| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Wszystko o umowach w obrocie gospodarczym

Wszystko o umowach w obrocie gospodarczym

Być może niewielu przedsiębiorców myśli o tym na co dzień, lecz wykonywanie umów jest dla ich firm niemal ciągłą działalnością. Umowy stanowią podstawę prawną dla większości wykonywanych przez nich czynności, a często decydują o powodzeniu współpracy z kontrahentem czy nawet o opłacalności biznesu. Niektóre z rodzajów umów zawieranych przez przedsiębiorców są dedykowane wyłącznie obrotowi gospodarczemu, ale większość z nich to umowy typowe, które zawierane są powszechnie. Dlatego też wiedza o umowach gospodarczych przyda się zarówno właścicielom firm, jak też przyszłym przedsiębiorcom. Uzyskując świadomość co do znaczenia konkretnych typów umów, można znacząco ograniczyć ryzyko występowania sytuacji kryzysowych.

Szczególne rodzaje umowy sprzedaży

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem własności
● polega na zastrzeżeniu własności rzeczy sprzedanej przez sprzedającego aż do pełnego uiszczenia ceny
● zapłata ceny z reguły następuje w ratach
● pomiędzy zawarciem umowy a zapłatą ceny rzecz może znajdować się zarówno u sprzedającego, jak i u kupującego
● jeżeli kupujący nie zapłaci w terminie, sprzedający może dochodzić wykonania umowy sprzedaży, tj. zapłaty ceny, albo żądać zwrotu rzeczy
Sprzedaż na próbę
● jest zawierana pod warunkiem zawieszającym, że kupujący uzna towar za dobry
Sprzedaż na raty
● zapłata ceny za kupiony towar następuje częściami, w ratach
Sprzedaż z zastrzeżeniem prawa odkupu
● polega na zastrzeżeniu w umowie sprzedaży prawa sprzedającego, że w określonym terminie będzie mógł odkupić sprzedawaną rzecz
● czas na wykonanie odkupu nie może być dłuższy niż pięć lat
● prawo odkupu jest niezbywalne, przysługuje tylko sprzedającemu, który nie może go przenieść na inną osobę
● wykonując prawo odkupu, sprzedający oświadcza kupującemu, że chce odkupić rzecz z powrotem
Sprzedaż z zastrzeżeniem prawa pierwokupu
● polega na zastrzeżeniu w umowie sprzedaży prawa wyłączności zakupu sprzedawanej rzeczy w sytuacji, gdyby kupujący zdecydował się w przyszłości sprzedać rzecz
● sprzedając rzecz objętą prawem pierwokupu, należy zawrzeć umowę sprzedaży pod warunkiem i zawiadomić osobę uprawnioną do pierwokupu; jeśli nie spełni się tego obowiązku, to należy pokryć powstałą z tego tytułu szkodę, a jeśli uprawnionym byłby Skarb Państwa, gmina, powiat albo województwo, to taka sprzedaż jest nieważna
● prawo pierwokupu co do nieruchomości można wykonać w ciągu miesiąca, a co do innych rzeczy – w ciągu tygodnia od otrzymania zawiadomienia o sprzedaży, chyba że w umowie zostały zastrzeżone inne terminy
● przez wykonanie prawa pierwokupu dochodzi do skutku między zobowiązanym a uprawnionym umowa sprzedaży tej samej treści, co umowa zawarta przez zobowiązanego z osobą trzecią
ZGODNIE Z PRAWEM
Art. 535 k.c.
Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.
Art. 554 k.c.
Roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem lat dwóch.
Art. 583 k.c.
§ 1. Sprzedażą na raty jest dokonana w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaż rzeczy ruchomej osobie fizycznej za cenę płatną w określonych ratach, jeżeli według umowy rzecz ma być kupującemu wydana przed całkowitym zapłaceniem ceny.
§ 2. Wystawienie przez kupującego weksli na pokrycie lub zabezpieczenie ceny kupna nie wyłącza stosowania przepisów rozdziału niniejszego.
Art. 593 k.c.
§ 1. Prawo odkupu może być zastrzeżone na czas nieprzenoszący lat pięciu; termin dłuższy ulega skróceniu do lat pięciu.
§ 2. Prawo odkupu wykonywa się przez oświadczenie sprzedawcy złożone kupującemu. Jeżeli zawarcie umowy sprzedaży wymagało zachowania szczególnej formy, oświadczenie o wykonaniu prawa odkupu powinno być złożone w tej samej formie.
Art. 600 k.c.
§ 1. Przez wykonanie prawa pierwokupu dochodzi do skutku między zobowiązanym a uprawnionym umowa sprzedaży tej samej treści, co umowa zawarta przez zobowiązanego z osobą trzecią, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jednakże postanowienia umowy z osobą trzecią, mające na celu udaremnienie prawa pierwokupu, są względem uprawnionego bezskuteczne.
§ 2. Jeżeli umowa sprzedaży zawarta z osobą trzecią przewiduje świadczenia dodatkowe, których uprawniony do pierwokupu nie mógłby spełnić, może on swe prawo wykonać uiszczając wartość tych świadczeń. Jednakże gdy prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego z mocy ustawy, takie świadczenie dodatkowe uważa się za niezastrzeżone.

PORĘCZENIE

Wśród umów mających na celu zabezpieczenie spełnienia innego zobowiązania jednym z często stosowanych rozwiązań jest zawieranie umowy poręczenia. Dzięki niej wierzyciel uzyskuje pewność, że w razie niewypłacalności swego kontrahenta będzie mógł zwrócić się do jego poręczyciela.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »