| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Składki ZUS w działalności przedsiębiorcy

Składki ZUS w działalności przedsiębiorcy

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z ponoszeniem przez przedsiębiorców wielu kosztów, przy czym część z nich wynika z pewnych zobowiązań względem państwa. Jak wiadomo, bardzo ważnymi obowiązkami, które muszą wypełniać podmioty gospodarcze, są, obok rozliczeń z fiskusem, zobowiązania względem ZUS-u. Przedsiębiorcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu. Osoby takie obowiązkowo podlegają również ubezpieczeniu zdrowotnemu. Natomiast ubezpieczenie chorobowe dla przedsiębiorców jest dobrowolne. Niektóre osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mogą skorzystać z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Ulga polega na tym, że przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej można opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zadeklarowanej kwoty, jednak nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niekorzystających z ulgi w opłacaniu składek stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy.

Zobacz aktualne stawki ZUS >>>

Autorzy: Joanna Stolarska, Wojciech Adamski, Joanna Kalinowska Opracował Przemysław Mańko Publikacja: Poradnik Gazety Prawnej nr 27 z dnia 2011-07-19

Przesłuchanie płatnika i świadków

Środek dowodowy w postaci przesłuchania płatnika lub ubezpieczonego może zostać użyty, jeżeli po wyczerpaniu innych środków dowodowych lub wręcz wobec ich braku pozostały jeszcze okoliczności niewyjaśnione, a mające wpływ na wynik postępowania kontrolnego. W toku kontroli mogą również zostać przesłuchani świadkowie. Inspektor ma prawo legitymować osoby w celu ustalenia ich tożsamości, jeśli jest to niezbędne w procesie kontroli – m.in. na potrzeby przeprowadzanego przesłuchania. Ponieważ płatnik składek ma prawo czynnie uczestniczyć w czynnościach kontrolnych, inspektor musi poinformować go o przeprowadzeniu dowodu z zeznań świadków. Płatnik składek powinien znać wcześniej termin przesłuchania i ma prawo w nim uczestniczyć. Jeżeli wymagają tego okoliczności i brak jest możliwości ustalenia stanu faktycznego w inny sposób, przesłuchany może zostać również sam płatnik w charakterze strony postępowania. Zarówno świadkowie, jak i strona zeznają pod rygorem odpowiedzialności karnej. O fakcie tym oraz o sankcjach za złożenie fałszywych zeznań muszą zostać poinformowani przed rozpoczęciem składania zeznań – przyjęcie tego do wiadomości potwierdzają własnoręcznym podpisem na pierwszej stronie protokołu przesłuchania. Ponadto w protokole przesłuchania znajdują się dane osobowe osoby zeznającej, imię i nazwisko oraz numer legitymacji służbowej inspektora prowadzącego postępowanie, adres miejsca przesłuchania, dane osób obecnych przy przesłuchaniu.

Przesłuchanie przeprowadza inspektor kontroli – zadaje pytania i zapisuje odpowiedzi, które padają ze strony płatnika lub świadka. Treść zeznań zostaje wiernie, nieraz wręcz drobiazgowo, utrwalona w protokole przesłuchania. Osoba zeznająca ma prawo zapoznać się z nią po zakończeniu przesłuchania i zgłosić ewentualne uwagi, sprostowania lub dopowiedzenia. Na koniec, gdy protokół jest w pełni zgodny z zeznaniem, zostaje potwierdzony podpisem przez kontrolującego oraz osobę przesłuchiwaną.

Wyłączenie inspektora z udziału w kontroli

Jednym z najważniejszych warunków prawidłowości prowadzenia postępowania kontrolnego jest całkowita bezstronność osoby, która to postępowanie prowadzi. Ze względu na ten wymóg inspektor kontroli ZUS podlega wyłączeniu z udziału w postępowaniu, na zasadach przewidzianych przez kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą mieć wpływ na bezstronność jego postępowania. Kontrolujący nie powinien prowadzić sprawy:

• w której jest jednocześnie stroną postępowania albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego własne prawa lub obowiązki,

• która dotyczy jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (powody wyłączenia od udziału w postępowaniu trwają także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli),

• w której był świadkiem albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron (lub przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych powyżej: małżonek, krewny, powinowaty, przysposobiony),

• jeśli jednocześnie wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne,

• jeżeli jedną ze stron w sprawie jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.

Jeżeli zaistnieją inne jeszcze, niż wskazane wyżej okoliczności, które wzbudzą wątpliwość co do bezstronności prowadzącego postępowanie kontrolne, powinien zostać on wyłączony z udziału w postępowaniu. Może to nastąpić na wniosek samego inspektora lub z urzędu. Wyłączenia z postępowania osoby, której bezstronność wzbudza wątpliwości, może się również domagać sam płatnik.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »