| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej

Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej

Zatrudnienie cywilnoprawne jest formą zatrudnienia osób fizycznych na podstawie innych niż umowa o pracę umów. Wśród najczęściej spotykanych należy wskazać na umowę zlecenia, umowę o dzieło czy też kontrakt menedżerski. Taka opcja zatrudnienia ma sporo plusów, zwłaszcza dziś, w dobie poszukiwania oszczędności – jest ona bowiem postrzegana jako sposób na zmniejszenie kosztów w firmie, gdyż cywilnoprawne formy zatrudnienia są tańsze dla pracodawców niż tradycyjne stosunki pracy.

 

                                               

Umowa zlecenia

 

                                             

 

 

                                             

zawarta w dniu 31 sierpnia 2011 r. w Łodzi między:

 

                                             

Impex spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Paderewskiego 10, nr KRS 0000053189, REGON 000123456, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pawła Wojtasiuka, zwaną dalej „Zleceniodawcą”,

 

                                             

a

 

                                             

Robertem Nowakiem, zamieszkałym w Łodzi, ul. Rokicińska 76 m 12, legitymującym się dowodem osobistym ADF 1234567, PESEL 78102904670, zwanym dalej „Zleceniobiorcą”.

 

                                             

§ 1

 

                                             

1. Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy testowanie programu komputerowego monitorującego poziom zabezpieczeń firmowej sieci.

 

                                             

2. Zleceniobiorca wykona powierzone prace z dołożeniem należytej staranności.

 

                                             

§ 2

 

                                             

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać określone w § 1 umowy czynności w okresie od 1 września do 31 października 2011 r.

 

                                             

2. W zakreślonym w § 2 terminie Zleceniobiorca ma pełną swobodę co do harmonogramu i tempa wykonywania prac. Tym samym Zleceniobiorca nie jest podporządkowany Zleceniodawcy do wykonywania prac pod jego kierunkiem.

 

                                             

§ 3

 

                                             

1. Za dokonaną w § 1 czynność Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie w kwocie 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

 

                                             

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne jest w terminie 14 dni od przedłożenia przez Zleceniobiorcę rachunku.

 

                                             

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Zleceniobiorcy:

 

                                             

BANK SA V Odział w Łodzi, nr konta: 02 1234 1234 0000 0000 4567 0910.

 

                                             

§ 4

 

                                             

1. Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej tylko za zgodą Zleceniodawcy. W takim przypadku jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę o osobie i o miejscu zamieszkania swego zastępcy. W razie zawiadomienia i zgody Zleceniodawcy Zleceniobiorca będzie odpowiedzialny tylko za brak należytej staranności w wyborze zastępcy.

 

                                             

2. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 Zleceniodawca może odstąpić od umowy.

 

                                             

§ 5

 

                                             

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wobec osób trzecich w sprawie podejmowanych działań, związanych z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy.

 

                                             

2. W razie naruszenia ust. 1 Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych).

 

                                             

§ 6

 

                                             

1. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę za 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia.

 

                                             

2. Jeśli Zleceniobiorca wypowie umowę bez ważnego powodu, ponosi odpowiedzialność za wynikłą z tego powodu szkodę.

 

                                             

§ 7

 

                                             

Z tytułu niniejszej umowy Zleceniobiorca nie nabywa żadnych uprawnień pracowniczych wynikających z Kodeksu pracy.

 

                                             

§ 8

 

                                             

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

                                             

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

                                             

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 ..............................................

(podpis Zleceniodawcy)

....................................

(podpis Zleceniobiorcy)

 

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK