| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Temat Dnia > Wadium w zamówieniach publicznych

Wadium w zamówieniach publicznych

W czasach kryzysu najpewniejszym płatnikiem bywają urzędy i rozmaite państwowe instytucje. To powoduje, że przedsiębiorcy są w coraz większym stopniu zainteresowani zamówieniami publicznymi.

Poniżej tych wartości zamówienia zamawiający może żądać wniesienia przez wykonawców wadium, ale nie jest to już jego obowiązkiem. Uzależnienie wniesienia wadium od wskazanych wartości progowych, jest celowym zabiegiem ustawodawcy, wynikającym z funkcji spełnianych przez wadium w postępowaniu. Pierwszą główną funkcją jest stworzenie bariery finansowej uniemożliwiającej przystąpienie do przetargu osób niezainteresowanych postępowaniem. Drugą funkcją jest zabezpieczenie interesów zamawiającego na wypadek, gdyby wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, swoim nierzetelnym zachowaniem uniemożliwił zawarcie umowy.

Zapamiętaj

Dowód wniesienia wadium może być zdeponowany w kasie zamawiającego bądź załączony do oferty - prawo nie stawia ograniczeń w tym zakresie.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Pozostałe formy wadium - poza wadium wnoszonym w pieniądzu - czyli gwarancje i poręczenia mogą być wnoszone na dwa sposoby:

deponowane przed upływem terminu składania ofert w kasie zamawiającego albo

załączane do ofert i składane w jednej kopercie z ofertą.

Obie metody są prawidłowe i szeroko stosowane. Wyrażono jednak także pogląd przeciwny, zgodnie z którym art. 45 ust. 3 p.z.p. nie zezwala na wnoszenie wadium wraz ze złożeniem oferty. Oznacza to, że czynności tych nie można dokonywać równocześnie. Uznać jednak ten pogląd należy nie tylko za odosobniony, ale także niepoparty jakimkolwiek uzasadnieniem. O wniesieniu wadium w formie pieniężnej można mówić tylko wówczas, gdyby przed upływem terminu, o którym mowa w art. 45 ust. 3 p.z.p., kwota wadium znalazła się na koncie wskazanym przez zamawiającego. W przeciwnym bowiem wypadku zamawiający mógłby co najwyżej domniemywać, że oferta jest zabezpieczona wadium1.

Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia. Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach, określa kwotę wadium dla każdej z części. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 p.z.p.2 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 p.z.p.3, określa kwotę wadium dla wartości zamówienia podstawowego. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu; warty podkreślenia jest fakt, że pieniądze nie stają się własnością zamawiającego, a są tylko zdeponowane na odpowiednim rachunku;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; poręczycielem jest w przypadku poręczenia bankowego - bank, dłużnikiem - wykonawca, natomiast wierzycielem - zamawiający; bank jako poręczyciel zawsze poręcza dług pieniężny; odpowiedzialność banku w zakresie udzielonego poręczenia jest solidarna z wykonawcą, o ile nie zastrzeżono inaczej; wynika stąd, iż możliwe jest ustalenie odpowiedzialności subsydiarnej banku, dopiero w sytuacji kiedy na przykład wykonawca uchyli się od spełnienia świadczenia na rzecz zamawiającego;

3) gwarancjach bankowych; jest to jednostronne zobowiązanie banku (gwaranta) stwierdzające, że zobowiązania klienta banku zostaną w oznaczonym czasie spełnione przez bank w przypadku, gdyby klient (wykonawca) tego zobowiązania nie wykonał samodzielnie; umowa gwarancyjna powinna być złożona zamawiającemu wraz z ofertą w oryginale bądź w formie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii; zobowiązanie banku określone jest jedynie do pewnej wysokości maksymalnej, wskazanej w gwarancji (suma gwarancyjna); gwarancja bankowa stanowiąca wadium powinna mieć postać gwarancji bezwarunkowej, tj. gwarancji na pierwsze żądanie;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; jest to szczególny rodzaj gwarancji, w której zakład ubezpieczeń gwarantuje wykonanie zobowiązania pieniężnego na wypadek jego niewykonania przez zobowiązanego (wykonawcę); gwarancja ubezpieczeniowa, podobnie jak gwarancja bankowa, jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; powinna być bezwarunkowa, tj. płatna na pierwsze żądanie zamawiającego;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.); podmiotami, o których mowa są przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, podmioty działające na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich - którym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udzieliła pomocy finansowej przeznaczonej na powiększenie wyodrębnionego księgowo funduszu, z którego podmioty te udzielają poręczeń lub gwarancji spłaty kredytów lub pożyczek; są one tańsze niż gwarancje bankowe oraz gwarancje ubezpieczeniowe i w związku z tym są bardziej dostępne dla małych i średnich przedsiębiorców.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

WNCL

Butikowa firma doradcza wyspecjalizowana w strategicznym zarządzaniu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »