| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Wadium w zamówieniach publicznych

Wadium w zamówieniach publicznych

W czasach kryzysu najpewniejszym płatnikiem bywają urzędy i rozmaite państwowe instytucje. To powoduje, że przedsiębiorcy są w coraz większym stopniu zainteresowani zamówieniami publicznymi.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

CO NA TO SĄD?

1. Istotne znaczenie dla liczenia terminów na złożenie środków ochrony prawnej ma fakt doręczenia imiennie skierowanej informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej. Zamieszczenie informacji o wyborze na stronie internetowej skierowanej do nieokreślonego bliżej kręgu pomiotów ma jedynie charakter dodatkowy i stanowi rozszerzenie zasady jawności postępowania o zamówienie publiczne.

2. Dopiero faktyczne doręczenie imiennie skierowanego do wykonawcy pisma, zawiadamiającego o wyborze oferty najkorzystniejszej stanowi początek biegu terminu na wniesienie protestu.

3. Jeśli wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Załączone do oferty kosztorysy ofertowe mają jedynie charakter pomocniczy i służą do obliczenia ceny oferty.

Wyrok KIO z 26 sierpnia 2008 r. sygn. akt KIO/UZP 832/08, niepublikowany

Gdyby obowiązek zawarcia w specyfikacji wymagań dotyczących wadium (art. 36 ust. 1 pkt 8 p.z.p.) miał sprowadzać się do wskazania przez zamawiającego danych co do terminu, miejsca czy też numeru rachunku, na który należy wnieść wadium, to konstrukcja pkt 8 art. 36 ust. 1 p.z.p. byłaby bardzo konkretna, podobna do konstrukcji pkt 1, 4, 9 czy 11 art. 36 ust. 1 p.z.p. Wymagania, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 8 p.z.p., winny precyzować kwestie, które zawarto już w przepisach ustawy (w art. 45 i art. 46 p.z.p.), lub regulować te kwestie, które nie zostały w niej ujęte.

Wyrok KIO z 26 czerwca 2008 r. sygn. akt KIO/UZP 584/08, niepublikowany

Adam Malinowski - radca prawny 

 

 

1 Por. wyroki ZA: z 25 kwietnia 2007 r. sygn. akt UZP/ZO/0-462/07, z 8 czerwca 2006 r. sygn. akt UZP/ZO/0-2017/06, z 8 czerwca 2006 r. sygn. akt UZP/ZO/0-2217/06.

2 Zgodnie z tymi przepisami zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki:

• w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego,

• w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego.

3 Przepisy dotyczą udzielania zamówień sektorowych z wolnej ręki.

4 Patrz przypis nr 2.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jurkiewicz

General Manager infoPraca (Grupo Intercom).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »