Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 2021- zmiany w przepisach

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 2021- zmiany w przepisach
Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 2021- zmiany w przepisach
Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe - zmiany 2021 r. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali. Zmiany dotyczyć będą m.in. pozycji prawnej członków spółdzielni mieszkaniowych i ich udziału w głosowaniach nad uchwałami walnego zgromadzenia spółdzielni. Doprecyzowane mają zostać też przepisy dot. wspólnot mieszkaniowych. Projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III. lub IV. kwartale 2021 roku.

Zmiany przepisów dot. spółdzielni mieszkaniowych

Omawiany projekt ma w szczególności na celu dostosowanie przepisów prawa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego:
- z dnia 14 marca 2018 r.(sygn. akt P 7/16), stwierdzającego niezgodność art. 49 (1) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, zwanej dalej „u.s.m.” w zakresie, w jakim dotyczy sytuacji, w których uczynienie zadość przesłance samodzielności lokalu wymaga wykonania robót adaptacyjnych, z art 45 ust. 1 Konstytucji;
- z dnia 10 czerwca 2020 r. (sygn. akt K 3/19), stwierdzającego, że art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz. U. poz. 1596), zwanej dalej „nowelą”, jest niezgodny z art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji.

Ponadto zdaniem projektodawców poprawy wymaga status prawny członków spółdzielni mieszkaniowych oraz jawność funkcjonowania spółdzielni poprzez zwiększenie uprawnień członków. Rozwiązania wymaga m.in. problem udziału w głosowaniu nad uchwałami walnego zgromadzenia przez członków spółdzielni mieszkaniowych, którzy z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w obradach  walnego zgromadzania spółdzielni, a samodzielnie chcą oddać głos.  Proponuje się zatem wprowadzenie przepisów umożliwiających członkom spółdzielni mieszkaniowych głosowanie nad to uchwałami objętymi porządkiem obrad walnego zgromadzenia również na piśmie poza posiedzeniem. Rozwiązanie to stanowi alternatywę dla konieczności wzięcia udziału w posiedzeniu walnego zgromadzenia.

Ułatwienie dochodzenia roszczenia o ustanowienie odrębnej własności lokalu

Przewiduje się zmianę art. 49 i 491 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (u.s.m.) umożliwiając osobom zainteresowanym realizację przed sądem roszczeń o ustanowienie odrębnej własności lokalu w przypadku bezczynności spółdzielni. Propozycja zmian tych przepisów związana jest z realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 marca 2018 r. (sygn. akt P 7/16) , który orzekł, że art. 491 u.s.m. w zakresie, w jakim dotyczy sytuacji, w których uczynienie zadość przesłance samodzielności lokalu wymaga wykonania robót adaptacyjnych, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji. W przeciwieństwie do przepisu art. 49 ust. 2 u.s.m., który stosowany był zanim dodano do ustawy art. 491, ten ostatni zakłada prowadzenie postępowania sądowego w trybie procesowym, który utrudnia, a nawet uniemożliwia osobie uprawnionej wyegzekwowanie ustanowienia odrębnej własności lokalu w przypadku, gdy spółdzielnia nie podejmuje czynności materialno-technicznych niezbędnych do ustanowienia odrębnej własności lokalu takich jak np. przeprowadzenie prac adaptacyjnych.

Projektowane przepisy precyzują katalog przypadków, w których postępowanie przekształceniowe przed sądem będzie się toczyło w trybie procesowym (jeżeli spółdzielnia uchyla się jedynie od złożenia oświadczenia woli) oraz przypadków, w których postępowanie będzie się toczyło w trybie nieprocesowym (pozostałe sytuacje).

Projekt realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 czerwca 2020 r. (sygn. akt K 3/19), stwierdzającego, że art. 4 noweli, zgodnie z którym członek spółdzielni, któremu w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu oraz któremu nie przysługuje roszczenie o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu lub roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, traci z tym dniem członkostwo w spółdzielni,  jest niezgodny z art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji. Na mocy art. 4 noweli utraciły członkostwo w spółdzielni różne kategorie osób.
Projekt przewiduje przyznanie takim osobom członkostwa z mocy prawa lub  roszczenia o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. Członkostwo w spółdzielni z mocy prawa zostanie przyznane osobom, z którymi spółdzielnia zawarła umowę o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu albo dokonała przydziału takiego prawa, lub ich następcom prawnym, jeżeli lokal ten znajduje się w budynku posadowionym na gruncie, który posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 u.g.n. lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności albo użytkowania wieczystego gruntu. Z brzmienia proponowanego przepisu wynika, że nie jest istotne, czy zawarto umowę (przydział) skutecznie. Istotny jest sam fakt dokonania stosownej czynności prawnej. Członkami spółdzielni będą mogli być też następcy prawni osób, z którymi spółdzielnia zawierała umowę.

Pozostałym osobom, które utraciły członkostwo na podstawie art. 4 noweli przysługiwać będzie roszczenie o przyjęcie w poczet członków. Do grona takich osób należeć będą m.in. tzw. członkowie oczekujący, czyli osoby uprzednio przyjęte w poczet członków spółdzielni i posiadające oszczędnościowe książeczki mieszkaniowe z zawinkulowanym wkładem mieszkaniowym lub budowlanym.

Wzmocnienie pozycji prawnej członków spółdzielni mieszkaniowych

Omawiany projekt ustawy przewiduje wprowadzenie rozwiązań mających na celu wzmocnienie sytuacji członków i usprawnienie funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych tj.:
1) uregulowanie sytuacji prawnej członków, z którymi spółdzielnia zawarła umowę o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu albo dokonała przydziału takiego prawa, lub ich następcom prawnym, jeżeli lokal ten znajduje się w budynku posadowionym na gruncie, który posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami , dalej u.g.n. lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności albo użytkowania wieczystego gruntu,

2) wybór członków zarządu obligatoryjnie przez walne zgromadzenie,

3) wprowadzenie kadencyjności członków zarządu,

4) walne zgromadzenie będzie mogło zostać zastąpione przez zebranie przedstawicieli,

5) zmiana przepisów dotyczących  liczenia głosów podczas obrad walnego zgromadzenia,

6) wprowadzenie przepisów umożliwiających członkom spółdzielni mieszkaniowych głosowanie nad uchwałami objętymi porządkiem obrad walnego zgromadzenia również na piśmie poza posiedzeniem,

7) rozszerzenie uprawnień członka i właściciela lokalu niebędącego członkiem w zakresie dostępu do dokumentów, które spółdzielnia zobowiązana będzie udostępnić, w tym poprzez zamieszczanie ich na stronie internetowej,

8) obowiązek prowadzenia strony internetowej przez spółdzielnię, chyba że członkowie w statucie wyłączą ten obowiązek,

9) wprowadzenie przepisu doprecyzowującego, że prawo uzyskania odpisów i kopii dokumentów enumeratywnie wymienionych w przepisie obejmuje prawo do wykonania ich fotokopii,

10) modyfikacja przepisów umożliwiających nadmierne zadłużanie się osób, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu kosztem pozostałych członków,

11) określenie czynności przekraczających zwykły zarząd, do podjęcia których wymagana jest zgoda właścicieli lokali,

12) zmodyfikowanie trybu powstania wspólnoty w przypadku wyodrębnienia własności ostatniego lokalu, tak aby możliwe było na mocy decyzji właścicieli lokali pozostanie w zarządzie spółdzielni,

13) uregulowanie kwestii partycypowania w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonym budynku lub osiedlu przez właścicieli lokali po powstaniu wspólnoty z mocy prawa w przypadku wyodrębnienia ostatniego lokalu,

14) wprowadzenie przepisów, zgodnie z którymi członkowie spółdzielni będą mogli wybierać związek rewizyjny, który przeprowadzi badanie lustracyjne,

15) zmiana art. 93a ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, poprzez usunięcie § 7, tj. przepisu przyznającego ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, specjalne uprawnienia wobec spółdzielni mieszkaniowych, w przypadku, gdy obowiązków wynikających z u.p.s. nie realizują względem tych podmiotów związki rewizyjne lub Krajowa Rada Spółdzielcza.

Realizacja Narodowego Programu Mieszkaniowego w spółdzielniach

Omawiany projekt ustawy zakłada też realizację Narodowego Programu Mieszkaniowego, tj. priorytetu C: „Rozwój spółdzielczości mieszkaniowej w segmencie dostępnych mieszkań – aktywizacja nowego budownictwa lokatorskiego”, instrumentu: „Poprawa dostępności mieszkań przez usprawnienie funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych i zwiększenie możliwości realizacji przez spółdzielnie nowych inwestycji zwiększających podaż mieszkań użytkowanych na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego”.

Projektowana ustawa, realizując założenia Narodowego Programu Mieszkaniowego, ma na celu eliminację barier w budowaniu nowych  mieszkań w segmencie spółdzielczych praw lokatorskich. Projekt przewiduje, że w przypadku nowych umów o budowę lokalu, zawieranych po wejściu życie projektowanej ustawy, pomiędzy spółdzielnią a członkiem ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, wskazywany będzie termin, po upływie którego członkowi spółdzielni przysługiwać będzie roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lokalu na zasadach określonych w art. 12 ust. 1 u.s.m., albo wskazywane będzie, że lokal ten nie będzie podlegał zbyciu na rzecz członka.

Zmiany w zakresie wspólnot mieszkaniowych

Projekt zawiera również zmiany w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910) mające na celu usprawnienie działalności wspólnot mieszkaniowych, które dotyczą:
1) majątku własnego wspólnoty mieszkaniowej,
2) organów wspólnoty,
3) oznaczenia dla osób trzecich względem wspólnoty oraz osób ją reprezentujących,
4) odmowy przez sąd podziału nieruchomości polegającego na ustanowieniu odrębnej własności lokali,
5) zasad licytacji lokalu zadłużonego członka wspólnoty,
6) umocowania dla zarządu wspólnoty do zawierania umów ze skutkiem dla wszystkich właścicieli lokali,
7) zasad zbierania przez zarząd głosów w trybie obiegowym.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali (UB2 - nr projektu w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów).

Oprac. Paweł Huczko

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Komplet PREMIUM - Klasyfikacja budżetowa 2022 z programem online na 12 m-cy
Komplet PREMIUM - Klasyfikacja budżetowa 2022 z programem online na 12 m-cy
Tylko teraz
199,00 zł
328,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(4)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Marc
  2021-05-28 17:28:16
  To sa znowu tylko kosmetyczne zmiany , piszecie o kadencyjnosci , przy kazdej zmianie przepisow pisze sie o kadencyjnosci , ale np. w mojej Spoldzielni wiekszosc tych pseudo radnych osiedlowych juz tam siedzi 25-30 lat.I tak zostanie bo nasz kraj w calosci tak wygląda , dlaczego np. na stronie internetowej nic sie nie mozna dowiedzieć o malych przetargach , o zarobkach prezesow i ich zastepcow , ani jakie diety otrzymuja ci tzw. osiedlowi radni. Wszystko ukryte tylko czynsze idą w góre kilka razy w roku, dlaczego tego moja spoldzielnia tak bardzo sie boi upoblicznić ? , pewnie maja jakis w tym cel. Jeżeli chodzi o zarobki tych naszych prezesow to tez parodia , ze zwykly czlonek nie moze sie dowiedziec ile jego prezes miesiecznie zarabia , bo w naszej spoldzielni jedynie jest taka mozliwosc , gdyz prezes jest w radzie miasta a tam kazdego roku musza ujawniac swoje dochody , i tylko dlatego wiem , że w 2019 roku w naszej spoldzielni zarobił 400,000 zł.(słowie czterysta tysiecy ) , Prosze powiedziec czy ten kraj jest normalny?Pozdrawiam wszystkich Spoldzielcow , oprócz tych ktorzy mają dobre korytko dochodow z naszych pieniedzy
  1
 • Wściekły
  2021-05-25 21:56:38
  Kto ponosi koszty pozwu cywilnego do sądu w związku z bezczynnoscia Spółdzielni w sprawie przekształcenia mieszkania spoldz własnościowego w odrębną własność?
  0
 • Kumaty
  2021-06-01 08:35:40
  8) obowiązek prowadzenia strony internetowej przez spółdzielnię, chyba że członkowie w statucie wyłączą ten obowiązek. Na 100% spółdzielcy w statucie nie będą zainteresowani jawnością i zarobkami zarządu , jak jeszcze będą mogli głosować poza walnym , a może rząd by się zastanowił nad przepisami wykonawczymi takiego głosowania.
  0
 • petro
  2021-09-13 13:01:20
  czy to prawda ze nowe przepisy mają z automatu powodować ze spółdzielnie będa przekształcone we wspólnoty ?
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Dom
1 sty 2000
7 gru 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Fundusze inwestycyjne w najem nieruchomości – zmiana lidera przygotowującego projekt
Fundusze inwestycyjne w najem nieruchomości. Ministerstwo Finansów przejmie stery nad przygotowaniem projektu ustawy dotyczącej powołania w Polsce tzw. Reit-ów. Czy ta zmiana przyspieszy prace?
Proekologiczne i prospołeczne działania deweloperskie
Proekologiczne i prospołeczne działania deweloperskie. Jakie inicjatywy sprzyjające środowisku i lokalnym społecznościom podejmują firmy deweloperskie budujące mieszkania? W jakie kampanie i przedsięwzięcia się angażują? Co robią dla poprawy estetyki i infrastruktury miast?
Kredyty hipoteczne – rekordowa sprzedaż w III kwartale
Wartość kredytów hipotecznych udzielonych przy wsparciu ekspertów zrzeszonych w Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) oraz firmy Open Finance po raz pierwszy w historii przekroczyła 12 mld zł. Jest to wzrost o blisko 7% w porównaniu do II kw. br. Czy równie wysoką wartość osiągnęły kredyty gotówkowe i firmowe?
Rynek nieruchomości - skutki podniesienia stóp procentowych
Dwukrotne podniesienie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej było zaskakujące, ale nie spowodowało rewolucji na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Może jednak nieść ze sobą różne konsekwencje. Jakie?
Biurowiec przed zimą - co trzeba zrobić?
Biurowiec przed zimą. Kontroli specjalistów wymaga cały budynek – od instalacji do podgrzewania zjazdów do garaży czy zewnętrznych kranów serwisowych, po wieże chłodnicze na dachach. Profesjonalne i kompetentne zarządzanie obiektem pozwala na oszczędności, np. w zużyciu energii i zwiększeniu wydajności systemów w budynku. Wykonanie wszystkich niezbędnych prac jest kluczowe nie tylko dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowników, ale jest również wymagane przez ubezpieczycieli. Brak takich działań może skutkować odmową wypłaty odszkodowania.
Kupno mieszkania na rynku wtórnym – koszty (cena, pcc, taksa notarialna, kredyt)
Kupno mieszkania na rynku wtórnym – koszty. Kupując mieszkanie na rynku wtórnym zapłacimy często mniej niż za nowe mieszkanie od dewelopera. Ale warto mieć świadomość, że cena to nie wszystkie wydatki. Jakie koszty musi ponieść kupujący używane mieszkanie na rynku wtórnym?
Ilu młodych, dorosłych Polaków mieszka z rodzicami?
Ilu młodych, dorosłych Polaków mieszka z rodzicami? O 172 tys. osób wzrosła w ciągu roku liczba dorosłych, którzy mieszkają z rodzicami. Problem ten dotyczy 47,5% rodaków w wieku 25-34 – wynika z danych Eurostatu. Tak źle jeszcze nie było. Sytuację poprawić może program kredytów bez wkładu własnego.
Warunki techniczne budynków – projekt nowelizacji rozporządzenia wymaga doprecyzowania
Warunki techniczne budynków. W połowie listopada 2021 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii udostępniło do konsultacji publicznych projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W ocenie Atlasa – producenta materiałów chemii budowlanej – zmiany mają słuszny kierunek, niektóre (nieliczne) zapisy wymagają uściślenia lub doprecyzowania.
Co zamiast glazury w łazience i kuchni? Farba, szkło, tapeta, blacha, kamień, beton, drewno?
Co zamiast glazury w łazience i kuchni? Płytki na ścianach w łazience czy nad blatem w kuchni to praktyczne, ale standardowe rozwiązanie. A gdyby je tak zastąpić innym materiałem? Sprawdźmy, jakie mamy możliwości i co będzie dla nas przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Niezależnie na jaką opcję się zdecydujemy, trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim to, że okładzina na ścianę w kuchni i łazience powinna być odporna na zawilgocenie oraz na różnego rodzaju zaplamienia.
Rynek mieszkaniowy - kiedy ceny przestaną rosnąć?
Rynek mieszkaniowy - kiedy ceny przestaną rosnąć? Mieszkania w Polsce zdrożały w ciągu roku o ponad 10% - wynika z nowych danych NBP. Wzrosty powinny spowolnić – jeśli np. rządowi uda się batalia z funduszami kupującymi mieszkania na wynajem, a podwyżki stóp procentowych ograniczą akcję kredytową.
Najem okazjonalny – czym jest, czy warto go stosować?
Najem okazjonalny funkcjonuje w naszej przestrzeni prawnej od ponad 10 lat. I choć od dawna jest dostępny, to wciąż tylko część wynajmujących korzysta z tego rozwiązania. Czy to brak wiedzy, czy może chęć zaoszczędzenia albo pewność “że u mnie nic się nie wydarzy” są powodem takiego stanu rzeczy? Warto przeanalizować instytucję najmu okazjonalnego i rozważyć, czy warto stosować to rozwiązanie.
Polski Ład. Zmiany w rozliczaniu przychodów z najmu
Polski Ład wprowadza poważne zmiany w rozliczaniu przychodów z najmu lokali mieszkalnych. Część przepisów zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2022 roku, a w pełni nowe rozwiązania wejdą w życie w roku 2023.
Urszula Szabłowska: Mikroapartamenty to przejaw psucia rynku nieruchomości [PODCAST]
Jakie warunki, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, musi spełniać mieszkanie? Jaka powierzchnia jest niezbędna do zapewnienia komfortu życia? Z czego wynikają tak wysokie ceny mieszkań w Polsce?
Kredyty hipoteczne w listopadzie 2021 r. - raty wzrosły, zdolność kredytowa spadła
Kredyty hipoteczne - wysokość rat i zdolność kredytowa. O 140 zł wzrosła lub lada moment wzrośnie przeciętna rata złotowego kredytu mieszkaniowego po ostatnich dwóch podwyżkach stóp procentowych. Przy droższych kredytach w dół poszła też zdolność kredytowa – przeciętnie o około 100 tys. zł.
Zamiana wskaźnika LIBOR na SARON - skarga w TSUE
Zamiana wskaźnika LIBOR na SARON. Frankowiczka (kredytobiorczyni kredytu we frankach szwajcarskich) złożyła do TSUE skargę na rozporządzenie KE dotyczące zamiany w umowach o kredyt frankowy wskaźnika pozwalającego wyliczyć oprocentowanie z LIBOR-u na SARON - poinformowano 25 listopada 2021 r. na konferencji prasowej.
Pory roku - daty
Pory roku - kiedy wypadają w Polsce? Oto daty początkowe i końcowe pór roku. Można wyróżnić kalendarzowe, astronomiczne, meteorologiczne, termiczne i fenologiczne pory roku. Jak się różnią?
Najem okazjonalny, instytucjonalny i tradycyjny a podwyżka czynszu
Najem okazjonalny, instytucjonalny i tradycyjny a podwyżka czynszu. Okazjonalny najem będzie się cechował czynszową swobodą jeśli właściciel mieszkania zgłosi zawarcie umowy do urzędu skarbowego. Strony w ramach najmu okazjonalnego oraz instytucjonalnego, mogą swobodnie ustalać umowne zasady podwyższania czynszu. W wyjątkowych przypadkach, właściciel mieszkania może zostać oskarżony o czynszowy wyzysk w myśl art. 388 kodeksu cywilnego.
Drzwi wejściowe do mieszkania - jakie wybrać?
Drzwi wejściowe (frontowe) to wizytówka naszego domu i mieszkania. Powinny być nie tylko ładne i trwałe, ale również wyposażone w skuteczne rozwiązania przeciwwłamaniowe, by zapewnić domownikom bezpieczeństwo i chronić mienie przed kradzieżą. Na rynku są też dostępne zamki elektroniczne obsługiwane za pomocą smartfona. Wtedy aplikacja pokaże właścicielowi, czy np. dziecko zamknęło drzwi wychodząc do szkoły.
Rośnie popyt na budynki i budowle z drewna. Czy CLT zmieni otaczający nas świat?
Jak grzyby po deszczu, na całym świecie wyrastają kolejne drewniane osiedla, wieżowce, szkoły, mosty czy hale sportowe. Wiele z nich to swoiste dzieła sztuki architektonicznej. Cywilizacja wraca do naturalnego materiału łączącego tradycję z nowoczesną technologią. Nie jest to żadną fanaberią wąskiej grupy naukowców lub wizjonerów, ale dynamicznie rosnący sektor rynku, wspierany przez najważniejszych światowych decydentów i pozytywnie postrzegany społecznie.
Obowiązkowe przeglądy techniczne budynków mieszkalnych – wymogi i zasady
Obowiązkowe przeglądy techniczne budynków mieszkalnych. W przypadku budynków mieszkalnych, zachowanie odpowiednich standardów technicznych jest szczególnie ważne ze względu na ich stałe zasiedlenie przez ludzi. Stanem technicznym budynku najbardziej powinni być zainteresowani jego właściciele lub współwłaściciele. Mimo tego, obowiązujące przepisy zawierają pewne wytyczne związane z przeglądami budynków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili przyjrzeć się tym ważnym przepisom. Okazuje się, że mogą być one istotne nawet w kontekście ubezpieczeniowym.
Czad - cichy zabójca. Jak uchronić się przed zatruciem tlenkiem węgla?
Czad (tlenek węgla) - jak uchronić się przed zatruciem? Początek sezonu grzewczego oznacza również podwyższone ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Ten związek chemiczny potocznie nazywany czadem, co roku jest odpowiedzialny za kilkadziesiąt zgonów. Badanie SW Research na zlecenie Netatmo wykazało, że świadomość zagrożenia wynikającego z zatrucia czadem jest wśród Polaków powszechna, ale wciąż jest jeszcze sporo do zrobienia.
Wynajem mieszkania dla pracownika – rynek pracy stymuluje rynek najmu mieszkań
Wynajem mieszkania dla pracownika. Rosnący popyt na rynku pracy sprawia, że aby trafić w najważniejsze potrzeby potencjalnych kandydatów, firmy muszą zaoferować coś więcej niż biurko, przyzwoite wynagrodzenie i podstawowe benefity. Młodzi, wykwalifikowani specjaliści, ceniący sobie elastyczność i gotowi do przenoszenia się z miejsca na miejsce, wpływają na rozwój rynku najmu.
Fundusze inwestycyjne a polski rynek mieszkaniowy – jakie regulacje trzeba wprowadzić
Rola europejskich i globalnych inwestorów instytucjonalnych na polskim rynku mieszkaniowym rośnie i będzie rosła. Fundusze inwestycyjne i inni inwestorzy instytucjonalni mogą mieć kluczowy wpływ na rynek, powodować wzrost cen mieszkań i stawek czynszów. Jak uregulować rynek mieszkaniowy zanim sytuacja wywie się spod kontroli? Postulaty legislacyjne w tym zakresie znalazły się w raporcie "Wpływ inwestycji instytucjonalnych na rynek mieszkaniowy - Rekomendacje dla Polski", przygotowanym przez HRE Think Tank. Rekomendacje te zostały przyjęte przez Radę Programową 11 edycji Europejskiego Kongresu Finansowego.
Dofinansowanie do lasów prywatnych - wnioski od 22 listopada 2021 r.
Dofinansowanie do lasów prywatnych. 22 listopada 2021 r. ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków od zainteresowanych inwestowaniem w lasy. Pomoc dostępna w ramach „Wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020 i można się o nią starać do końca 2021 roku.
Zakaz polowań na prywatnej nieruchomości - jak to zrobić?
Zakaz polowań na prywatnej nieruchomości. Artykuł 27b Prawa łowieckiego umożliwia właścicielowi nieruchomości złożenie przed starostą oświadczenia o zakazie polowania na swoim terenie.