| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Praca i ubezpieczenia > Urlop pracownika tymczasowego

Urlop pracownika tymczasowego

Uprawnienia urlopowe pracowników tymczasowych różnią się od uprawnień pozostałych grup pracowniczych. Wynikają one z odrębnych przepisów, które regulują te kwestie w odmienny sposób niż kodeks pracy.

Urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi tymczasowemu w dni, które byłyby dla niego dniami pracy, gdyby nie korzystał z tego urlopu.

Należy podkreślić, że takiemu pracownikowi, na jego wniosek i w terminie przez niego wskazanym, pracodawca jest obowiązany udzielić określonego w art. 1672 k.p. urlopu na żądanie w wymiarze nie więcej niż cztery dni w roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy przepis ten ma zastosowanie w przypadku, gdy okres wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika obejmuje okres sześciu miesięcy lub dłuższy.

Przykład

Pracownik tymczasowy świadczy pracę na rzecz pracodawcy użytkownika przez umówiony okres wynoszący trzy miesiące. Pracownik po dwóch miesiącach wystąpił z wnioskiem o udzielenie mu urlopu na żądanie. Pracodawca użytkownik nie zgodził się na to, gdyż prawo do urlopu na żądanie przysługuje pracownikowi tymczasowemu wyłącznie w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika wynoszącym co najmniej sześć miesięcy.

Może się zdarzyć, że pracownik tymczasowy nie wykorzysta urlopu wypoczynkowego w naturze. W takiej sytuacji, w razie niewykorzystania przez pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej, agencja pracy tymczasowej wypłaca pracownikowi tymczasowemu ekwiwalent pieniężny w zamian za ten urlop lub niewykorzystaną jego część.

Sposób obliczania ekwiwalentu urlopowego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (lub jego część) oraz wynagrodzenia urlopowego przysługującego pracownikowi tymczasowemu jest inny niż w przypadku obliczania tych świadczeń pozostałych grup pracowników. Jest on inny, gdyż na wysokość ekwiwalentu lub wynagrodzenia urlopowego nie ma wpływu wymiar czasu pracy. Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego lub ekwiwalent pieniężny za jeden dzień tego urlopu ustala się, dzieląc wynagrodzenie uzyskane przez pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej przez liczbę dni pracy, za które to wynagrodzenie przysługiwało. O powyższym stanowi art. 17 ust. 3 i 4 ustawy.

SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY

Agencja pracy tymczasowej - prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług pracy tymczasowej, polegających na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn.zm.) i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Rejestr prowadzi marszałek województwa właściwy dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie wniosku, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić agencję zatrudnienia, zawierającego następujące dane: oznaczenie podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru; adres zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz adresy, pod którymi będzie prowadzona działalność, wraz z nazwą gminy i województwa oraz numerem telefonu; oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności; numer identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli został nadany; numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numer w ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli został nadany, oraz nazwę i adres organu ewidencyjnego; adres poczty elektronicznej. Nie wymaga wpisu do rejestru świadczenie usług przez przedsiębiorców zagranicznych posiadających uprawnienia i prowadzących zgodnie z prawem działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody świadczenia usług na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi i zamierzających świadczyć te same usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - korzystających ze swobody świadczenia usług, o której mowa w art. 49 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Agencja pracy tymczasowej powinna: posiadać lokal przeznaczony na biuro agencji zatrudnienia zapewniający poufność prowadzonych rozmów; posiadać wyposażenie w podstawowy sprzęt techniczny umożliwiający prowadzenie działalności agencji zatrudnienia; dla obsługi osób korzystających z usług w zakresie pracy tymczasowej zapewnić osoby z wykształceniem co najmniej średnim.

Małgorzata Wójcicka 

Podstawa prawna:

ustawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. Nr 166, poz. 1608 z późn.zm.).

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK