| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Poradniki > Jak zdobyć środki na założenie i działalność firmy

Jak zdobyć środki na założenie i działalność firmy

Prowadzenie działalności gospodarczej jest nierozerwalnie związane z posiadaniem odpowiednich zasobów finansowych. Zachowanie płynności finansowej jest szczególnie trudne w dobie spowolnienia gospodarczego, kiedy kontrahenci lawinowo spóźniają się z regulowaniem zobowiązań. Dlatego dla przedsiębiorców tak ważne jest pozyskiwanie środków pieniężnych na prowadzenie działalności gospodarczej z innych źródeł niż tylko przychody ze sprzedaży towarów bądź usług.

Opcja wykupu w umowie leasingu

Jeżeli finansujący zobowiązał się, bez dodatkowego świadczenia, przenieść na korzystającego własność rzeczy po upływie oznaczonego w umowie czasu trwania leasingu, korzystający może żądać przeniesienia własności rzeczy w terminie miesiąca od upływu tego czasu, chyba że strony uzgodniły inny termin. Zobowiązanie do przeniesienia własności może być zamieszczone bądź w umowie leasingu, bądź w odrębnym porozumieniu stron. Jeżeli jego przedmiotem jest nieruchomość, to do przeniesienia własności konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego. Bardzo ważne jest zachowanie wskazanego miesięcznego terminu. Jest on powszechnie traktowany jako termin zawity, a zatem uchybienie mu powoduje, że uprawnienie do przeniesienia własności definitywnie wygasa. Niekiedy w praktyce wskazane uprawnienie bywa modyfikowane – nie ma żadnych przeszkód, by np. zagwarantować w umowie korzystającemu prawo pierwokupu leasingowanej rzeczy. Przy samochodach często dzieje się też tak, że umowa leasingu przewiduje automatyczne przejście własności na korzystającego na podstawie zawartej w umowie klauzuli. Takie rozwiązanie jest również dopuszczalne – skutek wynikający z umowy leasingu może być bowiem warunkowy w rozumieniu art. 89 k.c.

Gotówka, kredyt czy leasing – jak wybrać sposób finansowania zakupu samochodu osobowego?

Przedsiębiorcy często stają przed dylematem, jak sfinansować zakup nowego auta osobowego, tak aby operacja okazała się korzystna z ekonomicznego punktu widzenia. Problem jest tym bardziej istotny, im droższy jest samochód, który przedsiębiorca ma zamiar wykorzystywać w swojej działalności gospodarczej. Załóżmy, że podatnik prowadzi wyłącznie działalność opodatkowaną. Wówczas, jeżeli dokonał on zakupu samochodu osobowego za gotówkę, na kredyt lub używa go na podstawie umowy leasingu operacyjnego, może odliczyć 60% podatku wykazanego na fakturze – jednak nie więcej niż 6000 zł. Odliczenia tego może dokonać już z chwilą otrzymania faktury za samochód, niezależnie od tego, czy jest to faktura zaliczkowa czy rozliczeniowa. Wynika to z art. 3 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. nr 247, poz. 1652 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 102, poz. 585).

Zakupiony za gotówkę samochód należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych. Jego wartością początkową będzie wartość netto wynikająca z faktury, powiększona o nieodliczony VAT oraz o koszty związane z nabyciem (art. 22g ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 106, poz. 622; dalej „u.p.d.o.f.”, odpowiednio art. 16g ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 106, poz. 622; dalej „u.p.d.o.p.”). Kosztem podatkowym, związanym z zakupem nowego samochodu osobowego, są odpisy amortyzacyjne. Należy jednak pamiętać o tym, że nie są kosztami uzyskania przychodów odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywane według zasad określonych w art. 22a–22o u.p.d.o.f. (odpowiednio art. 16a–16m u.p.d.o.p.), w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 000 euro. Przeliczenia na złote należy dokonać według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania (art. 23 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f. odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.). Samochód osobowy może być amortyzowany jedynie przy zastosowaniu metody liniowej. Podstawowa stawka amortyzacyjna dla nowego, nieulepszonego pojazdu wynosi 20% (Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowi zał. nr 1 do u.p.d.o.f. i u.p.d.o.p.). Oznacza to, że amortyzacja samochodu osobowego jest rozłożona na pięć lat. Natomiast kosztem uzyskania przychodów są jedynie odpisy w części ustalonej od wartości samochodu wynoszącej równowartość 20 000 euro. Odpisów amortyzacyjnych należy dokonywać od wartości początkowej samochodu, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został on wprowadzony do ewidencji (art. 22h ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f., odpowiednio art. 16h ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.).

Wprowadzając samochód zakupiony na kredyt do ewidencji środków trwałych, należy uwzględnić jego wartość netto wynikającą z faktury powiększoną o nieodliczony VAT oraz o koszty związane z nabyciem. Wartość tę należy powiększyć o odsetki od tych rat kredytowych, które zostały zapłacone przed dniem wprowadzenia samochodu do ewidencji środków trwałych. Są to bowiem koszty związane z nabyciem pojazdu (art. 22g ust. 3 u.p.d.o.f., odpowiednio art. 16g ust. 3 u.p.d.o.p.). Amortyzacja przebiega w sposób identyczny, jak w przypadku samochodu nabytego za gotówkę. Odsetki od zapłaconych rat kredytowych stanowią koszty podatkowe (art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. oraz art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.). Kosztami uzyskania przychodów są bowiem koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 u.p.d.o.f. (odpowiednio art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.). Odsetki od zapłaconych rat kredytowych nie są zaś wyliczone wśród wyjątków.

Używanie na podstawie umowy leasingu – leasing to umowa uregulowana w kodeksie cywilnym, a także każda inna umowa, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej „finansującym”, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej „korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty (art. 23a pkt 1 u.p.d.o.f. oraz art. 17a pkt 1 u.p.d.o.p.). W celu przybliżenia definicji leasingu należy się więc odwołać do kodeksu cywilnego. Zgodnie z przywołana już definicją z kodeksu cywilnego przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego (art. 7091 k.c.) W obu ustawach o podatkach dochodowych ustawodawca reguluje opodatkowanie dwóch typów umów leasingu, a mianowicie finansowego oraz operacyjnego. Nazwy „leasing operacyjny” oraz „leasing finansowy” nie pojawiają się w ustawie, ale są pojęciami powszechnie funkcjonującymi w rzeczywistości ekonomicznoprawnej. Leasing operacyjny jest uregulowany w art. 23b u.p.d.o.f. (art. 17b u.p.d.o.p.), zaś leasing finansowy w art. 23f u.p.d.o.f. (art. 17f u.p.d.o.p.). Przedsiębiorca, który dla celów prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów raty leasingowe w pełnej wysokości, wynikającej z faktury otrzymanej od finansującego. Koniecznym warunkiem jest jednak spełnienie dwóch warunków:

• umowa musi być zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji samochodu. Normatywny okres amortyzacji to okres, w którym odpisy amortyzacyjne, wynikające z zastosowania stawek amortyzacyjnych, zrównują się z wartością początkową środków trwałych (art. 23a pkt 4 lit. a u.p.d.o.f., odpowiednio art. 17a pkt 4 lit. a u.p.d.o.p.). Dla nowego samochodu osobowego stawka amortyzacji określona w Wykazie stawek wynosi 20%. Odpisy zrównają się więc z wartością początkową środka trwałego po upływie 60 miesięcy. Natomiast 40% tego okresu to 24 miesiące. Aby więc wskazany warunek został wypełniony, umowa leasingu powinna zostać zawarta minimum na okres 24 miesięcy;

• suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej samochodu. Jeżeli w umowie leasingu została określona cena, po której korzystający ma prawo nabyć przedmiot umowy po zakończeniu podstawowego okresu tej umowy, cenę tę należy uwzględnić w sumie opłat leasingowych (art. 23b ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. odpowiednio art. 17b ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.p. w powiązaniu z art. 23j ust. 1 u.p.d.o.f. odpowiednio art. 17j ust. 1 u.p.d.o.p.). Jednakże do tej sumy opłat nie należy zaliczać:

– płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe, jeżeli są one wyodrębnione z opłat leasingowych;

– podatków, w których obowiązek podatkowy ciąży na finansującym z tytułu własności lub posiadania środków trwałych, będących przedmiotem umowy leasingu, oraz składek na ubezpieczenie tych środków trwałych, jeżeli w umowie leasingu zastrzeżono, że korzystający będzie ponosił ciężar tych podatków i składek niezależnie od opłat za używanie;

– kaucji określonej w umowie leasingu, wpłaconej finansującemu przez korzystającego.

Podsumowując, aby odpowiedzieć na pytanie, który sposób finansowania zakupu będzie najkorzystniejszy, należy dysponować:

• ofertą zakupu samochodu za gotówkę (w tej opcji można spodziewać się np. dodatkowego wyposażenia bez dopłaty bądź ewentualnych upustów od ceny katalogowej),

• ofertą kredytu na zakup samochodu (z harmonogramem spłat),

• ofertą umowy leasingu operacyjnego tegoż pojazdu (z harmonogramem spłat).

Powyższe oraz zaprezentowane w ramce zasady należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu analizy opłacalności poszczególnych sposobów finansowania. Należy pamiętać, że koszty uzyskania przychodów, związane z eksploatacją pojazdu (paliwo, składki ubezpieczeniowe, naprawy), nie są uzależnione od tego, czy samochód jest środkiem trwałym przedsiębiorcy, czy też jest używany na podstawie umowy leasingu.

Tabela 5. Porównanie sposobów finansowania zakupu

Tabela 6. Zalety i wady sposobów finansowania zakupu samochodu osobowego za cenę przekraczającą 20 000 euro

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 7091 k.c.

Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Soneta sp. z o.o.

Firma Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova365.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »