Kategorie

Rynek kredytów hipotecznych w 2011 r. – jaki był dla kredytobiorców?

Michał Krajkowski, analityk Domu Kredytowego Notus S.A.
Jaki był dla kredytobiorców rynek hipoteczny w 2011 r.?
Jaki był dla kredytobiorców rynek hipoteczny w 2011 r.?
Jaki był dla kredytobiorców rynek hipoteczny w 2011 r.? Które wydarzenia wpłynęły na kredyty najbardziej? Przeczytaj poniższy raport.

Zmiany w otoczeniu prawnym i na rynkach finansowych skutecznie oddziaływały na cały rynek kredytów mieszkaniowych i samych kredytobiorców, zarówno tych nowych, jak i tych, którzy swoje kredyty spłacają już od wielu lat.

Rekomendacje Komisji

Istotny wpływ na cały rynek kredytów miały decyzje Komisji Nadzoru Finansowego, której to ostatnie dwie rekomendacje zmieniły znacząco warunki udzielania kredytów mieszkaniowych. Pierwsza z nich, Rekomendacja T, co prawda całkowicie weszła w życie w grudniu 2010 roku, ale jej zapisy widocznie zaczęły zmieniać kredytową rzeczywistość dopiero z początkiem 2011 roku. Według tej rekomendacji rata kredytowa nie mogła przekraczać 50% dochodu netto. Dla osób uzyskujących dochody przekraczające przeciętne wynagrodzenie w gospodarce obciążenie dochodu mogło wzrosnąć do poziomu 65%. Zmiany te ograniczyły zdolność kredytową części klientów. Dodatkowo Rekomendacja T nakładała na banki obowiązek dodatkowego zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym poprzez wymóg wniesienia przez klienta wkładu własnego lub wykupienia przez niego obowiązkowego ubezpieczenia. Większość instytucji w 2011 r. nie ograniczała maksymalnego poziomu kredytu możliwego do uzyskania i finansowała nieruchomości do 100% ich wartości.

Zobacz także: Odwrócona hipoteka zyskuje na popularności

Kolejne formalne zmiany na rynku kredytów hipotecznych KNF przygotowała w styczniu 2011 roku poprzez uchwalenie Rekomendację SIII. Zdecydowana większość jej zapisów została wprowadzona przez banki w lipcu, ale najistotniejszą jej część banki miały obowiązek wprowadzić do swoich procedur do końca 2011 roku. Zgodnie z zaleceniami nadzorcy, przy określaniu zdolności kredytowej banki będą musiały zakładać maksymalnie 25-letni okres kredytowania i dopiero po spełnieniu tego kryterium możliwe będzie przyznanie kredytu z dłuższym okresem spłaty. Dodatkowo w przypadku kredytów walutowych, rata i inne zobowiązania związane z obsługą kredytu nie będą mogły przekraczać 42% dochodów netto, niezależnie od ich poziomu. Jest to dużo bardziej rygorystyczne zalecenie niż to narzucane przez Rekomendację T. Szacując zdolność kredytową, każda instytucja musi zakładać spadek dochodów kredytobiorcy po jego przejściu na emeryturę. Zmiany narzucone poprzez Rekomendację SIII spowodują ograniczenie maksymalnej, możliwej do uzyskania kwoty kredytu o 6–10%.  Prawdopodobnie wiele banków zaprzestanie udzielania kredytów z okresem spłaty przekraczającym 65. czy 70. rok życia. Część instytucji zapewne będzie skłonna przyznać kredyt, który będzie spłacany nawet do 80 lat, ale będzie się to wiązało z koniecznością wykupienia dodatkowych ubezpieczeń lub produktów oszczędnościowych.

„Rodzina na Swoim” wygasa

Reklama

Kolejną formalną zmianą, która zmieniła rynek kredytów hipotecznych, była niewątpliwie nowelizacja rządowego programu „Rodzina na Swoim”. Do najistotniejszych zmian należy zaliczyć nowy sposób ustalania maksymalnej ceny metra kwadratowego nabywanej nieruchomości. W porównaniu z dotychczas obowiązującymi zasadami dla nieruchomości z rynku wtórnego cena ta uległa obniżeniu o 42%, natomiast dla nabywanych na rynku pierwotnym cena spadła o 28%. Tak radykalny spadek limitów, szczególnie dla rynku wtórnego, spowodował obniżenie podaży mieszkań i domów dostępnych w tym programie. W wielu lokalizacjach ceny spadły do tak niskiego poziomu, że żadne z oferowanych mieszkań na lokalnych rynkach nie spełnia wymogów ustawy. Dodatkowo ustawa wprowadziła ograniczenie wieku kredytobiorcy. Od 31 sierpnia o kredyt z dopłatami do odsetek mogą ubiegać się osoby nie starsze niż 35 lat, z wyłączeniem osób samotnie wychowujących dzieci, które nie zostały objęte tymi obostrzeniami.

Jedyną, pozytywną z punktu widzenia klientów zmianą jest poszerzenie grupy beneficjentów o osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe, tzw. singli. Jednak ta grupa kredytobiorców może nabywać w ramach programu tylko mieszkania o powierzchni nie przekraczającej 50 metrów kwadratowych. Warto przypomnieć, że małżeństwa i osoby wychowujące dzieci mogą nabywać mieszkania do 75 metrów kwadratowych, a domy do 140 metrów kwadratowych. Wprowadzone zmiany w „Rodzinie na Swoim” oznaczają stopniowe wygaszanie programu na ponad rok przez jego formalnym zakończeniem, które zostało ustalone na 31 grudnia 2012 roku.

Zobacz także: Wzrósł Indeks Dostępności Kredytowej


Ustawa antyspreadowa

W 2011 uchwalono także tak zwaną ustawę „antyspredową”. Znowelizowano wówczas kilka ustaw i wymuszono na bankach zmiany w sposobie spłaty przez klientów kredytów w walutach obcych. Po wejściu w życie nowych przepisów, czyli od sierpnia, każdy klient banku może spłacać swój kredyt hipoteczny walutą zakupioną w innym banku czy w kantorze. Ustawodawca zobowiązał banki do umożliwienia takiej spłaty bez ponoszenia przez klientów jakichkolwiek kosztów związanych ze zmianą sposobu spłaty. Dzięki temu rozwiązaniu klienci nie są już zmuszani do zakupu waluty po kursie sprzedaży swojego banku, co często wiązało się koniecznością ponoszenia znacznie wyższych kosztów niż w przypadku zakupu waluty od innej instytucji. Warto także nadmienić, że możliwość spłaty kredytu bezpośrednio w walucie indeksacji wymuszała na bankach także jedna z rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, jednak w okresie przed wejściem w życie ustawy antyspredowej banki często kazały sobie słono płacić za taką możliwość. Rozwiązania ustawowe ostatecznie rozwiały wątpliwości i od sierpnia 2011 roku każdy klient zadłużony w walucie obcej ma możliwości bezpłatnego wyboru najkorzystniejszego dla siebie modelu spłaty.

Zobacz także: Wypłacaj gotówkę za pomocą usługi Cash Back

Ustawa o kredycie konsumenckim

Kolejną zmianę dla rynku kredytowego przyniesie także nowa ustawa o kredycie konsumenckim, która obowiązuje od 18 grudnia 2011 r. Jedną z głównych zmian jest podwyższenia kwoty kredytu konsumenckiego. Dotychczas za kredyt konsumencki uznawano te, których wysokość nie przekraczała 80 tysięcy złotych. Aktualnie poziom ten wynosi 255 550 złotych. Ponadto ustawa nakłada na banki i pośredników kredytowych dodatkowe obowiązki informacyjne. Każdy klient przed podpisaniem umowy musi otrzymać szczegółowe informacje o swoim kredycie, a w szczególności o jego kosztach. Ustawa o kredycie konsumenckim narzuca także obowiązek stosowania przez banki jednolitego formularza, co w praktyce umożliwi klientom w łatwy sposób porównanie ofert wielu instytucji.

Niższy kredyt, niższe marże

Reklama

W 2011 rok wchodziliśmy z nowymi wytycznymi dotyczącymi sposobu liczenia zdolności kredytowej. Spowodowało to obniżenie możliwości zaciągania kredytów przez część klientów, jednak kolejne miesiące przyniosły także kolejne spadki zdolności kredytowej. Były za to odpowiedzialne przede wszystkim zmiany liczenia poziomu stawki referencyjnej WIBOR. Nowy rok przywitaliśmy ze stopą trzymiesięczną na poziomie 3,95 procent, a ciągu roku stawka ta wzrosła o ponad 1 punkt procentowy i osiągnęła 15 grudnia poziom 4,99%. W praktyce oznacza to spadek średniej zdolności kredytowej o prawie 10%. W styczniu małżeństwo z jednym dzieckiem, nie mające żadnych zobowiązań i osiągające dochody na poziomie 5000 netto, mogło zaciągnąć kredyt w złotych na 30 lat, w średniej wysokości 438 tysięcy. W grudniu tego roku, przy tych samych założeniach, rodzina ta mogła otrzymać średnio 403 tysiące kredytu. W przypadku ubiegania się o kredyt w euro zdolność kredytowa w przeciągu niecałych 12 miesięcy spadła z 354 tysięcy do 311 tysięcy w grudniu.

Z całą pewnością można stwierdzić, że dla osób o dochodach wystarczających do zaciągnięcia kredytu 2011 r. było dobrym czasem na wybór odpowiedniego finansowania nieruchomości. W ciągu pierwszego półrocza marże w większości banków ulegały obniżeniu, a ich spadek został wyhamowany dopiero w lipcu i sierpniu. Co prawda pod koniec roku część banków podwyższyło cenę kredytu, jednak w dalszym ciągu możliwe jest uzyskanie kredytu w złotych, z marżą znacznie niższą niż jeszcze rok temu.

Koniec ery franka

Rok 2011 był za to czasem ostatecznego pożegnania z kredytami we frankach szwajcarskich. Wiele instytucji wycofało je z oferty już w trakcie kryzysu z końca 2008 roku. Jednak ciągle w części banków kredyty w tej walucie były dostępne. Przez kolejne miesiące bieżącego roku podnoszono jednak kryteria ich uzyskania. Od osób chcących zadłużyć się w tej walucie banki wymagały wnoszenia wkładu własnego lub uzyskiwania dochodów na określonym poziomie, często bardzo wysokim. Skrajnym przykładem mogą być wymogi stawiane przez kilka tygodni w Deutsche Banku – o kredyt we franku szwajcarskim mogły aplikować tylko osoby zarabiające minimum 50 tysięcy złotych netto miesięcznie. W 2011 roku ostatecznie ze swojej oferty wycofały franki szwajcarskie Alior Bank, mBank, Multibank, BPH, Deutsche Bank, PKO BP. Do 15 grudnia na rynku pozostała tylko jedna instytucja mająca w ofercie kredyty w szwajcarskiej walucie tak popularne kilka lat temu. W przypadku Banku Nordea wniosek mogą złożyć klienci dysponujący 10-procentowym wkładem własnym i zarabiający miesięcznie minimum 15 tysięcy netto.

Zobacz także: Chcesz wziąć kredyt? Zwiększ swoją zdolność kredytową


To był zły rok dla kredytobiorców

2011 rok nie był udanym dla kredytobiorców, szczególnie tych, którzy spłacają już swoje kredyty hipoteczne i to bez względu na walutę kredytu. Zobowiązania w złotym, franku i euro na koniec października ubiegłego roku odpowiadały, według Komisji Nadzoru Finansowego, aż 99,3% wszystkich kredytów mieszkaniowych w Polsce. W 2011 r. w przypadku kredytów we wszystkich powyższych trzech walutach doszło do wyraźnego wzrostu wysokości comiesięcznych rat, a przy tych we frankach i euro dodatkowo mocno zwiększyło się także ogólne saldo zadłużenia. W przypadku kredytów w złotych o wzroście  wysokości comiesięcznych rat zadecydował fakt silnego wzrostu 3-miesięcznej stawki WIBOR. Było to wynikiem zarówno dokonanych w pierwszej części bieżącego roku czterech 25 punktowych podwyżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, jak i z powrotu w jego drugiej części znacznych napięć na światowe rynki, w tym także na te pieniężne, również na polski. Od końca 2010 r. do 15 grudnia 2011 r. 3-miesięczna stawka WIBOR poszła w górę o ponad 1 pkt proc. z 3,95% do 4,99%.

Zobacz także: Trudniejszy dostęp do kredytów w 2012 r.

Z kolei dla kredytów we frankach i w euro decydującym czynnikiem podwyższającym comiesięczne raty, ale także negatywnie wpływającym na ogólne saldo zadłużenia, było znaczne osłabienie złotego w stosunku do obu tych walut. Od końca 2010 r. do 15 grudnia 2011 r. kurs EUR/PLN wzrósł o 14,7% z 3,95 do 4,53, a 14 grudnia wynosił on nawet prawie 4,60 i był najwyższy od kwietnia 2009 r. W tym samym czasie kurs CHF/PLN zwyżkował o 16,7% z 3,17 do 3,70. W jego przypadku tegoroczne, a zarazem także historyczne maksimum zostało osiągnięte w dniu 10 sierpnia, kiedy to znalazł się on nawet powyżej poziomu 4,12.

Dalsze wzmocnienie franka na światowych rynkach skutecznie powstrzymał Bank Centralny Szwajcarii, który to w sierpniu podjął szereg niestandardowych działań interwencyjnych oraz obniżył docelowy poziom dla 3-miesięcznej stawki LIBOR CHF do przedziału 0,00–0,25% z dotychczasowego 0,00–0,75%, a we wrześniu poinformował, że będzie za wszelką cenę dążył do utrzymania kursu EUR/CHF powyżej poziomu 1,20.

Sierpniowa obniżka stóp procentowych przez Bank Szwajcarii spowodowała spadek 3-miesięcznej stawki LIBOR CHF z 0,17% na koniec 2010 r. do 0,05% w dniu 15 grudnia, korzystny z punktu widzenia wysokości comiesięcznych rat kredytowych we franku,, choć oczywiście tylko w niewielkim stopniu kompensujący ich wzrost wynikający z osłabienia złotego względem franka. Jednak wbrew obiegowym opiniom, najbardziej niekorzystny splot negatywnych czynników dotknął w zeszłym roku nie posiadaczy kredytów we frankach, ale tych spłacających kredyty w euro. Nie dość, że złoty mocno osłabił się do wspólnej waluty, to jeszcze dodatkowo na fali dwóch 25 pkt. podwyżek stóp procentowych dokonanych przez Europejski Bank Centralny w kwietniu i w lipcu, a także na skutek wzrostu napięcia na globalnych rynkach, stawka 3-miesięczna EURIBOR, która to jeszcze na koniec 2010 r. wynosiła 1,01%, poszła w górę i 15 grudniabyła równa 1,42%.  Co prawda w listopadzie i w grudniu EBC zareagował na pogorszenie sytuacji w Eurolandzie i sprowadził dwiema 25-punktowymi obniżkami poziom stóp procentowych w strefie euro do wyjściowego poziomu 1,00%, ale nie przełożyło się to na analogiczne dostosowanie 3-miesięcznej stawki EURIBOR. Po pierwsze z racji jej wcześniejszego silnego wzrostu, a po drugie z powodu utrzymującej się nadal znacznej nerwowości na rynkach.

Zobacz także: W 2012 r. wygrają kredyty w złotych

Może Cię także zainteresować
Samochód w firmie
Samochód w firmie
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Dom
  1 sty 2000
  3 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wydatki na mieszkanie w budżecie domowym

  Wydatki na mieszkanie. Wydatki na utrzymanie i wyposażenie mieszkania lub domu w Polsce stanowią prawie 25% wydawanych przez nas pieniędzy – wynika z danych Eurostatu. To jeden z najgorszych wyników w Europie. Co ciekawe, jeszcze gorzej jest w Niemczech.

  Rynek nieruchomości biurowych w Polsce

  Rynek nieruchomości biurowych. Sytuacja związana z pandemią istotnie wpłynęła na rynek biurowy. Inwestorzy w sektorze biurowym jeszcze mocniej stawiają obecnie, zarówno na rozwiązania energooszczędne, jak również ekologię i udogodnienia z zakresu wellbeingu.

  Trudniej o kredyt hipoteczny - nowa Rekomendacja S

  Kredyty hipoteczne - Rekomendacja S. Od lipca bieżącego roku obowiązują nowe zasady udzielania kredytów mieszkaniowych. Co o „nowej” Rekomendacji S przyszły kredytobiorca wiedzieć powinien?

  Ceny mieszkań w Europie rosną szybciej niż w Polsce

  Ceny mieszkań w Europie. Ceny mieszkań oderwały się od fundamentów? Szybciej w Europie niż w Polsce – sugerują dane Eurostatu. W Polsce przez ostatnie lata ceny rosły tylko trochę szybciej niż dochody ludności. W państwach Europy Zachodniej dynamika była nawet kilkukrotnie wyższa.

  Wynajem domów w Polsce

  Wynajem domów. Wynajem domów w Polsce stanowi około 3% - 5% rynku najmu, ale jest ciekawym rozwiązaniem. Osoby zastanawiające się nad wynajmem większego mieszkania, powinny wziąć pod uwagę również dom, bo stawki czynszów za 1 mkw. są konkurencyjne. Na popularność wynajmu domów w innych krajach wpływa m.in. udział budynków jednorodzinnych w zasobie mieszkaniowym i wskaźnik urbanizacji.

  Studencie - nie daj się oszukać. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, gdy sezon w pełni

  Wynajem mieszkania - studenci. Okres wakacji aż do września to typowy sezon najmu. Wiele osób stara się zaplanować na ten czas zmianę miejsca zamieszkania. Jest zazwyczaj trochę więcej wolnego, łatwiej o urlop w pracy, jest też korzystniej ze względu na zmianę szkoły dla dzieci. Równocześnie w tym samym czasie na rynku pojawiają się osoby studiujące. Młodzież rozpoczynająca studia w nowym mieście, studenci wyższych lat zmieniają lokum. Kwestie towarzyskie, uczuciowe czy chęć uzyskania większego komfortu - to najczęstsze przyczyny zmiany kwatery przez studentów.

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych - raport NIK

  Dostępność infrastruktury miejskiej dla niepełnosprawnych. Z przeprowadzonej przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku kontroli wynika, że miasta Gdynia, Kartuzy i Tczew inwestowały w infrastrukturę miejską, jednak nie w pełni zapewniły dostęp do niej osobom z utrudnionym poruszaniem się. Analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, jednak nie potrafiły egzekwować właściwych rekomendacji. Każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się po mieście.

  Ilu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych a ilu w blokach?

  Dom jednorodzinny a mieszkanie w bloku. Marzenia o wyprowadzce z bloku do domu nie są w Polsce nowością. Już dziś w domach jednorodzinnych mieszka 55% rodaków – wynika z danych Eurostatu. Problem w tym, aby decyzję o wyprowadzce podjąć świadomie.

  Kooperatywy mieszkaniowe - projekt ustawy w konsultacjach

  Kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ustawy regulujący tworzenie kooperatyw mieszkaniowych zamieszczono 22 lipca 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji publicznych. Jego celem jest upowszechnienie kooperatyw mieszkaniowych, a przez to zwiększenie dostępności mieszkań. W projekcie zrezygnowano niestety z propozycji ulgi podatkowej dla członków kooperatywy mieszkaniowej.

  Mieszkanie Plus znów w ogniu politycznego sporu. Co to oznacza dla najemców?

  Mieszkanie Plus - Koalicja Obywatelska domaga się zwiększenia ochrony najemców programu. Jednak objęci nią byliby także najemcy mieszkań oferowanych przez prywatne firmy i fundusze. Istnieje ryzyko, że więcej by na tym stracili niż zyskali.

  Społeczne agencje najmu od 23 lipca. Kto i jak może skorzystać z SAN?

  Społeczne agencje najmu. 23 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom mogą już powstawać społeczne agencje najmu (SAN) – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych. Kto i jak może skorzystać na działalności SAN?

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku – rekordowe 6 miesięcy

  Budownictwo mieszkaniowe w 2021 roku. Pierwsze półrocze 2021 roku było dla deweloperów najlepszym półroczem w historii. Notują oni rekordową sprzedaż i budują najwięcej mieszkań. Potężny popyt na mieszkania powoduje, że chociaż deweloperzy budują najwięcej w historii, to i tak ceny mieszkań idą w górę. Bardzo prawdopodobne, że deweloperów czeka najlepszy rok w historii.

  Lokalizacja mieszkania - co warto sprawdzić przed zakupem?

  Lokalizacja mieszkania. Tak naprawdę nie ma jednej definicji dobrej lokalizacji. W zależności od naszych potrzeb, miejsca pracy, etapu życia, na którym się znajdujemy czy jego stylu, sami możemy zdefiniować, czym jest tak naprawdę dobra lokalizacja. Nie ma jednego rozwiązania. Zupełnie inne potrzeby będą miały rodziny z małymi dziećmi, inne – ludzie już dojrzali, a jeszcze inne młodzi single. Jest jednak kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Czym się kierować, szukając idealnego miejsca do zamieszkania?

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę - założenia projektu

  Domy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę. W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego celem ma być umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 (do 90 m2 powierzchni użytkowej) bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (ale w procedurze zgłoszenia), bez konieczności ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie w IV kwartale 2021 roku.

  Zmiana pozwolenia na budowę po 19 września 2020 r. - skutki

  Zmiana pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udzielił wyjaśnień odnośnie stosowania dotychczasowych przepisów Prawa budowlanego (obowiązujących przed nowelizacją, która weszła w życie 19 września 2020 r.) w zakresie zmiany pozwolenia na budowę.

  Kompleksowa informacja o wyrobach budowlanych

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych pod adresem punkt-kontaktowy.gunb.gov.pl. Jak zadać pytanie?

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu?

  Membrana dachowa na krokwiach czy papa na pełnym deskowaniu? Ten budowlany dylemat dyskutowany był już wielokrotnie. Przede wszystkim od strony technicznej. Zagadnieniu warto jednak przyjrzeć się bliżej, także pod kątem finansowym i skalkulować rzeczywiste koszty jednego i drugiego rozwiązania. Zwłaszcza, że obecna sytuacja rynkowa zmusza do tego, by na nowo przeliczyć wydatki związane z konstrukcją dachu. Kluczowe są tu zwłaszcza dwie kwestie: rosnące ceny drewna oraz usług dekarskich.

  Jak sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w okolicy? Ruszył system SI2PEM

  Poziom natężenia pola elektromagnetycznego - system SI2PEM. Każdy zainteresowany może już sprawdzić poziom natężenia pola elektromagnetycznego w swojej okolicy – szybko, wygodnie i za darmo, przez internet, z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Ruszył SI2PEM, czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne (www.si2pem.gov.pl) - poinformowała 20 lipca 2021 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. System będzie aktualizowany wraz z kolejnymi danymi przekazywanymi przez podmioty obowiązane.

  Dlaczego mieszkania drożeją? Kiedy zaczną tanieć?

  Dlaczego mieszkania drożeją? Główną przyczyną wzrostu cen mieszkań jest malejąca ich podaż i wyższe koszty budowy - powiedział PAP wiceprezes JLL Kazimierz Kirejczyk. Dodał, że jest mało prawdopodobne, aby ceny mogły w niedalekiej przyszłości zacząć spadać. Nie widać ryzyka bańki spekulacyjnej na rynku mieszkaniowym, nawet w obliczu niskich stóp procentowych - ocenia ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wyjaśnia, że koszt zakupu nieruchomości rośnie nieco szybciej niż inne ceny konsumenckie, ale jest on niższy niż wzrost wynagrodzeń.

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM) podobne do TBS-ów

  Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM). Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w wielu kwestiach są podobne do TBS-ów, które działają w Polsce już od 25 lat. Sporą nowością ma być możliwość rozliczenia partycypacji albo dojścia do własności mieszkania. Będzie to możliwe jednak dopiero po spłacie kredytu na budowę. Rząd chce mocno wspierać społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Świadczy o tym m.in. kwota dofinansowania dla gmin uruchamiających takie instytucje (aż 1,5 mld zł).

  Ceny gazu dla gospodarstw domowych - podwyżka o 12,4% od 1 sierpnia 2021 r.

  Ceny gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 sierpnia ceny gazu dla gospodarstw domowych w taryfie największego sprzedawcy - PGNIG Obrót Detaliczny - rosną o ponad 12,4 proc. Prezes URE zatwierdził w piątek zmianę taryfy. PGNiG uzasadniło wniosek o podwyżkę rosnącymi cenami zakupu gazu na rynku.

  Inflacja w Polsce w 2021 roku – co najbardziej drożeje

  Inflacja w Polsce w 2021 roku. Rosnące ceny prądu i wywozu śmieci ciążą budżetom domowym rodaków. W sumie trudno się dziwić - oprócz rosnących cen paliw, to właśnie koszty związane z domami i mieszkaniami są głównymi powodami rosnących kosztów życia i inflacji.

  Burza, porywisty wiatr - jak zachować bezpieczeństwo, jak zabezpieczyć dom

  Burza i wichura a bezpieczeństwo. Jak zachować bezpieczeństwo podczas burzy i wichury? Jak zabezpieczyć dom? Gdzie najlepiej schronić się przed burzą? Jak zachować się podczas burzy w górach, na otwartej przestrzeni, nad wodą? Radzą eksperci z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

  Ceny mieszkań wciąż rosną. Czy będzie jeszcze drożej?

  Ceny mieszkań. Niewystarczająca podaż lokali przy zawrotnym popycie, wciąż rosnąca inflacja i koszty budowy - jednym słowem było drogo, a będzie jeszcze drożej. Powodem kolejnych wzrostów może okazać się m.in. powołanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego.

  Czy warto mieć pompę ciepła w swoim domu?

  Pompa ciepła. Jeszcze dziesięć lat temu pompa ciepła była niszową technologią. W 2010 roku sprzedano zaledwie siedem tysięcy sztuk w skali kraju. Obecnie jest to blisko siedem razy więcej w ujęciu rocznym. W 2030 roku łączna liczba instalacji tego źródła ciepła w Polsce może przekroczyć milion. Ze względu na fakt, że jest to stosunkowo nowe rozwiązanie – budzi dużą ciekawość i wiele pytań. Dlaczego warto mieć pompę ciepła w domu i na co zwrócić uwagę rozważając taką inwestycję?