltaikę. Działania mające na celu poprawienie efektywności energetycznej budynków, a także zakładanie instalacji fotowoltaicznych, cieszą się ogromną popularnością. Z jednej strony pozwalają na znaczące zmniejszenie rachunków, a z drugiej gwarantują bezpieczeństwo energetyczne oraz cieplne. W przypadku tego typu inwestycji, zarówno w przypadku nowego domu, jaki i modernizacji już istniejącego, można liczyć na rządowe wsparcie finansowe. Pomoc ta wydaje się niezbędna, gdyż zgodnie z wynikami Raportu Polskiego Alarmu Smogowego, aż 4 mln domów w naszym kraju wymaga poprawy efektywności energetycznej. 

  Najem instytucjonalny – sektor PRS z ambitnymi planami budowy

  Przedłużający się konflikt w Ukrainie oraz znacznie obniżona zdolność kredytowa ludzi zwiększają popyt na wynajem mieszkań i tym samym wpływają na rozwój rynku PRS w Polsce. Według danych Eurostatu z 2021 roku, w Unii Europejskiej około 30 proc. ludności mieszka w wynajmowanych mieszkaniach, podczas gdy w Polsce tylko około 13 proc.

  Na co zwracają uwagę najemcy mieszkań wybierając mieszkanie?

  Pieniądze to nie wszystko. Długa lista pytań od lokatorów do właścicieli mieszkań na wynajem                  

  Dlaczego warto kupić mieszkanie w kamienicy?

  Mieszkania w kamienicach przeżywają prawdziwy renesans! Oto 3 powody, dla których warto je teraz kupić.

  Dlaczego panele fotowoltaiczne wyłączają się w słoneczne dni?

  Urząd Regulacji Energetyki podpowiada, jak sobie poradzić, kiedy domowa instalacja fotowoltaiczna nie działa prawidłowo.

  Światło dzienne w mieszkaniu – same korzyści. Jak poprawić dostęp do światła dziennego?

  Większość Polaków zauważa poprawę samopoczucia w pomieszczeniach dobrze doświetlonych światłem dziennym, a połowa wskazuje na pogorszenie nastroju, gdy go brakuje. Jednocześnie co trzeci Polak uważa, że nie ma odpowiedniego dostępu do naturalnego światła w swoim domu - to wyniki najnowszych badań ARC Rynek i Opinia na zlecenie VELUX Polska. Tymczasem światło naturalne ma bardzo duży wpływ na nasze zdrowie psychiczne i poczucie szczęścia. Warto o tym pamiętać choćby z okazji obchodzonego 20 marca Międzynarodowego Dnia Szczęścia.

  Jak ogrzewane są polskie domy? RAPORT

  Jak ogrzewane są polskie domy? W Polsce od kilku lat można zaobserwować zmianę rodzaju stosowanych systemów centralnego ogrzewania. Odnotowano, że coraz rzadziej w nowych domach montowane są piece gazowe. Blisko 50% inwestorów w 2022 roku wybrało pompę ciepła jako centralną jednostkę instalacji grzewczej – wynika z Raportu o budowie domów w Polsce, przygotowanego przez Oferteo.pl. 

  Hortiterapia sposobem na stres dziecięcy. Czym jest terapia ogrodnicza i jak ją stosować?

  Hortiterapię warto stosować bez względu na to czy mieszkamy na wsi, czy w mieście, w bloku, czy w domu z ogrodem. Rośliny możemy uprawiać na balkonie, w mieszkaniu na parapecie czy właśnie w ogrodzie.

  Jaki będzie 2023 w mieszkaniówce?

  Jak będzie rozwijał się rynek mieszkaniowy w 2023 roku? Czy zapowiedziany przez rząd program mieszkaniowy, który ma przynieść kredyty z dopłatą może zmienić sytuację w sektorze? W jakim stopniu? Jaką strategię działania przyjęli deweloperzy? Jakie inwestycje wejdą do sprzedaży w tym roku? 

  Sektor PRS z rekordowym wolumenem transakcji w 2022

  Najem instytucjonalny wywodzi się z Europy Zachodniej i jest mocno ugruntowany m.in. w Niemczech, Szwajcarii czy Holandii. Od kilku lat zainteresowanie rynkiem PRS w Polsce stale wzrasta, zarówno ze strony inwestorów, jak i najemców.

  Jak wybrać idealne mieszkanie dla rodziny?

  Klienci poszukujący mieszkania dla rodziny mają zdecydowanie inne wymagania niż ci, których celem jest zakup małego, kameralnego lokum tylko dla siebie. Rodzinna nieruchomość powinna odpowiadać zróżnicowanym i zmieniającym się w czasie potrzebom wszystkich domowników. Nie powinno zabraknąć w niej kącika dla dziecka, miejsca, w którym rodzice będą mogli odpocząć i części wspólnej, służącej do integracji. Jak znaleźć idealne mieszkanie dla rodziny?

  Najemcy Mieszkania Plus będą mogli nabyć je na własność. Na jakich warunkach?

  Najemcy lokali z programu Mieszkanie Plus będą mieć możliwość dojścia do własności - zapewnił we wtorek w Sejmie prezes PFR Nieruchomości Wojciech Caruk. Przyznał, że tempo usuwania usterek w różnych lokalizacjach bywa różne. Wszystkie projekty są na 5 letniej gwarancji lub rękojmi - podkreślił.

  Jak walczyć z ubóstwem energetycznym

  Działacze, eksperci i liderzy biznesu wzywają Polskę do poparcia dyrektywy EPBD, która po uzyskaniu ponadpartyjnego poparcia w Parlamencie wchodzi w ostatnią rundę negocjacji z UE. Dyrektywa określa plan działania w zakresie renowacji budynków w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i walki z ubóstwem energetycznym.

  Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku - zmiany od 28 kwietnia 2023 r.

  Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku (lub części budynku) nie jest nowym wymogiem, ale w związku z wchodzącą w życie od 28 kwietnia 2023 r. nowelizacją przepisów w tym zakresie pojawiło się wiele pytań i wątpliwości. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wyjaśnia najważniejsze zmiany.

  O czym musisz wiedzieć przed kupnem mieszkania w lofcie?

  O czym musisz wiedzieć przed kupnem mieszkania w lofcie?Co różni prawdziwy loft od tzw. „soft loftu”? Na jakie architektoniczne detale powinniśmy zwrócić uwagę, aby mieć pewność, że kupujemy mieszkanie, w którym deweloper naprawdę zachował wszystkie cechy prawdziwego loftu?

  Energooszczędne rozwiązania wdrażane na nowych osiedlach mieszkaniowych

  Czy deweloperzy wykorzystują w realizowanych projektach mieszkaniowych nowe rozwiązania pozwalające obniżyć koszty utrzymania nieruchomości? Jakie? W których inwestycjach? Ile można dzięki nim zaoszczędzić? 

  Zdolność kredytowa w marcu po obniżeniu rekomendacji KNF

  KNF pozwoliła bankom na obniżenie bufora bezpieczeństwa. Z danych zebranych przez Expandera wynika, że w bankach, które wprowadziły taką zmianę dostępna kwota kredytu wzrosła średnio o 16%. Rekordzistą jest Millennium, w którym wzrost to aż 26%. Dla przykładu rodzina z dwójką dzieci i dochodem 10 000 zł netto może uzyskać 630 000 zł, czyli aż o 130 000 zł więcej niż w lutym.

  Jak oszczędzać na pierwsze mieszkanie? Od czego zacząć? Ceny mieszkań w 2023 roku

  W 2023 roku zakup mieszkania staje się coraz większym wyzwaniem finansowym. Niepewna sytuacja gospodarcza w Polsce i szalejąca inflacja negatywnie wpływają na ceny nieruchomości. Problemem są też trudności w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Kryzys dotyka szczególnie ludzi młodych, którzy dopiero wchodzą w dorosłość. Jak w dzisiejszych czasach zacząć oszczędzać na własne M? 

  Stopy procentowe w marcu bez zmian, ale rata kredytu hipotecznego może spaść o 136 zł

  Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła poziomu stóp procentowych, ale marcowa rata części kredytobiorców i tak będzie niższa niż w lutym. Którzy kredytobiorcy mogą liczyć na obniżenie raty spłacanego kredytu hipotecznego?

  Rynek biurowy w Poznaniu w 2022 - podsumowanie wyników

  W 2022 roku w Poznaniu zawarto umowy najmu na ponad 48 tys. mkw. powierzchni biurowej. Stolica Wielkopolski plasuje się na szóstym miejscu wśród miast regionalnych pod względem podaży powierzchni z ponad 623 tys. mkw. biur.

  Dla kogo cena maksymalna energii w branży nieruchomości komercyjnych?

  Właściciele i zarządcy nieruchomości komercyjnych będą musieli we własnym zakresie zweryfikować, czy obiekty oraz działalność najemców ich lokali użytkowych spełniają kryteria uznania za odbiorcę uprawnionego i czy w związku z tym mogą ubiegać się o rozliczenie w ramach ceny maksymalnej energii elektrycznej. Rozszerzenie możliwości zastosowania zamrożenia ceny, wprowadzone nowelizacją z 15 grudnia 2022, w założeniu miało pomóc odbiorcom sprostać wysokim kosztom energii elektrycznej. Jednak  nieprecyzyjna konstrukcja przepisów mnoży pytania, na które wciąż brakuje jednoznacznych odpowiedzi. 

  Trudna sytuacja deweloperów mieszkaniowych

  Poważna sytuacja na rynku nieruchomości odbija się na przedsiębiorcach. „Mieszkania wracają do deweloperów, klienci nie podpisują umów końcowych”

  Zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2023-2026

  W dniu 7 marca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który ma na celu uproszczenie, przyspieszenie i ujednolicenie procedur dotyczących planowania przestrzennego w gminach. Wprowadzone zostanie nowe narzędzie planistyczne – plan ogólny gminy. Funkcjonować będzie także nieodpłatny i dostępny dla wszystkich zainteresowanych Rejestr Urbanistyczny, który prowadzony będzie w systemie teleinformatycznym.

  W lutym wzrosła sprzedaż mieszkań w dużych miastach

  Sprzedaż nowych mieszkań na 7 największych rynkach w Polsce sięgnęła w lutym 4,6 tys. i była najwyższa od 13 miesięcy. 38 % wzrost sprzedaży nie zmobilizował jednak deweloperów do większych wprowadzeń, a liczba mieszkań które trafiły do oferty była trzykrotnie niższa niż sprzedanych - wynika z danych Otodom Analytics. Nie może zatem dziwić, że ceny z miesiąca na miesiąc rosną.