| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej

Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej

Zatrudnienie cywilnoprawne jest formą zatrudnienia osób fizycznych na podstawie innych niż umowa o pracę umów. Wśród najczęściej spotykanych należy wskazać na umowę zlecenia, umowę o dzieło czy też kontrakt menedżerski. Taka opcja zatrudnienia ma sporo plusów, zwłaszcza dziś, w dobie poszukiwania oszczędności – jest ona bowiem postrzegana jako sposób na zmniejszenie kosztów w firmie, gdyż cywilnoprawne formy zatrudnienia są tańsze dla pracodawców niż tradycyjne stosunki pracy.

 

Umowa o dzieło
 

           

 
 

           

zawarta w dniu 25 października 2011 r. w Łodzi między:
 

           

Impex spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Paderewskiego 10, nr KRS 0000053189, REGON 000123456, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pawła Wojtasiuka, zwaną dalej „Zamawiającym”,
 

           

a
 

           

Robertem Nowakiem, zamieszkałym w Łodzi, ul. Rokicińska 76 m 12, legitymującym się dowodem osobistym ADF 1234567, PESEL 78102904670, zwanym dalej „Wykonawcą”.
 

           

§ 1
 

           

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła w postaci: szafy do zabudowy we wskazanym miejscu w salonie sprzedaży Zamawiającego, mieszczącego się w Łodzi, przy ul. Spornej 7. Szczegółowy opis dzieła przedstawia załącznik nr 1.
 

           

§ 2
 

           

1. Za wykonanie dzieła będącego przedmiotem niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości 4000 zł (słownie: cztery tysiące zł).
 

           

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma w gotówce z kasy Zamawiającego 20% zaliczki na poczet wynagrodzenia. Pozostałą część wynagrodzenia Zamawiający w ciągu 7 dni od dnia odebrania dzieła przekaże na poniższy rachunek bankowy Wykonawcy:
 

           

BANK SA V Odział w Łodzi, nr konta: 02 1234 1234 0000 0000 4567 0910.
 

           

§ 3
 

           

Wykonawca wykona dzieło wykorzystując w tym celu własne narzędzia i materiały.
 

           

§ 4
 

           

Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć wykonywanie dzieła, o którym mowa w § 1, od 28 października 2011 r. i ukończyć je do 10 listopada 2011 r.
 

           

§ 5
 

           

1. Zamawiający odbierze dzieło w miejscu jego wykonania, najpóźniej w ciągu 3 dni od ukończenia wykonania dzieła.
 

           

2. Osobą upoważnioną do odbioru dzieła jest Kierownik salonu sprzedaży – Pan Robert Wilk.
 

           

§ 6
 

           

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania dzieła innej osobie bez zgody Zamawiającego.
 

           

2. W wypadku naruszenia postanowień ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy.
 

           

§ 7
 

           

1. W przypadku niewykonania dzieła w terminie określonym w § 4, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt zł) za każdy dzień zwłoki.
 

           

2. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na ogólnych zasadach odpowiedzialności kontraktowej.
 

           

§ 8
 

           

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 

           

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 

           

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 

           

.............................................
(podpis Zamawiającego)
.................................................
(podpis Wykonawcy)
                           
 
 

           

 
 

           

Załącznik:
 

           

Szkic szafy do zabudowy wraz z wymiarami.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK