| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Składki ZUS w działalności przedsiębiorcy

Składki ZUS w działalności przedsiębiorcy

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z ponoszeniem przez przedsiębiorców wielu kosztów, przy czym część z nich wynika z pewnych zobowiązań względem państwa. Jak wiadomo, bardzo ważnymi obowiązkami, które muszą wypełniać podmioty gospodarcze, są, obok rozliczeń z fiskusem, zobowiązania względem ZUS-u. Przedsiębiorcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu. Osoby takie obowiązkowo podlegają również ubezpieczeniu zdrowotnemu. Natomiast ubezpieczenie chorobowe dla przedsiębiorców jest dobrowolne. Niektóre osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mogą skorzystać z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Ulga polega na tym, że przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej można opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zadeklarowanej kwoty, jednak nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niekorzystających z ulgi w opłacaniu składek stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy.

Zobacz aktualne stawki ZUS >>>

Autorzy: Joanna Stolarska, Wojciech Adamski, Joanna Kalinowska Opracował Przemysław Mańko Publikacja: Poradnik Gazety Prawnej nr 27 z dnia 2011-07-19

Postępowanie przed ZUS, co do zasady, uregulowane jest przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 167, poz. 1161, dalej „k.p.a.”). Wśród nielicznych wyjątków, kiedy zastosowanie mają inne przepisy, wskazane w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, znajduje się tryb odwoławczy przewidziany dla postępowań przed ZUS. Od decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach kodeksu postępowania cywilnego (art. 83 ust. 2 ustawy systemowej).

Komu przysługuje odwołanie

Prawo do odwołania do sądu cywilnego przysługuje tylko stronom danego postępowania administracyjnego, którego konsekwencją jest wydanie konkretnej decyzji. W wyniku odwołania od decyzji ZUS przed sądem cywilnym będzie toczyło się postępowanie, którego stronami są:

• płatnik składek,

• ubezpieczony,

• organ rentowy,

• osoby zainteresowane, czyli te, których prawa i obowiązki zależą od rozstrzygnięcia danej sprawy (np. następca prawny).

I tak np. w przypadku sprawy przed sądem cywilnym, prowadzonej w wyniku odwołania od decyzji obejmującej obowiązkiem ubezpieczeń społecznych osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, stronami postępowania będą: pracodawca, pracownik i ZUS.

Kontrola i właściwość sądu

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych należą do właściwości sądów cywilnych. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 112, poz. 654, dalej „k.p.c. ”) szczegółowo wskazuje podział spraw pomiędzy właściwość sądów rejonowych a sądów okręgowych. Sądy rejonowe są właściwe w sprawach dotyczących:

• zasiłku chorobowego, wyrównawczego, opiekuńczego, macierzyńskiego, porodowego, pogrzebowego, rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,

• świadczenia rehabilitacyjnego,

• odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej,

• ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,

• świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Wskazane sprawy rozstrzyga sąd rejonowy. We wszystkich innych sprawach odwołanie od decyzji ZUS należy wnieść do sądu okręgowego (art. 4778 k.p.c.).

W jaki sposób wnieść odwołanie

Pouczenie o przysługujących stronie środkach odwoławczych musi się znaleźć w decyzji wydanej przez ZUS. W przypadku błędnego pouczenia lub jego braku strona nie może ponosić negatywnych konsekwencji w zakresie, w którym się do niego zastosuje. Odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu, która wydała decyzję, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji na dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Odwołanie przysługuje także w przypadku niewydania decyzji w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia wniosku o świadczenie lub inne roszczenia (art. 83 ust. 3 ustawy systemowej). W swojej treści odwołanie nie musi zawierać skomplikowanego, prawniczego uzasadnienia, ale powinno spełniać wymogi pisma procesowego i zawierać co najmniej:

• oznaczenie sądu, do którego jest kierowane;

• dane osobowe ubezpieczonego i jego adres;

• oznaczenie zaskarżonej decyzji (numer decyzji nadany przez ZUS);

• określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków;

• przedstawienie dowodów na poparcie zarzutów;

• wskazanie sposobu załatwienia sprawy;

• własnoręczny podpis osoby odwołującej się albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Uzasadniając odwołanie, należy pamiętać, że rozpatrujący sprawę sąd będzie oceniał sprawę poprzez ponowną analizę materiału dowodowego, a w razie potrzeby może wystąpić do organu rentowego z wnioskiem o jego uzupełnienie. Ponadto sąd z pewnością przeprowadzi wszystkie dowody zgłoszone przez odwołującego. Dlatego też warto dobrze przemyśleć podnoszone zarzuty pod kątem możliwości ich udowodnienia w trakcie postępowania.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »