| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Umowy > ABC umów > Umowa o roboty budowlane – elementy i konstrukcja

Umowa o roboty budowlane – elementy i konstrukcja

Umowa o roboty budowlane polega na zobowiązaniu się wykonawcy do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej oraz zobowiązaniu inwestora do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Jakie konieczne elementy musi zawierać umowa o roboty budowlane?

Podwykonawcy

W umowie należy ustalić zakres robót, które mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawcę, a które mogą być wykonane przez podwykonawców. Wykonawca musi koniecznie uzyskać zgodę inwestora na przekazanie części prac do wykonania podwykonawcom. Uzyskuje ją poprzez przedstawienie inwestorowi umów zawartych z podwykonawcami dotyczących części inwestycji oraz uzyskanie zgody inwestora.

Przykładowe postanowienia:

§6.

  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przede wszystkim własnymi siłami, uzupełniając je tylko przez wykorzystanie podwykonawców.
  2. Zawarcie umowy z każdym podwykonawcą będzie dokonywane za zgodą Inwestora.
  3. Przed zawarciem umowy z podwykonawcami Wykonawca zobowiązuje się udzielić Inwestorowi wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.
  4. Wykonawca ponosi wobec Inwestora pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

Odbiór obiektu

Obowiązkiem inwestora jest odbiór wybudowanego obiektu W umowie strony powinny dokładnie oznaczyć datę odbioru. Podczas odbioru inwestor dokonuje sprawdzenia, czy przedmiot został wykonany w sposób prawidłowy. Odbiór powinien być udokumentowany w protokole.

Przykładowe postanowienie:

§7. Odbiór końcowy obiektu będzie odbywał się osobiście przez Inwestora, przy obecności kierownika budowy.

Odmowa odbioru robót budowlanych

Wynagrodzenie

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy jest podstawowym obowiązkiem Inwestora wynikającym z umowy o roboty budowlane. Strony mają możliwość ustalenia wynagrodzenia w formie kosztorysowej lub ryczałtowej. Wynagrodzenie ryczałtowe jest w stałej wysokości, a kosztorysowe ustala się na podstawie przewidywanych kosztów poszczególnych etapów budowy.

Przykładowe postanowienia:

§8.

  1. Wynagrodzenie strony ustalają na podstawie kosztorysu.
  2. Na dzień rozpoczęcia budowy wysokość wynagrodzenia wynosi 100 tys. złotych brutto.
  3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w ciągu 14 dni od daty odbioru końcowego.
  4. Inwestor wypłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości 15% wartości ustalonego wynagrodzenia w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia robót budowlanych. Zaliczka zostanie wypłacona na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury zaliczkowej.
  5. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Inwestorowi prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Jakie są prawa podwykonawcy przy umowie o roboty budowlane?

Kara umowna

Strony mogą zawrzeć w umowie karę umowną. Ma ona na celu zabezpieczenie prawidłowego wykonania świadczenia niepieniężnego lub jego niewykonania.

Przykładowe postanowienie:

§9. W razie niewykonania obowiązków przez Wykonawcę, w terminach określonych w harmonogramie prac budowlanych (załącznik nr 3), Inwestorowi przysługuje kara umowna w wysokości 1% wysokości wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy tytułem prawidłowego wykonania zobowiązania.

Czym jest kara umowna? - WZÓR

Inne postanowienia

§10. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§11. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Inwestora.

§12. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo budowlane oraz innych obowiązujących ustaw.

§13. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§14. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

Podpisy stron

Umowa o roboty budowlane musi być koniecznie własnoręcznie podpisana przez strony umowy lub osoby uprawnione do ich reprezentowania.

Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane?

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK