| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak prowadzić działalność w formie spółki jawnej

Jak prowadzić działalność w formie spółki jawnej

Podstawowym typem spółki handlowej jest spółka jawna. Ma ona osobowy charakter, co oznacza, że istotne znaczenie mają przede wszystkim wspólnicy, a nie zgromadzony kapitał. Spółka jawna jest odrębnym od wspólników podmiotem praw i obowiązków, co sprawia, że jest chętnie wykorzystywana przez przedsiębiorców rozpoczynających własną działalność. Nadaje się bowiem zarówno do prowadzenia niewielkiej firmy, jak i do działania w większym rozmiarze. Jej odrębna podmiotowość daje wspólnikom bezpieczeństwo w przypadku, gdy interes się nie powiedzie. Oczywiście wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności to decyzja na dłuższy czas, jednak jej rozpoczęcie w formie spółki jawnej pozwala na wstępne zbadanie rynku, a także uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy zrobione przez nas założenia dotyczące naszego przedsięwzięcia są realne.

Kto może działać w imieniu spółki

Spółkę reprezentują komplementariusze, których z mocy umowy albo orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania. Komandytariusz może ją reprezentować jedynie jako pełnomocnik. Upływ terminu przedawnienia przeciwko spółce komandytowej w czasie toczenia się sprawy wniesionej przez wierzyciela przeciwko wspólnikom spółki może być skutecznie podnoszony przez wspólników na podstawie art. 35 § 1 k.s.h. w zw. z art. 103 k.s.h. (wyrok SA w Białymstoku z 26 października 2004 r. sygn. akt I ACa 327/04, OSAB z 2005 r. nr 1, poz. 13). Jeżeli dokona w imieniu spółki czynności prawnej, nie ujawniając swojego pełnomocnictwa, odpowiada za jej skutki wobec osób trzecich bez ograniczenia; dotyczy to także reprezentowania spółki przez komandytariusza, który nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres (art. 118 § 2 k.s.h.). Komandytariusz ma prawo żądać odpisu sprawozdania finansowego za rok obrotowy oraz przeglądać księgi i dokumenty celem sprawdzenia jego rzetelności. Na wypadek konfliktu sąd rejestrowy może zarządzić w każdym czasie udostępnienie mu sprawozdania lub złożenie innych wyjaśnień, jak również dopuścić go do przejrzenia ksiąg i dokumentów. Co istotne, umowa spółki nie może wyłączyć ani ograniczyć wskazanych uprawnień (art. 120 § 3 k.s.h.).
Następną ważną kwestią są stosunki wewnętrzne w spółce, czyli jak to określa kodeks spółek handlowych „prowadzenie spraw spółki”. Podstawową zasadą jest pozbawienie komandytariusza tego prawa, jednak w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności wymagana jest jego zgoda. W przypadku zbycia ogółu praw i obowiązków komandytariusza, na nabywcę nie przechodzi prawo do prowadzenia spraw spółki (art. 122 k.s.h.). Komandytariusz uczestniczy w zysku proporcjonalnie do rzeczywiście wniesionego wkładu, chyba że umowa stanowi inaczej. Zysk za dany rok obrotowy jest przeznaczany w pierwszej kolejności na uzupełnienie wkładu. W razie wątpliwości komandytariusz uczestniczy w stracie jedynie do wartości umówionego wkładu (art. 123 § 3 k.s.h.). Przepisy kodeksu spółek handlowych nie określają pojęć „zysk spółki” i „strata spółki”. Istota tych pojęć jest ekonomiczna, ale w prawie znajdują się przepisy wskazujące, jak należy obliczać zyski spółek i straty spółek. Z art. 2 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ust. 1 ustawy o rachunkowości8 wynika, że w spółce komandytowej na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy netto (zysk/strata) składają się: wynik działalności operacyjnej (w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych), wynik operacji finansowych, wynik operacji nadzwyczajnych i obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu płatności podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów.
NASZA RADA
Wspólnicy mogą w umowie ustalić, że każdy ze wspólników, a więc i komandytariusz, ma jednakowy (równy) udział w zysku. Można też powiązać udział komandytariusza w zysku spółki z jego udziałem w kapitale rzeczywiście wniesionym do spółki przez wspólników lub w jej kapitale umówionym i ustalić, że udział komandytariusza w zysku spółki jest proporcjonalny do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki lub jego wkładu umówionego. Wspólnicy mogą również ustalić w umowie udział komandytariusza w zysku w jeszcze inny sposób, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak np. ryzyko podejmowane przez komandytariusza, wysokość jego sumy komandytowej, udział w prowadzeniu spraw spółki itd.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Strama

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »