| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Prawo > Przedsiębiorca w sądzie > Przedsiębiorca w urzędzie > Pozwolenie na budowę – jak uzyskać status strony?

Pozwolenie na budowę – jak uzyskać status strony?

Nierzadko zdarza się, że właściciele sąsiadujących ze sobą nieruchomości popadają w konflikt z inwestorami. W takiej sytuacji warto, aby w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę sąsiad udowodni, że posiada status strony. Do jakich regulacji prawnych należy się odwołać?

Wśród orzeczeń sądów administracyjnych zawierających wykładnię art. 28 ust. 2 PB w zw. z art. 3 pkt. 20 PB warto zwrócić szczególną uwagę na następujące:

- „1. Określenie obszaru oddziaływania obiektu na etapie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę należy do projektanta i organu administracji architektoniczno-budowlanej. Nie można przy tym ograniczyć się do poprzestania na zbadaniu odległości projektowanych budowli od granic z działką sąsiednią, albowiem nie przesądzają one same w sobie o wytyczeniu obszaru oddziaływania inwestycji.

- 2. Ocena wpływu konkretnej inwestycji na otoczenie obejmuje cały szereg zagadnień związanych z oddziaływaniem projektowanego obiektu na nieruchomości znajdujące się w otoczeniu tego obiektu i nie może ograniczać się do kwestii zachowania warunków technicznych w zakresie usytuowania obiektu na działce” - wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lipca 2011 r. II OSK 1182/10,

- „W pojęciu "oddziaływanie obiektu" mieści się również naruszenie zasad ochrony środowiska przez emisję zanieczyszczeń i przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu i spalin na tereny sąsiednich nieruchomości. Zachowanie norm odległościowych nie jest jedynym wyznacznikiem granic oddziaływania obiektu budowlanego, którego funkcjonowanie jest ściśle powiązane z ingerencją w środowisko naturalne” - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 27 kwietnia 2010 r. II SA/Bk 59/10.

Zobacz: Nabycie prawa własności przez zasiedzenie nieruchomości

Przepisy odrębne służące do ustalenia obszaru oddziaływania obiektu

Art. 3 pkt. 20 PB.

   Pominięta strona może powołać się m.in. na następujące przepisy odrębne:

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150 j.t.),
 • ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227),
 • ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U.2007.75.493),
 • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2003.80.717),
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 • rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690),
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2007.120.826),
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U.2003.192.1883),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397).

Podsumowanie – warunki uzyskania statusu strony w postępowaniu o pozwolenie na budowę przez właściciela nieruchomości sąsiedniej. 

Celem oceny czy określonej osobie przysługiwał status strony postępowania o wydanie pozwolenia na budowę, należy udzielić odpowiedzi na następujące pytania:

 1. czy do ustalenia kręgu stron pozwolenia na budowę stosuje się art. 28 ust. 2 PB czy też art. 28 KPA w zw. z art. 28 ust. 4 PB?
 2. czy nieruchomość znajduje się w obszarze oddziaływania obiektu art. 28 ust. 2 PB w zw. z art. 3 pkt. 20 PB?
 3. w oparciu o jakie przepisy odrębne został wyznaczony obszar oddziaływania obiektu art. 3 pkt. 20 PB?

Jeśli właściciel nieruchomości znajdującej się w obszarze oddziaływania obiektu nie był stroną postępowania o wydanie pozwolenia na budowę a pominięcie jego udziału było niesłuszne może wnioskować o wznowienie postępowania (art. 145 § 1 pkt. 4 KPA). Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 września 2010 r. sygn. akt II OSK 1481/09 wskazał, że skoro postępowania administracyjne mają w szczególności zapewnić ochronę interesów prawnych stron, więc wątpliwości na temat legitymacji do udziału w postępowaniu w charakterze strony należy rozstrzygać na korzyść domagającej się uznania jej za stronę postępowania – Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lipca 2011 r. II OSK 1182/10.

Zobacz też: Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnej

Autor: Radca prawny Sylwia Gładysz

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Häfele Polska

Producent okuć meblowych i budowlanych, a także elektronicznych systemów kontroli dostępu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »